Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Purulent meningit hos børn >2 mdr.

 

Meningokok-infektion

Råd til praktiserende læge: Giv penicillin 0,1 MIE/kg (max. 5 MIE) hvis patienten er medtaget eller har petekkier. Ved penicillinallergi: Ceftriaxon (Rocephalin)100 mg/kg (max. 2 gram) i.v. eller i.m.

Køres med udrykning OG lægen bør følge med!

Efter ankomst til sygehuset

ABC-principper anvendes (sikre frie luftveje, respiration, cirkulation).

Etabler hurtigt i.v. adgang, da der kan blive behov for behandling af hypotension.

Hvis ABC-ustabil: udskyd lumbalpunktur, håndter ABC og opstart Decadron og antibiotikabehandling.

Hvis fokal neurologi: opstart behandling og foretag scanning (hyppigst CT) før lumbalpunktur.

 

Undersøgelser

I: Lumbalpunktur: Der udtømmes 3 glas med 15-20 dråber i hvert glas.

1) Glas til mikrobiologisk afd. ASS: mikroskopi og dyrkning.

2) Glas til klinisk-kemisk afd. ASN: celletal, glukose, protein.

3) Glas til køleskab m.h.p. evt. yderligere diagnostik

Se endvidere: Lumbalpunktur - sygepleje.

Ad 1) hasteprøve til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ASS til direkte mikroskopi samt dyrkning og resistens. Vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling kontaktes altid vedrørende hasteundersøgelse af spinalvæske, enten via personsøger 88-650 (09.00-15.30) eller via Informationen på Aalborg Universitetshospital (tlf. 9766 0000).

Ad 2) er med i Labka profilen: Meningitis-BØRN

Ad 3):Hvis der er givet antibiotika før lumbalpunktur kan der udføres PCR for bakterielt DNA på Statens Serum Institut

  • • Enten ved indsendelse af reserveglasset sammen med SSI rekvisition afkrydset for Bakterielt DNA: PCR/sekventering(R-nr. 106), eller

  • • Efter aftale med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, som gemmer prøvemateriale (supernatant) i 6 døgn

 

II: Blodprøver: Meningitis-BØRN (vælges i Labka profiler):

Bloddyrkning, Hb, L+D, trombocytter, CRP, Na, K, creatinin, albumin, S/B-status inkl. lactat, glukose, koagulationstal.

Evt. blodtype, meningokoktiter(MAT)

 

III: Øvrige prøver/undersøgelser:

  • • Otologtilsyn m.h.p. paracentese og podning (kan undlades ved sikker meningokokmeningit).

  • • Evt. podning fra petekkie efter prik i elementet med kanyle.

  • • Evt. podning fra næse, svælg og andre relevante infektionsfoci. HUSK at mærke rekvistionssedlen "OBS menigitis"

  • • Evt. urin stix og dyrkning.

  • • Evt. røntgen af thorax.

  • • Husk at måle hovedomfang hos spæde.

  • • Evt. Urinundersøgelse for pneumokokantigen (KMA)

 

Behandling

A. Decadron (Dexamethason) 0,15 mg/kg (max 10 mg) i.v. 4 gange dagligt i 4 dage. Opstartes umiddelbart før eller samtidig med antibiotikabehandling. Kan gives op til 4 timer efter opstart af antibiotika.

 

B. Antibioticabehandling

Initial dosis:

1) Alle typer meningitis

Benzylpenicillin 0,1 MIE (60 mg) /kg i.v.( max. 3 MIE)

Og cefotaxim 50 mg/kg i.v. (max. 3 gram)

 

2) Ved sikker penicillinallergi (anafylaktisk shock, angioneurotisk ødem, urticaria, astma, serumsyge)

Cefotaxim 50 mg/kg i.v. (max. 3 gram)

 

3) Ved sikker penicillin- og cephalosporin-allergi

Meropenem 40 mg/kg i.v.(max. 2 gram)

 

Vedligeholdelsesbehandling

1) Kendt bakteriologi: se skema, ved komplicerede forløb kan der være behov for længere behandling.

2) Ukendt bakteriologi: se skema

3) Sjældne bakterier: konferer med mikrobiolog.

4) Hvis nyreinsufficiens evt. reduceret penicillindosering ved længere behandling

 

Bakterielt agens

Antibiotikum

Døgndosis

 

Antal doser

Varighed

Meningokok

Benzylpenicillin

360 mg/kg =

0,6 MIE/kg

Max. døgndosis 10,8 gram = 18 MIE

6

 

6 døgn i.v.

Pneumokok

Benzylpenicillin

360 mg/kg =

0,6 MIE/kg

Max. døgndosis 10,8 gram = 18 MIE

6

10 døgn i.v.

Haemophilus,

ampicillin—følsom

Ampicillin

300 mg/kg

Max. døgndosis 12 gram

6

 

7 døgn i.v. (længere hvis kompliceret)

Haemophilus,

ampicillin-resistent

Cefotaxim

200 mg/kg

Max. døgndosis 12 gram

4

7 døgn i.v.

Ukendt ætiologi

Cefotaxim

 

 

Og Benzylpenicillin

 

 

200 mg/kg (max. døgndosis 12 gram)

 

360 mg/kg= 0,6 MIE/kg (max. døgndosis 18 MIE)

 

4

 

 

6

10 døgn i.v.(varighed af penicillinbehandling ofte 2 dage, drøftes med mikrobiolog)

 

 

 

Penicillin-allergi

Cefotaxim

200 mg/kg

Max. døgndosis 12 gram

4

Afhængigt af ætiologi

Penicillin- og cefalosporinallergi

Meropenem

120 mg/kg

Max. døgndosis 6 gram

3

Afhængigt af ætiologi

 

Hæmolytiske streptokokker gruppe B

Bakterielt agens

Antibiotikum

Døgndosis

Neonatal

Døgndosis

>1 md.

Antal doser

Varighed

Hæmolytiske streptokokker gruppe B

Benzylpenicillin

 

 

 

 

Og Gentamicin

240 mg/kg=

0,4

MIE/kg

 

Se instruks

360 mg/kg=

0,6 MIE/kg

 

 

 

5 mg/kg/dg (max 240 mg)

 

6

(Neo. 4)

 

 

1

Neo.Se instruks

 

 

14(-21) døgn i.v.

 

 

 

Op til 10 døgns gentamicin, følg se-niveau hvis behandling udover 3 dage

 

Bemærkninger

Se også instruksen Meningitis neonatorum

Kombinationsbehandling med gentamicin anbefales i de første døgn. I ukomplicerede tilfælde anses 14 dages behandling for sufficient.

Gentamicindosering se: Sepsis neonatorum

C. Øvrig behandling

a) Observation:

Intensiv observation på afd. 103 hvis betydelig neurologisk og/eller cirkulatorisk påvirkning fx komatøs eller somnolent, truende øgning af intrakranielt tryk, shock, DIC m.m.

Instruks for ”Behandlingsstrategi ved purulent meningitis hos børn” på intensiv afdeling”

Ellers indlæggelse på afd. 301 på isolationsstue med tæt observation; puls, BT, respirationsfrekvens, saturation, temperatur, bevidsthedsniveau, pupiller, Glasgow Coma Scale m.m. observeres.

Isoleres på enestue. Der anvendes mundbind, overtrækskittel og handsker ved patientkontakt.

Isolation hæves efter 1 døgn. Isolation er ikke nødvendig ved sikker Haemophilus- eller pneumokokinfektion.

 

Udskrivelse

Ved ukompliceret forløb kan barnet udskrives samme dag som antibiotika seponeres.

Re-lumbalpunktur efter skøn (sjældent nødvendigt).

Hovedomfang måles hos spæde.

 

Kontrol efter udskrivelse

MAT ca. 10 dage efter udskrivelsen, hvis ukendt ætiologi.

Audiometri: Alle børn med meningitis henvises til undersøgelse på Audiologisk Afdeling inden udskrivelse, der anfører at undersøgelsen udbedes hurtigst muligt (ved behov for cochlea implant haster det).

Børn med purulent meningit kontrolleres i børneambulatoriet 3 mdr. efter udskrivelse.

Anmeldelse

Embedslægen: har m.h.p. profylakse og forholdsregler brug for følgende oplysninger: navne og personnumre på forældre og søskende, forældres arbejdsplads, patientens og søskendes dagpleje/børnehave/skole (se ”checkliste” i papirformat på afsnittene)

1) Inden tlf.kontakten udfyldes "checklisten", som derefter benyttes ved samtalen med embedslægen.

2) Enhver læge, der får en patient med purulent meningitis eller meningokoksepsis til behandling, skal straks telefonisk underrette embedslægen. Med embedslægen aftales, hvem der skal have profylaktisk behandling: Behandlende læge skal sikre at antibiotika-profylaksen iværksættes, også hvis embedslægen ikke træffes.

3) ”checklisten”påføres de aftaler, der evt. er truffet med embedslægen, og faxes snarest og senest næstfølgende morgen til Embedslægeinstitutionen.

4) Skal også anmeldes skriftligt (Formular 1515), men afsendelsen kan vente op til 1 uge, således at dyrkningssvaret kan inkluderes. Primært udfyldes dog punkterne 1-8 ved indlæggelsen.

5) Hvis diagnosen afkræftes, meddeles dette telefonisk til Embedslægeinstitutionen, mens den delvis udfyldte formular 1515 makuleres.

 

Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord:

Sundhedsstyrelsen

Embedslægeinstitutionen Nord

Langelandsvej 8

8940 Randers SV

Telefon: 72 22 79 70 (mandag-torsdag: 8.00-15.30, fredag 8.00-15)

E-mail: senord@sst.dk

Embedslægevagten, Vestdanmark: 70 22 02 69 (Østdanmark: 70 22 02 68)

Embedslægen kontaktes umiddelbart i dagtimerne, om natten kan opringningen som hovedregel udskydes til tidligt næstfølgende morgen, med mindre der er tale "malignt" forløb, gentagelses-tilfælde fra f.eks. samme institution og lign.

 

Profylakse

**Vigtigste tiltag er oplysning om tidlige sygdomstegn til alle kontakter.

**Børn og voksne, der har fået antibiotikaprofylakse, må møde i daginstitution eller skole, når den profylaktiske behandling er afsluttet.

 

Antibiotika: Personkreds: Husstandslignende kontakter, defineret som personer der inden for 10 dage har sovet sammen med patienten eller haft tilsvarende nær kontakt. (Undtagelsesvis en større kreds).

 

Profylakse ved meningokoksygdom 

Ciprofloxacin po som engangsdosis

A) Voksne: 500 mg

B) Børn: 20 mg/kg, max. 500 mg

Ved engangsdosis ikke kontraindiceret til børn, ammende eller ved epilepsi

 

Hvis ciprofloxacin er kontraindiceret anvendes

Ceftriaxon - i.m. som engangsdosis

Inj.subst. opløses i 1% Lidocainhydrochlorid inj.væske.

A) Voksne: 250 mg

B) Børn <15 år: 125 mg

 

Profylakse mod meningokoksygdom forårsaget af serogruppe C

 

Når serogruppen foreligger, kan nære kontakter til patienter med serogruppe C tilbydes vaccination.

Hvem der tilbydes vaccination afgøres af embedslægen, som også kan vælge at udvide personkredsen efter en konkret vurdering. Det er ligeledes embedslægen, som træffer beslutning om og iværksætter information til vagtlæger, institutioner m.v.

De berørte vil få brev herom. Det er egen læge, der rekvirerer vaccinen fra SSI og vaccinerer.