Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for risikovurdering på Aalborg Universitetshospital Teknisk Afdeling

 

Målgruppe – modtagelse

Alle medarbejdere i Teknisk Afdeling

 

Beskrivelse

Denne instruks er gældende for alt personale i Teknisk Afdeling, i forbindelse med DDKM standard 1.8.1.

Risiko er lig med konsekvens (skadens alvorlighed) gange sandsynligheden (for at hændelsen sker).

 

Indikator 1: Der foreligger planer for løbende sikring af bygningers og udenomsarealers sikkerhed og tilgængelighed.

Tiltag:

Der henvises til PRI-dokument Instruks for udførelse af vedligehold på maskiner, tekniske anlæg, installationer og bygningsdele.

Indikator 2: Sygehuset er forsynet med tydelig og opdateret skiltning, herunder både sikkerhedsskiltning og vejledende skiltning.

Tiltag:

Der henvises til PRI dokument Skiltning på Aalborg Universitetshospital.

 

Indikator 3: Sygehuset har planlagt foranstaltninger for at sikre fremkommeligheden under forskellige vejrforhold. Indsatsen baseres på en risikovurdering.

Tiltag:

Der er oprettet vagtberedskab for snerydning og glatførebekæmpelse. Personalet er instrueret i, hvilke områder der skal prioriteres først.

Prioriteringen er baseret på en risikovurdering.

 

Indikator 4: Sygehuset er tilgængeligt for personer med funktionsnedsættelser i henhold til gældende regler.

Tiltag:

Til alle bygninger, hørende ind under Universitetshospitalet, er der afgang for kørestols-brugere. Midlertidigt opstillede bygninger i forbindelse med projekter, og som kun skal anvendes af personer tilknyttet projektet har nødvendigvis ikke nem adgang for kørestolsbrugere.

 

Indikator 5: Sygehuset har gennemført foranstaltninger for at sikre mod uberettiget adgang (tyveri og overfald). Indsatsen baseres på en risikovurdering.

Tiltag:

Der er etableret skalsikring vha elektronisk aflåsning af døre, og videoovervågning af indgangsdøre og indvendige områder. Hospitalets personale har stor indflydelse på hvor der skal låses og hvad der skal overvåges.

Prioriteringen af, hvilke døre, der skal låses og hvornår er baseret på en risikovurdering.

På afsnit Syd er der vægterrundering hver dag fra kl. 20.00 og til 06.00. På Afsnit Nord er der vægterrundering hver dag fra kl. 21.00 og til 05.00. På afsnittet i Dronninglund er der ingen vægterrundering.

 

Indikator 6: Sygehusets bygninger og udenomsarealer vedligeholdes sådan, at bygninger og adgangsveje ikke er til fare for personer. Indsatsen baseres på en risikovurdering.

Tiltag:

I forbindelse med budgetlægning for vedligehold af bygninger og udenomsarealer, bliver der foretaget en vurdering og prioritering af områderne, så der kan opretholdes en sikkerhedsmæssig forsvarlig tilstand.

Prioriteringen er baseret på en risikovurdering.

 

 

Indikator 7: Sygehuset har gennemført foranstaltninger for at forebygge brand. Foranstaltningerne omfatter sikker opbevaring af brandbare varer. Indsatsen baseres på en risikovurdering.

Tiltag:

I samarbejde med det lokale Beredskabscenter foretages der årlige inspektioner med henblik på brandsikkerhed. Depoter og andre rum hvor der opbevares brandvare varer og elektrisk udstyr/maskiner bestykkes som minimum med en BD30 dør der overvåges af en ABDL.Prioriteringen af indsatsen er baseret på en risikovurdering.

 

Indikator 8: Sygehuset har planlagt foranstaltninger, der gør det muligt at bekæmpe en brand, og som beskytter patienter og personale mod konsekvenserne af brand, herunder sikring af flugtveje og tilstedeværelse af brandslukningsudstyr. Indsatsen baseres på en risikovurdering.

Tiltag:

Alt personale skal én gang om året besvare spørgsmålene i Trygfondens Brandskole, ligeledes skal personalet min. hver 3. år deltage et brandsluknings kursus. I samarbejde med det lokale Beredskabscenter bliver, én gang årligt, de indvendige og udvendige flugtveje gennemgået med henblik på sikkerhed og fremkommelighed. Én gang årligt bliver alt håndslukningsmateriel gennemgået for vurdering af tilstrækkelighed og funktion.

 

Indikator 9: Forud for større om- og nybygninger gennemføres en risikovurdering af byggefasen, inklusive vurdering af hygiejne og brandsikkerhed. På grundlag af denne iværksættes relevante sikkerhedsforanstaltninger.

Tiltag:

Ved projektering af større om- og tilbygninger bliver Infektionshygiejnisk Afsnit og det lokale Beredskabscenter altid inddraget for vurdering af risici under udførelse og ved det færdige projekt. MED-organisationen er altid repræsenteret i de arbejdsgrupper der oprettes ved projektering, dette af hensyn til kravet om, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Dokumentering af risikoanalyser

 

Ovennævnte risikoanalyser gennemgås og dokumenteres en gang årligt på Teknisk Afdelings kvalitetsrådsmøder.

 

Referencer:

 

Risikoanalyse

 

 

Katastrofal

Betydende

Moderat

Minimal/ingen

Hyppig

3

3

2

1

Mindre hyppig

3

2

1

1

Sjældent

3

2

1

1

Meget sjælden

3

2

1

1

 

3 = En risiko, der ikke kan tolereres (høj).

 

2 = En risiko, der skal fjernes eller minimeres (moderat).

 

1 = En risiko, der kan tolereres (lille).