Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelsesplaner for fotograferende personale (ikke læger)

Retningslinje

FORMÅL

At give retningslinjer for røntgenrelevant (efter)uddannelse af personale på røntgenafdelinger der udfører røntgenundersøgelser.

 

GYLDIGHEDSOMRÅDE

 

Personale på røntgenafdelinger der udfører undersøgelser på sygehusene i region Nordjylland.

 

ANSVAR

 

Virksomhedsejeren har ansvar for at kun personale der er tilstrækkelig oplært i apparatets brug samt i relevante dele af strålehygiejne selvstændigt udfører røntgenundersøgelser.

Virksomhedsejeren er ansvarlig for, at der stilles de fornødne ressourcer til rådighed for efteruddannelse, samt at uddannelsesniveau med relevante uddannelsesplaner opstilles for den enkelte medarbejder.

Den medicinsk-fysiske ekspert er ansvarlig for, at stråleudsatte arbejdere er undervist i relevante dele af strålebeskyttelse.

Det enkelte personale er ansvarlig for at oplyse hvorvidt han/hun har tilstrækkelig kyndighed til at kunne fungere i sit arbejde.

 

FORMULARER

 

Uddannelsesplaner for sygeplejersker findes elektronisk på sygehusets intranet.

 

DEFINITIONER

 

Fotograferende personale: Fælles betegnelse for radiografer og røntgensygeplejersker der udfører undersøgelser med røntgenapparatur på røntgenafdelingen.

Røntgensygeplejerske: En uddannet sygeplejerske, der enten har mere end 5 års erfaring fra arbejde på en røntgenafdeling og/eller har gennemført et efteruddannelsesprogram af 4-6 ugers varighed med fokus på arbejde med røntgen.

BESKRIVELSE

 

Det fotograferende personale deles op i flg. to grupper:

  • • Personale der er uddannet som radiografer.

  • • Personale der som grunduddannelse er sygeplejersker.

For alt nyt personale på afdelingen gælder, at der gives en introduktion til afdelingen såvel som til afdelingens produktionsapparat. Introduktionen foretages af afdelingsledelsen, afdelingssygeplejersken samt af relevante kolleger og eventuelle superbrugere af apparaturet.

Instruktion af nyt personale til afdelingens produktionsapparat foretages som ”mand-til-mand” oplæring fra kolleger og eventuelle superbrugere.

For radiografer gælder, at de som udgangspunkt – og efter en tilstrækkelig indføring og instruktion i virkemåden af (nyt) relevant apparatur, er kvalificerede til at udføre alle radiologiske undersøgelser på afdelingen.

For sygeplejersker gælder, at såfremt personen har arbejdet under 5 år på en røntgenafdeling, skal der iværksættes et efteruddannelsesprogram. Dette planlægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes behov, men skal som minimum omfatte et hovedkursus med undervisning i røntgenfysik, videregående strålehygiejne, apparatlære for røntgenapparatur og projektionsteori i forbindelse med røntgenoptagelser.

Varighed for hovedkurset vil være ca. 4-6 uger og det skal igangsættes 18-24 måneder efter personens ansættelse.

Umiddelbart efter tiltrædelse for en nyansat, ikke-uddannet røntgensygeplejerske, vil der, ud over den almindelige introduktion til afdelingens produktionsapparat, være en gennemgang af almen strålehygiejne og røntgenfysik ved den ansvarlige fysiker samt grundlæggende projektionsteori ved en uddannet radiograf.

Inden et personale (radiograf eller sygeplejerske) selvstændigt udfører særligt dosisbelastende undersøgelser (dvs. CT-scanning, interventionsprocedurer og røntgenfotografering af børn), skal den pågældende have modtaget tilstrækkelig oplæring i vurdering af nødvendigt eksponeringsniveau og den deraf følgende strålingsrisiko, samt instruktion i betjening af pågældende røntgenapparatur til eventuelt at kunne reducere strålebelastningen til patienten.

 

DOKUMENTATION

Uddannelsesplaner og fortegnelse over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares i personalearkiv af afdelingsledelsen.