Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anbringelse af nyfødte fra Fødegang/Barsels-afsnit

Retningslinjer for det gode samarbejde.Målgruppe
Personalet Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Nord.
 


Formål
At sikre smidig og nænsom behandling før, under og efter fødslen i de tilfælde, hvor barnet anbringes efter fødslen.
At medvirke til at sikre kontinuerlig omsorg for barnet.
At sikre et værdigt forløb for forældre, barn og personale.
At give retningslinjer til personalet om, hvordan de skal handle.Baggrund
Anbringelser af nyfødte er altid belastende og traumatisk for kvinden/forældrene. Samarbejdet er bedst, når sygehusafdelingerne er bekendt med Familieafdelingens plan.
Hvordan samarbejder kommunernes Familieafdelinger på den ene side og sygehusafdelinger på den anden side bedst muligt i disse forløb?
Det er vigtigt at have respekt om hinandens faglighed og dermed gøre sig klart, hvordan kompetencerne er fordelt. Socialrådgiver i Familieafdeling er myndighedsperson, og det er dermed Familieafdelingerne, der har myndigheden til at afgøre, om anbringelse af den nyfødte kan komme på tale. I Familieafdelingerne arbejdes der efter Serviceloven, hvilket bl.a. betyder, at der kan handles efter §58 i Serviceloven: ”
Er der åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af …….., kan Børn og Unge-udvalget, uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet”.
Sygehuspersonalet har den faglige kompetence indenfor graviditet, fødsel og barsel herunder også viden og kunnen om tilknytningsprocesser mellem barn og mor/forældre og mellem barn og omsorgsperson.
Det er derfor væsentligt, at anbringelser planlægges, så barnets behov for omsorg og kontinuitet i omsorg tilgodeses.
I sygehuset arbejder vi efter Sundhedsloven. Vi møder grundlæggende kvinden, som en patient med en patients rettigheder bl.a. hvad tavshedspligt angår. Vi arbejder også efter Serviceloven bl.a. hvad underretningspligt angår. Servicelovens §153: ”
Personer, der udøver offentlig tjeneste skal underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn behøver særlig støtte. Personer, der udøver offentlig tjeneste, skal underrette kommunen, hvis de får kendskab til vordende forældre med problemer, der giver formodning om, at barnet efter fødslen vil få vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser eller i øvrigt vil leve under utilfredsstillende forhold”.
Sygehuspersonale er på denne baggrund også forpligtet til at videregive helbredsoplysninger, når det følger af lov, at oplysningen skal videregives, og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling.
Lov om tavshedspligt viger for lov om underretningspligt.
Både Familieafdeling og sygehusafdelinger arbejder på at få kvindens samtykke til samarbejde mellem Familieafdelingen og sygehuset.


Definition
Frivillig anbringelse af barnet efter fødslen kommer i stand på baggrund af et samarbejde og enighed mellem forældremyndighedens indehaver og kommunen om, at anbringelse er nødvendig, eller som en tvangsmæssig foranstaltning med anbringelse af barnet efter fødslen. Afgørelser træffes af kommunens Børn- og ungeudvalg.
Beslutning om anbringelse af et barn ved tvang kan ikke ske inden barnets fødsel. Vurderes det i graviditeten, at moderen/forældrene ikke kan drage omsorg for barnet umiddelbart efter fødsel, sker anbringelsen ved en formandsbeslutning kort efter barnets fødsel. Formandsbeslutningen skal fremlægges for Børn- og Ungeudvalget inden for 6 dage. Endelig afgørelse skal ske ved ordinært Børn- og Ungeudvalgsmøde inden for 4 uger.


Gennemførelse

Familieafdelingen
Generelt:
Der skal ligge en plan for tiden efter fødslen fra Familieafdelingen for barn og mor/forældre. Planen skal være kendt for sygehusafdelingerne og for forældrene.
Det sker, at Familieafdelingen ikke kan få kontakt med den gravide/forældrene eller får kontakt meget sent i forløbet. I disse situationer kan der ikke foreligge en skriftlig plan. Der kan da være telefonkontakt eller mailkontakt mellem Familieafdelingen og afdelingen på sygehuset.
Planen skal indeholde følgende oplysninger:

 • • 

Overordnet plan for, hvordan kontinuerlig omsorg for barnet sikres.

 • • 

Er det en frivillig anbringelse, eller kan tvangsanbringelse komme på tale?

 • • 

Hvem i kommunen skal afdelingen kontakte og hvornår? Telefonnumre til brug døgnet rundt.

 • • 

Navn og telefonnummer på den plejefamilie/institution som barnet skal udskrives til.

 • • 

Skal Familieafdelingen kontaktes, hvis mor/far forlader afdelingen med barnet?

 • • 

Hvilken kontakt kan moderen/faderen/andre have til barnet under indlæggelsen?

 • • 

Ønskes observationsbeskrivelse af mor-barn relation? Hvis ja skal kvinden give skriftligt samtykke.

 • • 

Skal en evt. plejemoder/kontaktperson indlægges sammen med barnet og hvornår?

 • • 

Plan for overlevering af barnet i samråd med kvinden/parret og kommunen.
 

 • • 

Sundhedsplejerske inddrages.

 • • 

Plan for moderen/faderen, når de forlader sygehuset, herunder klarhed om, hvornår og hvor ofte moderen/forældrene må besøge barnet og information om, på hvilke betingelser besøg foregår.

 • • 

Hvem er forældremyndighedsindehaver?

 • • 

Afklaring af transport af den fødende til og fra sygehus.

 • • 

Er årsagen til anbringelsen misbrug, tilbydes misbrugsbehandling.Frivillig anbringelse
Der lægges individuel plan.


Tvangsanbringelse
Tvangsanbringelse skal effektueres inden for timer for at være retlig gyldig.
Skal politiet medvirke og i hvilket omfang?
Skal politiet medvirke, et det vigtigt, at afdelingen ved det så tidligt som muligt. Det betyder meget for omsorgen for barnet, kvinden/forældrene og for personalet. Har også praktisk betydning på den måde, at vi i så fald vælger en stue, hvor barnet og kvinden/forældrene ligger alene, og hvor kvinden/forældrene ikke skal gå en hel hospitalsgang igennem sammen med politi og socialrådgiver.
Individuel plan bl.a. med stillingtagen til hvor mange timer må moderen/forældrene have barnet hos sig? Er der behov for, at afdelingens personale er kontinuerligt til stede?


Afdelingen

Før fødsel
Kvinden ses i Obstetrisk Ambulatorium, og planen gennemgås med hende. Specielt med henblik på hvordan vi kan tilrettelægge forløbet hos os i respekt for hende, hendes ønsker og muligheder på det foreliggende.
Det drøftes, om hun ønsker at få barnet lagt til brystet eller, ved længere indlæggelse, om hun ønsker at amme.
Det afklares, om barnet under alle omstændigheder skal observeres på Barselsafsnit eller Neonatalafdeling.


Efter fødsel
Barnet overflyttes fra Fødegangen til Barselsafsnit eller Neonatalafdeling.
Det skal være afklaret, hvem der følger barnet fra Fødegang til afdeling, moderen eller en anden person. Det er ønskeligt, at moderen følger med barnet.
Kvinden tilbydes præventionssamtale enten hos egen læge eller hos os.
Kvinden tilbydes Dostinex og vejledes i komplikationer ved ammestop.

Såfremt der er indikation for det, aftales opfølgning af barnet i Familieambulatoriets børnedel.
Såfremt der er indikation for det, aftales opfølgning af barnet hos Familieambulatoriets psykolog og pædiater.
Sundhedsplejersken informeres, både kvindens vanlige og den sundhedsplejerske, der skal følge barnet, hvor det nu opholder sig.

 

Hvis der er indikation for indlæggelse af moderen efter fødslen, og barnet er tvangsfjernet, kan hun tilbydes indlæggelse på GYSE.