Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tvangsforanstaltninger i Børneafdelingen

 

A) Behandling / udredning af børn med nødvendige procedurer mod deres vilje:

I forbindelse med udredning og behandling af børn vil der ofte være behov for at foretage forskellige procedurer, som barnet vil gøre modstand imod. Der kan nævnes blodprøvetagning, lumbalpunktur, nedlæggelse af sonde, anlæggelse af venflon mm.

I disse situationer kan procedurerne gennemføres mod barnets vilje / modstand med samtykke fra forældrene efter begrundet information. Forældrenes samtykke er dermed grundlaget for - om fornødent - at holde et barn under 15 år for at gennemføre en behandling.

 

Hvis forældrene ikke accepterer en nødvendig procedure, kan det være nødvendigt at kontakte de sociale myndigheder. Se:

 

Serviceloven

§ 51. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen under ophold på en institution eller indlæggelse på sygehus, herunder psykiatrisk afdeling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet inden 2 måneder efter børn og unge-udvalgets afgørelse.

Stk. 2. Når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling, kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, beslutte at gennemføre undersøgelsen ved benyttelse af det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 og 2 kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betingelserne herfor er opfyldt.

 

B) Tvangsbehandling af børn i henhold til psykiatriloven:

I meget sjældne tilfælde kan der opstå behov for tvangsbehandling af en sådan karakter, at psykiatriloven må tages i anvendelse. Psykiatriloven står i disse tilfælde over service loven og indeholder ikke alderskriterier.

Som eksempel kan nævnes tilfælde med svær anoreksia nervosa, hvor det vurderes, at tvangsernæring er nødvendig for at redde patientens liv, eller hvor undladelse vil medføre alvorlig risiko for patientens liv eller helbred. Tvangsernæringen må kun gennemføres, hvis betingelserne for tvangstilbageholdelse er opfyldt. Betingelserne for frihedsberøvelse efter psykiatrilovens §5 stk 2 vil i dette eksempel være, at patienten befinder sig i en tilstand, som kan ligestilles med sindssygdom og frembyder fare for sig selv. Af "bemærkninger til lovforslaget" fremgår, at anoreksia nervosa med svær afkræftelse og livsfare må ligestilles med sindssygdom.

Hvis overlæge/bagvagt på børneafdelingen vurderer, at ovennævnte er opfyldt, kontaktes bagvagten / overlæge på voksen psykiatrisk afdeling med henblik på overflytning til den lukkede afdeling på psykiatrisk sygehus. Lægeerklæringen på "røde papirer" udfærdiges og politiet kontaktes med henblik på politiets godkendelse af papirerne samt bistand ved overflytningen.

 

Bilag:

1) Bekendtgørelse af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

2) Bemærkning til lovforslaget.

3) Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger.

4) Tvangsindlæggelse på røde papirer, se Tvangsindlæggelse (16737)