Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykiatrisk vurdering/tilsyn på Regionshospital Nordjylland, Hjørring

 

Beskrivelse

Muligheden for at få psykiatrisk vurdering fra den psykiatriske sygeplejerske i Akutmodtagelsen er udvidet, så også øvrige afsnit på sygehuset kan trække på kompetencerne.
Den psykiatrisk sygeplejerske er tilknyttet afsnit 404.

Målgruppen

 • • Selvmordstruede patienter

 • • Patienter med mistanke om psykotiske lidelser

 • • Patienter med affektive sindslidelser

 • • Patienter i kompliceret psykofarmakologisk behandling

Planlagte vurderinger ved psykiatrisk sygeplejerske kan på hverdage aftales ved kapacitetskonferencen kl. 9.30 eller ved kontakt til koordinator på Afsnit 404, telefon: 97 64 11 20.
På kapacitetskonferencen deltager psykiatrisk sygeplejerske, og det videre forløb aftales, hvorefter den henvisende læge dikterer det i journalen.

Henvisningens indhold

 • • Patientens navn og cpr-nr.

 • • Problemstilling/diagnose

Vurderingen vil finde sted i dertil indrettet rum i Afsnit 404. Dermed sikres det, at samtalen foregår uforstyrret og i fortrolighed uden sammenfald med øvrige gøremål omkring patienten.
I helt særlige tilfælde kan vurderingen finde sted i stamafsnit.


Funktionen varetages af den psykiatriske sygeplejerske, og patienten vil blive vurderet efter dennes vurdering. Ved behov konfererer den psykiatriske sygeplejerske med den psykiatriske bagvagt, ligesom den psykiatriske sygeplejerske ved behov rekvirerer psykiatrisk tilsyn ved den psykiatriske bagvagt.

Visitation i 404 Akut sengeafsnit
Den psykiatriske sygeplejerske varetager visitation af relevante patienter i det akutte sengeafsnit 404 på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-15.00.

Akutte tilsyn
Opstår der behov for akut vurdering om aftenen, i weekender og på helligdage, kontakter RHN den psykiatriske bagvagt.


Ved akutte/uopsættelige tilsyn kan Regionshospital Nordjylland, Hjørring hele døgnet telefonisk kontakte den psykiatriske bagvagt, som vanligt.

Se mere i Psykiatriens instruks: Psykiatrisk tilsyn, HjørringFormål med vurderinger
Formålet med vurderinger ved den psykiatriske sygeplejerske er, at:

 • • sikre at patienter der er indlagt i somatikken med alvorlige eller kroniske sygdomme undersøges og behandles for væsentlige psykiske komplikationer

 • • bidrage til, at overdødeligheden blandt psykiatriske patienter nedbringes

 • • sikre, at patienter med somatoforme/dissociative tilstande bliver opsporet og viderehenvist til relevant behandling på regionsfunktionsniveau i Ambulatorium for Liaisonpsykiatri på Klinik Psykiatri Syd i Aalborg

 • • sikre, at der gennemføres undervisning indenfor det liaisonpsykiatriske område.

Planlagte vurderinger af voksne patienter

Målgruppen for planlagte psykiatriske vurderinger er patienter indlagt på somatisk afdeling, hvor der er mistanke om, at den psykiatriske lidelse har indflydelse på de somatiske symptomer og den somatiske behandling, eller hvor der er fare for alvorlig forværring af den psykiatriske lidelse, hvis der ikke indledes behandling.

Planlagte vurderinger foretages efter skriftlig henvisning til Ambulatorium for Almen Psykiatri, Hjørring henhørende under Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Tilsynet tilstræbes effektueret indenfor 1 uge (5 arbejdsdage).
 

Akut tilsyn

Akutte tilsyn tilbydes til patienter med suicidal adfærd indlagt på Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Psykiatrisk Sygehus Omstilling kontaktes på tlf.: 97 64 30 00, her kan navn og tlf.nr. på bagvagten oplyses.

Alternativt kan der ved behov for akut psykiatrisk assistance konfereres telefonisk med speciallæge i psykiatri ved Distriktspsykiatri Team Nord tlf.: 97 64 31 05 dagligt kl. 12.30 – 13.00.

Henvisende læge rekvirerer ”fast vagt” til patienten eller dokumenterer i journalen, at det ikke er nødvendigt at etablere ”fast vagt” i ventetiden. Denne begrundelse kan uddybes med en beskrivelse af, hvilke forhold der skal ændres for, at den ansvarshavende sygeplejerske alligevel kan tilkalde ”fast vagt”.

Akut tilsyn ved patienter med suicidal adfærd effektueres indenfor 24 timer.

Såfremt patientens somatiske lidelse tillader dette, kan patienten alternativt ledsages til Psykiatrisk Skadestue på Aalborg Universitetshospital med henblik på efterfølgende indlæggelse på psykiatrisk afdeling.
 

Henvisninger

Henviser bør tage stilling til:

 • • Hvor lang tid symptomerne har stået på

 • • Om der er en sammenhæng med tristhed over den somatiske lidelse eller det at være indlagt

 • • Om egen læge bedre eller lige så godt kan vurdere tilstanden, når patienten er hjemme i vanlige omgivelser igen.

Det skal fremgå af henvisningen:

 • • At patienten er indforstået med at tale med en psykiater/udredningssygeplejerske

 • • Hvilken medicin (herunder psykofarmaka) patienten får

 • • Kort beskrivelse af den psykiatriske problematik inkl. henvisningsdiagnose
   

Tilsyn af børn og unge

Såfremt patienten er under 18 år henvises til principperne om rekvisition af Psykiatrisk tilsyn i børne- og ungdomspsykiatrien.
Se ”
Vagtinstruks og indlæggelsesprocedurer for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland
Se ”
Suicidaltruede børn
 

Tvangsindlæggelse

Tvangsindlæggelse på psykiatrisk sygehus (eller evt. dobbeltindlæggelse med fysisk placering på somatisk sygehus) kan foretages, såfremt patienten er psykotisk (sindssyg) eller befinder sig i en tilstand, der ganske må ligestilles dermed, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi:
 

 1. 1. Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet, eller
   

 2. 2. Den pågældende frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.
   

”Røde indlæggelsespapirer” samt ”Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelsen af tvangsindlæggelser” forefindes i Akutmodtagelsen.

 

Formål

At sikre personalets kendskab til hvorledes der rekvireres planlagt og akut psykiatrisk vurdering og tilsyn til patienter indlagt på Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

At sikre anbefalingerne i retningslinjen: ”Vurdering af selvmordsrisiko” efterleves med henblik på at den selvmordstruede patient får fast vagt under indlæggelsen på det somatiske sygehus.

 

Definition af begreber

Patienter med behov for vurdering/tilsyn: Indlagte patienter med mistanke om svær psykisk lidelse og patienter, hvor der differentialdiagnostisk er tvivl om, hvorvidt det drejer sig om en legemlig eller psykisk sygdom, evt. en kombination heraf.

Patienter med akut behov for vurdering/tilsyn: Selvmordstruede patienter indlagt på somatisk sygehus

Patienter med misbrugsproblematikker: Med mindre det drejer sig om akut behandling af abstinenstilstand, henvises der til kommunens hjemmeside.

Patienter med ”lettere psykiatriske lidelser”: I form af personlighedsforstyrrelser (tidligere kaldet neuroser eller karakterafvigelser) bør der almindeligvis henvises til relevant instans med henblik på evt. behandling via egen læge.