Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmefødsel, Aalborg Jordemodercenter


 

Definition af begreber
Planlagt hjemmefødsel: Hjemmefødsel, hvor der på forhånd er truffet aftale vedrørende denne. I de fleste tilfælde vil der også være aflagt hjemmebesøg af jordemoder forud for fødslen.
Uplanlagt hjemmefødsel: Hjemmefødsel, hvor kvinden ikke når at komme på hospitalet – eller hvor kvinden i sidste øjeblik beslutter at blive hjemme.
 

Formål
At beskrive anbefalinger og forhold vedrørende hjemmefødsel for gravide, som går i jordemoder-konsultation i Aalborg Jordemodercenter.
 


Beskrivelse

Planlagt hjemmefødsel
Hjemmefødsel er et ligeværdigt alternativ til fødsel på sygehus, når forudsætningerne er til stede. Jordemoderen undersøger forudsætningerne nøje, ved tvivlstilfælde grundet tidligere kompliceret fødselsforløb eller tilstande hos moderen, der rækker ud over det normale, tilbydes konference med obstetriker.

Forudsætninger:

 • • 

Graviditetslængde ≥ uge 37 + 0 dage og ≤ uge 41 + 6 dage.

 • • 

Ét barn i hovedstilling.

 • • 

BMI ≤ 30, for flergangsfødende med tidligere normal fødsel BMI ≤ 35.

 • • 

Ukompliceret graviditet – dog vil der kunne ses bort fra komplikationer, som har normaliseret sig, eksempelvis hyperemesis.

 • • 

Kvinden rask uden grundsygdom.


Kontraindikationer:

 • • 

Tidligere sectio.

 • • 

Blødning > 500 ml ved tidligere fødsel.

 • • 

Fastsiddende skuldre ved tidligere fødsel.

 • • 

Fastsiddende placenta ved tidligere fødsel.


Smertelindring ved hjemmefødsel:

 • • 

Akupunktur.

 • • 

Steriltvandspapler.

 • • 

Badekar/vand.

 • • 

Overfladeanalgesi.

 • • 

Infiltrationsanalgesi.


Fødslens forløb:

 • • 

Fødslen bør skride frem som beskrevet i ”Normal fødsel”.

 • • 

Ved komplikationer overflyttes kvinden til sygehuset.


Overflytning:

 • • 

Falck: Telefonnr. 7023 7533.
Det oplyses om overflytningen drejer sig om en fødende, eller om det er mor og barn, som skal overflyttes.

 • • 

Advisér Fødegangen om overflytningen.

 • • 

Anlæg venflon ved komplikationer hos den fødende (gøres af jordemoder eller Falck.Smertelindring, medicin, intravenøs adgang og Jordemodercirkulæret

Jordemoderen må:

 • • 

Anlægge infiltrationsanalgesi og overfladeanalgesi.

 • • 

Give Syntocinon og Methergin post partum.

 • • 

Give akupunktur, hvis der i sygehusjournalen ligger en skriftlig forhåndsgodkendelse fra obstetriker.

 • • 

Anlægge venflon og opsætte isotonisk saltvand

 • • 

Behandle anafylaktisk shock.
Jordemoderen skal ved svært anafylaktisk shock give Adrenalin 1 mg/ml. Dosis 0,6 ml, svarende til 0,6 mg.
OBS! Se
Anafylaktisk shock (akut) Behandling ved hjemmefødsler

Blødning post partum

Profylakse:

10 IE Syntocinon i.m. eller 5 IE langsomt i.v. ved forreste skulders fødsel eller efter barnets fødsel.

 

Behandling af atoni:

 1. 1. 10 IE Syntocinon i.m.

 2. 2. Uterus kugles.

 3. 3. Inj. Methergin 0,2 mg (1 ml) i.m. Kan gentages 2 gange.

 4. 4. Cytotec 0,4 mg (2 tabletter) sublingualt/oralt eller rektalt.

 5. 5. I.v. adgang.

 6. 6. NaCl.

 7. 7. Overflytning.

 


Anti-D:
Hvis moderen er rhesus negativ og venter et barn, der er rhesus positivt, anbefales kvinden at få anti-D post partum.

Injektionen skal helst gives inden 48 timer, men senest indenfor 72 timer. Anti-D kan gives i sammenhæng med, at barnet skal til PKU og hørescreeningsundersøgelse.
Injektionen gives på Fødegangen, og jordemoderen sørger for at lave en aftale med kvinden, inden hun forlader hjemmet.
Anti-D bør ikke gives i hjemmet grundet risikoen for anafylaktisk shock.

Hjemmefødselsordningen og logistik:
Distriktsjordemoderordningerne i Hadsund og Hobro varetager alle hjemmefødsler, hvor den gravi-de er visiteret til konsultation under Aalborg Jordemodercenter. Dog undtaget de hjemmefødsler som hører under Års og Farsø Distriktsordninger.
Distriktsordningerne i Hobro og Hadsund er backup for hinanden i forbindelse med hjemmefødsler. I fald begge ordninger er til hjemmefødsel/sygehusfødsel med specielle forhold, er det jordemødrene fra Fødegangen, som varetager evt. yderligere hjemmefødsler.
Se bilag med forklaring til hjemmefødselsordningen.


Jordemodertasken og indhold:
Hver distriktsordning har deres egen hjemmefødselstaske, derudover findes én hjemmefødselstaske på Fødegangen. Distriktsjordemødrene er ansvarlige for, at alle tasker er pakket med korrekte materialer og, at materialerne ikke har passeret udløbsdatoen.
Se bilag med pakkeliste.P

Hjemmefødsel mod givet råd:
Hvis kvinden/parret, mod givet råd, fastholder ønsket om hjemmefødsel, er jordemoderen forpligtet til at yde assistance ved denne. Forud for fødslen søges dialog med kvinden/parret om ønsket, og med henblik på evt. yderligere vejledning henvises kvinden til Obstetrisk Ambulatorium.
Råd og vejledning dokumenteres i sygehusjournalen, på vandrejournalen og i EPJ.
Anbefaling om overflytning til sygehuset gentages, når jordemoderen ankommer til hjemmet, og dette noteres i fødejournalen. Hvis jordemoderen under fødslen anbefaler overflytning, og kvinden ikke ønsker dette, journalfører jordemoderen sine anbefalinger, råd og vejledning.Bilag:
- Hjemmefødselsordning og logistik
- Indholdsliste hjemmefødselstaske
 

 

 

 

 

 

 

 


Hjemmefødselsordning og logistik

Hjemmefødslerne varetages primært af distriktsjordemødrene i Hobro og Hadsund. De gravide, som ønsker hjemmefødsel, og som går i konsultation i Års og Farsø, betjenes af ”deres egne” distrikts-jordemødre.

Hadsund vagttelefon:

29 29 56 42

Hobro vagttelefon:

22 80 20 00

Års vagttelefon:

51 42 78 53

Farsø vagttelefon:

51 42 78 54


Da distriktsjordemødrene har den primære kontakt med og kendskab til kvinden/familien, vil det være ønskværdigt, at pågældende distriktsjordemoderteam kontaktes ved opklarende spørgsmål til kvindens anamnese, valg af fødested eller andre tvivlstilfælde.

De gravide, som overvejer hjemmefødsel, tilbydes deltagelse i hjemmefødselscafé inden fødslen. Denne afholdes hver anden måned, den sidste tirsdag i måneden. Her deltager så vidt muligt alle distriktsjordemødrene. Den gravide og hendes partner har således stor chance for at stifte bekendt-skab med alle distriktsjordemødrene i hjemmefødselsordningen.

De gravide, som vælger at føde hjemme, får, inden fødslen, besøg i hjemmet af en af distriktsjor-demødrene. Her gennemgås praktiske detaljer omkring fødslen og der udleveres en ”hjemmefød-selsspand” med bind, underlag, osv. til fødslen (se indhold i vedhæftede liste).

Hjemmefødselsjordemoderen har en jordemodertaske med til fødslen (hver distriktsordning har en jordemodertaske), indeholdende jordemoderens redskaber, medicin, osv. (se indhold i vedhæftede liste).

På Fødegangen, i skabet mellem stue 11 og 12, står der også en jordemodertaske. Denne jordemo-dertaske er til brug for fødegangens jordemødre, i fald de får brug for at tage til hjemmefødsel.

Den gravide tilknyttes primært ét distriktsjordemoderteam. I tilfælde af at vagtbærende jordemoder er optaget af anden hjemmefødsel/sygehusfødsel med specielle forhold, når en hjemmefødsel går i gang, kontaktes det andet distriktsjordemoderteam, og vagthavende i dette team tager til hjemme-fødsel. Er begge par optaget af hjemmefødsel/sygehusfødsel med specielle forhold, er Fødegangen ansvarlig for at sende en jordemoder ud til hjemmet.
De gravide informeres om backup-ordningen ved hjemmebesøget og får udleveret telefonnumre på relevante distriktsjordemoderteams samt telefonnummeret til Fødegangen.

Distriktsjordemødrene prioriterer hjemmefødsler før sygehusfødsler. Dvs. at man som hjemmefød-ende har større chance for at få en ”kendt jordemoder”. I praksis betyder det, at hjemmefødsels-jordemoderen overlader evt. igangværende fødegangsarbejde til afdelingen, når en hjemmefødende har brug for jordemoderhjælp. Dette dog efter individuel vurdering, da der kan være specielle forhold ved en sygehusfødsel, som gør, at den prioriteres før en hjemmefødsel.

Jordemødre, læger, studerende, eller andre er meget velkomne til at kontakte distriktsjordemødrene ved yderligere spørgsmål til ordningen eller ved ønske om at komme med til hjemmefødsel.

 


Indholdsliste hjemmefødselstaske:

Blå taske:

I øverste lomme i ”låget” (åbnes indefra)

Medicinkasse:

 • • 

Carbocain 10 mg/ml

 • • 

Cytotec 0,2 mg

 • • 

Lidokain gel 4 %

 • • 

Syntocinon 10 IE/ml

 • • 

Methergin 0,2 mg/ml

 • • 

Konakion 10 mg/ml

 • • 

Adrenalin 1 mg/ml

 

Sprøjter og kanyler i blå pose:

 • • 

5 stk. 1 ml sprøjter med kanyle

 • • 

5 stk. 2 ml sprøjter med kanyle

 • • 

5 lyserøde kanyler

 • • 

5 grønne kanyler

 • • 

Alkohol swabs

 • • 

4 stk. 20 ml sterilt vand

 • • 

1 stk. 10 ml sprøjte

 • • 

1 stk. 20 ml sprøjte

 

 • • 

2 lange engangskatetre

 • • 

2 korte engangskatetre

 • • 

1 afvaskningssæt

 • • 

20 ml Nacl

 

 • • 

2 batterier til doptone

 • • 

4 batterier til lille lygte

 

Venstre sidelomme:

 • • 

1 pose med ca. 20 stk. usterile handsker

 • • 

1 doptone

 • • 

1 ultralydsgel

 • • 

1 eksplorationsgel

 

Højre sidelomme:

 • • 

1 blodtryksapparat

 

Stor forlomme:

 • • 

4 opkastposer

 • • 

Pose med termometer og hylstre hertil

 • • 

Klar pose med forskellige akupunkturnåle og hudvenlig tape

 • • 

1 lille flaske olie

 • • 

Stix

 • • 

Centimeter mål

 • • 

2 tandbørster

 • • 

1 håndcreme

 • • 

læbepomade

 • • 

1 klyx

 • • 

Smal tape

 

Lynlåslomme i den store forlomme:

 • • 

10 par sterile handsker str. 7.

 

Stort rum:

 • • 

Vægt

 • • 

2 stk. hindesprængere

 • • 

1 rulle klare plasticposer

 • • 

1 rulle sorte plasticposer

 • • 

1 l NaCl og 1 infusionssæt ved siden af

 • • 

1 kombineret føde-/sutursæt

 • • 

1 episiotomisaks

 • • 

1 plastic fødetrekant

 • • 

1 pose med Rubens ballon (+maske til mor, baby og præmatur) og jordemodersug

 • • 

Blå stykker

 • • 

1 pakke servietter

 • • 

Kanylebøtte

 

Kasse: Venflon + blodprøver/mor:

 • • 

1 infusionssæt

 • • 

2 venflonplastre

 • • 

100 ml NaCl

 • • 

2 grønne venflon

 • • 

2 lyserøde venflon

 • • 

2 stk. 2 ml sprøjter med kanyle

 • • 

2 adaptorer

 • • 

3 stk. 20ml NaCl

 • • 

alkohol swabs

 • • 

2 stk. blodprøveglas

 • • 

staseslange

 

Kasse: Børneundersøgelse/navlesnorstype

 • • 

1 stofble

 • • 

1 babyhue

 • • 

1 lygte

 • • 

1 ekstra nalvesnorselastik

 • • 

2 tungespartler

 • • 

2 centimetermål

 • • 

1 sæt til pH-måling

 • • 

1 stk. 1 ml sprøjte med kanyle

 • • 

2 blodprøveglas

 • • 

termometer og hylstre

 

Kasse: Suturering

 • • 

2 stk. Vicryl rapid 2-0

 • • 

2 stk. Vicryl rapid 3-0

 • • 

2 stk. Vicryl rapid 5-0

 • • 

1 stk. Vicryl 2-0

 • • 

1 pakke servietter

 • • 

1 forglem-mig-ej

 

Udvendig lomme bagpå:

 • • 

Instruks vedr. Anafylaktisk shock

 • • 

Hjemmefødselskontinuationer både forsider og fortsættelser

 • • 

Ambulant pjecer

 • • 

Faderskabsblanketter

 • • 

PKU blodprøvesedler og informationspjecer

 • • 

Nordic Homebirth pjecer

 • • 

Tjek bleen pjecer

 • • 

Kontakt til barselsjordemoder papirer

 • • 

Fog F pjecerIndhold i spand:

 • • 

4 nettrusser

 • • 

4 bind str. 5

 • • 

4 bind str. 4

 • • 

4 lange bind

 • • 

6 blå stykker

 • • 

1 klyx

 • • 

10 stk. rene M nitril handsker i en pose

 • • 

4 sorte poser

 • • 

1 gul pose

 • • 

3 opkastningsposer