Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RKKP-databaser. Opgaver for regionale kontaktpersoner og kontaktpersoner på hospitalerne i forbindelse med opfølgning på kliniske kvalitetsdatabaser i Region Nordjylland

Beskrivelse

Læs meget mere om organiseringen af arbejdet med de nationale kvalitetsdatabaser på rkkp.dk og på rn.dk

 

Det koordinerende arbejde vedr. de nationale kliniske kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske kvalitetsudviklings Program (RKKP) foretages af Kvalitet, herunder:

 • • Koordinering af arbejdet og udvikling af den interne organisering

 • • Samarbejde med BI i forbindelse med udviklingen af KonceRN Info

 • • Kontaktperson for RKKP i forbindelse med generelle opgaver.

 

I Region Nordjylland er der 3 grupper, der primært beskæftiger sig administrativt med det daglige arbejde med databaserne

Regionale kontaktpersoner – 1 pr. database.

Hospitalskontaktpersoner – 1 pr. database, når den regionale kontaktperson er placeret i Kvalitet.

Lokale kontaktpersoner (Klinikere, sekretærer, evt. databaseansvarlige), der arbejder med databaserne lokalt.

 

For hver database skal der være én intern mailliste, der består af de lokale kontaktpersoner. Alle personer på maillisten modtager alt materiale, der udsendes vedr. databasen.

 

Regionale kontaktpersoner

For hver RKKP-database er der en regional kontaktperson i Region Nordjylland. For databaser, der omfatter flere hospitaler udpeges den regionale kontaktperson i Kvalitet, ellers er den regionale kontaktperson placeret på det enkelte hospital.

 

Opgaver for den regionale kontaktperson

 • • Modtage og videreformidle information fra RKKP til intern mailliste for databasen

 • • Administrere den interne mailliste for databasen

 • • Udarbejde resultatoversigt (rød/grøn skema) for databaser, der dækker flere hospitaler eller trække dette på KonceRN Info (for databaser der leveres til årsrapport visningen) (skabelon vedlagt som bilag)

 • • Understøtte arbejdet med databasen på KonceRN Info, herunder

  • • Ved henvendelse fra klinikken vedr. cpr-adgang send link til KonceRN Info. Link til relevant blanket findes under fanen ”Data i KI”

  • • Ved behov løbende følge op på databasen i KonceRN Info

  • • Tjekke databasen første gang den lægges på KonceRN iNfo

  • • Link til KonceRN Info: http://ithdw93pwa1.aas.its.nja.dk:8080/SASPortal/main.do

 • • Kontaktperson mellem medarbejdere i klinikken, der arbejder med databasen, og RKKP

 • • I samarbejde med hospitalskontaktpersoner planlægge, afholde og følge op på afholdt regional audit (for databaser, hvor der er aftalt tværgående audit)

 • • Journalisere alt relevant materiale på databasens sag. Alle sager er samlet i projekt med nr. 12-131

 • • Give RKKP-tovholder i Kvalitet besked ved ændringer i en databases indikatorsæt

 

Hospitalskontaktpersonens opgaver

 • • At være den regionale kontaktpersons indgang til hospitalet ved databasespecifikke problemstillinger

 • • Understøtte det lokale arbejde med databasen

 • • Afholde lokal audit, hvor dette er besluttet

 • • I samarbejde med den regionale kontaktperson planlægge, afholde og følge op på afholdt regional audit (for databaser, hvor der er aftalt tværgående audit)

 • • Videreformidle information og auditinvitationer til relevante personer, der ikke står på den interne mailliste, herunder også det relevante ledelsesniveau

 • • Have grundlæggende kendskab til databasen på KonceRN Info

 • • Hjælpe med afklaring af spørgsmål om dataindberettende enheder og sks-koder

 

 

Opgaver i forbindelse med aftalt audit

På tværs af hospitaler, på det enkelte hospital og i de respektive klinikker afholdes der, hvis fagligt velbegrundet,

regional eller lokal audit i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporter for de respektive databaser. Det anbefales,

at der altid afholdes audit på nyopstartede databaser.

 

Ved gentagne kvalitetsbrist på patientsikkerhedskritiske indikatorer vil der efter en faglig og ledelsesmæssig

vurdering eventuelt blive afholdt en ekstern audit i relation til specifikke kliniske problemstillinger.

 

Kvalitet vil i samarbejde med hospitalerne løbende afklare hvilke konkrete databaser, der skal holdes regional audit på, samt den konkrete opgavefordeling i forbindelse hermed.

 

 

 • • Audit skal så vidt muligt afholdes inden årsrapporten offentliggøres

 • • Indgå aftale med en faglig auditleder – typisk Region Nordjyllands repræsentant i databasens styregruppe

 • • Indkalde til audit gerne 6 uger inden audit via kalenderbooking til personerne på den interne mailliste

 • • Udarbejde dagsorden og slides til audit i samarbejde med den faglige auditleder

 • • Booke lokale, bestille forplejning, udarbejde deltagerliste

 • • I samarbejde med faglig auditleder sikre, at de relevante resultater gennemgås og mulige forbedringstiltag drøftes

 • • Udarbejde auditrapport, der godkendes af auditleder og hospitalskontaktpersoner (se skabelon)

 • • Auditrapport udsendes til intern mailliste, øvrige auditdeltagere

 • • Bistå Kommunikation og hospitalerne ved eventuel presseopmærksomhed

 

Det lokale ansvar

De enkelte hospitaler har ansvar for løbende at følge op på resultatet i de enkelte databaser, iværksætte forbedringstiltag samt sikre korrekt registrering af data. Organiseringen af dette besluttes lokalt.

 

Link til lokal instruks, Aalborg UH: https://pri.rn.dk/Sider/6265.aspx

 

For databaser, hvor den regionale kontaktperson er placeret i afdelingen for Patientforløb

For at understøtte de regionale kontaktpersoners opgave, er der for hver database udpeget en hospitalskontaktperson på hvert af de hospitaler, der indberetter til databasen.

Relevante links

 

Tidsplan for udgivelse af årsrapporter: http://www.rkkp.dk/siteassets/afrapportering/afrapportering-af-resultater/arsrapport-afrapportering/intern-afrapporteringsplan.pdf

Regionale og hospitalskontaktpersoner i Region Nordjylland: http://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Kvalitetsarbejde/Sider/RKKPkontaktpersoner.aspx

Info til regionale kontaktpersoner i Region Nordjylland: http://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/Kvalitetsarbejde/Sider/RKKP-Regionalekontaktpersoner.aspx

 

Definition af begreber

 • RKKP: Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram. Der er ca. 80 støttede kliniske kvalitetsdatabaser under programmet

 • RKKP-database: En økonomisk støttet database under RKKP

 • Audit: Møde med relevante klinikere og andre medarbejdere i klinikken, hvor resultatet i årsrapporten for databasen gennemgås og mulige forbedringstiltag drøftes.

 • Dataindberettende enhed: Betegnelse for afsnit eller afdeling, der indberetter data til en database.

 

Målgruppe – modtagelse

Administrativt personale

Formål

Beskrivelse af formål og den forventede effekt ved at anvende det retningsgivende dokument.

At tydeliggøre opgaverne for regionale kontaktpersoner og hospitalskontaktpersoner i forbindelse med arbejdet med de nationale kliniske kvalitetsdatabaser under RKKP.