Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Epilepsi, Status Epilepticus – Akutafdelingen, RHN

 

Definition

Status epilepticus defineres som en tilstand med langvarige (> 30 min.) eller gentagne epileptiske anfald, der optræder med så korte intervaller, at patienten ikke når at komme til fuld bevidsthed mellem anfaldene.
 

Årsager

Årsager til generaliseret krampeanfald

 1. 1. Kendt epilepsi

  1. 1. Behandlingssvigt (manglende medicin indtagelse!!)

  2. 2. Dosisreduktion/seponering af medicin

  3. 3. Alkohol abstinens

 2. 2. Epilepsi debut med status epilepticus

  1. 1. Cerebro-vasculær sygdom (pareser? pupilforhold!)

  2. 2. Meningo-encefalitis (tp.forhøjelse?)

  3. 3. Akut hovedtraume (blødning? tegn på traume?)

  4. 4. Tumor cerebri (anamnese fra pårørende, ændret adfærd?)

  5. 5. Hjerneabsces

  6. 6. Metabolisk forstyrrelse (uræmi, hepatisk encefalopati, hypoglycæmi, hyponatriæmi, anoksi)

  7. 7. Medicin (tricykliske antidepressiva, neuroleptica, kokain)

  8. 8. Cerebral arteritis, f.eks. LED
    

Behandling

Som ved behandling af al anden akut, livstruende sygdom gælder, at der skal skabes frie luftveje, gives ilttilskud og anlægges velfungerende i.v. adgang (kræver evt. assistance fra anæstesisygeplejerske) → ABCDE-princippet

Som antikonvulsiv terapi anvendes følgende præparater:

 1. 1. Stesolid® (diazepam)

 2. 2. Orfiril® (valproat) eller Levetiracetam

 

Ad. 1: Diazepam

Dette er 1.valgs præparat. Kan gives uden væsentlig risiko (respirationsdæmpende!! - antidot Flumazenil®). Der gives Stesolid® (el. lign.) 5-10 mg langsomt i.v., og dette kan gentages til max 20-30 mg/døgn. Patienter som indlægges har ofte fået Stesolid® rektalt forud for indlæggelsen!! (CAVE: respirationsdepression). Såfremt anvendelse af Stesolid® ikke bringer kramperne til ophør anvendes Orfiril® i.v. i henhold til nedenstående.

 

Ad. 2: Valproat eller Levetiracetam (Keppra®)

Valproat

Valproat er et anti-epilepticum, et bredt terapeutisk vindue med god tolerabilitet, uden påvirkning af vitale funktioner og med få interaktioner. Valproat har en ringe sedativ virkning og kan indgives hurtigt i.v. Til injektionsbrug anvendes Orfiril® (konc.100 mg/ml):

 • • bolus 30 mg/kg kropsvægt over 3-5 min. i.v.
  - derefter inf. 100 mg/time i 24 timer
  - derefter 50 mg/time i 24 timer
  - derefter overgang til tabl. Deprakine Retard 600 mg x 2

Ved forbigående effekt kan evt. forsøges yderligere ½ mætningsdosis af samme præparat, eller alternativt præparat (Levetiracetam eller Phenobarbital).

Ved manglende effekt trods mætning med ét antikonvulsivt lægemiddel, bør man gå direkte videre til generel anæstesi!

Der kan endvidere, efter forudgående aftale med akutlæge eller medicinsk mellemvagt, tages kontakt til vagthavende, Neuromedicinsk afd. AAUH (tlf. 9766 0000).
 

Levetiracetam (Keppra® )

Leveciratecam er et anti-epilepticum, der virker ved alle typer af epileptiske anfald.

Doseringen:
60 mg Levetiracetam/kg kropsvægt blandet i isoton Natriumklorid 500 mg, infusionstid 15 minutter.
 

Særlige tilstande

Hvis tilstanden skyldes tumor cerebri/metastaser gives højdosis steroid (fx Medrol 100 mg).

Hos alkoholikere eller hypoglykæmi gives 400 mg Thiamin i.v.

Billeddiagnostik af cerebrum ved alle første-gangs epileptiske anfald, enten som CT-cerebrum eller (sub-) akut MR-skanning, hvor dette skønnes fordelagtigt.

 

Vigtigt:

Symptomet ”kramper” udløser (næsten) altid et kørselsforbud, som skal dokumenteres i journalen inkl. patientens accept. Ved manglende accept skal overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere ”embedslæge”) underrettes.

 

Referencer

Neurologisk national behandlingsvejledning af status epilepticus: http://neuro.dk/wordpress/nnbv/behandling-af-status-epilepticus/