Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling og kontrol af materiale ved ortopædkirurgiske operationer

 

Formål

At undgå komplikationer som følge af at materiale utilsigtet efterlades i patienten i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer.

 

Definition af begreber

Invasive procedurer: kirurgiske indgreb af enhver art, hvor huden gennembrydes

Materiale: instrumenter, kanyler, nåle, skalpeller, klemmer, sug, tænger, optørringsmateriale mv.

Indføringsmateriale: implantater, osteosyntesemateriale, suturmateriale.

 

Ansvar

Ansvaret for korrekt optælling og kontrol påhviler alene den person, der er ansvarlig for instrumenteringen. Såfremt operatøren finder behov for afvigelser fra gældende regler og rutiner, og operatøren ikke forinden har foreskrevet særlige kontrolforanstaltninger, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne.

Det er afdelingssygeplejerskens ansvar at instruksen implementeres og vedligeholdes.

 

Beskrivelse

Procedure

Præoperativt: Før operationen skal alt fremtaget materiale optælles, og det skal kontrolleres, at instrumenter er i orden

For optørringsmateriale gælder det, at den assisterende sygeplejerske kontrollerer, at de to kontrolmærker på servietpakningerne er identiske. Servietter/tamponer tælles af den assisterende sygeplejerske samt ”gulvperson” for at kontrollere, at antallet passer, og at der er røntgen i alle servietterne.

Den assisterende sygeplejerske beholder et af de to servietmærker. Det andet mærkat modtages af gulvpersonen og anbringes på servietstativet. Et fadstativ/servietbord monteres med klar plasticpose.

 

Peroperativt: De brugte servietter samles på servietbordet. Når der er brugt 5 servietter (svarende til en pakke), tælles de af operationssygeplejersken og gulvpersonen. Hvis antallet stemmer, krænges posen over servietterne, og posen hænges på servietstativet sammen med servietmærket.

Servietterne vejes af enten anæstesipersonale eller gulvpersonen, hvis det skønnes nødvendigt.

Før lukning af operationssåret skal alt fremtagent materiale såvel brugt som ubrugt kontrolleres. Servietter og mærker tælles.

Hvis antallet stemmer, meddeles dette til den opererende læge, som klart tilkendegiver, at han/hun har modtaget og forstået meddelelsen

 

Postoperativt: Materiale, serviet og mærker tælles igen, når operationssåret er lukket, og inden patienten er vækket og har forladt stuen.

Hvis antallet af servietter ikke stemmer ved optællingen, skal der foretages en ny optælling, indtil unøjagtigheden er fundet.

Ved overdragelse af operationen f.eks. ved vagtskifte skal materialerne tælles af begge sygeplejersker.

 

Oprydning: Alle poserne med brugte servietter kommes i en affaldspose, inden de kommes i affaldssækken. Ved meget våde servietter anbringes de i særlig pose til vådt affald i affaldsrummet.

 

Dokumentation: Det skal fremgå i patientjournalen, hvem der har været ansvarlig operationssygeplejerske.

Hvis materiale efterlades tilsigtet, noteres dette i patientjournalen.

Hvis optælling ikke stemmer eller proceduren i øvrigt afviger fra standarden, noteres dette i patientjournalen.

Hvis materiale efterlades utilsigtet i patienten, skrives dette i journalen, patienten informeres, og det rapporteres som en utilsigtet hændelse i dansk patientsikkerhedsdatabase (www.dpsd.dk).

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer (2000) Sundhedsstyrelsen, den 20. november 2000, Michael von Magnus

Sundhedsloven (LBK 95 af 7. februar 2008), kapitel 61 om patientsikkerhed

Bekendtgørelse nr. 451 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet

Vejledning nr. 30 af 21. maj 2007 om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet

Dansk Patientsikkerhedshedsdatabase: www.dpsd.dk