Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Observation og opfølgning på kritiske observationsfund – TV-anæstesi

Beskrivelse

Det primære ansvar for at dokumentere den løbende monitorering af patienten påhviler anæstesisygeplejersken. Dokumentationen er dog et fælles ansvar og varetages også, om tiden og opgaverne i øvrigt tillader det, af anæstesilægen.

ASA I- og ASA II-patienter

Følgende observeres og dokumenteres på anæstesiskemaet
 • • EKG: ST-segment basis kan registreres som hjælp til at huske udgangsværdier. Ved mistanke om ST-ændringer kan trendkurven på monitoreringsskærmen anvendes.

 • • BT (blodtryk).

 • • Perifer iltsaturation.

 • • Hjertefrekvens.

 • • ETCO2.

 • • O2 % (In/ET).

 • • O2-flow ved uintuberede patienter.

 • • art af gasanæstesi samt end-tidal gaskoncentration.

 • • Ved brug af respirator: TV/RF, PEEP, peaktryk.

 • • Ved anlagt kateter à demeure: timediureser.

 • • Evt. TOF og central temperatur.

 • • indgivet medicin anføres – her anføres:

 • • administrationsvej

 • • koncentration

 • • administrationshastighed

 • • ved bolus-medicinindgift anføres mængden i mg.

ASA III-, IV- og V-patienter samt højt specialiserede indgreb

Følgende monitoreres og dokumenteres på anæstesiskemaet

På anæstesiskemaet er markeret med cirkel, hvilke laboratoriesvar eller EKG, der er bestilt og skal ses, inden anæstesien indledes. Anæstesiteamet er ansvarlige for at se og registrere svaret på disse prøver inden anæstesiindledning.

Som anført for ASA I- og II-patienter. Efter ordination fra anæstesilægen kan der suppleres med CVP, MPAP, CI, CO, SvO2, perifer temperatur og TEE.

Ved lungeoperationer eller centrale karoperationer dokumenteres tidspunkter for eksempelvis én- og to-lungeventilation, ændringer i respiratorindstillinger og tidspunkter for påsætning og fjernelse af tang på aorta eller iliacakar.

Ved anlæggelse af katetre, sonder eller tuber anføres placering, antallet af indstik og eventuelle komplikationer samt lægens initialer på anæstesiskemaet.

Ved anvendelse af TEE prober anføres nummeret på proben samt anæstesilægens initialer.

Ved simple kirurgiske indgreb på ASA I- og ASA II-patienter kan anæstesien varetages af 1-2 anæstesisygeplejersker med mulighed for tilkald af den anæstesilæge, der på dagen har ansvaret for stuen. Hvor ikke andet er anført, er det den anæstesisygeplejerske, som har ansvaret for anæstesien, der har optrukket al anvendt medicin. Hvis den indgivne medicin er optrukket af en anden person, noteres det i notefeltet med initialer. Ved afløsning af personale på stuen noteres dette i notefeltet, og hvis afløseren trækker ny medicin op, noteres det ligeledes her.

Ved akut uventet ændring i de respiratoriske eller hæmodynamiske forhold, som overstiger den enkelte anæstesisygeplejerskes kompetenceniveau, skal den narkoselæge, som har ansvar for patienten, tilkaldes.

Ved procedurer, der kræver både en anæstesilæge og anæstesisygeplejerske, afgør lægen, hvorvidt det er lægeligt forsvarligt at forlade operationsstuen. Anæstesilægen skal lave klare aftaler med anæstesisygeplejersken om, hvornår han eller hun skal tilkaldes, i tilfælde af at lægen forlader stuen.

Hvis man under anæstesien udfører blodgasanalyser, er det teamet selv, som straks udtager og analyserer svaret. Hvis sygeplejersken ikke kan tolke svaret på egen hånd, kontaktes anæstesilægen straks med henblik herpå. Ved større blødning tages ofte tromboelastometri, der udtages direkte og sendes med taxa til klinisk immunulogisk afdeling. Den ansvarlige læges telefonnummer anføres på følgesedlen, og lægen får telefonisk akut svar på analysen. Når svar er modtaget, noteres det i notefeltet på anæstesiskemaet.

Definition af begreber

ETCO2: Sluteksspiratorisk kuldioxidkoncentration.

In O2: Iltkoncentration i inspirationsluften.

ETO2: Sluteksspiratorisk iltkoncentration.

TV: Tidalvolumen.

RF: Respirationsfrekvens.

TD: Timediureser.

TOF: Train of four.

MPAP: Middeltryk i arteria pulmonalis.

CO: Cardiac output.

SvO2: Blandet venøs iltmætning i arteria pulmonalis.

TEE: Transøsofageal ekkokardiografi.

Formål

At sikre en høj kvalitet, ensartet standardiseret monitorering samt dokumentation heraf under indgreb med anæstesiologisk assistance.