Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af tekstiler (10.1)

Formål

At forebygge smittespredning ved at sikre korrekt håndtering og opbevaring af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren.

Målgruppe

Personale i sundhedssektoren.

Generelt

Korrekt håndtering og opbevaring af rene tekstiler er et led i at forebygge smittespredning.

Urene tekstiler kan være reservoir for mikroorganismer og kan være medvirkende årsag til smittespredning.

Håndhygiejne

Udføres før håndtering af rene tekstiler og efter håndtering af urene tekstiler (2.1).

Håndtering af rene tekstiler

Opbevaring af rene tekstiler i afsnittet kan ske i

 • • Transportvogne med væsketæt afdækning

 • • I lukket linneddepot

 • • I lukkede personalebetjente skabe.

Håndtering og opbevaring af rene tekstiler

 • • Må kun håndteres af personalet

 • • Skal betragtes som en ren procedure

 • • Der skal foretages håndhygiejne (2.1) før håndteringen

 • • Der skal sikres systematisk rotation, således at det ældste linned anvendes først

 • • Transportvogne skal være dækket med rent plaststykke, som først fjernes ved anvendelse af tekstilerne

 • • Transportvogne, der er pakket til ét døgns forbrug, kan placeres utildækket på gangarealet i op til 4 timer, før vognen evt. transporteres til lukket linneddepot

 • • Transportvogne, der er pakket til flere døgns forbrug, må ikke placeres utildækket på gangareal, men skal være tildækket med væsketæt afdækning eller opbevares i linneddepot.

Håndtering af tekstiler fjernet fra afdelingsdepot og placeret i skabe på sengestuer og lign.

 • • Kan håndteres af patienter

 • • Skal betragtes som en ren procedure

 • • Der skal foretages håndhygiejne (2.1) før håndteringen

 • • Skal anvendes inden 24 timer og overskydende tekstiler sendes til vask.

Tabes et tekstil på gulvet eller forurenes det på anden måde, skal det håndteres som urent.

Håndtering og opbevaring af tekstiler som patienten selv medbringer

I visse situationer medbringer patienten selv egen beklædning, som anvendes i forbindelse med behandling og pleje på hospital eller lignende institution, hvilket kan udgøre en smitterisiko, idet patientens egne mikroorganismer kan overføres til andre patienter.

Anbefaling for håndtering og opbevaring af tekstiler, som patienten selv medbringer

 • • Der bør udarbejdes lokale instrukser vedrørende håndtering af tekstiler, som patienterne selv medbringer og det bør sikres, at patient, pårørende og personale har kendskab til disse

 • • Medbringer patienten selv tekstiler, som indgår i patientbehandling (herunder dyne og/eller puder) skal disse fremstå synligt rene

 • • Medbragt pude og dyne bør være vaskbare

 • • Patientens egne tekstiler skal opbevares på hylder i væsketæt emballage eller i skabe. Skal være adskilt fra afsnittets rene tekstiler.

Håndtering og opbevaring af urene tekstiler

Urene tekstiler skal efter brug samles i snavsetøjsposer og opbevares i særskilt rum som f.eks. skyllerum. Efter opsamling på afsnittet, fragtes de urene tekstiler til et centrallager, hvorefter tekstilerne fragtes til industrielt vaskeri, hvor selve genbehandlingen finder sted.

Håndtering på sengeafdeling

 • • Der skal anvendes handsker ved håndtering af synligt forurenede og våde urene tekstiler.

 • • Stærkt forurenet eller vådt linned pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen

 • • Urene tekstiler skal håndteres, så der undgås kontakt med arbejdsdragten og der undgås ophvirvling af mikroorganismer

 • • Værnemidler som overtrækskittel eller plastforklæde skal anvendes, hvis der er risiko for forurening af arbejdsdragt under håndtering af urene tekstiler

 • • Urene tekstiler skal lægges direkte i snavsetøjssæk på stativ

 • • Snavsetøjssæk bør opbevares i transportvogn, i skyllerum eller andet særskilt lukket rum

 • • Snavsetøjssæk bør fjernes fra sengeafdeling mindst én gang dagligt

 • • Der skal foretages håndhygiejne og altid efter tilendebragt håndtering af urene tekstiler på afsnit og i forbindelse med transport og lastning (2.1).

Rengøring af linneddepoter og transportvogne

Inventar, overflader og transportvogne skal fremstå synligt rene, intakte og ubeskadigede.

Reference

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, CEI 1. udgave 2015.