Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af tekstiler (10.1)

Generelt

Korrekt håndtering og opbevaring af rene tekstiler er et led i at forebygge smittespredning.

Urene tekstiler kan være reservoir for mikroorganismer og kan være medvirkende årsag til smittespredning.

Håndhygiejne

Udføres før håndtering af rene tekstiler og efter håndtering af urene tekstiler, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

Håndtering og opbevaring af rene tekstiler

Tabes et tekstil på gulvet eller forurenes det på anden måde, skal det håndteres som urent.

Ubrugte rene tekstiler må ikke lægges tilbage i rent depot.

Opbevaring i afsnittet

Skal ske rent og tørt, og kan være i

 • • Transportvogne med ren og væsketæt tildækning

 • • I lukket linneddepot

 • • I lukkede personalebetjente skabe.

Håndtering i afsnittet

 • • Må kun håndteres af personalet

 • • Skal betragtes som en ren procedure

 • • Der skal foretages håndhygiejne før håndteringen, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

 • • Der skal sikres systematisk rotation, således at det ældste linned anvendes først

 • • Transportvogne skal være dækket med rent og væsketæt tildækningsmateriale, som først fjernes ved anvendelse af tekstilerne

 • • Transportvogne, der er pakket til ét døgns forbrug, kan placeres utildækket på gangarealet i op til 4 timer, før vognen evt. transporteres til lukket linneddepot

 • • Transportvogne, der er pakket til flere døgns forbrug, må ikke placeres utildækket på gangareal, men skal være tildækket med væsketæt tildækningsmateriale eller opbevares i linneddepot.

Håndtering af tekstiler fjernet fra afdelingsdepot og placeret i skabe på sengestuer og lign.

 • • Kan håndteres af patienter

 • • Skal betragtes som en ren procedure

 • • Der skal foretages håndhygiejne før håndteringen, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

 • • Skal anvendes inden 24 timer og overskydende tekstiler sendes til vask

  • • På enestuer fjernes tekstiler og sendes til vask mellem hver patient

Håndtering og opbevaring af urene tekstiler

Urene tekstiler skal efter brug samles i snavsetøjssække og opbevares i særskilt rum som fx urent skyllerum. Efter opsamling på afsnittet, fragtes de urene tekstiler til et centrallager, hvorefter tekstilerne fragtes til industrielt vaskeri, hvor selve genbehandlingen finder sted.

Håndtering på sengeafdeling

 • • Der skal anvendes handsker ved håndtering af synligt forurenede og våde urene tekstiler.

 • • Urene tekstiler skal håndteres, så der undgås kontakt med arbejdsdragten og der undgås ophvirvling eller stænk og sprøjt og hermed spredning af mikroorganismer

 • • Værnemidler som overtrækskittel eller plastforklæde skal anvendes, hvis der er risiko for forurening af arbejdsdragt, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Urene tekstiler skal lægges direkte i snavsetøjssæk på stativ

 • • Stærkt forurenet eller vådt linned pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjssæk

 • • Snavsetøjssæk skal opbevares i transportvogn, i skyllerum eller andet særskilt lukket rum

 • • Snavsetøjssæk bør fjernes fra sengeafdeling mindst én gang dagligt

 • • Der skal foretages håndhygiejne efter håndtering af urene tekstiler, og i forbindelse med transport og lastning, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

Håndtering af urene tekstiler hos patienter i cytostatika behandling, se retningslinje Medicinsk cancerbehandling – Forholdsregler ved omgang med og pleje af patienter i cytostatika behandling og visse andre lægemidler

Håndtering og opbevaring af tekstiler som patienten selv medbringer

 • • Medbringer patienten selv tekstiler, som indgår i patientbehandling (herunder dyne og/eller puder) skal disse fremstå synligt rene

 • • Patientens egne tekstiler skal opbevares i eget skab eller på hylder i en plasticpose/kasse med låg

 • • Skal være adskilt fra afsnittets rene tekstiler.

Håndtering af tekstiler, som produceres privat

Privatproducerede tekstiler, som udleveres til patienten under indlæggelse eller ambulant, fx strikkede/hæklede huer, ”blæksprutter”, lejringsstofpuder og lign. skal inden det udleveres til patienten have gennemgået samme genbehandlingsproces som flergangstekstiler på det tilknyttede vaskeri.

Rengøring af linneddepoter og transportvogne

Inventar, overflader og transportvogne skal fremstå synligt rene, intakte og ubeskadigede.

Formål

At forebygge smittespredning ved at sikre korrekt håndtering og opbevaring af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren.

Målgruppe

Personale i sundhedssektoren.

Reference

SSI.dk - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndtering af tekstiler til flergangsbrug i sundhedssektoren, CEI 2. udgave 2022.

Hentet den 18. maj 2022