Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overdragelse

 

Formål

At sikre

at overgangen fra det præhospitale til primær/sekundær sundhedstjeneste er koordineret

 • • at behandlingsansvarlige på modtagerenheden rettidigt får de rette oplysninger

 • • at der er en klar ansvarsplacering ved overdragelse.

 

Målgrupper og anvendelsesområde

 • • Læger med tjeneste ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

 

Definition af begreber

ISBAR en metode til sikker mundtlig kommunikation ved overdragelse.

 

 

Beskrivelse

Oplysninger om patientens tilstand, vitale parametre m.m. videregives altid af den, som har det højeste vidensniveau om patienten.

Oplysningerne videregives enten til modtagende afdeling - ofte telefonisk - så afdelingen kan forberede sig på modtagelsen afhængigt af patientens tilstand, eller til andre præhospitale enheder. Der oplyses følgende:

 • • I – Identifikation,

  • oplys dit navn, herefter

  • patientens navn og CPR.-nr.

 • • S – Situation,
  • beskriv årsagen til indbringelse/alarmkald (kort)
  • Patientens aktuelle tilstand, herunder ABCD med vital parametre samt symptomer og fund.

 • • B – Baggrund,

  • kort resume af forløbet, tentativ diagnose, behandling herunder effekten af

behandling samt evt. tidligere sygdomme, allergi og medicin.

 • • A – Analyse,

  • giv din analyse af problemet.

 • • R – Råd

  • Evt. forslag til videre behandling.

 

Ved overdragelse:

 • • Der afgives rapport til modtagende sundhedspersonale efter ISBAR princippet.

 • • Der videregives kun oplysninger, som er af relevans for patientens situation.

 • • Der oplyses om evt. pårørende og informationen til disse.

 • • Ved usikker patientidentitet gøres særligt opmærksom på dette.

 • • Evt. andre relevante informationer.

 

Ansvaret for patienten, herunder evt. pågående behandling, påhviler afgivende enhed, indtil ansvaret er entydigt overdraget til behandlingsansvarlige personale på modtagende enhed.

Overdragelsen afsluttes med, at afgivende og modtagende personale er enige om, at ansvaret for patienten er overdraget ud fra principperne for ”sikker mundtlig kommunikation”.

 

Dokumentation for overdragelse:

Ved overdragelse til en anden præhospital enhed markeres i PPJ ”indlagt uden ledsagelse” og der linkes til ambulancen.

 

Ved overdragelse til andet sundhedspersonale på Aalborg Universitetshospital noteres:

 • • Modtagende sundhedspersonales brugernavn til regionens it-systemer i notatfeltet i PPJ.

 • • Ved overdragelse af traumepatient, PCI-patient eller trombolysepatient er det tilskrækkeligt at notere i PPJ, at patient er overdraget til ”traumeteam”, ”PCI-vagt” eller ”trombolysevagt”.

 

Øvrige sygehuse:

 • • Modtagende sundhedspersonales initialer noteres i notatfeltet i PPJ.

 • • Ved overdragelse af traumepatient er det tilstækkeligt at notere i PPJ, at patient er overdraget til ”traumeteam”,

 

For Sygehus Vendsyssel, Hjørring gælder:

 • • Modtagende sundhedspersonales initialer noteres i notatfeltet i PPJ

 • • ved ”Rødt medicinsk kald” og ”Rødt pædiatrisk kald” er det tilstækkeligt at skrive i PPJ, at patienten er overdraget til team for ”Rødt medicinsk kald” og team for ”Rødt pædiatrisk kald”.

 • • Ved overdragelse af traumepatienter er det tilstrækkeligt at notere i PPJ, at patienten er overdraget til ”traumeteam”.

 

 

Kvalitetsovervågning

Halvårligt gennemføres patientforløbsaudit, hvor der spørges ind til følgende:

 • • Er der dokumentation for, at overdragelsen til modtageenheden er i overensstemmelse med retningslinjerne herfor.

 

Løbende og minimum én gang årligt evalueres proceduren for overdragelse af patienter til modtageenheder på regionens sygehuse. Dette sker i regi af præhospitale fora/samarbejdsmøder med de enkelte sygehuse, jf. retningslinjen ”Kvalitetsorganisationen”.

 

Referencer

Standard nr. 2.8.1, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.