Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overdragelse

 

Formål

At sikre at overgangen fra det præhospitale til primær/sekundær sundhedstjeneste er koordineret

 • • At behandlingsansvarlige på modtagerenheden rettidigt får de rette oplysninger.

 • • At der er en klar ansvarsplacering ved overdragelse.

 

Målgrupper og anvendelsesområde

Læger med tjeneste ved akutlægebilerne, ambulancepersonale og paramedicinere i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

ISBAR en metode til sikker mundtlig kommunikation ved overdragelse af patienter.

 

Beskrivelse

Oplysninger om patientens tilstand, vitale parametre m.m. videregives altid af den, som har det højeste vidensniveau om patienten, med mindre patienten modsætter sig dette.

Oplysninger videregives til modtagende afdeling - ofte telefonisk - så afdelingen kan forberede sig på modtagelsen afhængigt af patientens tilstand, eller til andre præhospitale enheder.

Der oplyses følgende:

 • • I – Identifikation

  • oplys dit navn, herefter

  • patientens navn og CPR.-nr.

 • • S – Situation
  • beskriv årsagen til indbringelse/alarmkald (kort)
  • Patientens aktuelle tilstand, herunder ABCDE med vitaleparametre samt symptomer og kliniske fund.

 • • B – Baggrund

  • kort resume af forløbet, tentativ diagnose, behandling herunder effekten af

behandling samt evt. tidligere sygdomme, allergi og medicin.

 • • A – Analyse

  • giv din analyse/vurdering af problemet.

 • • R – Råd

  • Evt. forslag til videre behandling.

 

Den iværksatte overvågning og behandling fortsættes indtil overdragelse til andet sundhedsfagligt personale.

 

Ved overdragelse:

 • • Der afgives rapport til modtagende sundhedspersonale efter ISBAR princippet.

Herunder hvilke behandling og medicin der er givet samt klokkeslæt og effekt.

 • • Der videregives kun oplysninger, som har relevans for patientens situation.

 • • Der oplyses om evt. pårørende og informationen til disse.

 • • Ved usikker patientidentitet gøres personalet særligt opmærksom på dette.

 • • Medbragte værdigenstande og andet oplyses til- eller videregives til modtagende personale.

 • • Evt. andre relevante informationer.

 

Ansvaret for patienten, herunder evt. pågående behandling, påhviler afgivende enhed, indtil ansvaret er entydigt overdraget til behandlingsansvarligt personale på modtagende enhed.

Overdragelsen afsluttes med, at afgivende og modtagende personale er enige om, at ansvaret for patienten er overdraget ud fra principperne for ”sikker mundtlig kommunikation”.

 

Dokumentation for overdragelse

 • • Brugerkode for regionsansatte (4 cifret kode) / initialer og tidspunkt noteres i PPJ.

Overdragelsestidspunkt er det tidspunkt, hvor en anden sundhedsfaglig person overtager det reelle ansvar for patienten.

 • • Ved overdragelse af fx traumepatient, PCI-patient eller trombolysepatient tilskrækkeligt at notere i PPJ, at patient er overdraget til fx ”traumeteam”, ”PCI-vagt” eller ”trombolysevagt”.

 • • PPJ skal medbringes i akutmodtagelsen/afdelingen.

 

Se i øvrigt Vejledning til registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

 

 

Såfremt værdigenstande er modtaget af præhospitalt personale og videregivet til modtagende personale, dokumenteres dette i PPJ.

 

Modtagende enhed har mulighed for tilbagemelding på patientoverdragelsen via PPJ eller i tilfælde af papirjournal, via den gule journal kopi der afleveres ved overdragelsen. Denne kopi sendes retur til de respektive ambulancestationer, som efterfølgende videregiver tilbagemeldingen til den enkelte medarbejder.

 

 

Referencer

Standard nr. 2.8.1: Overdragelse. Den Nordjyske Kvalitetsmodel – Det præhospitale område. Version 1, september 2016

 

Vejledning til Registrering i Præhospital Patientjournal (PPJ)

 

Sundhedsloven (LBK nr.903 § 41) om videregivelse af oplysninger; https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903