Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Udskrivelse med parenteral ernæring

Afgrænsning af målgruppe

Dette dokument omhandler ikke korttarmspatienter og andre specialepatienter tilknyttet Afdeling for Medicinsk Mave- og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital. Behandling og udskrivelse af disse patienter følger andre retningslinjer.


Indikation for parenteral ernæring efter udskrivelse

Hel eller delvis parenteral ernæring i kortere eller længere periode efter udskrivelsen til patienter, som ikke kan indtage tilstrækkelig energi og protein per oralt eller enteralt. Målet med udskrivelse af patienter med parenteral ernæring er at sikre sufficient næringsindtag med henblik på at forbedre eller vedligeholde ernæringstilstand forud for operation, kemobehandling m.m. samt i restitutionsfasen efter længerevarende sygdom med vægt- og funktionstab til følge. Parenteral ernæring kan endvidere anvendes ved ernæringsproblemer under palliativ behandling, hvor det også kan have positiv indvirkning på livskvaliteten.


Administrationsmåde

Parenteral ernæring gives efter udskrivelse kun centralt via Hickmann’s kateter, Port a Cath eller Piccline kateter. Disse anlægges og kontrolleres under indlæggelsen

Piccline kateter anlægges på Aalborg UH syd/nord af Anæstesi A: Tid for anlæggelse aftales på lokal
61685

Piccline kateter anlægges på Aalborg UH Hobro af Anæstesi Hobro: Tid for anlæggelse aftales på lokal 52120

Piccline kateter anlægges på Aalborg UH Farsø af Anæstesi Farsø: Tid for anlæggelse aftales på lokal 53040

Piccline kateter anlægges på Aalborg UH Thisted af Anæstesien: Tid for anlæggelse aftales på lokal 50451

Piccline Kateter anlægges på Regionshospital Nordjylland af Anæstesien: Her rekvirerer afdelingerne PICC-line via Cetrea-tavlerne.


Opstart under indlæggelse

Opstart af parenteral ernæring: Ernæringsterapien ordineres og gives i minimum 3-5 dage under indlæggelse under samtidig blodprøvekontrol og vurdering af tolerance jfr. kliniske instrukser: Se Parenteral ernæring

 

 


Tilsætninger

Patienter, der kan spise og indtage medicin pr os skal altid udskrives med standard 3 kammerposer fra sygehusapoteket uden tilsætning af vitaminer og sporstoffer. Det samme gælder palliative patienter.

Patienter ordineres i stedet dgl. 1-2 multivitamintabletter eller tilsvarende i flydende form (MiviTotalPlus).

3 kammerposerne kan opbevares ved almindelig stuetemperatur

I særlige tilfælde ordineres tilsætning af vitaminer og sporstoffer. Tilsætningen laves under aseptiske forhold ved sygehusapoteket, og leveres ugentlig i hjemmet til opbevaring i særskilt køleskab, som udlånes fra hjælpemiddeldepotet. Poser der er tilsat vitaminer og sporstoffer er holdbare i 8 dage ved køleskabstemperatur. Uden for køleskab er poserne holdbare i 24 timer.

Hjemmesygeplejersker kan også blive oplært i tilsætning af vitaminer og sporstoffer. Ved behov for oplæring kontaktes konsulent fra Fresenius Kabi.


Varetagelse af ernæring og kateterpleje

Hos patienter i ernæringsterapi, som skal have hel eller delvis parenteral ernæring i kortere eller længere tid, vil det oftest være hjemmesygeplejen, som skal varetage kateterpleje og den daglige håndtering af ernæringen.

Kun i særlige tilfælde kan patienten eller pårørende selv varetage opgaven.

Ved behov for oplæring og information af hjemmesygeplejen kan følgende PRI dokumenter anbefales:

Hickmann - Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af Hickmann kateter hos voksne ...

 

PICC-line – Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af PICC-line hos voksne – Aalbor...

Midline kateter anbefales ikke til udskrivelse med parenteral ernæring jfr. Pri dokument Midline kateter i A-anæstesi


Elektronisk ernæringsplan (E-brev/korrespondance)

Inden udskrivelse sendes en elektronisk ernæringsplan til kommunen, som indeholder følgende punkter:

 • • Der ønskes assistance til op- og nedtagning af parenteral ernæring samt kateterpleje

 • • Katetertype?

 • • Dagligt eller antal dage/uge?

 • • Årsag til parenteral ernæring, mål for behandling og forventet varighed?

 • • Patient data: Vægt, Højde, BMI, evt. forudgående vægttab?

 • • Energi-, protein og væskebehov?

 • • Evt. kost per os og evt. særlige hensyn?

 • • Produkt: SmofKabiven: Angiv energitrin (kcal.) / ml i posen?

 • • Indgift: ml/time = dråber/minut? (fx 100 ml/time = 33 dråber/minut)

 • • Væskebehov udover parenteral ernæring?

 • • Dato for levering fra sygehusapotek?

 • • Information om, hvad pt. hjemsendes med?

 • • Oplysning om tid for blodprøvekontrol og ambulant opfølgning eller aftale om anden opfølgning


Leverance af parenteral ernæring uden tilsætninger

Ved behandling med parenteral ernæring under 1 måned: Udskrivende afdeling medsender ernæring og sygeplejeartikler til den aftalte/ordinerede periode.

Ved behandling med parenteral ernæring over 1 måned: Sygehusapoteket leverer ernæring og sygeplejeartikler direkte til patientens hjemadresse. Der leveres til 1 måneds forbrug. Hjemmesygeplejersken bestiller herefter fremadrettet ved sygehusapoteket.


Bestilling

Se Bilag: TPN- og væskeordination, Forbrugslister (sygeplejeartikler) (PICC-line, Port-a-cath, Hickmann)

Lægen udfylder TPN- og væskeordination med præparatnavn og dosering (ml x dage/uge).

Forbrugsliste til det aktuelle kateter påsættes patient label og påføres navn på stamafdeling. Listen skal derudover ikke udfyldes.

Hvis Sygehusapoteket skal levere, kontaktes de på telefon (0)40828962 eller 6 5799 eller (0)40828977 med henblik på, hvornår første levering kan finde sted. Sygehusapoteket har faste leveringsdage i Regionen. Det er vigtigt, at de adviseres i så god tid som muligt. Ved udskrivelse skal afdelingen medsende ernæring og alle sygeplejeartikler, indtil 1. levering kan finde sted fra Sygehusapoteket.

TPN- og væskeordination og Forbrugsliste scannes ind og sendes til Sygehusapoteket på mail hjemmepatient@rn.dk

Dropstativ bestilles ved hospitalernes lokale hjælpemiddeldepoter:

Hospitalets hjælpemiddeldepoter;

Aalborg tlf.: (976) 66106 (kl. 9-14)

Hobro/Farsø tlf.: (976) 53427 (kl. 10-14)

Thisted tlf.: (976) 51023 (kl. 8-15)

Hjørring tlf: 97 64 16 82

Frederikshavn tlf: 97 64 21 94

 

 


Vi anbefaler ikke udskrivelse med infusionspumpe, da det kan give unødige gener for patienten, som ikke selv kan betjene pumpen. Vigtigt at det kontrolleres, at kateteret kan fungere uden en infusionspumpe før patienten udskrives. Ønsker hjemmesygeplejen administration på infusionspumpe eller ved dårligt flow i kateteret kan pumpe udlånes via firma – se flowchart. Sygehusapoteket skal informeres om behovet for infusionssæt til pumpe med barriere for tilbageløb og luft.


Økonomi

Der er ingen egenbetaling for patienten til parenteral ernæring. Regionen afholder alle udgifter.


Opfølgning

Inden udskrivelse laves en individuel plan for opfølgning og blodprøvekontrol. Ansvarlig for kontrol er udskrivende afsnit og planen tilpasses patientens øvrige aftale på hospitalet. Ved blodprøvekontrol bestilles blodprøvepakken ”ernæringsterapi kontrol” (ca. 14 dage efter udskrivelse og herefter ved behov). Mål med behandlingen noteres i journalen og i epikrisen til egen læge.

Se endvidere BILAG: Flowchart.