Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til Ældrepsykiatrisk Afdeling

 

Beskrivelse

Ældrepsykiatrien har et sengeafsnit med 22 pladser, et ambulatorium og et mobilteam. Patienter der ønskes modtaget i ældrepsykiatrien skal være omfattet af en af følgende målgrupper:

 

  • • Patienter med demens med adfærdsmæssige eller psykiatriske komplikationer

  • • 75-årige eller derover med nyopstået psykisk lidelse

  • • 80-årige eller derover med tidligere kendt psykisk lidelse, hvis det vurderes at patienten har behov for ældrepsykiatrisk tilbud

 

Patienter, der er debuteret med psykisk lidelse før de er fyldt 75 år, hører i udgangspunktet til almenpsykiatrien med mindre, de har en demensdiagnose. De skal derfor altid indvisiteres i almenpsykiatrien. Der kan være nogle få patienter, der med fordel kan behandles i ældrepsykiatrien. Det vil som regel være patienter med svær somatisk comorbiditet og/eller polyfarmaci. Hvis man i almenpsykiatrien har sådanne patienter, kan afdelingens læge den først komne hverdag tage kontakt til ældrepsykiatrisk læge og drøfte om der er indikation for overflytning til ældrepsykiatrien. Dette skal ikke foregå i vagten.

 

Patienter kan henvises til indlæggelse på N4 fra:

 

  • • Ældrepsykiatrisk ambulatorium

  • • Praktiserende læge

  • • Almenpsykiatrisk afdeling

  • • Somatisk afdeling

  • • Privatpraktiserende speciallæge

 

Henvisning skal indeholde telefonnummer på henvisende læge, så eventuelle problemstillinger kan drøftes forud for indlæggelse.

 

Henvisende læge er meget velkommen til at drøfte indikation for indlæggelse med afsnittets læger (97643909) i dagtid på hverdage, hvor man ofte kan få tilbagemelding på eventuel ventetid.

 

Visitation sker dagligt i hverdagen.

Det forventes at patienten forud for indlæggelse er somatisk udredt.

Demensudredning bør som hovedregel foregå ambulant og er således ikke indikation for indlæggelse.

 

Formål

At sikre korrekt og ensartet visitation, hvor patienter med størst behandlingsbehov visiteres til indlæggelse først.

 

Referencer

Visitationsregler – Klinik Psykiatri Nord