Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientidentifikation på somatiske hospitaler

 

Beskrivelse

 

1. Initial identifikation af en patient

Ved identifikationen tages udgangspunkt i disse patientkategorier:

 

 • • Voksne habile personer: Angiver selv sikker identifikation verbalt eller fremviser selv sundhedskort (sygesikringsbevis)

 • • Identificerbare voksne inhabile patienter (f.eks. som følge af traume, medicin- og/eller alkohol påvirkning, demens, bevidstløshed, lidelse i centralnervesystemet, sproglige vanskeligheder, nedsat hørelse, alvorlig psykisk lidelse e.a.): Angiver ikke selv sikker identifikation, men identificeres ved hjælp en person med personligt kendskab til patienten.

 • • Identificerbare børn og unge: Angiver selv sikker identifikation eller identificeres af en person med et personligt kendskab til patienten.

 • • Identificerbare personer uden dansk cpr-nummer (voksne og børn), eksempelvis turister og asylansøgere: Angiver selv fulde navn og fødselsdato eller identificeres af en person med et personligt kendskab til patienten. Asylansøgere identificeres ved fulde navn, fødselsdato og udlændingenummer/ ID-nummer og skal derfor medbringe ID-kort ved fremmøde. Tildeles erstatnings-cpr-nummer jævnfør instruksen Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Ikke identificerbare inhabile patienter (voksne og børn): Angiver ikke selv sikker identifikation og identificeres ikke ved hjælp en person med personligt kendskab til patienten. Tildeles midlertidigt erstatnings-cpr-nummer jævnfør instruksen Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på somatiske sygehuse i Region Nordjylland. Politiet kan inddrages i at fremskaffe oplysninger med henblik på sikker identifikation.

 

2. Identifikationsarmbånd

Følgende patientgrupper skal bære identifikationsarmbånd:

 

 • • Alle indlagte patienter

 • • Ambulante patienter, som er inhabile

 

Ambulante patienter forsynes med identifikationsarmbånd, hvis det skønnes, at patienten under opholdet har en betydelig risiko for at blive inhabil i forbindelse med en behandling eller et diagnostisk indgreb og hvor man samtidig vil kunne få behov for at skulle identificere patienten.

Det påhviler de lokale ledelser at afgrænse, hvilke patientkategorier der har behov for identifikationsarmbånd under det ambulante ophold.

 

Påsætning af identifikationsarmbånd

Patienter får armbånd på i det afsnit, hvor de kommer ind på hospitalet. Initial identifikation af patienten og påsætning af armbånd bør foretages af samme sundhedsperson.

Identifikationsarmbåndet skal påsættes label med navn, cpr-nummer og stregkode

 

Identificerbare patienter

 1. a) Identifikationsarmbånd påsættes når patienten er identificeret jf. ”Initial identifikation af en patient”.

 2. b) Herefter dokumenteres identifikation af patienten i den elektroniske patientjournal. Hvis den elektroniske patientjournal ikke er tilgængelig, anvendes Patientidentifikationsskema (se bilag), som udfyldes og påsættes label med navn, cpr-nummer -og stregkode. Når der igen er adgang til den elektroniske patientjournal, føres oplysningerne fra papirskemaet heri.

 3. c) Beskadiges eller fjernes identifikationsarmbåndet inden udskrivelse påsættes et nyt og ovenstående procedure følges.

 4. d) Identifikationsarmbåndet forbliver på patienten under hele indlæggelsen. Identifikationsarmbåndet forbliver på patienten ved overflytning til andet hospital.

 

Ikke identificerbare patienter

Ved ikke identificerbare patienter påsættes et rødt armbånd med erstatnings-cpr-nummer. Når patienten er identificeret, følges procedure jf. ”Påsætning af identifikationsarmbånd (Identificerbare patienter)”

BEMÆRK: Patienten beholder begge armbånd på indtil patientens udskrivelse eller i minimum tre dage (jævnfør instruksen Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på somatiske sygehuse i Region Nordjylland)

 

3. Hvordan identificeres patienten i forløbet

Identifikation kan i visse situationer baseres på genkendelse, dvs. hvor der foreligger personligt, sikkert kendskab til patienten. Når patientens identitet skal sammenholdes med andre oplysninger (personoplysningerne på det materiale, som skal anvendes, f.eks. journaloptegnelser, diagnostisk materiale, elektronisk datamateriale, medicinæsker, blanketter, blodkomponenter til transfusion, osv), skal cpr-nummer indgå i kontrollen:

Habile patienter angiver selv sikker identifikation.

Patienter med erstatnings-cpr-nummer og inhabile patienter identificeres ved hjælp af identifikationsarmbånd.

 

4. Ansvar for identifikation

Den sundhedsperson/medarbejder, der udfører en sundhedsfaglig handling, har et selvstændigt ansvar for korrekt identifikation.

Ved flere samtidige handlinger (f.eks. operation og anæstesi) har hver især ansvar for, at identifikation har fundet sted.

Enhver tvivl skal føre til kontrol/efterprøvning af identifikation inden handlingen udføres.

 

5. Uopsættelig behandling

I tilfælde hvor det drejer sig om akut og uopsættelig behandling, som er nødvendig for at redde patientens liv eller chancer for overlevelse, kan det være nødvendigt at fravige procedurerne for patientidentifikation.

I sådanne tilfælde skal det dokumenteres i patientjournalen, at retningslinjerne for patientidentifikation ikke er overholdt og hvad årsagen hertil har været.

 

Definition af begreber

Forvekslingsfejl sker, når en undersøgelse eller behandling gennemføres på en anden patient end tilsigtet på grund af mangelfuld patientidentifikation. Det er altså en forkert patient, som modtager undersøgelsen eller behandlingen.

Medicineringsfejl er fejl i et trin af medicineringsforløbet (ordination, dispensering, administration og afstemning). Forvekslingsfejl i relation til medicinering sker primært i forbindelse med administrering (udlevering) af medicin.

Cpr-nummer: Alle ti cifre angives.

Sikker identifikation: For- og efternavn samt cpr-nummer.

Personligt kendskab: kan udtrykkes/angives af personer, som kan oplyse patientens for- og efternavn samt fødselsdato og/eller adresse, det kunne være f.eks. pårørende, sundhedsfaglig person, nabo, en god ven, dagplejer, skolelærer, Falck m.fl.

Identifikationsarmbånd: Hvidt armbånd med angivelse af sikker identifikation af den person, der bærer armbåndet.

Bestillingsnumre: Voksne: 290260, Børn: 290230

Identifikationsarmbånd ved brug af midlertidigt erstatnings-cpr-nummer: Rødt armbånd som anvendes, når sikker identifikation ikke er mulig.

Bestillingsnumre: Voksne: 513303, Børn: 513302

 

Målgruppe – modtagelse

Alle patienter

 

Formål

Retningslinjen skal medvirke til at sikre, at alle patienter identificeres korrekt og forhindre at der sker forveksling med andre patienter.

 

Problemstilling

Det er vigtigt at alle patienter på hospitalerne i Region Nordjylland er identificeret korrekt og ikke forveksles med andre patienter. Derfor skal der være entydige og sikre procedurer og arbejdsgange i alle former for aktiviteter, hvor patienter skal identificeres på hospitalerne i Region Nordjylland.

 

Referencer

VEJ nr 9808 af 13/12/2013 om identifikationen af patienter og anden sikring mod forveksling i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160895