Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Subkutan medicin og – væskeindgift til palliative patienter

 

Formål

Det anbefales, at palliative patienter medicineres subkutant ud fra nedenstående indikationer og fordele. Derudover kan palliative patienter i nogle situationer lindres med subkutan væskeindgift, kaldet hypodermoklyse (se afsnittet vedr. subkutan væskeindgift).

 

Indikation subkutan medicinering

 • • Anvendes ved patienter, der ikke kan indtage eller optage per oral medicin

 • • Ved patienter med kvalme og opkastninger

 • • Ved patienter med behov for gentagne injektioner

 

Fordele subkutan medicinering

 • • Hurtig virkning med en længerevarende effekt end ved i. v. medicinering

 • • Der kan gives forskellige præparater i samme kanyle

 • • Kan anvendes både til bolus og kontinuerlig indgift

 • • Skånsom for patienten

 

Medicinske præparater, der kan gives subkutant fremgår af afsnittet vedr. medikamenter til subkutan injektion. Udover medicinske præparater kan der gives væske (NaCl)i en subkutan kanyle, hvis der er behov for det se afsnit vedr. subkutan væskeindgift.

 

Anlæggelse subkutan kanyle

Den subkutane kanyle tegnestift (6 mm kanyle) eller butterfly (8 mm kanyle) anlægges et sted på kroppen, som er let tilgængeligt og hvor huden er tør og varm som tegn på god blodgennemstrømning. Oftest lægges den på forsiden af thorax, i overekstremitet eller på abdomen. Kanylen bør ikke lægges i underekstremiteter, i ødematøse områder eller områder med sår og infektion (1). Man bør undgå thorax forflade ved kakektiske patienter (risiko for pneumothorax) (1).

 

Ved anlæggelse tages hensyn til:

 • • Om patienten skal kunne medicineres under søvn

 • • Patientens behov for mobilitet

 • • Om patienten ønsker, at nålen ikke må være synlig

Procedure
Inden indstik fyldes kanylen og slangen med steril NaCl 0,9 %. Huden afsprittes og lufttørrer. Afhængig af hvilken kanyle, der anvendes, skal den anlægges i en vinkel på 45 grader eller 90 grader. En Tegnestift (6mm kanyle) kan anlægges i en vinkel på 90 grader. En butterfly (
8 mm kanyle) anlægges med en indstiksvinkel på ca. 45 % og afpasses med subkutis tykkelse. Der påsættes tegaderm eller opsite, så indstiksstedet er synlig og kan observeres.

 

Medicinindgift

Subkutan medicinering kan administreres både kontinuerlig via pumpe eller som bolusinjektioner.

Ved administration som bolusinjektioner gælder følgende. Giv medicinen langsomt! Flere injektioner må gerne gives efter hinanden i samme nål, hvis injektionsvæskerne er blandbare (se afsnit 8). Til slut skylles efter med NaCl 0,9 % - 0,5 ml hvis det er en butterfly og 0,2 ml, hvis det er en tegnestift. ( Hvis der gives injektioner af et og samme stof flere gange i døgnet, er det ikke nødvendigt at skylle efter med NaCl, da der i den situation ikke vil forekomme ”deadspace” af medicin). Erfaringsmæssigt er et volumen på 4 ml maksimum for hver enkelt injektion. Ved større mængder afvent 10-15 minutter inden næste injektion. Proppen til kanylen skiftes efter gældende hygiejniske retningslinjer.
For indgift via pumpe henvises til særlige retningslinjer for anvendelse af det konkrete pumpefabrikat.

 

Observation af indstikssted

Indstiksstedet observeres ved hver injektion eller mindst en gang i døgnet.
Ved rødme, større hævelse, sivning, pus og ved tilbageløb af blod i slangen skiftes kanylen og der anlægges en ny et andet sted på kroppen.
Visse præparater er mere lokalirriterende end andre (eks. metadon og nozinan), hvilket hos nogle patienter giver anledning til hyppige skift.
Hvis der ikke opstår problemer ved indstiksstedet, må kanylen ligge samme sted i op til 5 døgn.

 

Subkutan væske indgift (hypodermoklyse)

Subkutan væskeindgift kan være et godt alternativ til intravenøs væskeindgift, så patienten kan forblive i eller udskrives til eget hjem, da væsken kan administreres af hjemmeplejen og/eller pårørende. Det kan være et relevant behandlingstilbud til den palliative patient, hvis patienten

 • • føler megen tørst trods god mundpleje

 • • er unødig træt, konfus (delirøs) pga. dehydrering

 • • har ophobning af lægemidler pga. nedsat nyrefunktion

 

Det er vigtigt at vurdere om væskeindgift er relevant i det konkrete tilfælde. Væsketilførsel ved fremskreden terminal sygdom (døende patienter) kan være til større gene end gavn pga. overhydreringsgener med utilsigtet væskeophobning i lungehinde, bughule og perifert væv.
Anlæggelse af subkutane nåle til væskeindgift sker som anført ovenfor. Væsken løber ved hjælp af tyngdekraften - uden anvendelse af pumpe. Det er ikke nødvendigt at bruge dropstativ, selvom det i visse tilfælde kan være praktisk. Et søm, i væggen, eller en krog i loftet kan være ligeså anvendelig.

 

Hvilken væske kan anvendes

Der anvendes isotonisk NaCl 0,9 % og/eller ved behov for kalorieindtag isotonisk glucose 5% (glucose max. 500 ml/døgn).

Der kan vælges to infusionsmetoder:

 • • Kamelpukkelmetoden
  NaCl 0.9 % 500 ml løber ind i løbet af ca. 20 min., hvorefter væsken absorberes lidt efter lidt. Denne metode kan gentages flere gange i løbet af dagen. Fordelen ved metoden er, at patienten ikke behøver at være tilkoblet slanger og dropstativ i længere tid ad gangen.

 • • Langsomt indløb
  NaCl løber ind over 12-24 timer (evt. om natten når patienten sover).

 

Praktiske oplysninger ved håndtering i hjemmet

Subkutane nåle

Anskaffes via hjemmeplejen, stamafdeling sygehus eller det palliative team. Nål og opsite betragtes som en sygeplejeartikel på lige fod med andre forbindingsmaterialer i henhold til § 122 i Serviceloven (2)

 

Væske

NaCl bestilles ligesom medicinske præparater på apoteket og dækkes af en medicinbevilling i flg. § 148 i Sundhedsloven (2)

 

Infusionssæt

Skaffes via hjemmesygeplejen i flg. § 159 i Sundhedsloven og er således ikke dækket af medicinbevilling (2).

 

Medikamenter til subkutan injektion

Al medicin, der kan gives intramuskulært, kan også gives subkutant (3). Flg. præparater kan gives subkutant uanset, hvad der står i lægemiddelkatalog, emballage eller vejledning (4, 5).

 

 

Generisk navn

Handelsnavn

Fentanyl

Sufentanil

Metadon

Hydromorfon

Oxycodon Hydroclorid

Ketamin

Metoklopramid

Haloperidol

Dehydrobenzperidol

Dexametason

Solumedrol

Ondansetron

Granisetron

Octreotid

Butylskopolamin

Scopolamin

Glycopyrron

Midazolam

Levopramazin

Diazepam

 

Ranitidin

Relistor

Furosemid

(Haldid, fentanyl)

(Sufenta)

 

 

(Oxynorm)

(Ketamin)

(Primperan, Emperal)

(Serenase)

(Droperidol)

(Decadron)

(Solu-medrol)

(Zofran)

(Kytril)

(Sandostatin)

(Buscopan)

(alene og i kombination med morfin)

(Robinul)

Dormicum)

(Nozinan)

(Stesolid, helst opløsning, emulsion kan dog bruges)

(Zantac)

 

(Furix, Diural)

 

 

Kan blandes uden at skylle mellem hver injektion

Oxynorm +Primperan + Midazolam

Oxynorm + Primperan + Serenase + Buscopan

Sufenta + Metadon

Primperan + Metadon + Zantac + Buscopan

Sufenta + Midazolam + Buscopan

Oxynorm + Metadon

Midazolam + Nozinan

 

Må aldrig blandes pga udfældning

Oxynorm + Stesolid (fælder ud)

Primperan + Midazolam + Zantac (fælder ud)

Morfin +serenase (når der er konserveringsmiddel tilsat morficum. Morfin 40 mg/ml er ikke tilsat konserveringsmiddel).

Binyrebarkhormoner og Relistor skal gives i separat kanyle

Referencer

Subkutan medicinering. www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=17205.1, 2006

Mathiesen H. De sidste levdøgn - subkutan behandling. Det palliative team, Århus, 2010. www.pavi.dk

Ellershaw J, Ward C. Care of the dying patient: the last hours or days of life. BMJ, 2003, vol. 326:30-34.

Pedersen AG Holdbarhedsrapport. Århus Apotek, 2008.

Leikersfeldt, G. København: Sct. Lukas Hospice, 2002