Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH, Thisted

Beskrivelse

Denne instruks beskriver hjertestopbehandlingen på Aalborg UH, matrikel Thisted.

 

Hjertestopbehandling

Hjertestopbehandlingen realiseres i form af hjertestopteamet og varetages i Klinik Medicin og Akut i samarbejde med Akutområdet, Klinisk Biokemisk Afsnit, Portørcentralen og Receptionen.

Anæstesien har hovedansvaret for luftvejshåndtering. Bioanalytikeren er ansvarlig for EKG og blodprøver. Portørerne varetager den manuelle hjertemassage samt defibrillering efter ordination fra medicinsk vagthavende.

Forvagt 2 leder hjertestopbehandlingen, men den fungerende medicinske bagvagt er superviserende teamleder og ansvarlig for den samlede medicinske hjertestopbehandling.

 

Aktivering af hjertestopteamet

Personale, der finder en person med hjertestop, iværksætter basal genoplivning og alarmerer via 50112.

Mobiltelefoner tilhørende hospitalet kan anvende 50112, private mobiltelefoner tilhørende medarbejdere alarmerer via 97650112

Ved alarmering oplyses stedet – brug ISBAR (se bilag) (afsnit og stue - hvis uden for afsnit, oplyses område).

 

Alt personale, der arbejder på hospitalet, skal som minimum kende procedure for alarmering af hjertestop – incl. udliciteret personale, f.eks. kioskpersonale

 

Ved alarmering af hjertestop tilkaldes vagthavende personale med hjertestopfunktion, altså hjertestopteamet, via Receptionen.

De kaldte skal straks acceptere kaldet via DECT-telefonen og begive sig til meldte afsnit/lokalitet.

 

Hjertestopteamet består af 6 personer:

  • • 1 Medicinsk forvagt 2

  • • 1 Fungerende medicinsk bagvagt

  • • 1 Anæstesisygeplejerske

  • • 1 Bioanalytiker

  • • 2 Portører

Responstid inden avanceret genoplivning iværksættes er maks. 3 minutter.

Der er altid mulighed for konference med anæstesiolog.

 

Hjertestopbehandlingen

Principperne for hjertestopbehandlingen er fastlagt ifølge Dansk råd for Genoplivning.

http://www.genoplivning.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=100002

Instruksen er operationaliseret i form af actioncards for aktørerne i hjertestopteamet. Actioncardsene fastlægger den enkelte deltagers opgaver og ansvarsområder. Opgavefordelingen og opgaverne er i overensstemmelse med den pågældende personalegruppes uddannelsesniveau. Ud over actioncards for hjertestopteamet har sygeplejersker på afsnittene actioncards for deres handlinger. Actioncards er vedlagt instruksen som bilag.

Det tilstedeværende personale på den lokalitet, hvor der er hjertestop, assisterer hjertestopholdet under instruktion af de medicinske læger.

De respektive klinikledelser er ansvarlige for, at DECT-telefonerne bæres døgnet rundt af det anførte personale og for, at personalet kan betjene udstyret.

Hjertestopskald for den enkelte patient journalføres.

 

Specielt for hjertestop hos patienter i MR-scanner

Ved hjertestop hos patienter i MR-scanneren skal patienten, inden hjertestopbehandling kan påbegyndes, flyttes fra scannerrummet og ud i forberedelsesrummet. Det er kun portørerne, der har adgang til scannerrummet. De øvrige fra hjertestopteamet venter i forberedelsesrummet.

 

Specielt for hjertestop hos gravide og nyfødte/for tidligt fødte

Ved hjertestop hos gravide, nyfødte og for tidligt fødte er der specielle forholdsregler, se

Genoplivning af gravide

 

Udstyr

På lokaliteten

Det påhviler den enkelte lokalitet/afsnit at der forefindes følgende udstyr:

  • • Rubensmaske

  • • Skammel

  • • Hjertebakke og hjertestopmedicin (undtagen Fysio- og ergoterapien samt Klinisk Biokemisk Afsnit)

 

I Akutmodtagelsen, hvor der kan være børn indbragt, er afsnittet endvidere ansvarlig for, at der forefindes Rubensmasker i relevante størrelser.

Det er ligeledes afsnittets ansvar at ovenstående er funktionsdueligt.

 

Defibrillatorer

Der findes defibrillatorer på følgende lokaliteter:

Afsnit

  • DEFINITION: Type

Placering

M4

Type Lifepack 20e + magnet

I depotrummet ved stue 4 i M4.

 

 

 

Intensiv

Type Lifepack 20e + magnet

Kontoret overfor stue 7

 

 

 

OP

Type Lifepak 15, + magnet

På OP i rummet mellem stue 1 og stue 2

 

Opvågning

Type Lifepak 20e + magnet

I Opvågningen

 

Portør

Type Lifepack 15 + magnet

 

I kælderen overfor Portørcentralen

Akutmodtagelsen

 

Type Lifepak 20e + magnet

 

Akutrum 2

 

Akut sengeafsnit

Type Lifepak 20

I depot, overfor læge/sygeplejerskeskrank

 

Medicinsk Ambulatorium

 

Type Lifepak 20

 

I fælles sygeplejerskekontor

Kardiologisk Ambulatorium

Type Lifepak 20

 

I rum nr. 132

Dagkirurgien

Type Lifepak 20 + magnet

I depotrummet til højre for indgang til OP

 

Lægemidler

Sengeafsnittene samt Akutmodtagelsen har den store hjertestopskasse: Apotekets betegnelse på denne er: ”Akutbakke, Stor hjertestop med utensilier varenummer 841940”

Øvrige afsnit har den lille hjertestopkasse: ”Akutbakke til behandling af anafylaktisk chok, varenummer: 802692”, der blandt andet indeholder 3 ampuller adrenalin, men ingen cordarone.

Der er ingen medicin tilgængelig i Fysio- og ergoterapiafdelingen.

Indholdet af de respektive akutbakker kan ses her:

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/InfoSygehusapoteket/Bestilling/Sider/Akutbakker.aspx

 

Dagligt tjek

Der udføres dagligt tjek af defibrillator jf. logbog. Anæstesien stødtester LP 15 to gange/uge. Dette registreres i logbog. Kontrol af indhold på hjertebord/hjertebakken udføres ifølge lokal tjekliste og registreres i logbog.

 

Forebyggende tjek af defibrillatorer

Udføres af Teknisk Afdeling hvert 1½ år i henhold til batteriernes levetid. Dette dokumenteres i form af logbog.

 

Afhentning af defibrillator ved hjertestop

Ved hjertestop har portørerne ansvar for at hente defibrillatoren og gøre den klar, når der meldes hjertestop.

For afsnit, hvor der er en defibrillator skal afsnittet selv hente den incl. pads og bringe den i anvendelse.

Ved hjertestop på disse afsnit henter portørerne ikke defibrillatoren, idet den der er på stedet anvendes.

DANARREST og onside debriefing

Der indrapporteres til RKKP-databasen DANARREST, der registrerer hjertestop på hospitaler.

Efter hjertestop afholdes team-debriefing, hvor man gennemgår forløbet, og DANARREST resistreringsskemaer udfyldes. Portøren er ansvarlig for at notere sig tidspunktet for forvagt 2´s ankomst samt første rytmetjek. 

Anæstesisygeplejerskerne og lægen er i samarbejde ansvarlige for registreringen på skemaet.

Hver måned sender Receptionen en oversigt over hjertestopkald til Anæstesien for at sikre datakompletheden i Danarrest.

Personalets uddannelsesniveau

Se Hjertestopundervisning på matrikel Thisted, der beskriver, hvordan undervisningsniveauet opretholdes blandt personalet

 

Personalets uddannelsesniveau samt vedligeholdelse heraf

Det kliniske personales kompetencer vedligeholdes af lokale ILS-providere/hjertestopvejledere. Alle ansatte skal modtage basal undervisning i behandling af hjertestop min. hvert tredje år. Dog har de respektive klinikledelser ansvaret for og tager stilling til lægernes uddannelsesniveau. Hjertestopteammedlemmer modtager undervisning hvert år.

 

Krav om undervisning ved nyansættelse

Undervisning i basal hjertestop er en del af introduktionen for nyansatte.

 

Hvor dokumenteres uddannelsen

Det enkelte afsnit er ansvarlig for dokumentation af hjertestopundervisning.

Kontraindikationer for iværksættelse af behandling

Hvis man har viden om, at patienten har oprettet behandlingstestamente, og det deraf fremgår, at vedkommende ikke ønsker genoplivning, iværksættes genoplivning ikke.

 

Kvalitetsovervågning

Der indrapporteres til RKKP-databasen DANARREST

Responstid inden avanceret genoplivning iværksættes er maks. 3 minutter.

Medicinsk forvagt 2 noterer hjertestopalarmeringstid i journalen.

Anæstesisygeplejersken dokumenterer iværksættelse af behandling på det lille anæstesiskema.

Der laves eftersyn hvert halvandet år på defibrillatorer ved Teknisk Afdeling

 

Instruksen kompletteres af følgende actioncards, se bilag

Hjertestop, Thisted, Receptionen

 

Hjertestop, Thisted, Portører

 

Hjertestop Thisted, MR-scanner, Portører

 

Hjertestop, Thisted, Bioanalytiker

 

Hjertestop, Thisted, Sengeafsnit, Anæstesisygeplejerske

 

Hjertestop, Thisted, Akutstue 2, Anæstesisygeplejerske

 

Hjertestop, Thisted, Medicinsk forvagt 2

 

Hjertestop, Thisted, Medicinsk bagvagt

 

Hjertestop, Thisted, Sygeplejerske på afsnit

 

Hjertestop, Thisted, Intensiv-medicinsk afsnit, Sygeplejerske

 

Hjertestop Thisted, Dialysen, Sygeplejersker

 

Actioncards gældende for børn og nyfødte

 

Hjertestop, Thisted, Akutmodtagelsen, Børn, Anæstesisygeplejerske

 

Hjertestop, Thisted, indlagte børn, Anæstesisygeplejerske

 

Hjertestop, Thisted, Børn, Medicinsk forvagt 2

 

Hjertestop, neonatal genoplivning, følger Genoplivning af nyfødte fra Aalborg Universitetshospital

 

Actioncard gældende for gravide

 

Hjertestop, Thisted,Hjertestop ved gravid, Jordemoder/sygeplejerske/sosa

(dette actioncard er uddelt på gyn/obs og tilknyttet særlig instruks, se ovenfor)

 

Formål

Formålet er at sikre, at patienter der får hjertestop på Aalborg UH, Thisted får en ensartet og hurtig behandling, der øger patienternes mulighed for at overleve uden varige mén, og som lever op til de aktuelle nationale og internationale retningslinjer.

Definition af begreber

Basal genoplivning: Den indledende hjertestopbehandling, der skal foregå, indtil hjertestopteamet er til stede.

 

Avanceret genoplivning: Den genoplivning, der varetages af hjertestopteamet, der også omfatter medicinsk behandling og defibrillering.

 

Tydeliggørelse af sammenhæng mellem instruks og actioncards tilhørende teamet

Hjertestop som første ord i overskriften på et actioncard må kun anvendes til de actioncards, der anvendes af hjertestopteamet, og indikerer her hvordan de forskellige aktører i teamet skal handle ved avanceret genoplivning.

Hvis man i et afsnit på hospitalet vurderer, at man har behov for actioncard til basal genoplivning kan man give det overskriften ”Alarm 50112 ved hjertestop” så det skiller sig ud fra hjertestopteamets actioncards

 

Responstid og start på genoplivning

Responstid: tiden mellem alarmering og opstart af genoplivning.

Vedkommende, der starter genoplivning skal notere tidspunktet for start på genoplivning

 

Referencer

Avanceret genoplivning. ERC Guidelines for resuscitation 2015. Dansk Råd for Genoplivning -

http://genoplivning.dk/avacnceret-genoplivning/europaeiske-guidelines-2015/

Dansk råd for genoplivning

http://www.genoplivning.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=100002

DANARREST

http://www.rkkp.dk/