Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: Aalborg UH, Thisted

 

Beskrivelse

Denne instruks beskriver hjertestopbehandlingen på Aalborg UH, matrikel Thisted. Instruksen er et lokalt tillæg til den fælles regionale instruks Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland.

 

 

Hjertestopbehandling

Hjertestopbehandlingen realiseres i form af hjertestopteamet og varetages i Klinik Medicin og Akut i samarbejde med Akutområdet, Klinisk Biokemisk Afsnit, Portørcentralen og Receptionen.

Anæstesien har hovedansvaret for luftvejshåndtering. Bioanalytikeren er ansvarlig for EKG og blodprøver. Portørerne varetager den manuelle hjertemassage samt defibrillering efter ordination fra medicinsk vagthavende.

Forvagt 2 leder hjertestopbehandlingen, men den fungerende medicinske bagvagt er superviserende teamleder og ansvarlig for den samlede medicinske hjertestopbehandling.

 

Aktivering af hjertestopteamet

Personale, der finder en person med hjertestop, iværksætter basal genoplivning og alarmerer via 50112.

Mobiltelefoner tilhørende hospitalet kan anvende 50112, private mobiltelefoner tilhørende medarbejdere alarmerer via 97650112

Ved alarmering oplyses stedet – brug ISBAR og closed loop (afsnit og stue - hvis uden for afsnit, oplyses område). Dette er af yderste vigtighed.

 

Tjek-svar – closed loop (se bilag)

Tjek-svar kaldes også closed loop kommunikation.

Tjek-svar sikrer, at oplysninger forstås og videregives korrekt

1. Afsenderen giver en besked

2. Modtageren gentager beskeden

3. Afsenderen lytter og sikrer sig, at beskeden er korrekt forstået.

 

Alt personale, der arbejder på hospitalet, skal som minimum kende procedure for alarmering af hjertestop – incl. udliciteret personale, f.eks. kioskpersonale

 

Ved alarmering af hjertestop tilkaldes vagthavende personale med hjertestopfunktion, altså hjertestopteamet, via Receptionen.

De kaldte skal straks acceptere kaldet via DECT-telefonen og begive sig til meldte afsnit/lokalitet.

 

 

Hjertestopteamet består af 6 personer:

1 Medicinsk forvagt 2

1 Fungerende medicinsk bagvagt

1 Anæstesisygeplejerske

1 Bioanalytiker

2 Portører

Responstid inden avanceret genoplivning iværksættes er maks. 3 minutter.

Der er altid mulighed for konference med anæstesiolog.

 

Hjertestopbehandlingen

Principperne for hjertestopbehandlingen er fastlagt ifølge Dansk råd for Genoplivning.

http://www.genoplivning.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=100002

Instruksen er operationaliseret i form af actioncards for aktørerne i hjertestopteamet. Actioncardsene fastlægger den enkelte deltagers opgaver og ansvarsområder. Opgavefordelingen og opgaverne er i overensstemmelse med den pågældende personalegruppes uddannelsesniveau. Ud over actioncards for hjertestopteamet har sygeplejersker på afsnittene actioncards for deres handlinger.

Actioncards er vedlagt instruksen som bilag.

Det tilstedeværende personale på den lokalitet, hvor der er hjertestop, assisterer hjertestopholdet under instruktion af de medicinske læger.

De respektive klinikledelser er ansvarlige for, at DECT-telefonerne bæres døgnet rundt af det anførte personale og for, at personalet kan betjene udstyret.

Hjertestopkald for den enkelte patient journalføres.

 

Specielt for hjertestop hos patienter i MR-scanner

Ved hjertestop hos patienter i MR-scanneren skal patienten, inden hjertestopbehandling kan påbegyndes, flyttes fra scannerrummet og ud i forberedelsesrummet. Det er kun portørerne, der har adgang til scannerrummet. De øvrige fra hjertestopteamet venter i forberedelsesrummet.

 

Specielt for hjertestop hos gravide og nyfødte/for tidligt fødte

Ved hjertestop hos gravide, nyfødte og for tidligt fødte er der specielle forholdsregler, se

Genoplivning af gravide

 

DANARREST og onside debriefing

Der indrapporteres til RKKP-databasen DANARREST, der registrerer hjertestop på hospitaler.

Efter hjertestop afholdes team-debriefing, hvor man gennemgår forløbet, og DANARREST resistreringsskemaer udfyldes. Portøren er ansvarlig for at notere sig tidspunktet for forvagt 2´s ankomst samt første rytmetjek. Første rytmetjek er, hvis patienten er monitoreret, når sygeplejersken eller lægen erkender hjertestop på skopet. I alle andre tilfælde er det, når AED eller defibrillator er tilkoblet. Man skal holde pause med hjertelungeredning ved anvendelse af AEDérne ved 1. første rytmetjek og ved LP15 og LP20, hver gang der er rytmetjek

Anæstesisygeplejerskerne og lægen er i samarbejde ansvarlige for registreringen på skemaet.

Hver måned sender Receptionen en oversigt over hjertestopkald til Anæstesien for at sikre datakompletheden i Danarrest. Der indrapporteres til Danarrest en gang i kvartalet ved ansvarlig anæstesisygeplejerske samt kvalitetskonsulent.

AED´erne har tilknyttet en software, der betyder, at information omkring hjertestoppet kan trækkes fra AED´eren, således at man efterfølgende kan aflæse forløbet.

 

 

Koncept for debriefing

Debriefingen indeholder 3 elementer

 

Umiddelbart efter hjertestop:

  1. 1. Indberetning af data til Danarrest – obligatorisk

  2. 2. Debriefing mhp læring blandt i hjertestopteamet – så vidt det er muligt

 

Ved førstkomne personalemøde, såfremt hjertestoppet har fundet sted på et afsnit:

  1. 3. Hjertestop i afsnit drøftes mhp læring på personalemøde. Dette med mindre afsnitsleder i samarbejde med koordinator for ThySIM vurderer, at dette ikke er nødvendigt.

Der kan læses uddybende om konceptet for debriefing i bilag.

 

Udstyr

På lokaliteten

Det påhviler den enkelte lokalitet/afsnit at der forefindes følgende udstyr:

Ventilationssæt (maske med ballon og reservoir-pose)

Skammel

Hjertebakke og hjertestopmedicin (undtagen Fysio- og ergoterapien)

 

I Akutmodtagelsen, hvor der kan være børn indbragt, er afsnittet endvidere ansvarlig for, at der forefindes ventilationssæt i relevante størrelser.

Det er ligeledes afsnittets ansvar at ovenstående er funktionsdueligt.

 

 

Oversigt over afsnittenes nærmeste defibrillatorer, AED´ere

samt adgang til medicin

 

Afsnit

Defibrillator eller AED´er

Placering

Medicin

Steder, hvor portører bringer defibrillator

MO3

Lifepack 20e + magnet

I "Rent depot"

Stor hjertestopkasse og intubationskasse

 

Daghospital, Stomi-ambulatorium, 4. sal samt Smerteklinikken

AED

Fjerde sal midt i afdelingen på væggen til venstre for kontorområde

Lille hjertestopkasse

 

X

M5

AED

Midt i afdelingen på væggen til venstre for koordinatorcentral/leder

Stor hjertestopkasse

X

Fødegangen

AED

På Biokemisk Afdeling ved indgangen til venteområdet

Stor hjertestopkasse

X

Intensiv og medicinsk afdeling

Lifepack 20e + magnet

Kontoret overfor stue 7

Stor hjertestopkasse

 

 

 

 

Afsnit (fortsat)

Defibrilla-tor eller AED´er

Placering

Medicin

Steder, hvor portører bringer defibril-lator

Opvågning

Type Lifepack 20

I Opvågningen

 

Stor hjertestopkasse

 

 

 

 

Akutmodtagelsen/Lægevagten

 

 

 

 

Lifepack 20e + magnet

 

Akutrum 2

 

Stor hjertestopkasse og intubationskasse

 

 

 

X

 

 

 

 

 

AED

På gangen i Modtageafsnittet ved siden af rørpoststander til blodprøver

Akut Sengeafsnit

Type Lifepack 20

I depot, overfor læge/sygeplejerskeskrank

 

Stor hjertestopkasse

X

Dagkirurgien

Type Lifepack 20

I Opvågningen

 

Stor hjertestopkasse

X

Operationsgangen og Koloskopien

Lifepack 15 + magnet

På OP i rummet mellem stue 1 og stue 2

 

Lille hjertestopkasse og intubationskasse

X

Kirurgisk Ambulatorium

AED

I Urologisk Ambulatorium på væggen mellem kontorområde og frokostrum

Lille hjertestopkasse

x

Urologisk Ambulatorium

AED

På væggen mellem kontorområde og frokostrum

Lille hjertestopkasse

X

Gynækologisk-obstetrisk Ambulatorium

AED

I Urologisk Ambulatorium på væggen mellem kontorområde og frokostrum

Lille hjertestopkasse

X

Dialysen

 

AED

I forhallen på væggen til højre for døren til sekretærkontoret

Lille hjertestopkasse

X

Afsnit (fortsat)

Defibrilla-tor eller AED´er

Placering

Medicin

Steder, hvor portører bringer defibrilla-tor

Medicinsk Ambulatorium

 

Lifepack 20

 

I fælles sygeplejerskekontor

Stor hjertestopkasse

X

Kardiologisk Ambulatorium

Lifepack 20e + magnet

 

I rum nr. 132

Lille hjertestopkasse

X

Billeddiagnostik Afdeling, Basis i vestfløjen

AED

På gangen inden for døren. Til venstre på væggen ved siden af sedler med alarm og hjertestopkald

Lille hjertestopkasse

X

Klinisk Biokemisk Afdeling

AED

Ved indgangen til venteområde ved skilt, der viser blodprøvetagning og EKG

Ingen

medicin

X

Fys-/Ergoterapien

AED

I trappeopgangen ved siden af døren til Fysioterapien

Ingen medicin

X

Forhallen

AED

På væggen til højre for døren til sekretærkontoret

Ingen medicin

X

Portør

Lifepack 15 + magnet

 

I kælderen overfor Portørcentralen

Der er medicin på portørens defibrillatorvogn, der kan supplere afsnit, der ikke har den store hjertestopkasse

 

Portør

AED (en anden slags end de andre: Zoll)

Bag dør til omstillingen

Anvendes til hjælp ved hjertestop uden for huset.

 

 

Ovenstående skema beskriver, hvor de respektive afsnit skal hente en AED´er. Der er vedlagt en oversigt over placeringen af de 11 AED´ere på matriklen. Ud over de 11 AED´ere findes der to trænings-AED´ere. Det er vigtigt KUN at anvende trænings-AED´ere til undervisning, da de rigtige ikke vil kunne lukkes igen og bruges til hjertestop, hvis de først har været lukket op.

 

Lægemidler

Sengeafsnittene samt Akutmodtagelsen har den store hjertestopkasse: Apotekets betegnelse på denne er: ”Akutbakke, Stor hjertestop med utensilier varenummer 841940”

Øvrige afsnit har den lille hjertestopkasse: ”Akutbakke til behandling af anafylaktisk chok, varenummer: 802692”, der blandt andet indeholder 3 ampuller adrenalin, men ingen cordarone.

Der er ingen medicin tilgængelig i Fysio- og Ergoterapiafdelingen samt i KBA.

Indholdet af de respektive akutbakker kan ses her:

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/sundhed/InfoSygehusapoteket/Bestilling/Sider/Akutbakker.aspx

 

Dagligt tjek

Der udføres dagligt tjek af defibrillator jf. logbog. Anæstesien stødtester LP 15 to gange/uge. Dette registreres i logbog. Kontrol af indhold på hjertebord/hjertebakken udføres ifølge lokal tjekliste og registreres i logbog.

 

Forebyggende tjek af defibrillatorer

Udføres af Teknisk Afdeling hvert 1½ år i henhold til batteriernes levetid. Dette dokumenteres i form af logbog.

1 gang årligt tjekker Teknisk Afdeling AED´erne ved fysisk inspektion.

 

Vedligehold af AED´ere

Teknisk afdeling får advisering via AED´erens software angående tekniske fejl og tid for batteriskift.

Portørerne skifter elektrodebakkerne efter brug (pads med kabel). Portørerne har ekstra på lager og er oplærte i at skifte dem.

 

 

Afhentning af defibrillator/AED´er ved hjertestop

På afsnit, hvor der ikke er en defibrillator i nærheden henter hjælper nærmeste AED´er.

Portørerne har ansvar for at hente defibrillatoren og gøre den klar, når der meldes hjertestop.

For afsnit, hvor der er en defibrillator skal afsnittet selv hente den incl. pads og bringe den i anvendelse. Ved hjertestop på disse afsnit henter portørerne ikke defibrillatoren, idet den, der er på stedet anvendes.

Den defibrillator portøren medbringer fra portørcentralen indeholder medicin svarende til den store hjertestopkasse.

Se i øvrigt ovenstående oversigt over defibrillatorer og medicin.

 

 

 

 

Personalets uddannelsesniveau

Se Hjertestopundervisning på matrikel Thisted, der beskriver, hvordan undervisningsniveauet opretholdes blandt personalet

 

Personalets uddannelsesniveau samt vedligeholdelse heraf

Det kliniske personales kompetencer vedligeholdes af lokale ILS-providere/hjertestopvejledere. Alle ansatte skal modtage basal undervisning i behandling af hjertestop min. hvert tredje år. Dog har de respektive klinikledelser ansvaret for og tager stilling til lægernes uddannelsesniveau. Hjertestopteammedlemmer modtager undervisning og simulationstræning i avanceret hjertestopbehandling hvert år.

 

Krav om undervisning ved nyansættelse

Undervisning i basal hjertestop er en del af introduktionen for nyansatte.

 

Hvor dokumenteres uddannelsen

Det enkelte afsnit er ansvarlig for dokumentation af hjertestopundervisning.

Kontraindikationer for iværksættelse af behandling

Hvis man har viden om, at patienten har oprettet behandlingstestamente, og det deraf fremgår, at vedkommende ikke ønsker genoplivning, iværksættes genoplivning ikke.

 

Kvalitetsovervågning

Der indrapporteres til RKKP-databasen DANARREST

Responstid inden avanceret genoplivning iværksættes er maks. 3 minutter.

Medicinsk forvagt 2 noterer hjertestopalarmeringstid i journalen.

Anæstesisygeplejersken dokumenterer iværksættelse af behandling på det lille anæstesiskema.

Der laves eftersyn hvert halvandet år på defibrillatorer ved Teknisk Afdeling

 

Instruksen kompletteres af følgende actioncards, se bilag

Hjertestop, Thisted, Receptionen

 

Hjertestop, Thisted, Portører

 

Hjertestop Thisted, MR-scanner, Portører

 

Hjertestop, Thisted, Bioanalytiker

 

Hjertestop, Thisted, Sengeafsnit, Anæstesisygeplejerske

 

Hjertestop, Thisted, Akutstue 2, Anæstesisygeplejerske

 

Hjertestop, Thisted, Medicinsk forvagt 2

 

Hjertestop, Thisted, Medicinsk bagvagt

 

Hjertestop, Thisted, Intensiv-medicinsk afsnit, Sygeplejerske

 

Hjertestop Thisted, Dialysen, Sygeplejersker

 

Hjertestop, Thisted, Sygeplejerske på afsnit (Dette actioncard er udarbejdet specifikt til BDA som opslag, der findes i hvert rum i BDA)

 

 

Actioncards gældende for børn og nyfødte

 

Hjertestop, Thisted, Akutmodtagelsen, Børn, Anæstesisygeplejerske

 

Hjertestop, Thisted, indlagte børn, Anæstesisygeplejerske

 

Hjertestop, Thisted, Børn, Medicinsk forvagt 2

 

Hjertestop, neonatal genoplivning, følger Genoplivning af nyfødte fra Aalborg Universitetshospital

 

Actioncard gældende for gravide

 

Hjertestop, Thisted,Hjertestop ved gravid, Jordemoder/sygeplejerske/sosa

(dette actioncard er uddelt på gyn/obs og tilknyttet særlig instruks, se ovenfor)

 

Supplerende instruks

Patient med ildebefindende i umiddelbar nærhed af hospitalet

 

Formål

Formålet er at sikre, at patienter der får hjertestop på Aalborg UH, Thisted får en ensartet og hurtig behandling, der øger patienternes mulighed for at overleve uden varige mén, og som lever op til de aktuelle nationale og internationale retningslinjer.

Definition af begreber

Basal genoplivning: Den indledende hjertestopbehandling, der skal foregå, indtil hjertestopteamet er til stede.

 

Avanceret genoplivning: Den genoplivning, der varetages af hjertestopteamet, der også omfatter medicinsk behandling og defibrillering.

AED´er: En hjertestarter (automatisk ekstern defibrillator, forkortet AED) er et apparat, som automatisk måler og analyserer hjerterytmer og instruerer brugeren i at give et elektrochok, hvis der er en stødbar rytme.

 

Tydeliggørelse af sammenhæng mellem instruks og actioncards tilhørende teamet

Hjertestop som første ord i overskriften på et actioncard, må kun anvendes til de actioncards, der anvendes af hjertestopteamet og indikerer her, hvordan de forskellige aktører i teamet skal handle ved avanceret genoplivning.

Hvis man i et afsnit på hospitalet vurderer, at man har behov for actioncard til basal genoplivning kan man give det overskriften ”Alarm 50112 ved hjertestop” så det skiller sig ud fra hjertestopteamets actioncards.

 

Responstid og start på genoplivning

Responstid: tiden mellem alarmering og opstart af genoplivning.

Vedkommende, der starter genoplivning skal notere tidspunktet for konstatering af hjertestop og på start på genoplivning.

 

Referencer

Avanceret genoplivning. ERC Guidelines for resuscitation 2015. Dansk Råd for Genoplivning -

http://genoplivning.dk/avacnceret-genoplivning/europaeiske-guidelines-2015/

Dansk råd for genoplivning

http://www.genoplivning.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=100002

DANARREST

http://www.rkkp.dk/