Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Remsimabehandling - sygeplejeprocedure

Formål1

Patientgruppe1

Definition af begreber1

Remsima1

Quantiferon Guld Test2

Praktisk håndtering2

Booking2

Ordination2

Ansvar2

Supplerende behandling2

Forprøver2

Ved ordination2

Modtagelse og forberedelse af patienten på behandlingsdagen3

Inden første Remsimabehandling3

Håndtering og administration3

Infusion/overvåg4

Ny tid aftales4

Procedure for sygeplejeopgaver for induktionsbehandling og vedligeholdelsesbehandling4

Dokumentation4

Vaccinationer5

 

Formål

At sygeplejersken kan forberede, observere og afslutte patienter i Remsimabehandling.

At sikre høj kvalitet af den sygepleje der ydes til de patienter, som behandles med Remsima.

At sikre formidling af relevant information, således at sygeplejersken støtter og vejleder patienten i det omfang der skønnes behov for, så patienten kan føle sig tryg og velinformeret ved behandlingen og det videre forløb.

At sygeplejersken kan håndtere og administrere Remsima-infusion.

Patientgruppe

Remsima anvendes til behandling af patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme (IBD).

Anvendes til behandling af patienter, der ikke har responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling, således ved:

 • • Svær aktiv eller aktiv fistulerende crohns sygdom

 • • Moderat til akut colitis ulcerosa

For nærmere behandlingsindikation: se lægefaglig instruks: Remsima®-behandling.

 

Definition af begreber

Remsima

Et biologisk immunsuppressivt virkende lægemiddel, hvis aktive indholdsstof er infliximab. Infliximab er et monoklonalt kimærisk(human/murint) antistof mod tumornekrose-faktor-alfa (TNF-a). Anti TNF-a binder sig således specifikt til cytokinet TNF-alfa, som er aktivt i den inflammatoriske proces, som derved hæmmes. Henhører under lægemidler som TNF-a hæmmere/blokkere. Fremstillet ved DNA-teknologi.

 

Quantiferon Guld Test

En blodprøve, som viser om patienten har levende tuberkulose bakterier (TB) i kroppen.

 

Praktisk håndtering

Booking

Remsimabehandlingen varetages af sygeplejersker i Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit.

Tidspunktet aftales og bookes med Gastroenterologisk Dagafsnit: 99326205.

 

Ordination

Remsimabehandlingen ordineres af afdelingens speciallæger.

Forud for behandlingsstart er der udleveret IBD-mappe og relevant skriftligt patientinformationsmateriale, gældende efter standardprocedure.

Endvidere indhentes samtykke til behandling, forudgået af information om risikofaktorer og dokumenteret behandlingseffekt med Remsima.

 

Ansvar

Den ordinerende læge og den behandlende sygeplejerske.

Behandlingen varetages i form af uddelegering af opgaven fra afsnittets læger og til sygeplejersker med retningsgivende ansvarsfordeling efter lægefaglig instruks, således:

 • • Læge- og sygeplejerskeopgaver: Procedure for induktionsbehandling - se skema 1

 • • Læge- og sygeplejerskeopgaver: Procedure for vedligeholdelsesbehandling – se skema 2

 • • 

Supplerende behandling

Der gives Prednisolon dagen før og i.v. Solumedrol på dagen. Endvidere behandles med immuno-suppressiv behandling – der henvises til lægeinstruks Remsima®-behandling.

 

Forprøver

Før initiering af behandling med Remsima skal alle patienter vurderes for aktiv og inaktiv (”latent”) tuberkulose. Screeningsundersøgelser som røntgen af thorax og Quantiferontest udføres hos alle patienter. Undersøgelsessvar dokumenteres efter vanlig procedure i journalen EPJ.

Quantiferon test: Sygeplejersken sikrer, at der er bestilt/foreligger svar på Quantiferon Guld test. Ved pause i Remsima-behandling på >1 år skal der tages ny Quantiferon test.

Røntgen af thorax: Sygeplejersken sikrer, at der er bestilt/foreligger svar på røntgen af thorax.

 • • Biostart pakke

 • • Afføringsprøve: clostridium difficile

 

Ved ordination

 • • Foretages booking af tid i dagafsnittet

 • • Udleveres patientinformationsmateriale

 • • Udleveres/tilsendes 40 mg Prednisolon

 • • Sikres bestilling af forprøver

 

 

Modtagelse og forberedelse af patienten på behandlingsdagen

Patienterne kan indkaldes ambulant eller komme fra sengeafdelingen.

Inden første Remsimabehandling

 • • Bydes patienten velkommen, tilbydes ren seng/hvilestol og anvises faciliteterne i dagafsnittet

 • • Sikres kontrol af navn og CPR-nummer efter gældende instruks. Se patientidentifikation

 • • Identifikationsarmbånd påsættes patienten, og patientidentifikationsskemaet udfyldes og arkiveres i patientens journal – og det dokumenteres i Clinical Suite

 • • Sikres, at der foreligger journalordination på behandlingen

 • • Sikres, at der ikke foreligger kontraindikationer:

  • • Tidligere utilstrækkeligt behandlet tuberkulose, inkompenseret hjertesygdom, Pågående infektion (ingen febrilia hoste eller ekspektoration), anal- eller anden absces

  • • Patienten informeres om Remsimans virkning og bivirkninger, herunder den immunsupprimerende effekt

 • • Sikres, at der forligger svar på røntgen af thorax og negativ Quantiferon Guld test (sikre negativ tuberkulose-screening)

 • • Modtage-sygeplejersken sørger for udfyldelse af Vips-sygeplejejournalen

 • • Sygeplejersken sørger for udfyldelse af standardpleje-Vips – vedlagt som bilag - skema 3

 • • Ved hvert fremmøde skal patienten svarer spørgsmål på touch skærmen. Patienten udfylder skema for aktivitetsscore som arkiveres i patientens journal. Aktivitetstal skrives på journalkladde

 • • Patientens vægt noteres til udregning af standard Remsima-dosis på 5 mg/kg legemsvægt eller efter ordination. Dosisberegning kontrolleres og dokumenters af kontrollant – Se retningslinjen Medicinering - Lægemiddeldispensering

 • • Der anlægges venflon efter procedure – se retningslinje 5.1.1 ”perifere venekatetre”(infektionshygiejnen)

 • • Anafylaksiberedskab (Solu-Medrol, Tavergyl, Adrenalin), skal være på stuen. Se klinisk instruks Anafylaksi hos voksne

 • • Patienten informeres om, at de skal være opmærksomme på udvikling af akutte bivirkninger, så som åndenød, kløe, varmefornemmelse eller anden form for utilpashed under infusionen. Hvis de oplever mindste tegn på disse symptomer, skal de tilkalde sygeplejersken. Endvidere oplyses om mulige senreaktioner.

 

Håndtering og administration

 

 • • Remsima administreres intravenøst og der anvendes hætteglas med pulverkoncentrat á 100 mg infliximab.

 • • Beregn dosis og antal af nødvendige Remsima-hætteglas samt det samlede påkrævede volumen rekonstitueret Remsima-opløsning.

 • • Rengør alle gummimembraner med desinfektionsservietter.

 • • Til hvert Remsima-hætteglas a 100 mg tilsættes 10 ml sterilt vand forsigtigt ned langs hætteglassets inderside. (Kanyle 0,8 mm eller derunder)

 • • Hætteglasset må ikke rystes, men vend det forsigtigt op og ned, da blandingen kan skumme.

 • • Den rekonstituerede opløsning skal stå i 5 minutter. Indholdet skal derefter være farveløst til lysegult og opaliserende.

 • • Remsima-infusionsopløsningen er nu holdbar i 24 timer ved 2-8 gr C.

 • • Tag en 250 ml 0,9 % NaCl infusionspose - træk den mængde NaCl infusionsvæske ud, der svarer til det samlede påkrævede volumen rekonstitueret Remsima-opløsning på i alt 250 ml.

 • • Tilsæt langsomt det samlede påkrævede volumen rekonstitueret Remsima- opløsning til infusionsposen. Bland forsigtigt.

 • • Infusionssæt: in-line, sterilt, ikke pyrogent, minimalt proteinbindende filter (porestørrelse 1,2 mikrometer eller mindre)

 • • Ved opbevaring i stuetemperatur skal infusion foretages inden for 3 timer, da der ikke er tilsat konserveringsmiddel.

 

Infusion/overvåg

Ved infusion 0-2-6 uger (induktionsbehandling) og 4 gang gives: 85ml/time i 15 minutter, herefter 120 ml/ time.
Indgives på dråbetæller (volumetrisk infusionspumpe)

Vedligeholdelsesbehandling fra 5. gang: 250 ml/ timen.

Der gives 40 mg Solu-Medrol i.v. forud for Remsima infusionen, medmindre patienten fravælger denne behandling (jf. skema 1 med fodnoteangivelse *1)

Patienten observeres tæt under hele infusionstiden mhp. almentilstand og udvikling af analylaksi. Ved symptomer på reaktion standses infusionen og læge tilkaldes/kodes. Der henvises til instruks for ”anafylaksi for voksne.

Der er ingen observationstid efter endt behandling.

Efter endt infusionsbehandling fjernes venflon efter vanlig procedure – se retningslinje 5.1.1 Perifere venekatetre (Infektionshygiejnen)

 

Ny tid aftales

Patienten informeres om at rette henvendelse til Gastroenterologisk Ambulatorium/Dagafsnittet, hvis der opstår infektionssymptomer og/eller andre symptomer, der kan relateres til Remsimabehandlingen.

Ved hver behandling tages der blodprøver (standard blodprøveprofil eller efter ordination). Ved ønske herom, kan blodprøver tages forud for behandlingsfremmøde.

Der medgives remedier til opsamling og forsendelse af F-calprotection – se skema 1 og 2 samt PRI-dokumenterne Calprotectin i faeces og Afføringsprøver og forsendelse.

Patienten følges af kontaktlægen efter procedure for skema 1 og 2.

 

 

Procedure for sygeplejeopgaver for induktionsbehandling og vedligeholdelsesbehandling

Se patientforløbsbeskrivelse (flow for Remicadebehandling – Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Aalborg – obs. dette er dog flowcharge for Remsimabehandling).

 

Dokumentation

Sygeplejersken dokumenterer de udførte ordinationer i et journalnotet med angivelse af Remsima-nr., Remsima-dosis, dosis af Solu-Medrol samt sum af aktivitetsscoren (vedlagt som bilag – skema 4) fra databasen, som udfyldes med samme data.

Sygeplejersken sikrer sig at standardplejearket (dokumentation) er udfyldt. Eventuelle bemærkninger/afvigelser kan noteres i Vips.

 

Vaccinationer

Det anbefales, at der ikke gives levende vacciner samtidigt med behandlingen. At vaccinationer udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anvisninger og om muligt at vaccination udføres før Remsima behandlingen påbegyndes.