Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Infliximab behandling - sygeplejeprocedure 

 

Patientgruppe 

Infliximab anvendes til behandling af patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme (IBD). 

Anvendes til behandling af patienter, der ikke har responderet tilstrækkeligt på konventionel behandling, således ved:  

 • • Svær aktiv eller aktiv fistulerende crohns sygdom 

 • • Moderat til akut colitis ulcerosa  

For nærmere behandlingsindikation: se lægefaglig instruks: Infliximab®-behandling. 

 

Praktisk håndtering 

Booking 

Infliximab-behandlingen varetages af sygeplejersker i Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit. 

Tidspunktet aftales og bookes med Gastroenterologisk Dagafsnit: 97663505. 
 

Ordination 

Infliximab behandlingen ordineres af afdelingens speciallæger. 

Forud for behandlingsstart er der udleveres relevant skriftligt patientinformationsmateriale, gældende efter standardprocedure. 

Endvidere indhentes samtykke til behandling, forudgået af information om risikofaktorer og dokumenteret behandlingseffekt med Infliximab 
 

Ansvar 

Den ordinerende læge og den behandlende sygeplejerske. 

Behandlingen varetages i form af uddelegering af opgaven fra afsnittets læger og til sygeplejersker med retningsgivende ansvarsfordeling efter lægefaglig instruks, således: 

Læge- og sygeplejerskeopgaver: Procedure for behandling - se Flowcard 
 

Forprøver 

Før initiering af behandling med Infliximab skal alle patienter vurderes for aktiv og inaktiv (”latent”) tuberkulose. Screeningsundersøgelser som røntgen af thorax og Quantiferontest udføres hos alle patienter. Undersøgelsessvar dokumenteres efter vanlig procedure i elektronisk patientjournal.

Quantiferon test: Sygeplejersken sikrer, at der er bestilt/foreligger svar på Quantiferon Guld test. Ved pause i Infliximab behandling på >1 år, skal der tages ny Quantiferon test. 

Røntgen af thorax: Sygeplejersken sikrer, at der er bestilt/foreligger svar på røntgen af thorax. 

Biostart pakke 

Afføringsprøve: clostridium difficile 
 

Ved ordination 

Foretages booking af tid i dagafsnittet 

Udleveres patientinformationsmateriale 

 

Modtagelse og forberedelse af patienten på behandlingsdagen 

Patienterne kan indkaldes ambulant eller komme fra sengeafdelingen. 

 

Inden første Infliximabbehandling 

 • • Bydes patienten velkommen, tilbydes en stol og anvises faciliteterne i dagafsnittet  

 • • Sikres kontrol af navn og CPR-nummer efter gældende instruks. Se patientidentifikation  

 • • Identifikationsarmbånd påsættes patienten, og det dokumenteres i elektronisk patientjournal

 • • Sikres, at der foreligger journalordination på behandlingen 

 • • Sikres, at der ikke foreligger kontraindikationer:  

  • Tidligere utilstrækkeligt behandlet tuberkulose

  • Inkompenseret hjertesygdom

  • Pågående infektion (ingen febrilia hoste eller ekspektoration)

  • anal- eller anden absces 

 • • Patienten informeres om infliximabs virkning og bivirkninger, herunder den immunsupprimerende effekt 

 • • Sikres, at der forligger svar på røntgen af thorax og negativ Quantiferon Guld test (sikre negativ tuberkulose-screening)  

 • • Modtage-sygeplejersken sørger for udfyldelse sygeplejeanamnese i elektronisk patientjournal

 • • Ved hvert fremmøde skal patienten svarer spørgsmål på touch skærmen eller på App på telefon.  

 • • Aktivitetstal skrives på journalkladde 

 • • Patientens vægt noteres til udregning af standard infliximab-dosis på 5 mg/kg legemsvægt eller efter ordination. Dosisberegning kontrolleres og dokumenters af kontrollant – Se retningslinjen Medicinering - Lægemiddeldispensering  

 • • Der anlægges perifert venekateter efter procedure – PVK – Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af perifert vene-kateter hos voksne - Aalborg Universitetshospital

 • • Anafylaksiberedskab (Solu-MedrolTavergyl, Adrenalin), skal være på stuen - Anafylaksi hos børn og voksne 

 • • Patienterne informeres om, at de skal være opmærksomme på udvikling af akutte bivirkninger, så som åndenød, kløe, varmefornemmelse eller anden form for utilpashed under infusionen. Hvis de oplever mindste tegn på disse symptomer, skal de tilkalde sygeplejersken. Endvidere oplyses om mulige senreaktioner. 

 

Håndtering og administration 

 • • Infliximab administreres intravenøst, og der anvendes hætteglas med pulverkoncentrat á 100 mg Infliximab

 • • Beregn dosis og antal af nødvendige hætteglas samt det samlede påkrævede volumen rekonstitueret Infliximab-opløsning

 • • Rengør alle gummimembraner med desinfektionsservietter

 • • Til hvert Infliximab-hætteglas a 100 mg tilsættes 10 ml sterilt vand forsigtigt ned langs hætteglassets inderside (kanyle 0,8 mm eller derunder) 

 • • Hætteglasset må ikke rystes, men vend det forsigtigt op og ned, da blandingen kan skumme 

 • • Den rekonstituerede opløsning skal stå i 5 minutter. Indholdet skal derefter være farveløst til lysegult og opaliserende

 • • Infliximab-infusionsopløsningen er nu holdbar i 24 timer ved 2-80 

 • • Tag en 250 ml 0,9 % NaCl infusionspose - træk den mængde NaCl infusionsvæske ud, der svarer til det samlede påkrævede volumen rekonstitueret Infliximab-opløsning på i alt 250 ml

 • • Tilsæt langsomt det samlede påkrævede volumen rekonstitueret infliximab- opløsning til infusionsposen. Bland forsigtigt

 • • Infusionssæt: in-line, sterilt, ikke pyrogent, minimalt proteinbindende filter (porestørrelse 1,2 mikrometer eller mindre)

 • • Ved opbevaring i stuetemperatur skal infusion foretages inden for 3 timer, da der ikke er tilsat konserveringsmiddel

 

Infusion/overvåg 

Ved infusion 0-2-6 uger (induktionsbehandling) og 4. gang gives: 85ml/time i 15 minutter, herefter 120 ml/ time. 
Indgives på dråbetæller (volumetrisk infusionspumpe) 

Vedligeholdelsesbehandling fra 5. gang: 500 ml/ timen. 

Patienten observeres tæt under hele infusionstiden mhp. almentilstand og udvikling af analylaksi. Ved symptomer på reaktion standses infusionen og læge tilkaldes/kodes. Der henvises til instruks for Anafylaksi hos børn og voksne

Der er ingen observationstid efter endt behandling. 

Efter endt infusionsbehandling fjernes PVK efter vanlig procedure – PVK – Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af perifert vene-kateter hos voksne - Aalborg Universitetshospital

 

Ny tid aftales 

Patienten informeres om at rette henvendelse til Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit, hvis der opstår infektionssymptomer og/eller andre symptomer, der kan relateres til Infliximab-behandlingen. 

Ved hver anden behandling tages der blodprøver (standard blodprøveprofil eller efter ordination). Ved ønske herom, kan blodprøver tages forud for behandlingsfremmøde. 

Patienten følges af patientansvarlig læge. 

 

Procedure for sygeplejeopgaver for induktionsbehandling og vedligeholdelsesbehandling  

Se patientforløbsbeskrivelse (flow for infliximabbehandling – Afdeling for Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Aalborg – obs. dette er dog flowcharge for infliximabbehandling). 

 

Dokumentation 

Sygeplejersken dokumenterer de udførte ordinationer i et journalnotet med angivelse af infliximab-nr., og antal mg givet samt sum af aktivitetsscoren (vedlagt som bilag – skema 4) fra databasen, som udfyldes med samme data. 

 

Vaccinationer 

Det anbefales, at der ikke gives levende vacciner samtidigt med behandlingen. At vaccinationer udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anvisninger og om muligt at vaccination udføres før Infliximab-behandlingen påbegyndes. 

 

Formål 

At sygeplejersken kan forberede, observere og afslutte patienter i Infliximab behandling.  

At sikre høj kvalitet af den sygepleje, der ydes til de patienter, som behandles med  Infliximab. 

At sikre formidling af relevant information, således at sygeplejersken støtter og vejleder patienten i det omfang, der skønnes behov for, så patienten kan føle sig tryg og velinformeret ved behandlingen og det videre forløb. 

At sygeplejersken kan håndtere og administrere Infliximab-infusion. 

 

Definition af begreber  

Infliximab
Et biologisk immunsuppressivt virkende lægemiddel, hvis aktive indholdsstof er infliximabInfliximab er et monoklonalt kimærisk(human/murint) antistof mod tumornekrose-faktor-alfa (TNF-a). Anti TNF-a binder sig således specifikt til cytokinet TNF-alfa, som er aktivt i den inflammatoriske proces, som derved hæmmes. Henhører under lægemidler som TNF-a hæmmere/blokkere. Fremstillet ved DNA-teknologi. 

 

Quantiferon Guld Test 
En blodprøve, der viser, om patienten har levende tuberkulose bakterier (TB) i kroppen.