Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sikker Kirurgi Tjekliste - AKO
 

Beskrivelse

SIKKER KIRURGI TJEK

Er udviklet for at forbedre patientsikkerheden ved kirurgiske og invasive indgreb, herunder at reducere mortalitet og morbiditet samt forebygge forveksling af patient, operationssted eller indgreb og sikre god kommunikation og gensidig respekt blandt medlemmerne af operationsteamet.

 

Sikker kirurgi tjek er et støtteredskab, så operationsteamet har en oversigt over vigtige elementer man ikke må glemme i relation til en operation eller et invasivt indgreb. Teamet gennemgår punkterne og kontrollere om samtlige relevante punkter er gennemført.

 

Der er udarbejdet to udgaver af sikker kirurgi tjek:

 

 • • En der skal anvendes ved alle patienter, som gennemgår et operativt, invasivt indgreb under fuld eller delvis anæstesi, hvor der er anæstesipersonale til stede. Undtaget er patienter som gennemgår gynækologisk undersøgelse, lumbalpunktur eller tilsvarende.

 

 • • En der skal anvendes ved invasive eller mindre operative indgreb, hvor patienten sederes i let rus eller lokalbedøves, og der ikke er anæstesipersonale til stede.

 

Dette PRI-dokument gælder begge sikker kirurgi tjek.

 

I beskrivelsen af tjekpunkterne i sikker kirurgi tjek er samtlige punkter beskrevet. Der er færre tjekpunkter i sikker kirurgi tjek, hvor der ikke er anæstesi til stede. Se evt. oversigter i bilag.

 

Inden patienten ankommer til operations- eller interventionsstuen

Inden patienten køres til operations- eller interventionsstuen skal følgende være gennemført:

 

 • • Informeret samtykke

Operatøren har i god tid før indgrebet talt med patienten og informeret om indgreb og risici.

Indikation, indgrebstype og entydig lokalisation samt det informerede samtykke til det planlagte

indgreb er journalført.
Hvis patienten har øjeblikkeligt behandlingsbehov, kan behandling indledes uden samtykke fra patienten, forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende eller værge.
Informeret samtykke til behandling (rn.dk)

 

Operatøren markerer operationsstedet med spritpen eller vandfast pen.
Markering af operationssted gøres i overensstemmelse med instruksen ”Markering af operationssted”.

Det skal fremgå af journalen, at der er foretaget en markering.

 

Operationsstedet markeres:

    • • Dagen før eller på operationsdagen hos indlagte patienter.

    • • På operationsdagen hos ambulante og dagkirurgiske patienter.

    • • Så hurtigt som muligt hos akutte patienter.

 

 

 

 

 

 

Markering kan undlades i følgende tilfælde:

 • • Ved indgreb på indre uparrede organer

 • • Ved kontinuerlig kontakt med patienten fra indikationen stilles til indgrebet udføres fx akutte.

 • • Livstruende situationer.

 • • Ved indgreb gennem naturlige kropsåbninger.

 

 

 1. 1. Tjek ind

(Før anæstesiproceduren indledes eller uden anæstesi når patienten ankommer på stuen)

 

Operationsteamet til stede, minimum anæstesipersonale og operationssygeplejerske, kirurgen bør ideelt set også være til stede.

 

Tjeklistekoordinatoren gennemgår sammen med teamet punkterne i ”tjek ind”:

 

 • • Patientens journal foreligger

Patientjournalen/den elektroniske patientjournal er entydigt mærket og i overensstemmelse med patientens identitet.

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk)

 

 • • Indikation, indgrebstype og entydig lokalisation samt informeret samtykke er journalført.

 

 • • Patienten har bekræftet sin identitet, operationssted, indgrebstype og samtykke.

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk)

 

 

 • • Tjeklistekoordinatoren sikrer ved forespørgsel, at patienten aktivt tilkendegiver:

 • • Sin identitet (fulde navn og personnummer).

 Børn og inhabile patienter identificeres via forældre, værge eller nærmeste pårørende, eventuelt via ID-armbånd.

 • • Operationsstedet, herunder sidelokalisation.

 • • Hvilket indgreb, der skal foretages.

 • • At samtykke til indgrebet er afgivet.

 

I hyper akutte situationer, hvor patienten er inhabil, kan dette trin udelades

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland (rn.dk)

 

 

 • • Operationssted markeret

Tjeklistekoordinatoren bekræfter, at operationsstedet er markeret med tusch i overensstemmelse med instruksen. Hvis dette ikke er sket, skal operatøren straks markere dette, medmindre det ikke er relevant (se tidligere).

 

 • • Korrekt lejring af patienten

Operatøren aftaler med operationsteamet, hvordan patienten skal lejres.
 

 

 • • Særligt udstyr er klar

Operatøren kontrollerer sammen med tjeklistekoordinatoren, at særligt udstyr, fx særlige instrumenter, apparater, software, røntgen- eller scanningsudstyr og eventuelt implantater er klar på stuen.
 

 • • Alt usterilt apparaturs funktionalitet tjekkes.

 

 • • Anæstesisikkerhedstjek er gennemført

Anæstesisten spørges om anæstesisikkerhedstjekket er gennemført, og om pulsoximetret på

patienten fungerer.
Anæstesisikkerhedstjek omfatter udstyr, medicin samt vurdering af patientrelaterede risici.

 

 • • Allergi

Tjeklistekoordinatoren tjekker CAVE-oplysningerne i journalen eller EPJ, og beder patienten om at bekræfte disse.

 

 

 • • Antibiotikaprofylakse

Det teammedlem, der er ansvarlig for administration af antibiotika, sædvanligvis anæstesisten,

bekræfter, at antibiotika er givet inden for 60 minutter.
Hvis dette ikke er sket, bør den ordinerede dosis straks gives.
Ofte vil administration af antibiotika mere end 60 minutter før incision medføre gentagelse af dosis.

 

 

 • • Vanskelige luftveje eller aspirationsrisiko

Tjeklistekoordinatoren bekræfter ved forespørgsel til anæstesisten, at det er vurderet, om patienten har vanskelige luftveje eller aspirationsrisiko.
Ved forventede intubationsvanskeligheder eller øget aspirationsrisiko skal der være adækvat udstyr og ekspertise til rådighed på stuen.

 

 

Herefter kan anæstesien indledes.

 

 

 

 1. 2. Time out

(Før incision eller påbegyndelse af det invasive indgreb)

Ved ”timeout” er hele operationsteamet til stede.

 

Tjeklistekoordinatoren gennemgår sammen med teamet punkterne i ”timeout”:

 

 • • Præsentation af teamet

Alle teammedlemmer præsenterer sig ved navn, funktion og erfaring.
Det anbefales specielt, at

uerfarne teammedlemmer kommunikerer deres eventuelle sparsomme kendskab til det forestående teamarbejde ud.

Kender teammedlemmerne hinanden, kan de blot konstatere: ”Alle kender hinanden”.

 

 

 • • Kontrol af patientens identitet, operationssted og indgrebstype

Tjeklistekoordinatoren beder teamet om at bekræfte patientens identitet, operationssted og

sidelokalisation, indgrebstype og relevant billeddiagnostik.

 

 • • Kirurgen gennemgår

Forventet kritiske faser

Forventet operationsvarighed

Forventet blodtab, potentielt hurtigt blodtab

 

 • • Anæstesien gennemgår

Forventede problemer

ASA-score skal nævnes

 • • Sygeplejeteam gennemgår

Sterilitet og ved sterilitetsbrud drøftes dette med teamet.

Særligt udstyr er på stuen fx særlige instrumenter, apparater, software, røntgen- eller scanningsudstyr, ekstra sug, ekstra servietter, specialudstyr, implantater m.v.

 

 

Herefter operatøren påbegynder indgrebet.

 

 

3. Tjek ud (Før patienten forlader stuen)

Ved tjek ud er hele operationsteamet til stede.   

 

 • • Operationsteamet opsummerer

Hvilket indgreb er udført?

Evt. afvigelser fra planlagt indgreb?

 

 • • Optælling af instrumenter, servietter og andet materiale stemmer.

Optælling og registrering af sterile materialer og instrumenter i forbindelse med operationer på AKO - sygeplejeopgaver (rn.dk)

 

 • • Mærkning af eventuelle prøver

Teamet bekræfter, at prøverne er korrekt mærkede ved, at tjeklistekoordinatoren siger patientens identitet, prøvebeskrivelsen og eventuelt højre/venstre sidemarkering højt.
Korrekt ID-label på prøveglas tjekkes samtidig. Hvis prøver afsendes før operationen, er slut, bekræftes korrekt mærkning ved den assisterende operationssygeplejerske.

Rekvisition og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse AKO - sygeplejeopgaver (rn.dk)

Laboratorievejledningen for Region Nordjyllands sygehusvæsen (rn.dk)

 

 • • Fejl og mangler ved det anvendte udstyr

Eventuelle fejl og mangler ved det anvendt udstyr beskrives, og det aftales hvem, der varetager den videre opfølgning.

Indberetning af fejl, svigt og mangler ved medicinsk udstyr (laegemiddelstyrelsen.dk)

 

 • • Plan for det postoperative forløb

Vigtige informationer om operationen, den umiddelbare postoperative observation, pleje og

behandling kommunikeres ud i teamet med henblik på overdragelse af patienten til det næste

behandlerteam.

Det kan fx dreje sig om information om sonder, dræn, katetre, mobilisering/immobilisering, tromboseprofylakse, lejring, væske- og fødeindtag samt smertebehandling.

Disse oplysninger viderebringes til opvågningsafsnittet.

 

 

Dokumentation

Sikker kirurgi tjek dokumenteres i EPJ i standardplanen KIR Perioperativ dokumentation.

Der dokumenteres for henholdsvis ”Tjek ind”, ”Timeout” og ”Tjek ud”, ved afvigelser fra instruksen kan dette dokumenteres i bemærkningsfeltet.

 

Hvis der i forbindelse med sikker kirurgi tjek identificeres uoverensstemmelser med den eksisterende dokumentation i EPJ, skal teamet sikre at journaloplysningerne tilføjes i EPJ’en.

 

 

Definition af begreber

Sikker kirurgi tjekliste: Sikker kirurgi tjeklisten indeholder en række centrale sikkerhedsprocedurer i det perioperative forløb. Tjeklisten opdeler forløbet i tre faser:

 • • ”Tjek ind”: Perioden før anæstesien indledes.

 • • ”Time-out”: Perioden før incision eller påbegyndelse af det invasive indgreb.

 • • ”Tjek-ud”: Perioden under eller umiddelbart efter lukning af såret eller afslutning af det invasive indgreb.

Hver enkelte fase af sikker kirurgi tjekket er i bilagene markeret med forskellige farver.

 

Operatør:

Operatøren er den person, der er ansvarlig for udførelsen af det kirurgiske eller invasive indgreb.

Operationsteam:

Operationsteamet er de fagpersoner (operatør, operationssygeplejerske, anæstesipersonale og andet hjælpepersonale), der deltager ved den igangværende behandling.

Tjeklistekoordinator eller –tovholder:

Tjeklistekoordinatoren er den person, der tager initiativ til, at alle punkter i ”tjek ind”, ”time-out” og ”tjek-ud” - faserne gennemgås med deltagelse af operationsteamet. På operationsgangen vil det typisk være den usterile person i operationsteamet, men det kan være en hvilken som helst anden person, der deltager i operationen. Kirurgen er ansvarlig for anvendelse af tjeklisten.

 

Målgruppe

Sikker kirurgi udføres til alle undersøgelser og operationer i AKO

 

Ansvar:

 • • Afdelingsledelsen har ansvaret for, at instruksen er implementeret på afdelingens operationsafsnit.

 • • Operatøren eller den person, der udfører det invasive indgreb, er ansvarlig for, at tjeklisten er anvendt, som beskrevet i instruksen.

 • • Alle medlemmer af teamet på stuen har ansvar for at medvirke til varetagelse af sikker kirurgi

 

 

Formål

Sikker kirurgi tjek er udviklet for at forbedre patientsikkerheden ved kirurgiske og invasive indgreb, herunder at reducere mortalitet og morbiditet samt forebygge forveksling af patient, operationssted eller indgreb samt sikre god kommunikation og gensidig respekt blandt medlemmerne af operationsteamet.

 

 

Sikker kirurgi tjek er et støtteredskab, så operationsteamet har en oversigt over vigtige elementer man ikke må glemme i relation til en operation eller et invasivt indgreb.

 

 

Sikker kirurgi tjek anvendes globalt og er udarbejdet af WHO. Dette på baggrund af viden om at der i 3-16% af de kirurgiske procedurer sker komplikationer som er betydende for patienterne.
Der foreligger evidens for at op mod halvdelen af komplikationerne kan forebygges, gennem sikkerhed og tjek.

 

Referencer

Sikker kirurgi (rn.dk)

 

Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, kap. 61, §§ 198-202. Bekendtgørelse af sundhedsloven med eventuelle senere ændringer.

 

Vejledning nr. 9808 dec. 2013. Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet

 

WORLD ALLIANCE FOR PATIENT SAFETY THE SECOND GLOBAL PATIENT SAFETY CHALLENGE SAFE SURGERY SAVES LIVES © World Health Organization, 2008, Reprint 2009

Layout 2 (who.int)

 

Communication and relationship dynamics in surgical teams in the operating room: an ethnographic study

BMC Health Serv Res 19, 528 (2019). https://doi.org/10.1186/s12913-019-4362-0

Communication and relationship dynamics in surgical teams in the operating room: an ethnographic study (biomedcentral.com)