Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgangsbeskrivelse i Patienterstatningssager

Beskrivelse

Sagsgangen mellem Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen, Jura og sygehusafdeling/speciale

 

 • • Patientskader (fejlbehandling) – herunder tandskader og lægemiddelskader skal anmeldes direkte til Patienterstatningen af både patient og sygehusafdeling/speciale. For hver hospitalsledelse i Region Nordjylland er der udpeget en kontaktperson, jfr. bilag, som er bindeled mellem sygehusafdeling/specialet, Patienterstatningen og Jura.

 • • Der gælder et egetbidrag for alle behandlingsskader, lægemiddelskader og tandskader på 8.305 kr. (2023-niveau)

 • • Når Patienterstatningen modtager en skadeanmeldelse, sender de brev til Jura og Hospitalsledelsen. De beder om at få tilsendt journalmateriale og sygehusets bemærkninger til anmeldelsen. Journalmateriale skal sendes hurtigst muligt til Patienterstatningen dog indenfor 30 dage. Det er vigtigt at specialet kommer med bemærkninger til anmeldelsen, da bemærkningerne indgår i behandling af sagen.

 • • Når Patienterstatningen har modtaget journalmaterialet, begynder sagsbehandling.

 • • Når Patienterstatningen har truffet afgørelse i en sag, bliver afgørelsen sendt til Jura og hospitalsledelsen. Hospitalsledelsen sender nye anerkendelser samt ménerstatninger over 10% til cheflæge, klinikchef, Inge Thomsen Bernstein samt afdelingspostkasse til gennemgang i forhold til læring og vurdering af om sagen bør ankes til Ankenævnet for Patienterstatningen.

 • • Sundhedsdirektør og Hospitalsledelsen skal godkende, at sagen kan ankes. Hvis ledelsen godkender at sagen kan ankes, så udarbejder Jura ankeskrivelse til Ankenævnet for Patienterstatningen.

 • • Såfremt Patienterstatningen har truffet afgørelse om erstatning til patienten, så vil Jura efter en sagsgennemgang udbetale erstatningen til patientens NemKonto eller evt. kreditorbeskyttet konto, hvis patienten har bedt om dette. Der vil blive fratrukket et egetbidrag på kr. 8.305 (2023-niveau) fra erstatningen i enhver anerkendt skade. Udbetaling af erstatningen vil ske efter ankefristens udløb og på 5 ugers dagen efter modtagelse af afgørelsen.

 • • Fristen for anke til Ankenævnet for Patienterstatningen er 1 måned fra Patienterstatningens datering af afgørelse/erstatningsopgørelse.

 • • Hvis en afgørelse bliver anket, tillægges anken automatisk opsættende virkning. Det betyder, at erstatningen/godtgørelsen ikke bliver udbetalt, før ankesagen er afgjort af ankenævnet.

 • • Ankenævnet for Patienterstatningen behandler ankesagen. Ankenævnet rekvirerer sagsakter og en udtalelse i Patienterstatningen. Ankenævnet for Patienterstatningen træffer afgørelse på baggrund af sagsakterne fra Patienterstatningen og indhenter lægefaglige vurderinger fra egne interne læger samt eventuelt fra eksterne læger.

 • • Såfremt Ankenævnet for Patienterstatningen indhenter oplysninger ved sygehusafdeling/specialet, vil det ske ved at de skriver til Jura, som beder Hospitalets kontaktperson om at sende de pågældende oplysninger til Ankenævnet for Patienterstatningen.

 • • Ankenævnet for Patienterstatningen sender høringsbreve sygehusenes kontaktpersoner. Har sygehusafdelingen/specialet kommentarer til høringsbrevet skal de sendes til Jura, som sørger for at få den til Ankenævnet for Patienterstatningen. Fristen for høringssvar er 14 dage.

 • • Når Ankenævnet for Patienterstatningen har truffet afgørelse i sagen, sendes afgørelsen til Jura og hospitalsledelsen, som videresender til afdelingen og cheflæge. Afgørelser fra Ankenævnet for Patienterstatningen gennemgås af Jura. I relation til eventuel anlæggelse af retssag til domstolene vil Jura antage ekstern advokat.

 • • Jura handler i forhold til Ankenævnet for Patienterstatningen og domstolenes afgørelser, og sørger for eventuelle tilbagebetalingskrav mod skadelidte, såfremt Ankenævnet for Patienterstatningen ændrer en afgørelse til ugunst for patienten. For afgørelser, som er udbetalt efter den 1. juli 2018, vil det ikke være muligt at kræve erstatningen tilbagebetalt.

Problemstilling

Sagsgangen i Patienterstatningssager og Ankesager

Målgruppe – modtagelse

Klinisk og administrativt personale

Definition af begreber

Patienterstatningssager behandles i henhold til Lovbekendtgørelse 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Patienterstatningen er uafhængig forening (en blanding af en privat/offentlig virksomhed) der ledes af en bestyrelse.

Patienterstatningen behandler og afgør patienterstatningssager i første instans i henhold til nævnte lov.

Ankenævnet for Patienterstatningen er klageinstansen for Patienterstatningens afgørelser.

En anke er en klage over Patienterstatningens afgørelse. Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelser kan kun indbringes for domstolene.

Jura (organiseret som et stabskontor under Direktionen) er ansvarlig for administration af erstatnings- og forsikringssager herunder patienterstatningssager.

Formål

At sikre sagsbehandlingen af patienterstatningssager og ankesager