Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transport af nyfødte

 • Den neonatale transportordning i Region Nordjylland.

Se også:

 1. 1. Afkøling efter moderat til svær perinatal asfyksi

 

Formål

 1. 1. At beskrive de neonatale børnetransportordninger

 2. 2. At beskrive aktiveringsprocedure og praktisk udførelse af en akut transport af et nyfødt barn.

 

Definitioner

De neonatale børnetransportordninger omfatter alle akutte og visse elektive transporter af børn i aldersgruppen 0-4 uger. Det drejer sig om:

 1. 1. Transporter fra perifer sygehus i Region Nord til Neonatalafdelingen, Aalborg Sygehus (primært Hjørring og Thisted).

 2. 2. Transporter fra Neonatalafdelingen, Aalborg Sygehus til neonatal- eller børneafdelinger udenfor Region Nord, (primært Aarhus, Odense eller København).

 3. 3. Transporter fra Hjørring til andre neonatal- eller børneafdelinger (primært Aarhus, Odense eller København).

Ordningen er delt i vagttid, jf. nedenstående skema

Transporttype

Tidspunkt

Læge

Sygeplejerske

Alle

Dagtid (08-15)

Neonatolog (Speciallæge)

Neonatalsygeplejerske

Inden for Regionen (type 1)

Aften/nat (15-08)

Anæstesiolog (speciallæge)

Evt. skal sygeplejerske kaldes ind, se A-mappen

Inden for Regionen (type 1)

Weekend og helligdage

Anæstesiolog (speciallæge)

Evt. skal sygeplejerske kaldes ind, se A-mappen

Interregional/Ud af Regionen (type 2 og 3*)

Aften/nat (15-08)

Neonatolog(speciallæge) eller Anæstesiolog (speciallæge)

Evt. skal sygeplejerske kaldes ind, se A-mappen

Interregional/Ud af Regionen (type 2 og 3*)

Weekend og helligdage

Neonatolog(speciallæge) eller Anæstesiolog (speciallæge)

Evt. skal sygeplejerske kaldes ind, se A-mappen

*Hvis et barn i Hjørring eller Thisted har behov for overflytning ud af Regionen, og det vurderes at 1 times tilkald er for lang tid, hentes barnet til Aalborg som ved type 1 transporter, hvorefter den interregionale transportvagt transportere barnet videre.

Børnetransportholdes sammensætning

 

 

Aktivering af transportholdet

 1. 1. Ved behov for transport kontakter perifert sygehus den neonatale bagvagt.

 2. 2. Den neonatale bagvagt herefter:

 • • I dagtiden: Den ansvarshavende neonatalsygeplejerske. Denne bestiller ”Babyambulancen” hos AMK - vagtcentral.

 • • I aften/nattetimerne: Anæstesiologisk vagthavende – ved behov for lægeledsagelse. Den ansvarshavende sygeplejerske på Neonatalafsnittet bestiller ”Babyambulancen” hos AMK - vagtcentral.

 1. 3. Den neonatale bagvagt kontakter rekvirenten og meddeler omtrentlig forventede ankomst og aftaler videre observation og evt. terapistrategi.

 

Ved transporter af stabile nyfødte med behov for minimal respirationsstøtte (max CPAP) kan transporten ofte udføres af neonatalsygeplejerske (drøftes altid med neonatalbagvagt).

 

Lægeledsagelse af neonatale: fx fra Thisted og Hjørring til Aalborg:

Airway/Breathing:

 • • Hyppige apnøtilfælde

 • • Nedsat oxygenering – CPAP med behov for FiO2 > 0,4

 • • Hypercapni med pH < 7,25

 • • Pneumothorax

 • • Allerede intuberede børn

 • • Meget for tidligt fødte (< uge 32) og CPAP med FiO2>0,3

 

Circulation:

 • • Kredsløbsshock/svær sepsis/septisk shock med forlænget kapillærrespons > 4 sek, hypotension, ledsagende lactatacidose – uanset udløsende årsag

 

Disability (CNS):

 • • Svær asfyxi med ledsagende kredsløbs/respirationspåvirkning (se ovenfor)

 • • Intensiv behandlingskrævende kramper (neuroirritabilitet med behov for dyb sedation/intubation)

 • • Køling, hvis behov for luftvejsbehandling (se ovenfor)

 

Interregional neonatal transportordning:

Lægeledsagelse ved transport til Odense:

Mistanke om svær gastrointestinal-lidelse eller misdannelse, hvor der er risiko for alvorlig forværring under transport fx NEC (her overvejes altid intubation før transport) og GI blødninger, som kan kræve transfusion på turen. Ved tilstande med fri luft i abdomen er der behov for intubation før transport. Kun stabile børn med kendt GI-misdannelse fx analatresi og uden mistanke om forværring under transporten kan køres uden lægeledsagelse.

Lægeledsagelse ved transport at børn med hjertesygdom:

Mistanke om hjertesygdom hvor barnet er kredsløbsustabilt eller fx har behov for prostaglandin.

Telefonnumre:

 

Neonatal bagvagt, afd. 112/113, Aalborg sygehus Nord

9766 0000, bed omstillig kode 88-304

Ansvarshavende neonatalsygeplejerske

9766 3442

AMK - vagtcentral

7023-7595

Anæstesiologisk vagthavende – transportordningen

9766 2910 kode 88 110

Neonatalafsnittet, (team 1) , Aalborg Sygehus Nord

9766 3446

 

Kontakt til chauffør under en transport

”Babyambulancen” kan kontaktes på tlf. 4019 3112

 

Hjemtransport

I praksis henter neonatalafsnittene selv ”egne” børn hjem. Selv om hjemtransport fra behandlerregionen til hjemregionen (med ledsagelse af sundhedsfaglig personale) ifølge overordnede regler påhviler behandlerregionen, mens hjemregionen har betalingsansvar for hjemtransport af patienten, og behandlerregionen har betalingsansvar for det ledsagende personale (inkl. deres hjemtransport).

 

Behov for flere samtidige transporter

Såfremt der opstår relevant behov for akut transport af mere end ét barn og de lokale transportordninger ikke kan løse opgaven, kontaktes transportordningen i region Midtjylland mhp. assistance. Man bør generelt aldrig transportere mere end et barn ad gangen – selv ikke tvillinger – da der kun er grej i transportkuvøse og bil til at håndtere akutte situationer for ét barn.

Der kan ydes assistance til de andre regioner efter nøje overvejelse af beredskabet.

 

Information og samtykke

Inden selve transporten med barnet påbegyndes, skal forældrene være informerede om diagnoser og risiko, og skal give samtykke til transport og behandling, både den aktuelle behandling og en evt. intensivering af behandlingen. Information og samtykke noteres i journalen efter ankomsten til neonatalafdelingen. Hvis barnet har en livstruende tilstand, bør man overveje at tale med forældrene om nøddåb i tilfælde af yderligere forværring af tilstanden.

 

Observationer og dokumentation under transport

Der anvendes Neonatalafdelingens sædvanlige observationsskemaer, som udfyldes minimm x 4/time.

 

Ansvarsfordeling

Ved ankomsten til perifert sygehus overgår ansvaret for observation og behandling til børnetransportholdes personale. Ved ankomst til bestemmelsesstedet afrapporteres og ansvaret overdrages til det derværende personale.

Uddannelse og kompetenceniveau

For at kunne varetage selvstændige transporter på ethvert niveau skal transportlægen besidde følgende kompetencer:

Teoretisk viden:

Svarende til kravene til den neonatale ekspertuddannelse.


Procedurer/praktiske færdigheder:

 1. 1. Intubation af præmature og mature børn.

 2. 2. Behandling af barnet med RDS.

 3. 3. Anlæggelse af perifer og central vaskulær adgang (NVK, NAK, perifer A-kanyle, Tibia-kanyle).

 4. 4. Kende symptomer på pneumothorax og mestre behandling heraf (pleuradræn).

 5. 5. Fortrolighed med transportrespiratoren (BMD, Crossvent 2+).

 6. 6. Fortrolighed med iNO-behandling og håndtering i transportsammenhæng (Micro Medical Printer NOX monitor).

 7. 7. Håndtering af ekstremt for tidligt fødte børn og komplikationer hertil. (varmeregulering, væskeregulering, væske- og elektrolytbehandling, kaloriebehov og blodsukkermonitorering, blodtrykslabilitet, optimal CO2 regulering, vigtighed af korrekt ilt-tension, risiko for volume traume ved manuel ventilation på maske/tube/neo-puff).

 8. 8. Fortrolighed med intensiv monitorering af neonatale (Philips Intellivue 50: invasivt BT, ETCO2, transcutan pO2 og pCO2 måling, pulsoximetri, EKG, TD).

 9. 9. Fortrolighed med observation og foreløbig (stabiliserende) behandling af børn med abdominalkirurgiske lidelser.(Respirationsstøtte (+/- CPAP), monitorering og behandling af væskeforskydninger, indledende behandling og håndtering af bugvægsdefekter).

 10. 10. Fortrolighed med normale hæmodynamiske ændringer efter fødslen samt kunne reagerer på og behandle afvigelser herfra (persisterende føtal cirkulation, stor åbentstående ductus med hæmodynamisk betydning (balanceret kredsløb))

 11. 11. Fortrolighed med behandling af ductusafhængig mb. cordis (prostin, evt dyb sedering, relaxation og kontrolleret ventilation), Fortrolighed med behandling af det neonatale barn med bradykardi og tachy-aytmier. Viden om procedure ved intubation af det hæmodynamisk ustabile barn.

 12. 12. Fortrolighed med behandling af den neonatale barn med sepsis/meningit.

 13. 13. Fortrolighed med brug af inotropi til præmature og nyfødte med mb. cordis, sepsis og PPHN.

 14. 14. Fortrolighed og praktisk erfaring i genoplivning af nyfødte.

 15. 15. Fortrolighed med behandling af børn med asfyxi (væskerestriktion, kontrolleret hypotermi, behandling af kramper).

Transportrelaterede kompetencer:

 1. 1. Fortrolighed med meldegange og kompetencefordelinger.

 2. 2. Fortrolighed med Kommunikationsveje og -udstyr.

 3. 3. Fortrolighed med transportmateriel mht. fiksering, funktion, fejlfinding, placering.

 4. 4. Fortrolighed med beregning af nødvendig gas volumen til gennemførelse af en transport.

 5. 5. Hvis man kører alene som sygeplejerske skal man kunne anvende alle transportkuvøsens funktioner (dog ikke respirator). Man skal kunne indstille BMD, Crossvent 2+ til CPAP behandling og iværksætte dette. Derudover er der udarbejdet ACTION CARDS, som er placeret i kuvøse og ambulance. Disse beskriver hvilke OBSERVATIONER OG HANDLINGER man skal gøre INDEN man forlader sygehuset og begiver sig på landevejen.

Ved sygeplejetransport inden transport påbegyndes fra Neonatalafsnittet

 • • Forløb tales igennem med vagthavende læge ud fra anamnesen

 • • Kuvøsen tjekkes med O2 og luft – relevant overvågningsudstyr er pakket

 • • Medicinkasse lægges i skuffe, også selvom der ikke er læge med

 • • HUSK observationsskema

 • • (evt. sukkervand, ble, mad hvis transporten starter fra Neonatal)