Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Basisanæstesi, Aalborg UH, Thisted

Formål1

Beskrivelse1

Generel anæstesi1

Luftvejshåndtering1

Lægemidler2

1: Gas – anæstesi2

Indledning2

Vedligehold2

2: I.V. Anæstesi2

Indledning2

Vedligehold3

3: Kombination Gas – I.V.3

Regional analgesi3

1: Spinal3

2: Epidural3

3: I.V. Regional analgesi (Bier – blok)3

4: Perifere nerveblokader, PNB3

Sedation3

Andre forhold4

Revertering af relaksantia4

Ptt. der er i anæstesi under medvirkning af nondepolariserende stoffet monitoreres med perifer nervestimulator i TOF-mode4

Train-of-four (TOF)-nervestimulation4

Revertering4

Formål

Instruksen har til formål at beskrive og afgrænse de almindeligst anvendte anæstesiformer, deres indbyrdes kombinationsmuligheder, angive de generelle luftvejshåndteringer der hører dem til, samt opliste hvilke operations- eller patienttyper de er anvendelige til. Alt er under individuel hensyntagen til patientens behov og tilstand. Tilrettelæggelse af de enkelte anæstesier foregår i et samarbejde med de ordinerende læger og det udførende personale.

Beskrivelse

Generel anæstesi

Luftvejshåndtering

  1. 1. Maskeanæstesi: kan anvendes til kortvarige anæstesier på fastende patienter, uden risiko for aspiration.

Se i øvrigt Præoperative fasterutiner

OP-kategorier: Feks.: Cystoskopi, abrasio, ab. prov., skiftninger.

 

  1. 2. Larynxmaske, anvendes til korte eller lidt længevarende anæstesi, op til 2½ time på fastende ptt. Uden øget aspirations risiko og hvor lejringen tillader det. Kan anvendes med spontan eller kontrolleret respiration. Kan anvendes med manuel eller maskinel ventilation.

Se i øvrigt Præoperative fasterutiner

OP - kategorier: Feks.: Artroskopi, konv. hernie-opr, håndkirurgi, cystocele, abrasio, ab. prov,, åbne og lukkede repositioner, vag. hysterektomi, korsbånds-rekonstr.

 

  1. 3. Intubation: anvendes til anæstesier med aspirationsrisiko og ved behov for muskelrelaksation samt hvor lejringer eller operationsteknik kræver det. Giver bedst mulig sikring af luftveje mod aspiration og anvendes således altid ved akut anæstesi.

Se i øvrigt Akut anæstesi, Akut intubation af børn, Uventet vanskelig intubation

 

OP–kategorier: F.eks.: Akutte opr. af enhver art. Sectio i GA, Hofte–opr. I GA, lap. el. åben galde–opr, laparoskopisk kirurgi, ØNH–kirurgi, abd. hysterektomi, gastroskopi. Stærkt overvægtige ptt. med BMI > 35. Gravide over uge 20. Diabetespatienter.

Lægemidler

De forskellige hypnotika, analgetika og relaksantia kan anvendes i forskellige kombinationer. Under begrebet ”Generel anæstesi” kan sygeplejersken i konference med den tilstedeværende anæstesilæge vælge forskellige løsninger. Som oftest vil ”GA” falde i 3 kategorier, gas-anæstesi, I.V. Anæstesi eller en kombination.

1: Gas – anæstesi

Indledning

 

Hypnotika

Propofol 1,5 – 2,5 mg/kg eller

 

Thiopental 4 – 5 mg/kg

Analgetika

Fentanyl 1-2 mikrogr. /kg i bolusdosis og/eller
Rapifen 10-30 mikrogr/kg i bolusdosis

Relaksantia

Suxa 1 - 1½ mg/kg (intubation) eller
Esmeron 0,6 mg/kg (intubation) Vedligehold 0,3 – 0,4 mg/kg

 

Evt. inhalation som indledning ved børn og andre patientgrupper efter aftale/ ordination

 

Vedligehold

Sevoflurane i Air/O2 blanding under monitorering af ET konc og MAC – værdi, min. 30 % O2

 

 

2: I.V. Anæstesi

Indledning

Hypnotika

Propofol 2 – 2,5 mg/kg

Analgetika

Fentanyl 1-2 mikrogr i bolusdosis og/eller
Rapifen 10-30 mikrogr/kg i bolusdosis

Relaksantia

Suxa eller Esmeron, såvel til intubation som vedligehold. Evt. kan anvendes LTA eller intubation udelukkende efter brug af Propofol og Ultiva

 

Vedligehold

Oftest anvendes Propofol – Ultiva på pumpe i forskellige modi. Link (Generel intravenøs Anæstesi)

 

3: Kombination Gas – I.V.

Anvendes ved en kombination af Sevoflurane inhalation under monitorering af ET gas – koncentration og MAC – værdi samt Ultiva – inf på pumpe e. aftale/ordination af anæstesilæge. se bilag Sevo-ultiva-anæstesi

Regional analgesi

1: Spinal

Anvendes med Marcain R TUNG eller Marcain R Plain efter lægeordination.

OP–kategorier: feks.: Sectio, cystocele-opr, vag. hysterektomi, hoftealloplastik, knæalloplastik, collum femoris–opr., amputation, TUR-P, TUR-B.

 

2: Epidural

Anvendes med Bupivacain 2,5 mg/ml eller Bupivacain/morfin færdigblanding efter lægeordination.

Anvendes som supplement til generel anæstesi. Se i øvrigt Epiduralkateter

OP-kategorier: Colon–opr., som fødeepidural.

 

3: I.V. Regional analgesi (Bier – blok)

Anvendes med Lidocain ½ % + 1%, evt. Toradol og S-ketamin, blandes og indgives af anæstesilæge. Kan med fordel kombineres med passende sedation. Kontraindiceret ved infektion og opr. ud over 1,5 time.

OP–kategorier: Kirurgi på hånd og underarm.

 

4: Perifere nerveblokader, PNB

Supraclavikulær blok
Infraclavikulær blok (
OP-kategorier: albue, underarm og hånd).
Skalener blok (
OP-kategorier: skulder og overarm).
Aksillaris blok
Femoralis blok
Ischiadicus blok
Saphenus blok
TAP blok


Alle blokader lægges ofte som single shot, kun i sjældne tilfælde med kateter.

 

Sedation

Anvendes i kombination med regional analgesi eller alene.

Flg. Stoffer kan anvendes: Propofol, Dormicum, Fentanyl, Rapifen, Ultiva®.

Se i øvrigt instruks Rammeordination for anæstesi-sygeplejersker, Aalborg UH, Thisted

OP – kategorier: Alle ovennævnte regionale analgesier, specifik: TVT–operation.

Andre forhold

Revertering af relaksantia

Ptt. der er i anæstesi under medvirkning af nondepolariserende stoffet monitoreres med perifer nervestimulator i TOF-mode

Train-of-four (TOF)-nervestimulation

Fire impulser afgivet med 0,5 sekunders interval efterfulgt af en pause på 10 sekunder.

Amplituden af det fjerde udslag i forhold til det første angiver TOF-ratio, dette anvendes ved non-depolariseringsblok.

Skærmen viser TOF-ratio i procent, hvis der registreres fire udslag. Hvis der er mindre end fire udslag, eller hvis det første udslag er mindre end 20 %, vises kun antallet af udslag (uden %-angivelse).

Revertering

Der skal være mindst to udslag på TOF, før der reverteres:

I afdelingen anvendes 0,5 mg Robinul®/2,5 mg neostigmin).

Ved TOF-ratio over 40 % kan reverteringen halveres.

Ved TOF-ratio over 90 % skal der ikke reverteres, medmindre patienten klinisk udviser tegn til restrelaksation.