Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopbehandling - Regionshospital Nordjylland

 

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse2

Alarmering ved hjertestop2

Hjertestopholdets responstid2

Specielt for Klinik Anæstesi (Intensiv, Opvågning og operationsafsnit)2

Specielt for gravide patienter2

Specielt for børn2

Dokumentation af behandlingen2

Danarrest3

Hjertestopvognenes indhold – lægemidler og udstyr3

Undervisning til personalet – program og deltagelse3

Kontraindikationer for iværksættelse af genoplivning3

Referencer3

 

Formål

  • • At patienter der får hjertestop på Regionshospital Nordjylland får en tidlig, ensartet og effektiv behandling af høj kvalitet, der lever op til aktuelle nationale og internationale retningslinjer

  • • At al personale kan opstarte tidlig basal hjertestopbehandling, indtil hjertestopholdet ankommer og overtager behandlingen. Se fælles hjertestopinstruks: https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx

 

Definition af begreber

BLS (Basal hjertestopbehandling): Indledende hjertelungeredning med hjertemassage og kunstigt åndedræt, der skal foregå indtil hjertestopholdet ankommer.

Mini-ILS (mini-Immediate Life Support): Indledende hjertelungeredning med hjertemassage, ventilation, AED-brug, som skal foregå indtil hjertestopholdets ankomst. Mini-ILS gennemføres på eget afsnit.

ILS (Immediate Life Support): På alle afsnit skal mindst 1 person have ILS kompetence-kursus i øjeblikkelig opstart af hjertelungeredning med hjertemassage, ventilation, AED-benyttelse (herunder stød), kendskab til medicin. De ILS-uddannede har ansvaret for at gennemføre mini-ILS på eget afsnit, så afsnittets ansatte gennemfører mini-ILS 1 gang årligt.

ALS (Avanceret hjertestopbehandling): Avanceret genoplivning, der varetages af faggrupper tilknyttet hjertestopholdet – herunder medicinsk behandling og defibrillering.

Actioncard: Korte og præcise handlingsanvisninger i kronologisk rækkefølge.
ActionCards vedrørende hjertestop i de enkelte afsnit lægges ikke i PRI, men skabelonen benyttes og påføres eget telefonnummer.

Hjertestophold: Personale, der er uddannet i at udføre avanceret hjertestopbehandling, medicinske læger, KBU-læger, portører, anæstesi-læger og -sygeplejersker.

Responstid: Den tid der går, fra hjertestopholdet modtager hjertestopkald, til de er på stedet.

 

Beskrivelse

Alarmering ved hjertestop

Man har pligt til at kende procedure for hjertestopalarmering på den matrikel/afsnit, man befinder sig på.

Se bilag:
Alarmering af hjertestop for RHN, Hjørring

Alarmering af hjertestop for RHN, Frederikshavn

På Brønderslev og Skagen matrikler: Falck tilkaldes via 112.

 

Hjertestopholdets responstid

Hjertestopholdet skal, efter at have modtaget et hjertestopkald, være fremme ved aktuelle hjertestopsituation indenfor 3 minutter. Personalet skal agere på manglende respons ved at ringe til omstillingen (40009). Ved Dect-telefoner kan man reagere allerede efter 30 sekunder – se lokale alarmerings-instrukser

 

Specielt for Klinik Anæstesi (Intensiv, Opvågning og operationsafsnit)

Der kaldes ikke hjertestop som andre steder, men portørerne og evt. anæstesisygeplejerske kaldes separat. Der findes lokal instruks: Alarmering ved hjertestop, Klinik Anæstesi, RHN.

 

Specielt for gravide patienter

Ved hjertestop hos gravide (≥ 20 uger) kaldes hjertestop og behandles som beskrevet, dog med enkelte modifikationer. Se regional instruks: https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx.

Specielt for børn

Ved hjertestop hos børn kaldes hjertestop som beskrevet. Basal genoplivning TIL BØRN https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx. Pædiatrisk læge er som udgangspunkt team-leder.

 

Dokumentation af behandlingen

Hjertestopbehandlingen og resultatet heraf dokumenteres i patientens stamjournal af den medicinske læge. I de tilfælde, hvor alene lægen fra anæstesien er til stede, dokumenterer denne. Yderligere dikterer lægen en af følgende koder for hjertestop, så det dokumenteres i journalen:

  • • DI 460. Hjertestop med vellykket genoplivning

  • • DI 469. Hjertestop uden specifikation (herunder kodes alle øvrige)

 

Danarrest

Der skal rapporteres til den nationale database Danarrest.

Danarrest-skema findes på hjertestopvogn. Hjertestopholdet har sammen med afsnittet fælles ansvar for, at der udfyldes et Danarrest-skema for hvert hjertestop, også der hvor hjertestopholdet er alarmeret, men der ikke er hjertestop. KBU læge registrerer tider på Danarrest skema under selve hjertestopbehandlingen. Anæstesisygeplejerske er overordnet ansvarlig for at skemaet færdigudfyldes og afleveres til registrering.

Hjertestopvognenes indhold – lægemidler og udstyr

Regionshospital Nordjylland har 14 hjertestopvogne – se oversigt over placering i bilaget: Hjertestopvogn, opgaver i afsnit med hjertestopvogn.

Alle hjertestopvognene er ens bygget op med ens udstyr og indhold samt indholdets placering, så hjertestopholdet altid kommer til en kendt vogn. Indholdsfortegnelse findes i hjertestopvognenes mappe. Se i øvrigt bilaget: Hjertestopvognens indhold.

Alle hjertestopvogne er udstyret med en defibrillator af typen Zoll M bifasisk.

Den øverste skuffe indeholder sygehusapotekets akutpakke: Akutbakke stor Hjertestop HJR/FRH

Og er låst med 4-cifret kode. Alle medlemmer af hjertestopholdet kender koden, og i hjertestopsituationer er Hjertestopholdet ansvarlige for at få åbnet skuffen.

Sygehusapoteket monitorerer medicinens holdbarhed og har ansvaret for at denne skiftes ud ved udløb. Ansvaret for at medicinen/akutkassen skiftes ud efter brug ligger ved de afsnit, hvor hjertestopvognene står. Her er man yderligere ansvarlig for, at hjertestopvognene tjekkes én gang ugentligt og defibrillatorerne testes dagligt. Se bilaget: Hjertestopvogn, opgaver i afsnit hvor denne har stationær plads samt bilaget: Defibrillator – daglig test.

I Modtagelsen samt på OP og Intensiv findes egne vogne med genoplivningsudstyr, som kan have anden udformning end de øvrige.

 

Undervisning til personalet – program og deltagelse

Alt personale skal gennemføre E-læring på enten niveau 1, 2 eller 3, samt gennemføre hands-on BLS, mini-ILS kursus eller ASL-kursus alt efter, hvilken funktion/ansættelse man har. Både E-læring og hands-on undervisning skal gennemføres 1 x årligt (dog FRH matrikel 2 x årligt for hands-on-undervisning). Dokumentation for deltagelse foregår ved nærmeste leder. Se bilaget: Hjertestopundervisning RHN.

 

Kontraindikationer for iværksættelse af genoplivning

Ved hjertestop startes altid basal genoplivning. Afsnittet har ansvar for opdateret viden om kontraindikation for genoplivning. Skal genoplivning ikke iværksættes, skal det fremgå tydeligt af patientens stamjournal med begrundelse herfor og dokumentation for, at patient og evt. pårørende er informeret og accepterer.

 

Referencer

Dansk råd for Genoplivning.

http://www.genoplivning.dk/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=100002

Fælles regional hjertestopbehandlingsinstruks i PRI: https://pri.rn.dk/Sider/23966.aspx