Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientbehandling i opvågningsafsnittet

Beskrivelse1

Postoperativ plan1

Observation2

Ansvarsfordeling2

Information og samtykke2

Information til patient og pårørende2

Supplerende vejledninger2

Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende2

Børn i opvågningsafsnittet, til og med 14 år3

Smertebehandling3

Behandling og rammeordination4

Postoperativ urinretention5

Forlænget ophold i opvågningsafsnittet5

Udskrivning fra opvågningsafsnittet5

Akutte patienter i opvågningsafsnittet6

Definition af begreber6

Formål6

Referencer6

Beskrivelse

Udgangspunktet for modtagelse af patienter i opvågningsafsnittene er følgende:

Patienten har netop gennemgået en (kirurgisk) procedure, hvor der er anvendt en eller anden form for anæstesi, sedation eller analgesi, samt hvor tæt observation i øvrigt er nødvendig efter proceduren. Oftest er det operations- og anæstesiafsnittene, som leverer patienter til opvågningsafsnittet, men også patienter fra andre afsnit kan modtages til observation efter aftale.

Patienter kan også modtages til præoperativ optimering, hvis operativt indgreb er nært forestående, og tilknyttede anæstesilæge skønner det nødvendigt og ønskeligt.

Patienten er ved overflytningen til opvågningsafsnittet vågen eller kan vækkes.

Patienten har stabil vejrtrækning og kredsløb på given behandling.

Patienten er smertestillet VAS <5.

Patienten er fri for svær kvalme.

Der er lagt en skriftlig behandlingsplan for det postoperative forløb.

Postoperativ plan

Alle patienter skal have en operationsdiagnose og skriftlig postoperativ plan ved ankomst til opvågningsafsnittet. Denne kan fremgå af anæstesiskemaets bagside eller på særskilt ark. Ordinationer, som dikteres til journalen, men ønskes effektueret under opholdet i opvågningsafsnittet, skal på kirurgens initiativ leveres færdigskrevet til opvågningsafsnittet ved patientens ankomst.

Det er opererende kirurg og anæstesilægens fælles ansvar, at der foreligger en fyldestgørende postoperativ plan.

Den postoperative plan skal minimum omfatte:

 • • Smertebehandling

 • • Kvalmebehandling

 • • Medicinordination

 • • Evt. plan for anlagte katetre, sonder og dræn

 • • Evt. behov for særlig eller forlænget observation

 • • Evt. behov for særlig respiratorisk støtte

 • • Evt. yderligere undersøgelser (blodprøver/røntgenbilleder)

 • • Evt. væskeplan udover allerede ophængt væske

 • • Evt. indskrænkninger i patientens adfærd (mobilisering, fødeindtag osv.)

Observation

Patienterne observeres i henhold til basisobservationer af patienter opvågningsafsnittet og desuden efter særskilt instruks for pågældende indgreb, når relevant, se PRI.

Derudover kan der i den postoperative behandlingsplan være defineret særlige observationer samt rammer, for hvorledes der skal reageres på disse.

Ansvarsfordeling

Ansvaret for behandling og observation under opholdet i opvågningsafsnittet påhviler anæstesilægen (vagthavende/tilknyttede). Ved afvigende forløb kontaktes vagthavende kirurgiske bagvagt, som derefter er medansvarlig for det videre forløb og eventuelle tiltag.

Opererende kirurgs initialer og telefonnummer er noteret på anæstesiskemaet. Anæstesilægens initialer samt telefonnummer fremgår af anæstesiskemaet.

Information og samtykke

I Opvågningsafsnittet gælder de samme regler for information og samtykke som i resten af sundhedsvæsenet. Opholdet i opvågningsafsnittet betragtes som en del af anæstesiforløbet og er derfor omfattet af det til anæstesien indhentede samtykke.

Hvis der opstartes ny eller væsentlig ændret behandling i opvågningsafsnittet, skal der indhentes og dokumenteres informeret samtykke på ny jævnfør vejledning herom (informeret samtykke til behandling).

Information til patient og pårørende

Patienten og pårørende inddrages i nødvendigt og muligt omfang i væsentlige beslutninger om behandlingen, samt ved information omkring forløbet, såfremt patienten ønsker det.

De fysiske rammer og et nyligt overstået anæstesiforløb gør dog at opvågningsafsnittet sjældent er et gunstigt sted at afholde vigtige samtaler med patient og pårørende. Disse bør om muligt foretages inden det kirurgiske indgreb, eller efter udskrivelse til stamafdelingen.

Supplerende vejledninger

Patienters og pårørendes inddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen.

Vigtige samtaler med patienten.

Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende

Opvågningsafsnittets personale gør, hvad der er muligt for at forstå og respektere forskellige religiøse trosretninger samt de behov, dette må afstedkomme. Der bruges det materiale og den tolkebistand som stamafdelingerne kan frembringe. Se evt. særskilt vejledning:

Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende.

Børn i opvågningsafsnittet, til og med 14 år

Børn modtages i opvågningsafsnittet på pladser, udstyret med apparatur og utensilier passende til barnets alder og størrelse. Der er altid en erfaren sygeplejerske tilknyttet observationen af børn.

Forældrene (den ene) kan som udgangspunkt altid være til stede i Opvågningsafsnittet under barnets ophold.

Se i øvrigt særskilt instruks ”Børn i opvågningsafsnittet”.

Smertebehandling

Patienterne smertescores efter NRS/ VAS-skala 1-10.

Målet er en vågen patient med VAS ≤3 i hvile og VAS ≤5 ved hoste/bevægelse.

Postoperativ behandlingsplan angiver smertebehandlingen, herunder dosering og evt. infusionshastigheder mv.

Såfremt der er anlagt EDK eller andre smertekatetre/blokader, søges effekten heraf optimeret. Således kontaktes anæstesilægen omkring evt. dosisøgning eller bolus, ved utilstrækkelig smertedækning hos patienter med smertekatetre og blokader, inden der startes i.v. morfika.

Patienten observeres mindst 15 minutter efter indgift af opioider og 30 minutter efter epidural bolus.

Langt den overvejende del af de postoperative smerteproblemer drejer sig om nociceptive smerter. Vedrørende vurdering af smertekvaliteten henvises til Smertemanual. Smertebehandling, udover rammeordinationen, ordineres af anæstesilæge.

 

Behandling og rammeordination

Den skriftlige postoperative plan danner grundlag for behandlingen i opvågningsafsnittet. Den postoperative plan går forud for nedenstående rammeordination. Hvis der ikke er ordineret anden specifik behandling, må opvågningssygeplejersken efter eget skøn behandle patienter fra og med 15 år med følgende præparater på given indikation:

 

Præparat/Styrke

Dosis

Indikation

Tablet paracetamol 500 mg

Inf. paracetamol 10 mg/ml

Tabl. 1 g x 4 per os

inf. 1 g x 4 i.v.

Tablet paracetamol er basis smertebehandling til alle patienter, med mindre der er kontraindikationer. Paracetamol må kun administreres som infusion, hvis tabletbehandling ikke er mulig.

Injektion Morfin 5 mg/ml

Ældre/skrøbelige patienter eller vægt <60 kg: 1,25–2,5 mg Morfin i.v. p.n.

Morfin gives ved postoperative smerter.

Der startes med lav dosering og øges ved behov.

Kan gentages hvert 10. minut.

Mål: VAS ≤3 i hvile, VAS ≤5 ved hoste/bevægelse.

Yngre patienter og vægt >60 kg: 2,5–7,5 mg i.v. p.n.

Injektion fentanyl 50 µg/

Ældre/skrøbelige patienter eller vægt <60 kg:

25–50 µg i.v. p.n.

Fentanyl gives ved kraftige postoperative smerter, når der er behov for hurtig effekt, eller som supplement/alternativ til Morfinbehandling, når denne ikke har tilstrækkelig effekt.

Der startes med lav dosering og øges ved behov.

Kan gentages hvert femte min
 

Mål: VAS ≤3 i hvile, VAS ≤5 ved hoste/bevægelse.

Yngre, friske patienter og vægt >60 kg:

50–100 µg i.v. p.n.

Injektion Ondansetron 2 mg/ml

4 mg i.v. p.n.

Dosis kan gentages efter 30 min.

Der gives ikke over 12 mg samlet for det perioperative forløb.

Ondansetron er førstevalg til postoperativ kvalmebehandling. Er der fortsat kvalme trods behandling med ondansetron, kan der på lægelig ordination suppleres med DHB. Har patienten vedvarende kvalme, skal der gives fast kvalmestillende medicin.

Injektion Primperan® 10 mg/ml

10 mg i.v. p.n.

Dosis kan gentages efter 30 min.

Gives som supplement til Ondansetron, eller hvis der er mistanke om kvalme og opkast pga. langsom ventrikeltømning.

Injektion pethidin 10 mg/ml

10-20 mg i.v. Gives kun en gang.

Gives ved shivering.

 

Morfin er et opioid med anslagstid på 10-15 minutter og med fuld effekt efter 30 minutter (i.v. indgift) . Maksimal effekt af tablet Morfin indtræder efter 60-90 minutter. Virkningsvarigheden af Morfin er ca. fire timer. Morfin anvendes ved postoperative smerter.
Morfin giver respirationsdepression og blodtryksfald. Morfins nedbrydningsprodukter akkumuleres hos nyreinsufficiente og dialysepatienter, hvorfor Morfin bør undgås til disse patientgrupper.

Fentanyl er et syntetisk opiod med kort anslagstid 2-3 minutter. Virkningsvarigheden efter en enkeltdosis er ca. 20-30 minutter. Virkningsvarigheden øges gradvist til flere timer efter gentagne doseringer.

Fentanyl påvirker vejrtrækningen som Morfin, men giver kun beskeden påvirkning af patientens kredsløb. Fentanyl kan anvendes til nyreinsufficiente patienter (også dialysepatienter).

Fentanyl anvendes især ved kraftige postoperative smerter, hvor hurtig effekt ønskes. Fentanyl kan også bruges som supplement eller alternativ til Morfinbehandling, når denne er utilstrækkelig.

Postoperativ urinretention

Patientens urinproduktion og grad af blærefyldning vurderes som en del af modtagelsen i Opvågningsafsnittet. Se særskilt instruks om ”Postoperativ urinretention”.

Forlænget ophold i opvågningsafsnittet

Nogle patienter har et forlænget ophold i opvågningsafsnittet, planlagt eller uventet – ”overnattere”.

Overnattere skal vurderes af anæstesilægen med henblik på behov for genopstart af evt. pauseret vanlig medicin. Dette sker ud fra en gennemgang af aktuel medicinering i elektronisk medicinmodul, medicinstatus.

Ordination af vanlig medicin i opvågningsafsnittet noteres på anæstesiskemaet/den postoperative behandlingsplan.

Udskrivning fra opvågningsafsnittet

Patienter der opfylder følgende kriterier kan udskrives fra opvågningsafsnittet af sygeplejerske

 1. 1. ASA ≤III

 2. 2. Ukompliceret kirurgisk indgreb

 3. 3. Ukompliceret anæstesi og forløb i opvågningsafsnittet

 4. 4. Blodtab <500 ml hos patient med normal Hb præoperativt

 5. 5. Voksne patienter (≥15 år), hvor alle delscores <1 og summeret score <4 ved to på hinanden følgende målinger med min 10 min. mellemrum

 6. 6. Patienten har ikke EDK

Udskrivningskriterier bag på anæstesiskemaet følges og udfyldes.

For patienter, der udskrives af sygeplejerske, vurderes behovet for ledsagelse til sengeafdelingen af udskrivende sygeplejerske.

Patienter. der ikke kan udskrives efter ovenstående kriterier, udskrives fra opvågningsafsnittet af anæstesilæge. Anæstesilægen vurderer samtidigt behovet for ledsagelse til sengeafdelingen.

Det dokumenteres på skemaet, hvem der har udskrevet patienten, og hvorvidt der skal ledsages til afdelingen.

For alle patienter, der udskrives fra opvågningsafsnittet medfølger den postoperative plan og tilhørende ordinationer. Planen videregives til personalet på sengeafdelingen og anvendes resten af døgnet, indtil behandling er ordineret af stamafdelingens læge og medicinordinationer er foretaget i elektronisk medicinmodul.

Ovennævnte ”rammeordination” følger med patienten på sengeafdelingen og gælder, indtil anden behandling er ordineret af stamafdelingens læge i elektronisk medicinmodul.

Der gives rapport om patient og forløb til sengeafdelingens modtagende sygeplejerske, enten ansigt til ansigt eller over telefon, om det perioperative forløb indtil nu, samt videre behandlingsplan m.m.

Ved korte patientforløb kan rapporten gives ved at skrive i elektronisk patientjournal under ”postoperativ sygeplejestatus” og efterfølgende telefonopkald til sengeafsnittet med de vigtigste informationer og besked om, at patienten er på vej. Her indhentes og noteres modtagende sygeplejerskes brugernavn på opvågningsjournalen.

 

 

Se Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse..

Akutte patienter i opvågningsafsnittet

Lejlighedsvist modtages akutte patienter i opvågningsafsnittet. Det kan dreje sig om akut påvirkede patienter, som flyttes direkte fra stamafdelingen eller Skade-modtagelsen til opvågningsafsnittet, typisk med henblik på præoperativ optimering og observation.

Akutte patienter modtages/følges af anæstesilæge, som er ansvarlig for behandlingen samt en opvågningssygeplejerske. Stamafdelingens vagthavende bagvagt/speciallæge tilkaldes med henblik på en umiddelbar behandlingsplan.

Definition af begreber

Vejledningen gælder for alle patienter, som observeres i opvågningsafsnittet på Aalborg Universitetshospital, Syd.

Formål

 • • At sikre patienten et tilfredsstillende forløb i opvågningsafsnittet

 • • At patienters postoperative forløb sikres gennem en fastlagt postoperativ plan

 • • At sikre koordinering i det postoperative patientforløb

 • • At sikre overholdelse af kriterier for patientens behandling og observation

 • • At fastlægge ansvarsfordelingen

 • • At sikre ensartede kriterier for overflytning/transport til sengeenhed

Referencer

Patientens ophold i opvågningsafsnittet.

Udskrivningskriterier, vejledning om - DASAIM