Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

 

 

Mors på lejet – AKO

 

Definition af begreber

Dødsfald/mors på lejet:

Mors/dødsfald indtræffer inden, under eller umiddelbart efter en operation, hvor patienten er i vores varetægt.

 

I forbindelse med dødsfald/mors på lejet skal kirurgen/læge tage stilling til evt. anmeldelse til politi/embedslæge.

 

 

Mors på lejet / retslægeligt tilsyn

 

 

Dør en patient under operation og

skønner lægen, at døden er indtrådt

pga. naturlige årsager, lukkes

patienten på vanlig vis Se afsnit:

Afdøde er frigivet

 

 

Mors på

Lejet

kirurgen/læge tage stilling til

 

 

 

 

Eller om dødsfaldet

evt. skal anmeldes til Politi/

Embedslæge

Dør en patient under en operation og

Skønner lægen, at der ifølge loven skal

fortages retslægeligt ligsyn, skal alt på stuen

forblive, som da dødsfaldet indtrådte-

Se afsnit ”

Afdøde er ikke frigivet”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dødsfaldet kan skyldes strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde-

Retsligt ligsyn

Politi/embedslæge

Retslægeligt tilsyn skal ifølge loven foretages når:

 

 

 

Retslægeligt ligsyn:

Ved de dødsfald, der er nævnt i punkt 2 og 3 undlades, såfremt der mellem politiet og embedslægen er enighed om, at de tilvejebragte oplysninger gør det åbenbart, at der foreligger naturlig død.

 

 

1.

Døden er indtrådt

pludselig og ikke forudset af lægelig grund

2.

Døden kan være en følge af fejl, forsømmelse eller ulykkelig hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom-

Retsligt ligsyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdøde er ikke frigivet

 

Afdøde må juridisk set ikke gøres i stand, og intet må fjernes fra den afdøde, før vagthavende hos politiet

og embedslæge har givet tilladelse hertil.

 

 • • Ved dødens indtræden, noters klokkeslættet - lægen skal notere dødstidspunktet i journalen

 • • Afdøde må ikke flyttes fra lejet- afdøde forbliver på OP-lejet.

 • • Alle utensilier forbliver i den døde.

 • • Tøj, smykker, værdigenstande og ejendele må ikke fjernes fra afdøde - alle synlige smykker med mere og øvrige værdigenstande registreres eksempelvis i journalen.

 

 • • Der må ikke fjernes intubationstube, venflon, elektroder, dræn, kateter, ventrikelsonde, sekret omkring munden eller lignende.

 

 • • Alle anvendte sprøjterester og infusionsrester gemmes. Der lukkes for drop.

Evt. indstikssteder udført i behandlingsøjemed skal indtegnes med en cirkel.

 

Afdøde er frigivet

 

 • • Ved dødens indtræden, noteres klokkeslættet - lægen skal notere dødstidspunktet i EPJ

 

 • • OP-personale ringer til sengeafdelingen og informerer om mors – afdelingen hvor afdøde kommer fra.

 

 • • Vagthavende kirurg orienterer vagthavende anæstesioverlæge umiddelbart efter dødsfaldet.

 

 • • Vagthavende kirurg orienterer de pårørende

 

 • • Identifikation

Afdøde patient identificeres gentagne gange. Sundhedspersonalet foretager identifikation af afdøde patienter ved hjælp af identifikationsarmbånd; se retningslinjen ”

Patientidentifikation på somatiske hospitaler”.

Afdøde identificeres på OP :

 • • Ved dødens konstatering

 • • Ved udfyldelse af ligblanket

 • • Ved ligsyn og udfyldelse af dødsattest

 • • Før pårørende orienteres om dødsfaldet

 • • Ved flytning af afdøde

 

 • • Pårørende

Hvis der er pårørende til stede på operationsafdelingen og de gerne vil se patienten, køres patienten i narkose-forrummet, ellers køres patienten i 6–timers stuen - det kan være muligt at låne stue på stamafdeling/ Intensivafdelingen.

Udleverer pjece ”Til pårørende ved dødsfald”.

 

 • • Værdigenstande

Hvis afdøde skal beholde smykker på, skal dette noteres på seddel underskrevet af 2 stk. personale og pårørende, og medsendes den afdøde.

Afdødes værdigenstande må kun udleveres til ægtefælle.

Såfremt der ikke findes en ægtefælle, skal værdigenstandene afleveres i Informationen, og disse værdier vil senere blive udleveret via Skifteretten. Øvrige ejendele må udleveres til pårørende.

Den afdøde istandgøres

Morsbakke findes i skyllerum på stue C.

 

 • • Afdøde soigneres som efter enhver anden operation.

 • • Identifikationsarmbånd bliver på afdøde.

 • • Seponer sonder, dræn, drop og andre slanger.

 • • Blå ble placeres under patientens sæde og hoved, evt. protese kommes i munden.

 • • Giv afdøde patientskjorte på.

 • • Øjne og mund lukkes - mund lukkes med hagebind, hagebind fås på Intensiv.

 • • Læg i sengen 2 stk. lagen under og fold ind over afdøde (skal senere bruges som løftestykke).

 • • Afdøde forflyttes til seng

 • • Læg et 3. lagen over afdøde - fold helt ud når afdøde køres fra OP.

 • • Læg dynen med rent betræk over afdøde inden transport fra afdelingen.

 • • Tå- og morsseddel findes i morsbakken skyllerum på stue C.

Tå- og Morsseddel skal anvendes og udfyldes ved alle dødsfald

 

Tåseddel:

Tåseddel udfyldes og påsættes label - husk stor label

Tåseddel påsættes afdødes højre storetå eller ankel med snor (snoren skal kunne nå op på sengegavl) - tåseddel kan bestilles fra depotet.

 

Morsseddel:

Medgives portøren, der afhenter afdøde

 

Udfyldes af læge der påsættes med label med adresse

 • • Dødstidspunkt

 • • Værdigenstande beskrives

 • • Pacemaker - afkrydses nej eller ja, kirurgen er ansvarlig for dette

 • • Fjernelse af pacemakeren

 • • Underskrives

 

Transport af afdøde til kapel

Liget skal være synet, og den afdøde må først transporteres til 6-timers-stuen efter at lægen har udfyldt ”dødsformodningen”.

 

Portør bestilles til transport af afdøde.

 

Portøren medgives Morsseddel

 

Målgruppe – modtagelse

Operations-/anæstesipersonalet i AKO som er involveret i mors på lejet

 

Formål

At afdøde bliver behandlet værdigt og korrekt jf. gældende lovgivning

 

At vejlede AKO´s plejepersonale ifl. gældende lovgivning og praktiske opgaver i forbindelse med mors på lejet

 

 

Referencer

Procedure ved dødsfald, omsorg for afdøde patient

https://pri.rn.dk/Sider/11723.aspx

 

Ligsyn og obduktion

Ligsyn og obduktion - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)