Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

Beskrivelse

I specialer eller afsnit, hvor der udføres kirurgiske og/eller andre invasive indgreb, er det et krav fra sundhedsstyrelsen at der foreligge en instruks hvor kontrolforanstaltninger ved anvendelse af optørringsmateriale, instrumenter mv. i forbindelse med de invasive procedurer beskrives.

Der er således krav om at der foreligger en lokale skriftlige instruks hvori ansvarsfordelingen mellem operatører og assisterende personale beskrives, dertil skal kontrolforanstaltninger og disses gennemførelse klart fremgå. Operationspersonalet skal være instrueret i indholdet af instruksen, som skal være tilgængelig i PRI.

Denne regionale instruks kan der henvises til, i de tilfælde hvor lokale forhold ikke kræver yderlig beskrivelse.

 

Servietter, tamponer og torks skal så vidt muligt være forsynet med røntgenfast materiale. Den ansvarlige overlæge skal udarbejde særskilt instruks for kontrolforanstaltninger for ikke-røntgenfast optørringsmateriale, hvis dette alligevel anvendes.

Tamponer på operationslejet bør altid være monteret på tang. Servietter skal ophænges på servietstativet tydeligt adskilt fra det øvrige optørrende materiale.

Kontrol før og under operationen

Den kontrolansvarlige sørger for korrekt optælling af antal instrumenter, torks, servietter, tamponer mv.

Før operationen skal alt fremtaget materiale optælles og det kontrolleres at instrumenter er i orden (fx at skalpeller er hele).

Det samme gælder, hvis yderligere materiale tages i brug under operationen.

Optællingen må ikke baseres på emballagens talangivelser alene, idet fejlleverancer er forekommet.

Før lukning af operationssåret skal alle fremtagne såvel brugte som ubrugte instrumenter, servietter, torks, tamponer mv. kontrolleres. Når kontroloptællingens resultat anses for korrekt, meddeles dette operatøren, som herefter kan påbegynde lukningen af operationssåret.

Hvis den for instrumenteringen ansvarlige person afløses inden eller ved operationens afslutning, bør der foretages en kontroloptælling af alle fremtagne såvel brugte som ubrugte servietter, torks, tamponer mv., og afløsningen bør først foretages, når kontroloptællingen anses for korrekt.

Kontrol efter operationen

Efter operationen skal den for instrumenteringen ansvarlige person foretage yderligere en kontroloptælling af alt materiale, herunder kontrol af om dette er intakt. Denne kontroloptælling bør normalt finde sted, inden patienten forlader operationsstuen. Hvis der konstateres uoverensstemmelse ved optællingerne, skal dette meddeles operatøren, der er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

Dokumentation

Navn/initialer på operatør og på den ansvarlige for instrumenteringen ved operationen skal fremgå af journalen.

Hvis optælling ikke stemmer eller proceduren i øvrigt afviger fra standarden noteres dette også i journalen

Hvis materiale efterlades i patienten skrives dette i journalen, patienten informeres og det rapporteres som en utilsigtet hændelse i dansk patientsikkerhedsdatabase (www.dpsd.dk)

Ansvar

Den ledende overlæge er ansvarlig for at specialet har en instruks, der er i overensstemmelse med denne retningslinje (og Sundhedsstyrelsens vejledning og anbefalinger).

Specialeledelsen er ansvarlig for at alt personale, der deltager i invasive procedurer er instrueret i den korrekte procedure.

De optællings- og kontrolprocedurer, der fremgår af denne retningslinje udføres af den/de kontrolansvarlige.

Hvis operatøren i forbindelse med en operation finder behov for afvigelser fra gældende regler og rutiner, og operatøren ikke forinden har foreskrevet særlige kontrolforanstaltninger, som den for instrumenteringen ansvarlige er instrueret i, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne.

Operatøren har ansvaret for at foretage sig de fornødne undersøgelser, kliniske handlinger, beslutninger, informations- og dokumentationsaktiviteter, hvis den kontrolansvarlige konstaterer uoverensstemmelser i optællingen.

Definition af begreber

Invasive procedurer: kirurgiske indgreb incl. kikkertoperationer, skopier, anlæggelse af katetre og andre indgreb, hvor huden gennembrydes eller der benyttes naturlige kropsåbninger for at undersøge og/eller behandle en patients indre.

Materiale: instrumenter (kanyler, nåle, skalpeller, klemmer, sug, tænger mv.), indføringsmateriale (implantater, katetre, hylstre, slanger mm), optørringsmateriale (gazeservietter, svampe, tamponer, mm), skruer, tråd osv.

De(n) kontrolansvarlige: Den person (de personer), der har ansvaret for, at de påbudte kontrolforanstaltninger udføres. Det er den person (de personer), der har ansvaret for instrumenteringen ved en operation - med mindre andet fremgår af specialets instruks eller er udtrykkeligt aftalt.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der får foretaget invasive indgreb

Formål

At undgå komplikationer som følge af at materiale utilsigtet efterlades i patienten i forbindelse med invasive procedurer

Problemstilling

Glemt materiale i patienten i forbindelse med invasive indgreb

Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning Kontrolforanstaltninger ved operationer - Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer - retsinformation.dk (2013)

Journalføringsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) - retsinformation.dk

Autorisationsloven - Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed - retsinformation.dk

Sundhedsloven kapitel 61 om patientsikkerhed Sundhedsloven - Bekendtgørelse af sundhedsloven - retsinformation.dk

Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. - retsinformation.dk

 

Dansk Patientsikkerhedsdatabase: www.dpsd.dk