Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

Beskrivelse

I afdelinger eller afsnit, hvor der udføres kirurgiske og/eller andre invasive indgreb, er det et krav fra sundhedsstyrelsen at der foreligger en instruks, hvor kontrolforanstaltninger ved anvendelse af optørringsmateriale, instrumenter mv. i forbindelse med de invasive procedurer beskrives.

Der er således krav om, at der foreligger en skriftlig instruks, hvor ansvarsfordelingen mellem operatører og assisterende personale samt arbejdsgange og -processer beskrives.

 

Der kan henvises til denne regionale instruks, i de tilfælde hvor lokale forhold ikke kræver yderlig beskrivelse.

 

 

Kontrol før og under operation

Servietter, tamponer og torks skal så vidt muligt være forsynet med røntgenfast materiale. Den ledende overlæge skal udarbejde særskilt instruks for kontrolforanstaltninger for ikke-røntgenfast optørringsmateriale, hvis det anvendes.

 

Tamponer på operationslejet bør altid være monteret på tang. Servietter skal ophænges på servietstativet tydeligt adskilt fra det øvrige optørrende materiale.

 

Den kontrolansvarlige sørger for korrekt optælling af antal instrumenter, torks, servietter, tamponer mv.

Før operationen skal alt fremtaget materiale optælles, og det kontrolleres at instrumenter er intakte (fx at skalpeller er hele). Det samme gælder, hvis yderligere materiale tages i brug under operationen.

 

Optællingen må ikke baseres på emballagens talangivelser alene, idet fejlleverancer er forekommet. Hvis der er mangler eller uoverensstemmelser noteres dette.

 

Før lukning af operationssåret skal alle fremtagne såvel brugte som ubrugte instrumenter, servietter, torks, tamponer mv. kontrolleres. Når kontroloptællingens resultat anses for korrekt, meddeles dette operatøren, som herefter kan påbegynde lukningen af operationssåret.

 

Hvis den kontrolansvarlige afløses inden eller ved operationens afslutning, bør der foretages en kontroloptælling af alle fremtagne såvel brugte som ubrugte servietter, torks, tamponer mv., og afløsningen bør først foretages, når kontroloptællingen anses for korrekt.

 

Hvis operatøren i forbindelse med en operation finder behov for afvigelser fra gældende regler og rutiner, og operatøren ikke forinden har foreskrevet særlige kontrolforanstaltninger, som den kontrolansvarlige er instrueret i, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne.

Operatøren har ansvaret for at foretage sig de fornødne undersøgelser, kliniske handlinger, beslutninger, informations- og dokumentationsaktiviteter, hvis den kontrolansvarlige konstaterer uoverensstemmelser i optællingen.

 

Kontrol efter operation

Efter operationen skal den kontrolansvarlige foretage yderligere en kontroloptælling af alt materiale, herunder kontrol af om dette er intakt. Denne kontroloptælling bør normalt finde sted, inden patienten forlader operationsstuen. Hvis der konstateres uoverensstemmelse ved optællingerne, anbefales en kontroloptælling. Hvis der fortsat er uoverensstemmelse ved optællingerne, skal dette meddeles operatøren, der er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

 

Dokumentation

Navn/initialer på operatør og på den ansvarlige for instrumenteringen ved operationen skal fremgå af EPJ. Ved afløsning af den kontrolansvarlige noteres navn/initialer og tidspunkt.

 

Hvis optælling ikke stemmer eller proceduren i øvrigt afviger fra standarden noteres dette i EPJ.

 

Hvis materiale utilsigtet efterlades i patienten skrives dette i journalen, patienten informeres og det rapporteres som en utilsigtet hændelse i dansk patientsikkerhedsdatabase (www.dpsd.dk)

 

 

Definition af begreber

Invasive procedurer: kirurgiske indgreb incl. kikkertoperationer, skopier, anlæggelse af katetre og andre indgreb, hvor huden gennembrydes eller der benyttes naturlige kropsåbninger for at undersøge og/eller behandle en patients indre.

Materiale: instrumenter (kanyler, nåle, skalpeller, klemmer, sug, tænger mv.), indføringsmateriale (implantater, katetre, hylstre, slanger mm), optørringsmateriale (gazeservietter, svampe, tamponer, mm), skruer, tråd osv.

De(n) kontrolansvarlige: Den person (de personer), der har ansvaret for, at de påbudte kontrolforanstaltninger udføres. Det er den person (de personer), der har ansvaret for instrumenteringen ved en operation - med mindre andet fremgår af specialets instruks eller er udtrykkeligt aftalt.

 

Målgruppe – modtagelse

Personale der varetager kirurgiske og andre invasive procedurer

 

Formål

At undgå komplikationer som følge af at materiale utilsigtet efterlades i patienten i forbindelse med invasive procedurer

 

Problemstilling

Glemt materiale i patienten i forbindelse med invasive indgreb

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning Kontrolforanstaltninger ved operationer - Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer - retsinformation.dk (2013)

Journalføringsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) - retsinformation.dk

Autorisationsloven - Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed - retsinformation.dk

Sundhedsloven kapitel 61 om patientsikkerhed Sundhedsloven - Bekendtgørelse af sundhedsloven - retsinformation.dk

Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sygehusvæsenet Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. - retsinformation.dk