Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mors på intensivt afsnit og Opvågningen Aalborg UH

Formål

 • • At sikre patienten en værdig afsked med livet

 • • Udvise omsorg og respekt for den døende og afdøde patient

 • • Udvise omsorg og respekt for de pårørende

 • • Registrere og dokumentere dødsfald

 • • Overholdelse af lovgivning for konstatering af dødsfald

Inden døden indtræffer

Inden behandlingsophør af døende patienter skal muligheden for organdonation overvejes. Transplantationscenteret skal altid kontaktes inden de pårørende informeres om muligheden for organdonation, for at få afklaret om patienten er registreret I Donorregistreret, og om patienten umiddelbart er en potentiel organdonor. Se PRI-dokument; Håndtering af patienter med akutte og omfattende, dødelige hjernelæsioner med henblik på afklaring af mulighed for organdonation på Aalborg Universitetshospital

Når beslutningen er taget om at behandlingen af patienten indstilles, og patienten ikke skal være organdonor, er det palliativ behandling, der ydes ud fra instruksen Palliativ indsats på intensiv (rn.dk)

Pårørende

Patientens pårørende indkaldes og informeres om situationen af læge. Der gives mulighed for lægesamtale. Hjælp evt. de tilstedeværende med at ringe og informere andre pårørende. Hvis i der findes pårørende, skal vagthavende læge orientere politiet. Der må ikke søges efter pårørende på internettet.

De pårørende tilbydes at være omkring patienten.

 • • Der skabes ro omkring patienten ved brug af en enestue, hvis dette er muligt

 • • Efter lægefaglig vurdering kan overvågningsmonitor eventuelt slukkes

 • • Lægefaglig vurdering af respirator-/iltterapibehandling.

 • • Seponere, efter lægens anvisninger, al unødvendig og livsforlængende medicin, sondeernæring etc.

 • • Sikre i samråd med læge, at patienten er behandlet for smerter og ubehag

Præst

Ønsker familien en præst til stede, kan hospitalspræsten tilkaldes døgnet rundt. Endvidere kan vi være behjælpelige med at finde telefonnummer på egen præst.

Alt efter trosretning er det vigtigt at være opmærksom på, om der er visse ritualer, som skal følges/udføres.

Se endvidere overordnet instruks Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende.

Når døden indtræffer

 • • Alarmer på overvågning afstilles, når døden indtræffer. Det aftales med lægen, hvordan vi skal forholde os til respiratoren, når døden indtræffer, om den skal slukkes af sygeplejerske, eller om lægen skal tilkaldes for at slukke denne

 • • Vagthavende intensivlæge kontaktes, når døden indtræffer

 • • Afdøde identificeres ud fra armbånd jf. instruks Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Hvis ikke andet er aftalt, er det vagthavende læges ansvar at underrette de pårørende om dødsfaldet.

 • • Overvågningsskærmen slukkes

 • • Eventuelle drop stoppes

 • • Respirator frakobles

Efter dødens indtræden

I visse tilfælde skal lægen afgive indberetning om dødsfaldet til politiet, jf. sundhedslovens § 179 Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v

 

 • • Ved retslægeligt ligsyn (politiinvolvering i dødsfaldet) lades patienten og det tilkoblede udstyr urørt. Dog afbrydes respirator, infusioner og ernæring.

 • • Der påbegyndes soignering af afdøde patient efter aftale med vagthavende læge og de pårørende

Soignering af afdøde patient

 • • Afdøde patients øjne lukkes (der kan anvendes fugtige vattamponer over øjenlågene)

 • • Ved behov kan stofble anvendes og rulles sammen under hagen. Der findes også en speciel hagestøtte til dette formål

 • • Tuber, sonder, drop, elektroder, dræn, blærekatetre og lignende fjernes. Afføringspose samt stomipose kan forblive på efter individuelt skøn

 • • Eventuel tandprotese rengøres og sættes i

 • • Afdøde patient vaskes efter behov

 • • Specialmadrasser, også sygehusets egne luftskiftemadrasser, fjernes fra sengen

 • • Hvis afdøde er placeret i en intensivseng, rekvireres en ny seng. Intensivsengen sendes til rengøring i sengeredning

 • • Bariatriske patienter forbliver i specialsenge.

 • • Bundlagen skiftes

 • • Ved risiko for sivning anbringes et væsketæt barriereunderlag under afdøde

 • • Et lagen lægges over madras og bundlagen (lægges omkring afdøde patient når denne køres i observationsstuen)

 • • Afdøde får engangsble på og skjorte (foran på overkroppen).

Hvis afdøde skal i eget tøj, anbefales det, at dette sker i kapellet.

 • • Udfyldt ligblanket fæstnes om 1. tå på højre fod. Se vejledning i udfyldelse under afsnittet; Dokumentation

Stuen/omgivelser

 • • Dynen lægges over afdøde og hænderne lægges oven på dynen eller efter pårørendes ønske

 • • Oprydning på stuen og fjernelse af medicinsk udstyr

 • • Stole sættes frem til pårørende

 • • Eventuelt dæmpe belysning

 • • Små elektriske fyrfadslys, dug samt eventuelt salmebøger sættes frem

Pårørende

 • • Nadver kan arrangeres af egen eller sygehusets præst (nadversæt kan lånes i Skadestuen – består af oblater, glas og kande)

 • • Pårørende tilbydes drikkevarer, samt et sted at være, mens afdøde gøres i stand. Derefter gives de pårørende tid og rum til at være i afsnittet og tage afsked med den afdøde.

 • • Plejepersonale er til rådighed for de pårørende, og er opmærksomme på evt. behov og ønsker f. eks.

 • at tale om forløbet

 • udtrykke følelser

 • eller ved at tage kontakt til sygehuspræst eller sognepræst

 • • Pjecen ”Til pårørende ved dødsfald” udleveres og de pårørende henvises til bedemand og/eller præst

Dagbøger/billeder/opfølgende kontakt

Fremvisning

Gældende for Intensive afsnit, Syd:

 • • Portør kører afdøde i observationsstue/6-timers stue. Der er mulighed for at fremvise afdøde i observationsstuen, hvis der er pårørende, der grundet specielle omstændigheder, ikke har haft mulighed for at se afdøde i afsnittet. Det kræver, at der er et personale fra afsnittet, der kan følge med ned og vise frem sammen med en portør

 • • Hvis pårørende ønsker at se den afdøde, efter at denne har forladt afsnittet/ 6-timers stue, skal de kontakte Informationen i dagtid. Informationen kontakter kapellet og derigennem kan der aftales en tid. I weekenden og på helligdage er fremvisning kun muligt i særlige tilfælde.

 

Gældende for Intensiv 103, Nord:

Afdøde overføres fra 6 timers observationsstue til kølerum. Afdøde kommer først i kapellet næste morgen kl 7, hvor kapelmesteren henter dem inde på Nord. Hvis dødsfaldet sker efter kl 7 fredag morgen, så afhentes afdøde først mandag morgen kl 7. Der er ikke mulighed for fremvisning før afdøde er kommet til kapellet.

 

Værdigenstande

 • • Kontakt afdødes stamafdeling for udlevering af eventuelle personlige ejendele

 • • Udlever evt. ejendele til pårørende, se evt. Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

 • • Værdigenstande må kun udleveres til ægtefælle (ikke samlever), mod kvittering på grøn kvittering

 • • Værdigenstande, opbevaret i informationen, kan udleveres til ægtefælle mod aflevering af udfyldt kvittering

 • • Er der ingen ægtefælle, afleveres den grønne kvittering i Informationen, hvorefter informationen kontakter skifteretten.

 • • Eventuelle genstande, som skal følge afdøde, såsom vielsesring, smykker, tegninger m.m. skal alle registreres på ”Særlig liste for smykker som forbliver på afdøde efter dennes eller de pårørendes ønske” (liste forefindes som bilag i link; Procedure ved dødsfald, omsorg for afdøde patient (rn.dk)). Listen underskrives af to ansatte samt en pårørende. Listen fastgøres af sikkerhedshensyn til afdødes skjorte og sendes med afdøde til kapellet. Det dokumenteres i journalen hvilke smykker der forbliver på afdøde.

Procedurer ved isolation

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Afdøde transporteres iført rent tøj, og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Forbindinger skal være tørre og tætsluttende

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle.

 • • Kapelpersonalet orienteres

Se evt. Isolation på enestue (4.1.2) (rn.dk)

Dokumentation

 • • Gør evt. brug af samlede ”mors-sæt” hvis de forefindes i afsnittet

 • • Stamafdelingens vagthavende læge underrettes af læge/sygeplejerske med henblik på at syne den afdøde og udfylde dødsattest. Herpå noteres også, hvorvidt der er nedlagt sektionsforbud eller ej. Hvis der ønskes obduktion skal obduktionsbegæring udfyldes af læge. Rekvisition af obduktion findes i Laboratorievejledning. Obduktionsrekvisition 2016.pdf . Printes og udfyldes

 • • Ligblanket udstyres med label, og sygeplejersken udfylder persondata 1 og dødstidspunkt, punkt 4.

Hvis patienten har intern pacemaker, afkrydses dette på ligblanketten

Ligblanket underskrives af vagthavende intensivlæge

 • • Vagthavende intensivlæge udfylder ”Registrering af dødsfald” fra Dansk center for organdonation og lægger dette til sekretæren

 • • Danarrest – “Registrering af hjertestop på hospital” skal udfyldes af vagthavende intensivlæge. Skemaet lægges til afdelingens sekretær, der videresender til sekretær på Afdeling S.
  Danarrest udfyldes ikke, hvis patienten er terminal syg eller/og der forud for dødens indtræffen foreligger en beslutning om ingen genoplivning

 • • Morsregistrering i EPJ. Se evt. Vejledning til registrering af mors (rn.dk)

 • • Registrering i EPJ:

Seponering af tidstro Aktiviteter/DRGkoder i udvidet intensiv registrering.

Tilføj i Aktiviteten Intensiv observation: død i intensiv regi

 • • På cetreatavle laves advisering til kapellet

 • • Patientrelaterede papirer pakkes sammen og bliver i afsnittet, indtil de afhentes af personalet fra kapellet.

Transport af lig til udlandet

Hvis den afdøde skal med pårørende hjem

Oprydning/rengøring