Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mors på intensivt-/intermediært afsnit

Formål1

Inden døden indtræffer1

Pårørende1

Sektion2

Præst2

Når døden indtræffer2

Efter dødens indtræden2

Soignering af afdøde patient2

Fremstilling2

Fremgangsmåde3

Patienten3

Stuen/omgivelser3

Pårørende3

Administration/dokumentation4

Underretning4

Dagbøger/billeder/opfølgende kontakt4

Fremvisning4

Værdigenstande/dokumentation5

Når afdøde har testamenteret sig selv5

Transport af lig til udlandet5

Hvis den afdøde skal med pårørende hjem5

Oprydning/rengøring5

Referencer5

Formål

 • • At sikre patienten en værdig afsked med livet

 • • Udvise omsorg og respekt for den døende og afdøde patient

 • • Udvise omsorg og respekt for de pårørende

 • • Registrere og dokumentere dødsfald

 • • Overholdelse af lovgivning for konstatering af dødsfald

Inden døden indtræffer

Inden behandlingsophør af døende patienter skal muligheden for organdonation overvejes. Transplantationscenteret skal altid kontaktes inden de pårørende informeres om muligheden for organdonation, for at få afklaret om patienten er registreret I Donorregistreret, og om patienten umiddelbart er en potentiel organdonor. Se PRI-dokument; Håndtering af patienter med akutte og omfattende, dødelige hjernelæsioner med henblik på afklaring af mulighed for organdonation på Aalborg Universitetshospital

Når beslutningen er taget om at behandlingen af patienten indstilles, og patienten ikke skal være organdonor, er det palliativ behandling, der ydes ud fra instruksen Palliativ behandling af den uhelbredelige patient og omsorg for patientens pårørende.

Pårørende

De pårørende indkaldes og informeres om situationen. Der gives mulighed for lægesamtale. Hjælp evt. de tilstedeværende med at ringe og informere andre pårørende. Hvis ikke der findes pårørende, skal vagthavende læge orientere politiet. Der må ikke søges efter pårørende på internettet.

De pårørende tilbydes at være omkring patienten.

 • • Der skabes ro omkring patienten ved brug af en enestue, hvis dette er muligt

 • • Efter lægefaglig vurdering kan overvågningsmonitor eventuelt slukkes

 • • Lægefaglig vurdering af respirator-/iltterapibehandling.

 • • Seponere, efter lægens anvisninger, al unødvendig og livsforlængende medicin, sondeernæring etc.

 • • Sikre i samråd med læge, at patienten er behandlet for smerter og ubehag

Sektion

Vagthavende læge fra stamafdeling skal tage stilling til, om der skal spørges om sektion, da der ikke må foretages sektion uden samtykke fra patient og/eller pårørende. Hvis pårørende tidligere i forløbet har givet udtryk for sektionsforbud til plejepersonalet, skal dette noteres i EPJ. Det skal fremgå, af hvem og hvornår sektionsforbuddet er nedlagt. Det er derefter op til lægerne, om de vil tale yderligere med de pårørende om dette.

Præst

Ønsker familien en præst til stede, kan hospitalspræsten tilkaldes døgnet rundt. Endvidere kan vi være behjælpelige med at finde telefonnummer på egen præst.

Alt efter trosretning er det vigtigt at være opmærksom på, om der er visse ritualer, som skal følges/udføres.

Se endvidere overordnet instruks Religiøs, eksistentiel og kulturel støtte til patienter og evt. pårørende.

Når døden indtræffer

 • • Alarmer på overvågning afstilles, når døden indtræffer. Det aftales med lægen, hvordan vi skal forholde os til respiratoren, når døden indtræffer, om den skal slukkes af sygeplejerske, eller om lægen skal tilkaldes for at slukke denne

 • • Vagthavende intensivlæge kontaktes, når døden indtræffer

 • • Afdøde identificeres ud fra armbånd jf. instruks Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Hvis ikke andet er aftalt, er det vagthavende læges ansvar at underrette de pårørende om dødsfaldet.

 • • Overvågningsskærmen slukkes

 • • Eventuelle drop stoppes

 • • Respirator frakobles

Efter dødens indtræden

I visse tilfælde skal lægen afgive indberetning om dødsfaldet til politiet, jf. sundhedslovens § 179 Vejledning om ligsyn, indberetning af dødsfald til politiet og dødsattester m.v

 

 • • Ved retslægeligt ligsyn (politiinvolvering i dødsfaldet) lades patienten og det tilkoblede udstyr urørt. Dog afbrydes respirator, infusioner og ernæring.

 • • Der påbegyndes soignering af afdøde patient efter aftale med vagthavende læge og de pårørende

Soignering af afdøde patient

Fremstilling

 • • Engangsvaskeklude

 • • To lagener - et lagen til madrassen, et til at lægge omkring patienten

 • • Gennemsigtigt plastik til afdækning af madras under lagenet

 • • Hovedpude og dynebetræk

 • • Patientskjorte (ønsker pårørende, at afdøde skal i eget tøj, lægges dette i plastpose, hvor der påsættes label og skrives ”tøj til at have på i kisten”)

 • • Engangsble/bukseble

 • • Krøller

 • • Plastre, forbindinger

 • • 10 ml-sprøjter (til Cuff og KAD)

 • • Skiftesæt

 • • Stofble

 • • Evt. hagestøtte (må ikke anvendes ved retslægeligt ligsyn)

 • • Engangshandsker

 • • Eventuelt barbergrej

 • • Tandbørste og andet til mundpleje

Fremgangsmåde

Patienten

 • • Afdøde patients øjne lukkes (der kan anvendes fugtige vattamponer over øjenlågene, fjernes inden de pårørende kommer ind)

 • • Ved behov kan stofble anvendes og rulles sammen under hagen. Der findes også en speciel hagestøtte til dette formål

 • • Tuber, sonder, drop, elektroder, dræn, blærekatetre og lignende fjernes. Afføringspose samt stomipose kan forblive på efter individuelt skøn

 • • Eventuel tandprotese rengøres og sættes i

 • • Pårørende tilbydes at deltage i at gøre den pårørende i stand

 • • Afdøde patient vaskes efter behov

 • • Specialmadrasser, også sygehusets egne luftskiftemadrasser, fjernes fra sengen

 • • Hvis afdøde er placeret i en intensivseng, rekvireres en ny seng. Intensivsengen sendes til rengøring i sengeredning

 • • Bariatriske patienter forbliver i specialsengene. Evt. specialmadrasser følger seng og afdøde patient. Disse sendes efter transport til kapellet, tilbage til afdelingen

 • • Bundlagen skiftes

 • • Der lægges et stykke plastik over lagnet

 • • Et lagen lægges over madras og bundlagen (lægges omkring afdøde patient når denne køres i observationsstuen)

 • • Engangsble lægges under afdøde.

 • • Skjorte lægges over afdøde. (Hvis afdøde skal i eget tøj, anbefales det, at dette sker i kapellet. Eventuelt kan det arrangeres med bedemanden, at han medbringer tøjet sammen med kisten)

 • • Udfyldt ligblanket fæstnes om 1. tå på højre fod. Se vejledning i udfyldelse under afsnittet; Underretning

Stuen/omgivelser

 • • Dynen lægges over afdøde og hænderne lægges oven på dynen eller efter pårørendes ønske

 • • Al medicinsk udstyr fjernes fra stuen

 • • Stole sættes frem til pårørende

 • • Eventuelt dæmpe belysning

 • • Der ryddes op på stuen

 • • Små elektriske fyrfadslys, dug samt salmebøger sættes frem

Pårørende

 • • Nadver kan arrangeres af egen eller sygehusets præst (nadversæt kan lånes i Skadestuen – består af oblater, glas og kande)

 • • Pårørende tilbydes drikkevarer, samt et sted at være, mens afdøde gøres i stand. Derefter gives de pårørende tid og rum til at være i afsnittet og tage afsked med den afdøde.

 • • Plejepersonale er til rådighed for de pårørende, og er opmærksomme på evt. behov og ønsker f. eks.

 • at tale om forløbet

 • udtrykke følelser

 • eller ved at tage kontakt til sygehuspræst eller sognepræst

 • • Pjecen ”Til pårørende ved dødsfald” udleveres og de pårørende henvises til bedemand og/eller præst

Administration/dokumentation

Underretning

 • • Stamafdelingen underrettes af sygeplejerske

 • • Stamafdelingens vagthavende læge underrettes af lægen med henblik på at syne den afdøde. Underretningstidspunktet registreres på observationsskemaet

 • • Administration/dokumentation

 • • Gør evt. brug af samlede ”mors-sæt” hvis de forefindes

 • • Ligblanket udstyres med label, og sygeplejersken udfylder persondata 1 og dødstidspunkt, punkt 4.

 • • Hvis patienten har intern pacemaker, afkrydses dette på ligblanketten

 • • Ligblanket underskrives af vagthavende læge i afdelingen, som også fører dødstidspunktet i EPJ

 • • Vagthavende intensivlæge udfylder ”Registrering af dødsfald” fra Dansk center for organdonation og lægger dette til sekretæren

 • • Danarrest – “Registrering af hjertestop på hospital” skal udfyldes af vagthavende intensivlæge. Skemaet lægges til afdelingens sekretær, der videresender til sekretær på Afdeling S.
  Danarrest udfyldes ikke, hvis patienten er terminal syg eller/og der forud for dødens indtræffen foreligger en beslutning om ingen genoplivning

 • • Obs om patientens SAPS 3-score er registreret i EPJ.

 • • Der noteres i EPJ, om pårørende er underrettet om mors.

 • • I EPJ: Patienten flyttes tilbage til stamafdeling. Som tidspunkt registreres morstidspunktet

 • • Observationsskema opbevares eller medsendes efter gældende procedure for afsnittet

 • • Den elektroniske dødsattest udfyldes. Evt. sektionsrekvisition udfyldes af stamafdelingens læge, dette lægges i journalen

 • • Patientrelaterede papirer pakkes sammen og bliver i afsnittet, indtil de afhentes af personalet fra kapellet.

Dagbøger/billeder/opfølgende kontakt

Fremvisning

 • • Portør kører afdøde i observationsstue/6-timers stue. Der er mulighed for at fremvise afdøde i observationsstuen, hvis der er pårørende, der grundet specielle omstændigheder, ikke har mulighed for at vente, til afdøde er i kapellet, og ikke har haft mulighed for at se afdøde i afsnittet. Det kræver, at der er et personale fra afsnittet, der kan følge med ned og vise frem sammen med en portør

 • • Hvis pårørende ønsker at se den afdøde i weekenden eller helligdage, efter at denne har forladt afsnittet, skal de kontakte Informationen i dagtid. Informationen kontakter kapellet og derigennem kan der aftales en tid i særlige tilfælde.

Værdigenstande/dokumentation

 • • Kontakt afdødes stamafdeling for udlevering af eventuelle værdigenstande/indbo (personlige ejendele)

 • • Udlever evt. ejendele til pårørende, vær opmærksom på oversigten over patientens personlige ejendele. Se Håndtering af patienters personlige ejendele og værdigenstande

 • • Værdigenstande må kun udleveres til ægtefælle (ikke samlever), mod kvittering på grøn kvittering

 • • Værdigenstande, opbevaret i informationen, kan udleveres til ægtefælle mod aflevering af udfyldt kvittering

 • • Er der ingen ægtefælle, afleveres den grønne kvittering i Informationen. Informationen sender herefter et brev til Skifteretten, hvori det oplyses, hvilke værdier Informationen opbevarer. Værdierne kan afhentes i Informationen ved forevisning af Skifteretsattest

 • • Afdøde udstyres med eventuelle genstande, som skal følge ham/hende, såsom vielsesring, smykker, tegninger m.m. Disse skal alle anføres på ligblanketten med en besked om, at disse skal følge afdøde. Synlige smykker registreres på ”Særlig liste for smykker som forbliver på afdøde efter dennes eller de pårørendes ønske”, som underskrives af to ansatte samt en pårørende. Listen fastgøres af sikkerhedshensyn til afdødes skjorte og sendes med afdøde til kapellet. En kopi af listen forbliver i afsnittet.

Når afdøde har testamenteret sig selv

 • • Anatomisk Institut i Århus

 • • Afdøde har papirer, som de har udfyldt, hvorpå der står, hvordan man skal forholde sig, og hvem, der skal kontaktes. Afdøde skal inden for kort tid (ca. 24 timer) lægges i kiste og køres til Anatomisk Institut. Der er mulighed for en hurtig mindehøjtidelighed i kapellet, men afdøde bliver først udleveret til egentlig begravelse efter ca. et år, eller de pårørende kan ønske ikke at få afdøde udleveret

Transport af lig til udlandet

Hvis den afdøde skal med pårørende hjem

Oprydning/rengøring

 • • Stue og apparatur rengøres.

 • • Ekstern pacemaker afleveres på Kardiologisk Laboratorium.

Referencer

Sundhedsloven

Vejledning om samtykke til lægevidenskabelige obduktioner m.v. (hospitalsobduktioner)