Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks ved hjertestop og medicinering ved akutte somatiske sygdomme – Klinik Psykiatri Nord

 

Formål

Instruksen har til formål at orientere om følgende:

 • Klinik Psykiatri Nords plan for undervisning af personalet

 • Konkrete procedurer ved hjertestopsituationer

 • Alarmering ved hjertestop

 • Instrukser for genoplivning

 • Avanceret genoplivning

 • Medicinering ved akutte somatiske sygdomme

 

Beskrivelse

Instruksen for hjertestop og medicinering ved akutte somatiske sygdomme kan hentes under bilag.

At patienter, der får hjertestop i Klinik Psykiatri Nord, får en tidlig, ensrettet og effektiv behandling af høj kvalitet, der lever op til gældende retningslinjer.

At al personale kan starte tidlig, basal hjertestopbehandling indtil Falck og lægeambulance ankommer og overtager behandlingen.

 

 

Uddannelse (Se bilag 1 - Undervisningsmanual)

 

Krav til undervisere

- Klinisk uddannelse som enten læge eller sygeplejerske

- Undervisning ved erfarne undervisere ved den Præhospitale Virksomhed

- Pædagogisk indsats ved at observere erfaren underviser (mentor) og ved at mentor deltager ved ny undervisers opstart.

 

Opdatering af undervisere

Opdatering 1 gang årligt ved den Den Præhospitale Virksomhed

 

Uddannelse af personale

Målgruppe

Alle faggrupper ansat ved Klinik Psykiatri Nord

 

Mål

Al sundhedspersonale undervises i genoplivning 1 gang om året med henblik på uddannelse i og vedligeholdelse af kompetence i basal og avanceret genoplivning.

Øvrige faggrupper undervises 1 gang årligt i basal genoplivning.

1 gang om året pågår e-learning.

 

Kursusafvikling

Arbejdsgruppen planlægger kursusafviklingen, der fastlægges kursusuger for ét år ad gangen.

 

Undervisningsmaterialer

Til undervisningen benyttes følgende undervisningsudstyr:

 • • Genoplivningsdukke

 • • Akutkasse

 • • Ventilationssæt

 • • Betjening af iltbræt (gældende for N6 og N7)

 • • Pulsoximeter

 • • Defibrillator (Trainee)

 • • Undervisningsmanual (Se bilag: Undervisningsmanual)

 

Undervisningsmateriale udleveres ved henvendelse til sekretær i ledelsessekretariatet: tlf. 97 64 38 63 eller på tlf. 97 64 30 00, Klinikledelsen.

Organisering af undervisning

Hvert sengeafsnit samt lægegruppe kan disponere over undervisningsmaterialet

1 -2 uger om året. Se Bilaget ”Ugefordeling 2021 – Hjertestopundervisning.

 

Den afsnitsledende sygeplejerske i hvert sengeafsnit har ansvaret for at nyansat personale gennemgår kurset hurtigst muligt ved at blive tilmeldt førstkommende kursus for nyansatte. For lægegruppen og andre behandlergrupper er det ambulatorielederen for enheden, der har ansvaret for tilmelding af nyansatte til førstkommende kursus ifølge skema.

Ved behov for ekstra kurser kan disse tilrettelægges efter henvendelse til viceklinikchef Helle K. Jakobsen, tlf. 97 64 38 67 eller sekretær i klinikledelsen tlf. 97 64 38 63.

 

Undervisningssted

Undervisningen foregår i de enkelte sengeafsnit, ambulante enheder eller i egnede mødelokaler.

 

Hjertestop-udstyr i Klinik Psykiatri Nord

Se bilag 2. Oversigt over indhold i akutbakke og standarddoseringer,

bilag 3. IV bakke indhold, bilag 4. Akutvogn – indhold, bilag 5. Pulsoximeter, bilag 6. Instruks -iltbræt, bilag 7. Procedure ved genoplivning med defibrillator, bilag 8. Defibribrillator, bilag 9. Pumpe.

 

Matriklen i Brønderslev

På sengeafsnittene findes følgende udstyr på akutvognen:

 • • Akutkasse

 • • I.V. bakke

 • • Hjertebræt

 • • Ventilationsudstyr

 • • Defibrillator

 • • Pulsoximeter

 

På N6 og N7 forefindes samme ovenstående udstyr, og desuden:

 • • Iltbræt (N7)

 • • Sug og ilt (N6 og N4)

 

N6 har ansvar for at tilvejebringe ilt og sug på matriklen i Brønderslev. Det skal bemærkes, at akutvogn på N4 findes i et særligt afmærket lokale. N4 har iltudstyr i afsnittet.

Iltbomber rekvireres hos Teknisk Afdeling.

 

Ansvar for udstyr

Specifikt udpeget personale i det enkelte sengeafsnit har ansvaret for at kontrollere udstyr på i.v. bakken, ventilationsudstyr, defibrillator, hjertebræt, pulsoximeter og iltbræt. Akutkassen serviceres af Sygehusapoteket.

 

Akutkasse med standarddoseringer (se bilag 4. Akutvogn -indhold)

I medicinrummet i hvert sengeafsnit findes en akutkasse. Dog på N4 forefindes denne i et afmærket depotrum sammen med akutvogn. I tilfælde af anbrud på akutkassen, forefindes der i Brønderslev yderligere én ekstra kasse på både N6 og N4 til midlertidigt udlån. På N7 findes to akutkasser. Hvis et afsnit låner en af disse ekstrakasser, er det dette afsnits ansvar at bringe den lånte kasse retur til enten N6 eller N4, når egen kasse er erstattet.

 

Bestilling af akutkasse

Akutkassen genbestilles i åbningstiden ved at kontakte sygehusapoteket på tlf. 97 66 58 00. Udenfor sygehusapotekets åbningstid er det muligt at genbestille akutkassen ved at kontakte vagthavende farmaceut via informationen på Aalborg Sygehus Syd på tlf. 97 66 00 00. Bed om ”vagthavende farmaceut”. Ved bestilling oplyses akutkassens varenummer, som står i øverste venstre hjørne af deklarationsetiketten. Leveringstid er på ca. 1 døgn.

 

Hjertestop-alarmering

 

Hjertestop-alarmering i Brønderslev

I afsnittenes vagtstue findes en specifik hjertestop-alarmknap.

Ved aktivering vil alarm-modtageren på de respektive afsnit afgive et specielt

hjerte-stopsignal. Displayet viser: HJ. STOP XX

For afsnit N1, N3, N4 og N5 gælder, at hjertestop-alarmen går til N2 og N6 samt vagthavende læge.

For N6 gælder at hjertestop-alarmen går til N2 samt vagthavende. N6 skal desuden alarmere med overfaldsalarmen, med henblik på tilkald af ekstra personale.

 

For N2 gælder at alarmen går til N6 samt vagthavende læge. N2 skal desuden alarmere med overfaldsalarmen.

 

Der ringes (0) 112 ifølge actioncard

 

Alarmkæde Klinik Psykiatri Nord (se bilag nr. 10. Alarmkæde KPN)

 

Hjertestop-alarmering på N7

Når hjertestop konstateres, tilkaldes ekstra personale i afsnittet via personalarm-brik.

Personalet følger herefter gældende anvisninger (actioncards) for genoplivning samt tilkald af Falck.

 

Alarmkæde for N7 (se bilag nr. 11. Alarmkæde N7)

 

Opgavefordeling ved hjertestop-alarmering

Når hjertestop-alarmen aktiveres på N1, N3, N4 og N5, er N6 ansvarlig for at tilvejebringe ilt og sug til det alarmerende afsnit.

Når hjertestop-alarmen aktiveres på N6 kommer N2 til hjælp.

For N7 gælder at alarm-modtagende personale ringer (0) 112 og bringer derefter afsnittets udstyr frem til patienten.

 

Hjertestopalarmering Thy-Mors. N8

Sengeafsnit N8 og ambulante enheder i Thy-Mors alarmerer ifølge actioncards beskrevet i separat retningslinje for Thy-Mors.

 

Genoplivning

 

Basal genoplivning (se bilag nr. 12. Guidelines for genoplivning)

Basal genoplivning foretages efter instruksen Guidelinesfor genoplivning. Instruksen er udarbejdet på baggrund af materiale fra Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning, CPR Guidelines 2015 og er tilpasset lokale forhold.

 

Actioncard for personale – Klinik Psykiatri Nord

(se bilag nr. 13. Actioncard personale)

 

Avanceret genoplivning

Avanceret genoplivning foretages efter instruks. Instruksen er udarbejdet på baggrund af materiale fra Hjerteforeningen og Dansk Råd for genoplivning, CPR Guidelines 2015 og er tilpasset lokale forhold.

 

Avanceret genoplivning - Actioncard for læger

(se bilag nr. 12. Guidelines for genoplivning og bilag 14. Actioncard for læger)

 

Procesevaluering ved Hjertestop i Klinik Psykiatri Nord (se bilag 15. Procesevaluering ved hjertestop)

Ved aktuel brug af hjertestopudstyr skal der udfyldes særskilt skema til evaluering af processen.

Skemaet skal udfyldes med oplysninger omkring hændelsesforløb, brug af udstyr, symptomer, responstid og efterfølgende reflektion. Skemaet skal findes på akutvogn og som bilag 13 til hjertestopinstruksen i PRI- systemet. De afsnitsledende sygeplejersker er ansvarlige for at der pågår evaluering.

 

Patienttransport

 

Ved hjertestop

Patienten overflyttes med Falck til nærmeste somatiske sygehus eller Aalborg Universitetshospital.

Hvis der er indikation herfor, medfølger vagthavende læge.

Bagvagt tilkaldes til Klinik Psykiatri Nord.

 

Lægeambulance

Hjælp til akutte svært syge patienter rekvireres via (0)112.

(evt. direkte til Regionens vagtcentral 70 23 75 95)

 

Bilagsoversigt

 

Bilag nr. 1 Undervisningsmanual

Bilag nr. 2 Akutkasse - indhold og standarddoseringer

Bilag nr. 3 I.V. bakke - indhold

Bilag nr. 4: Indhold på Akutvogn

Bilag nr. 5 Instruks for puls-oximeter

Bilag nr. 6 Instruks for iltbræt

Bilag nr. 7 Procedure ved genoplivning med defibrillator

Bilag nr. 8. Defibrillator

Bilag nr. 9. Pumpe

Bilag nr. 10. Alarmkæde Brønderslev Psykiatriske Sygehus (Klinik Psykiatri Nord)

Bilag nr. 11 Alarmkæde N7/Frederikshavn

Bilag nr. 12. Guidelines for genoplivning

Bilag nr. 13. Actioncard personale – Klinik Nord og Actioncard for øvrigt personale

Bilag 14. Actioncard for læger

 

Andre bilag

Bilag nr. 15. Procesevaluering ved hjertestop

Bilag nr. 16. Rengøring af iltbræt

Bilag nr. 17. Hjertestopundervisning – deltagerliste

Bilag nr. 18. Akutvogn – Kontrolskema

Bilag nr. 19. Iltbræt kontrolskema

Bilag nr. 20. Defibrillator – kontrolskema

Bilag nr. 21. Ugefordeling i 2021 Hjertestopundervisning