Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af akutte og elektive patienter til Radiologiske afdelinger, Region Nordjylland

For henvisninger til Nuklearmedicinsk Afdeling henvises til: Information om undersøgelserne på Nuklearmedicinsk Afdeling

Beskrivelse

Tilstræbe at den rette patient henvises til det rette sted

Hospitalerne, klinikker og afsnit skal i samarbejde med praksiskonsulenten arbejde for, at almen praksis, via praksisinformation på www.sundhed.dk og lægesystemerne på en nem måde kan skaffe sig kendskab til, hvilke patienter der kan undersøges og behandles det pågældende sted.

 

Herudover skal hospitalerne, klinikkerne og afsnit i samarbejde med praksiskonsulenten arbejde for, at ønsker til specifikke oplysninger på henvisninger til udvalgte sygdomsområder let kan tilvejebringes for almen praksis via praksisinformation på www.sundhed.dk eller via den dynamiske henvisningsblanket i lægesystemerne.

 

Er almen praksis i tvivl om relevansen af en henvisning, skal det være muligt at sende en forespørgsel herom, enten via en korrespondance eller foretage en telefonisk kontakt, hvis sagen haster, til den relevante person i specialet.

En henvisning er et juridisk dokument, hvor den, som står som afsender har ansvaret for indhold og oplysninger. Radiologisk afdeling har altid KUN henvisningens tekst til rådighed ved visitering, prioritering og beskrivelse.

 

 

Sikring af optimale betingelser for undersøgelse/behandling på hospitalet/afdelingen

Alle henvisninger skal sendes elektronisk. Såfremt der ikke kan fremsendes en elektronisk henvisning

skal Nødproceduren for henvisninger anvendes.

Eventuelle bilag til henvisning vedhæftes eller eftersendes, som for eksempel MR metalskema.

 

Undgå at anvende ikke almen kendte forkortelser i henvisningen.

 

 

Alle henvisninger skal indeholde følgende oplysninger:

 • • Hvorfra og hvortil patienten henvises – herunder identitet og funktion på den, der henviser.

 • • Det skal markeres, om der er tale om en akut, elektiv henvisning eller henvisning sendt som andet/særlige forhold. Særligt gældende, når en rekvisistion sendes via Nord EPJ skal der markeres om der er tale om en rutine, haster, pakke, udredningsret eller åbent ambulatorium og hvad det er for en undersøgelse der henvises til.

Akutte henvisninger til radiologiske afdelinger i regionen skal suppleres med telefonisk kontakt til det pågældende radiologiske afsnit med henblik på visitation og gennemførelse af undersøgelsen.

 • • Radiologer har jf. BEK 669 §60-61 ret til at omvisitere til den mest hensigtsmæssige undersøgelse i forhold til strålehygiejne og ressourcer ud fra oplysninger angivet i henvisningen. I tilfælde af omvisitering eller afvisning af henvisning bør radiologen rette henvendelse til henvisende instans (dette kræver at kontakt nummeret i henvisning fører til den relevante læge).

 • • Patientens data inkl. telefonnummer skal oplyses. Ved tilfælde hvor der er tale om erstatningscpr-nummer, følges de til enhver tid gældende retningslinjer for Region Nordjylland med hensyn til erstatningscpr-nummer (Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på hospitaler i Region Nordjylland).

 

 • • Hvilken information er givet til patient og eventuelle pårørende vedr. den aktuelle undersøgelse, herunder også informeret samtykke fra patienten. For børn under 15 år skal moderens, faderens eller værges personnummer og navn fremgå af henvisningen til verificering af samtykke.

 • • Relevante fysiske og psyko-sociale forhold (sprog, tolkebehov, handicaps, mobilitet mv.).

 • • Oplyst graviditetsforhold for kvinder mellem 15-55 år.

 

Radiologisk relevant anamnese og problemstilling herunder:

 • • Henvisningsårsag/arbejdsdiagnose.

 • • Der skal forekomme sideangivelse og lokalisation, medmindre der er tale om diffuse symptomer, hvor det ikke er muligt at angive lokalisation.

 • • Kort anamnese, objektive fund og problemformulering i relation til henvisningsårsag, herunder henvisende læges samlede vurdering. Der kan ikke vedhæftes journalnotater eller lignende, de bliver ikke vist for radiologen, hverken ved visitering eller ved beskrivelse. Notater fra patientens journaler bør ikke umiddelbart overføres til henvisningen.

 • • Relevant comorbiditet.

 • • Relevante undersøgelsesresultater (alle tidligere cancerfund, tidligere relevant sygdom- og behandlingsforløb, relevante operationer og ryge- og alkoholanamnese, *klinisk biokemiske analysesvar*, andet).

 • • Eventuelle allergier, herunder eventuel CAVE.

 • • Relevant medicin (Relevant medicin for den aktuelle undersøgelse så som: medicin der påvirker nyrernes funktion, medicin der påvirker lungerne, medicin der er anti-trombotisk, AK behandling). En aktuel opdateret medicinliste fra FAM bør ikke fremsendes med henvisning til en radiologisk undersøgelse.

 • • Henvisende instans skal oplyse om tidligere relevante billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger, som den, der henviser, har eller med rimelighed kan forventes at have kendskab til jf. Bek. 669 §61.

 

Øvrige oplysninger:

 • • Ved relevante patienter oplys fravalg fra livsforlængende behandling (Genoplivning og forudgående fravalg af genoplivningsforsøg).

 • • Eventuelle bilag til henvisning vedhæftes eller eftersendes, for eksempel metalskema til MR.

 • • Direkte telefonnummer til henvisnede læge eller den læge der er relevant i relation til patientens forløb

 

Klinisk biokemiske analysesvar:

Eksempler på relevante analysesvar:

   • • P-creatinin samt eGFR forud for iv. kontrastindgift. Hos alle voksne patienter skal der foreligge en eGFR som højst er 7 dage gammel forud for iv. kontrastindgift

   • • Koagulationsstatus (APTT, INR, Thrombocytter, Hæmoglobin)

   • • BAC-test før histologiske i nyrer eller milt.

 

Definition af begreber

 • • En henvisning er en anmodning fra en henvisende instans til en sundhedsproducent om udførelse eller medvirken til en undersøgelse/behandling – jævnfør definitionen i sundhedsstyrelsens fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2019, side 15.

 • • Akut undersøgele udføres indenfor 0-24 timer afhængig af henvisningens anamnese

 • • Haste undersøgelse udføres indenfor 24-72 timer afhængig af henvisningens anamnese.

 • • Elektiv/Rutine undersøgelse er en undersøgelse, der kan bookes med en tildelt tid, hvor patienten får oplyst tiden indenfor 8 dage.

 • • Andet/særlige forhold er undersøgelser der henvises som pakke- og kontrolforløb.

 

Målgruppe – modtagelse

Henvisende læger og andre med henvisningsret, samt klinisk og administrativt personale på alle kliniske og diagnostiske enheder som udfærdiger, modtager og visiterer henvisninger fra interne og eksterne parter med henvisningsret.

 

Referencer

Henvisning af akutte og elektive patienter til regionens sundhedsvæsen

Bekendtgørelse nr 669 af 01/07/2019 - Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse