Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af akutte og elektive patienter til Radiologisk Afdeling

Denne retningslinje fortsat midlertidig og er gældende til regional retningslinje for henvisning af akutte og elektive patienter til Radiologiske og Billeddiagnostiske Afdelinger i Region Nordjylland er udarbejdet

 

For henvisninger til Nuklearmedicinsk Afdeling henvises til: HENVISNING OG REKVISITION, NUKLEARMEDICINSK AFDELING – RELATERET TIL STANDARD 2.8.2 OG 2.4.1

 

Formål

At sikre:

 • • At patienten visiteres til relevant undersøgelse/behandling.

 • • At henvisningen medvirker til et veltilrettelagt patientforløb.

 • • At de relevante og rigtige informationer videregives fra henvisende instans til Radiologisk Afdeling, så de sikres de bedste forudsætninger for at udføre netop den/de undersøgelser, der giver bedst muligt svar på problemstillingen, samt giver mulighed for den bedst mulige beskrivelse af undersøgelsen.

 

Definitioner

 • • En henvisning er en anmodning fra en henvisende instans til en sundhedsproducent om udførelse eller medvirken til en sundhedsaktivitet – jævnfør definitionen i sundhedsstyrelsens fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2009, side 193.

 • • Akut undersøgelse er en undersøgelse, der ønskes udført indenfor kort tid, enten på grund af patientens tilstand, eller fordi der er tale om patienter i behandlings / pakkeforløb.

 • • Elektiv undersøgelse er en undersøgelse, der kan bookes. Kan godt være indenfor få dage, blot vi har tid til at booke den.

 • • Andet, angiver, at undersøgelsen skal udføres på et bestemt tidspunkt, eller skal udføres indenfor så kort tid, at normal bookingprocedure kan være besværlig.

 

Beskrivelse

En henvisning skal indeholde information om foreløbig diagnose, resumé af anamnesen, de objektive fund, resultater af undersøgelser, aktuel medicinstatus, klar problemformulering, hvad der er sagt til patienten og øvrige relevante forhold, samt kontaktoplysninger til patient og den, der skal have svar.

En henvisning er et juridisk dokument, hvor den, som står som afsender har ansvaret for indhold og oplysninger. Radiologisk afdeling har altid KUN henvisningens tekst til rådighed ved visitering, prioritering og beskrivelse.

 

Målet er at sikre, at henvisningen (ud fra en klar problemformulering, at henvisningsdiagnosen er klar og indikerer, hvilke/hvilken tentativ diagnose den henvisende læge bestemmer sig for, især i relation til pakkeforløb) kan visiteres til den undersøgelse / teknik / prioritering, der sikrer den bedste undersøgelse, det mest optimale patientforløb og den bedst funderede beskrivelse.

 

En henvisning til radiologisk undersøgelse skal derfor indeholde:

 • • Hvorfra patienten henvises (henvisende instans). Er normalt den afdeling / ambulatorium, hvor man forventer svaret skal sendes til. Er patienten indlagt andet steds end henvisende afdeling, skal dette klart fremgå af henvisningen. Dette gælder særligt for akutte undersøgelser, hvor patienten skal hentes af portør.

 • • Det skal markeres, om der er tale om en akut eller elektiv henvisning og hvad det er for en undersøgelse, der ønskes for patienten – f.eks. røntgenundersøgelse af thorax. Radiologer har dog altid ret til at vælge den bedste undersøgelse, der kan udføres i forhold til strålehygiejne og ressourcer, ud fra de oplysninger, der står på henvisningen.

 • • Patientens CPR nummer. I de tilfælde, hvor der er tale om erstatningsCPR nummer, skal dette overholde de til enhver tid gældende retningslinjer for Region Nordjylland med hensyn til erstatningsCPR nummer.

 • • Oplysninger om informeret samtykke til undersøgelsen. Vi forventer, at alle patienter, der henvises til undersøgelse er blevet informeret og har accepteret undersøgelsen, det er henvisende læges pligt at foretage denne information. For børn under 16 år skal desuden moderens, faderens eller værges personnummer og navn fremgå af henvisningen til verificering af informeret samtykke.

 • • Anamnesen skal være kortfattet og koncentreret samt indeholde væsentlige symptomer og varighed. Objektive fund skal angives, især med henblik på det organspecifikke.

 • • Derudover skal problemstillingen beskrive formålet med undersøgelsen og hvilke konsekvenser, der overvejes. Der kan ikke vedhæftes journalnotater eller lignende, de bliver ikke vist for radiologen, hverken ved visitering eller ved beskrivelse. Notater fra patientens journaler må ikke umiddelbart overføres til henvisningen, med mindre det netop beskriver problemformuleringen.

 • • I forbindelse med cancerpakkerne anbefales det at oplyse patientens mobilnummer og/eller fastnet nummer af hensyn til mulighed for hurtig kontakt.

 • • Oplysninger om relevant medicin og relevante blodprøvesvar der angives med blodprøvedato samt enhed for prøven, specielt plasma kreatinin ved kontrastundersøgelser.

 • • Er der specielle patientbehov anføres disse på henvisningen sammen med eventuelle kroniske sygdomme. Det kan f.eks. dreje sig om diabetes, afasi, apopleksi, bevægelseshandicaps, syns- eller høretab og lignende. Eventuel behov for tolkebistand oplyses og hvilket sprog den henviste taler/forstår.

 • • Henvisningen skal indeholde oplysninger om graviditetsforhold for patienter mellem 12 og 55 år.

 • • Henvisende instans skal i henhold til bekendtgørelse af 975 oplyse om tidligere kendte røntgenundersøgelser.

 • • Er der tale om akut undersøgelse skal henvisende afdelingen altid give et eller flere telefonnumre, hvor det vil være muligt at give et telefonisk svar på undersøgelsen.

 

En elektronisk henvisning må ikke genfremsendes. Ønskes henvisningen suppleret med yderligere oplysninger, skal disse fremsendes til afdelingen som en korrespondancemeddelelse.

Der kan sendes flere henvisninger på samme patient den samme dag, når henvisningen er begrundet i forskellige undersøgelse.

Ønskes flere typer undersøgelser på samme patient, skal der fremsendes en henvisning per type undersøgelse (f. eks MR og Røntgen på samme patient kræver 2 henvisninger, gerne med samme tekst, hvis det er relevant).

 

Bookingsvar

Der returneres bookingsvar til henvisende instans på radiologiske undersøgelser. Såfremt der er bestilt flere undersøgelser på samme patient, modtager henvisende instans et bookingsvar for hver henvisning, hvor patienten skal til røntgenundersøgelse.

I henhold til servicemål skal henviste patienter senest 8 hverdage efter Radiologisk Afdeling har modtaget henvisningen, have oplysning om dato og sted for den første kontakt med radiologisk afdeling.

Det er henvisende instans, der er ansvarlig for, at sikre at henvisningen bliver modtaget på Radiologisk Afdeling.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter

Bekendtgørelse nr. 975, 16. december 1998 bekendtgørelse om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter.