Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagt – Forvagtsinstruks

 

INSTRUKS FOR FORVAGTEN, Radiologisk Afdeling – Aalborg Universitetshospital

 

Formålet med denne instruks er at definere konkrete arbejdsopgaver og selve arbejdsgangen i vagt, som forvagt på radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital. Desuden nyttig information omkring opstart i vagt og omkring vagtstrukturen på afdelingen.

 

Generelt:

Vagtarbejde er en fælles opgave, der løses bedst ved god kommunikation, godt samarbejde og afstemning af forvagtens opnåede kompetencer forvagten og bagvagten imellem. Ligeledes er det velset at orientere sig/hilse på vagthavende radiografer, ved vagtens begyndelse, da de er vores tværfaglige kollegaer og udgør en del af afdelingens “vagt-team”.

Det er en del af forvagtens funktion at bistå bagvagten med at afvikle akutte undersøgelser. Det er derfor væsentligt, at forvagten indgår i et tæt samarbejde med bagvagten.

Vagttiden er at betragte som arbejdstid, men også som et led i at opnå rutine og udvikle faglig kompetence.

Forvagten har pligt til at rådspørge bagvagten i alle diagnostiske tvivlstilfælde eller hvor forvagten mener at stå over for en opgave, han/hun ikke med sikkerhed kan løse.

Det er alene radiologen, der bestemmer hvilke undersøgelser, der skal effektueres, men selvfølgelig i samråd med de kliniske afdelinger. Ved diskrepans (radiologisk versus klinisk afdeling) skal overlæge kontaktes (og/eller som minimum konfereres BV til BV).

Hvor det er muligt, bør strålebelastende teknikker erstattes af mindre belastende undersøgelser.

 

 

Mødetider i vagt

 

HVERDAG:

FV Mandag – Torsdag 15.00-07.30

BV Mandag – Torsdag 15.00-07.30

 

 

WEEKEND:

Fredag

FV 15:00-07:30

BV 15:00-09:00

 

Lørdag

FV 1 DV 07:30-16:00

FV2 NV 12:30-07:30

BV1 DV 09:00-18:00

BV2 NV 15:00-09:00

 

Søndag

FV1 DV 07:30-16:00

(HUSK skadekonf, koordinér tidspunkt med besk. radiograf om morgenen)

FV2 NV 12:30-07:30

BV1 DV 09:00-18:00

BV2 NV 15:00- 07:30

 

 

 

Der er overlap mellem FVer i weekenden pga øget travlhed og skadekonf. om søndagen.

Forvagterne aftaler hvem overtager/beholder koderne afhængig af vagtprogram og forvagts erfaring.

 

 

Når vagten starter:

 

Hent personsøgeren (FV) i trækassen ved info-tavlen, der hænger henne ved O-konf (på modsat side af indgangen til O-konf)

 

Modtag 65112-tlf fra vagthavende sektion (ring til den, når vagten starter)

 

FV personsøgeren har koden 621

 

 

Når den “bipper” med koden 85621 → Ring op med det samme, på netop dét telefonnummer (85621), da dette betyder at der er en direkte forbindelse - dvs. at der er en der venter i den anden ende af røret.

 

Når den “bipper” med alle andre telefonnumre, kan disse noteres og der ringes op, så snart man er ledig til det.

 

Vagtrummet/Arbejdsstationen i vagten er ved onko/thorax-beskriverum, på den lille gang (den med kaffemaskinen). Her mødes FV og BV.

 

Bagvagtens personsøger har koden 620.

 

 

 

I vagten:

 

Afklar i samråd med BV ved vagtens start: Opgaver/kompetencer og hvilke undersøgelser/interventioner du deltager i mhp oplæring. Afklar hvem der visiterer/beskriver hvilke undersøgelser (fx har man opnået rutine/ flere kompetencer, jo længere frem i sit uddannelsesforløb, som man kommer.)

 

Visiteres akutlisten i første omgang, de undersøgelser, der ringes om. Dette som udgangspunkt.

 

 

Specifikke undersøgelser, der SKAL visiteres af FV:
 

CT-knogler inkl. ansigtsskelet, CT-cerebrum

RU tyndtarmspassage, anden gennemlysningsundersøgelse

 

Der skal så vidt muligt noteres i note, hvornår undersøgelsen, senest kan/skal laves, efter vores prio system (112, Prio 1, Prio 2, Prio 3) f.eks. Prio 1 d. 18-03-2022 /xxxx (Hvor xxxx er FVs 4-cifrede regionskode)

 

 

112 dækker undersøgelser der skal laves NU!

Prio 1 dækker undersøgelser der skal udføres inden for 2 timer.

Prio 2 dækker undersøgelser der skal udføres indenfor 2-6 timer.

Prio 3 dækker undersøgelser der skal udføres indenfor 1 døgn.

 

De undersøgelser der ikke dækkes af ovenstående kategorier påføres Prio xx (den dato hvor undersøgelsen skal udføres).

 

Akutte undersøgelser fra Farsø eller Hobro visiteres som udgangspunkt ikke i vagttid, medmindre der tages kontakt fra klinikere der ønsker undersøgelsen foretaget akut.

 

Hvis FV kontaktes, visiteres ønskede us. på vanligvis (der vælges ønsket procedurekode, prioritering osv.). Undersøgelsesrum i Hobro er CH07.

 

Det er FV’s ansvar at kigge og beskrive denne undersøgelse.

 

Beskrives kun:

Undersøgelser fra “i dag” (tjek fra kl.14.30, så overlapning med dagarbejde sikres) og “akut” (Alle akutte undersøgelser bør have præliminære beskrivelser som minimum!)

 

 

 

Specifikke undersøgelser, der SKAL beskrives af FV:

 

 

1.

CT-knogler inkl. ansigtsskelet, CT-cerebrum og røntgenundersøgelser af skeletskader af børn - alle t.o.m. 17 år, RU thorax obs pneumothorax, RU OOA fx obs fremmedlegeme.

 

2.

Alle RU kontrastundersøgelser; som oesophagus, colon, fistulografi, tyndtarmspassage, dvs. inkl. at varetage funktionen af gennemlysning ved behov.

 

3.

UL, hvis man laver sådanne, skal de beskrives endeligt

 

 

Radiograf kontakter vedr. alle “skader” sendt fra AP i dagtid beskrivende radiograf. (Det er primært beskrivende radiografs opgave i dagtiden, men der kan være enkelte RU foretaget omkring kl.15, der går videre til vagten til FV. Ved disse RU også stillingtagen til om pt´en må gå hjem)

 

 

Såfremt klinisk læge ringer omkring tolkning af en given røntgenundersøgelse, skrives præliminært svar på denne efterfølgende.

 

 

Ring tilbage til klinisk henv. instans om præliminært svar, når der gøres væsentlige fund med klinisk konsekvens ved fx forsinkelse af behandling, når der er livsvigtige fund eller overraskende vigtige fund f.eks. blødning, mistanke om kræft hos patient, som ikke er kendt med kræftsygdom.

 

 

NB: RU thorax beskrives KUN efter forespørgsel fra klinisk kollega, medmindre indikationen er “Obs pneumothorax”. I sidstnævnte tilfælde har fotograferende radiograf pligt til at ringe til lægen om disse. Ved “Obs pneumothorax” påsætter radiografen samtidig et gult flag på henvisningen når undersøgelsen afsluttes.

 

 

NB: KUN undersøgelser med kontrast-gennemlysning og UL skal beskrives endeligt, når undersøgelserne er afsluttede. Alle andre beskrivelser i vagten er præliminære notater (som minimum)!

 

 

NB: RU skade - børn, alle t.o.m. 17 år: Radiografen påsætter et gult flag på henvisningen når undersøgelsen afsluttes. Forvagten har derefter selv ansvaret for at overvåge listen og beskrive undersøgelsen. Radiografen kan til enhver tid kontakte forvagten mundtligt/telefonisk, og oplyse afsluttet undersøgelse til beskrivelse. Særligt i situationer, hvor radiografen vurderer, at hurtig beskrivelse er påkrævet, fx. akut dårligt barn eller alvorlig disloceret fraktur.

 

 

Husk at påsættelse af gult flag er en manuel arbejdsgang, så der er en risiko for glemsel blandt radiograferne, hvorfor du skal tjekke listen indimellem mhp børneundersøgelser.

 

 

 

NB: SKADEKONF. I WEEKEND-VAGTEN

 

Afholdes kun SØNDAG formiddag (I O-konference rum, hvor det også holdes i hverdagene)

Gå ned og snak med Beskrivende radiograf om morgenen og aftal tid for konf. start. (de sidder i beskriverrummet ved siden af traumestuen/radiografernes opholdsrum) Normalt starter den omkring kl. 10. (aftal evt. at FV først kommer ned/bliver ringet op, når det er tid til at gennemgå CT)

 

 

Til denne konf beskriver FV KUN: CT knogler, CT cerebrum og RU thorax obs pneumothorax, samt RU columna cervicalis, thoracalis og lumbalis hvis beskrivende radiograf ikke er godkendt hertil endnu!

 

 

VIGTIGT: FV for søndag dagvagt skal sikre at alle skadestuens CT og RU thorax obs pneumothorax fra fredag nattevagt til og med lørdag nattevagt er endeligt beskrevet inden man går hjem. I håb om at fordele arbejdsopgaverne, skrives endelige beskrivelser i fredags- og lørdags- vagter, i det omfang tiden tillader det.

 

 

Både intro- såvel som HU-læger skal have afsluttet og godkendt orto-radiologisk eller anden relevant (neuroradiologi/thoraxradiologi) rotation inden der selvstændigt må godkendes ovenstående beskrivelser.

 

 

Som udgangspunkt indgår I – læger ikke I weekend DV, men det kan ske hvis der er akut mangel i FV gruppen.

 

 

Hvis FV har spørgsmål til enkelte skanninger fra skadekonf., så må konferencen afholdes med foreløbig beskrivelse, og endelig beskrivelse må laves efter konferering med en af bagvagterne eller den anden forvagt før kl. 16. Hvis der er store afvigelser mellem foreløbig og endelig beskrivelse, har forvagt ansvar for at telefonisk informere orto BV herom.

 

 

Husk at alle undersøgelser til skadekonf. som skal fremvises og beskrives ligger under konference spor SKADEKONFERENCE NY.

 

 

Hvis der både foreligger konventionelle billeder samt CT på den samme patient, er det FV opgave at beskrive og konferere de to undersøgelser.

 

 

Der tages altid udgangspunkt i skadekonferencelisten når det aftales hvordan fordelingen af undersøgelserne er imellem FV og beskrivende.

 

 

Når en undersøgelse er forberedt til konference, trykkes på ”forberedt” – således alle gør ens og der er synlighed over de patienter der er forberedt til konference.

 

 

Når en undersøgelse er konfereret skal der trykkes “konfereret” for at undgå at der ligger ”gamle” undersøgelser på listen, som kun skaber forvirring og usikkerhed.

 

 

 

Når du går på tilkald (rådighedsvagt)

 

 

Alle dage fra kl. 23.

 

Akuttelefonen omstilles kl. 22 - men først fra kl. 23 overgår du til rådighedsvagt.

 

Det samme gælder for BV.

 

 

Skriv telefonnumre på tavlen i radiografernes vagtrum (ved kaffestuen, i plan med modtagelsen)

 

Informér bagvagten om eget telefonnummer der kan benyttes ved tilkald, og få din bagvagts “tilkalde”-nummer.

 

 

Omstilling og viderestilling:

 

Ring til informationen (60 009) og oplys det nummer/de numre der skal viderestilles til (dvs kontaktinfo på dig, som vagthavende FV).

 

Når der ringes ude fra til sygehuset, tilføjes +976. (Tlf.nr. til informationen bliver således: 97 66 00 00).

 

Når der ringes fra sygehuset og ud af huset tilføjes +0.

 

HUSK 65112-telefonen skal omstilles til TMC og

 

Det gøres ved hhv. * 44 eller # 44 og afslut med grønt telefonrør (se label på telefonen) Den sættes i opladeren ved vagt PC’en i skaderøntgen, til TMC skal ophæves dagen efter senest kl.07.30. (Oftest sørger vagthavende radiografer for dette)

 

 

HUSK:Ved nedbrud i forbindelse med TMC du har ansvaret for at passe/besvare 65112-telefonen.

 

Instruks til omstilling af 112-telefon til privat mobil, på vagt uden TMC

 

*41 Grøn knap → 0 + privat nr + # (f.eks. 028901234 #) → Grøn knap

 

Test om 112-tlf er omstillet korrekt til FVs eget privat tlf. ved at ringe til 65112 inden FV går på tilkald.

 

Ophæv med #44

 

 

FV der møder ind til dagtid kl. 07:30. lørdag og søndag skal huske at ophæve omstillingen på 112-tlf. Det gælder ligeledes også for den ansvarlige læge der overtager 112-tlf om morgen kl. 7:30 i hverdagene.

 

Den sættes i opladeren ved vagt PC´en i skaderøntgen (præcis som på dage MED TMC).

 

Giv ALTID radiograferne besked om, at 112 telefonen er omstillet til dig privat, hvis den placeres i laderen i skaderøntgen på dage UDEN TMC og at tilgående FV, der møder ind næste morgen har ansvaret for at hente og omstille 112-telefonen igen.

 

NB: Når omstillingen til privat nummer er ophævet, er der ingen ændringer i arbejdsgangen, næste gang der stilles om til TMC (*44 Grøn knap), idet TMC-nummeret fortsat er gemt og der stilles automatisk om til TMC )

 

 

 

Når TMC har vagten gælder følgende:

 

 

Undersøgelser der er udført inden kl. 22.00 beskrives inden man går på tilkald kl. 23. Selvom telefonen omstilles kl. 22 - er meningen at tiden fra 22-23 skal bruges på at sikre, at der ikke ligger undersøgelser tilbage (ie. lægge det sidste pleuradræn, beskrive allerede lavede CT/RU - eller få den sidste tyndtarmspassage med). I de tilfælde hvor alle relevante undersøgelser er færdiggjort og efter aftale med BV, bør FV kunne gå på tilkald.

 

Undersøgelser udført efter kl. 22.00 beskrives af TMC.

 

Undersøgelser bestilt efter kl. 22, visiteres af TMC.

 

 

 

Arbejdsopgaver, når på tilkald uden TMC/nedbrud i forbindelse med TMC: Man visiterer og laver præliminær beskrivelse som vanligt (husk, der ringes efterfølgende til vagthavende radiograf på 65151 og giver besked om at undersøgelsen skal laves!):

 

CT cerebrum, akut indikation fx. obs blødning

 

TTP (kun hvis kirurgerne insisterer på at den skal udføres om natten)

 

Gennemlysning oesophagus obs akut synkestop

 

RU thorax obs pneumothorax

 

 

Der henvises i øvrigt til PRI med følgende relevante instrukser:

 

Vagt – Aalborg UH - Radiologisk - Dokumentsamling

RIS - Brug af flag i RIS på Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

https://pri.rn.dk/Sider/11472.aspx

Læger – Arbejdsgang vedrørende vigtige uventede fund (VUF)

https://pri.rn.dk/Sider/33009.aspx

Medicinsk visitator

https://pri.rn.dk/Sider/LimitedAccess/11579.aspx

 

 

Rent praktisk

 

Depot for sengelinned: Er på fællesgangen 1. sal, i det første rum for enden af gangen, i den ende hvor personsøgeren også findes.

 

Vagtværelse:

 

Enten benyttes kontoret for afdelingslæger, på 2. sal. Eller, såfremt BV ikke benytter sit vagtværelse i pågældende vagt, kan dette bruges (det ligger lige ved CT stue 10 på gangen hvor trappen ned til kaffestuen også er).

 

Alternativt er der et vagtværelse til rådighed på Sdr. Skovvej, nøglen ligger i en konvolut med påskrevet vejledning og vejvisning dertil. Den står på reolen med telefoner på reservelæge kontoret.

 

 

 

 

 

Akuttelefon 65112

Akuttelefon 65112 roterer på skift i dagtid i mellem sektionerne, 1 uge ad gangen.

Akuttelefonen går “fra hånd til hånd”, så den altid kan besvares og så vi altid er tilgængelige på netop dette nummer!!!

I vagten er det forvagten, der passer/besvarer akuttelefonen.

Dokumenter i PRI vedr denne telefon:

 

 

TRAUMEKALD

 

Som udgangspunkt er det BV, der modtager et traume. Der kan opstå situationer, hvor BV ikke kan være til stede med det samme (i gang med intervention fx.) I så fald går FV til traume, afklar forinden, hvordan I gør!

 • • Ved traume ringes til informationen på 60015, sekretæren informeres om “traume-kode 782 besvares”. Du oplyses nærmere om hvornår traumet forventes i huset.

 • • Gå til traumet, aftal med din BV forinden, hvilke kompetencer du har og hvilke dele du kan tage dig af (RU thorax og bækken / FAST-UL (hvis anæstesi beder om hjælp) / Traume-CT) og ring med det samme hvis traumet viser sig større end du kan håndtere.

 

 

Kend din funktion vedr….

 • • Beredskabsplan (Actioncards)

 • • Traumeplan (Actioncards)

 • • Links til ovenstående findes på enhver computer fra ikoner på skrivebordet, når der logges på.

 • • Hjertestartere: Orienter dig i afdelingen, så du ved hvor de hænger.

 

 

Følgevagt

 • • Senest i ugen før din første vagt skal du have 1 følgevagt (evt. 2).

 • • Du følger forvagten kl. 15.00-18.00 en dag, hvor det passer dig. Se i Min Tid, hvem der har vagten og spørg vedkommende, om det er OK du er med.

 • • Efter første følgevagt afgør du selv, om du føler dig i stand til selvstændigt at have forvagt – hvis ikke aftaler du en følgevagt mere.

 • • Giv besked (via afvigelsesblanket) når du har haft følgevagten, så det kan registreres i Min Tid (af vagtplanlægger for lægerne)

 • • Før man starter med UL eftermiddags vagt , har man mulighed for en ”følgevagt” med UL asistent i dagtiden i 3 timer. Det skal planlægges og aftales i god tid med speciel ansvarlig overlæge i din aktuelle sektion.

 

 

Undersøgelser i vagten, der kræver beskrivelse i form af:

 

PRÆLIMINÆR

CT cerebrum

CT knogler

RU Børn, alle t.o.m. 17 år

RU thorax, obs pneumothorax

Alle RU, som klinisk kollega ringer og efterspørger rådgivning omkring/beskrivelse på

Alle RU OOA obs fremmedlegeme

ENDELIG

(evt som foreløbig/til verificering)

Alle UL-undersøgelser

Alle gennemlysninger

*som H-læge kan man alt efter sine kompetencer beskrive flere undersøgelser endeligt efter aftale og efter godkendte kompetencer i uddannelseslæge.dk.

Husk at egen læge ikke kan se præliminære notater!

 

 

Undersøgelser i vagten, der visiteres af FV:

CT cerebrum, CT knogler

I øvrigt efter kompetenceniveau, efter aftale med BV.

Undersøgelser i vagten, der visiteres af BV:

UL, MR, CT (alt andet), multitraume

 

 

 

RU thorax obs pneumothorax

Radiografen påsætter gult flag på henvisningen, når undersøgelsen er afsluttet. Der SKAL også altid ringes direkte til forvagt/radiolog, efter endt undersøgelse.

RU skelet skade - børn < 18 år

Radiografen påsætter gult flag på henvisningen, når undersøgelsen er afsluttet. Forvagten har derefter selv ansvaret for at overvåge listen og beskrive undersøgelse.