Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagtvejledning for læger på Øjenafdelingen på Aalborg Universitetshospital

Du vil som læge på Øjenafdelingen kunne indgå i vagtfunktionen.

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig, som går i vagt.

 

Alarmering1

Fordeling af vagter2

Forvagt og bagvagt udgør vagtholdet2

Operationssygeplejerske i vagt2

Sekretærhjælp3

Vagtdækning3

Kode3

Henvisning direkte til vagthavende læge (altså dig)3

"Selvmødere" telefonisk kontakt eller fysisk fremmøde4

Visitation4

Indlæggelse4

Procedure ved akut indlæggelse4

Procedure ved subakut indlæggelse5

Procedure ved operationskrævende øjenlidelse5

Tilsyn fra andre afdelinger5

Tilsynspligt på andre afdelinger6

Henvisninger fra Lægevagten6

Papirgang efter ambulant besøg6

Papirgang efter telefonkontakt7

Hvilke patienter kan afsluttes?7

Læringsteknik7

Fremfinding fra elektroniske arkiver7

Morgenkonference7

Bilag A om service på Røntgenafdelingen i dagtid8

Alarmering

Alarmering i tilfælde af hjertestop

Telefonér til Informationen Syd: 2 2011

 • • Oplys: *Hvor der er hjertestop *Stuenummer/lokale *Hvem du er

Alarmering i tilfælde af uro

Telefonér til Informationen lokalnummer 6 00 00

 • • Oplys: *Hvor uroen foregår *Hvor du er *Hvem du er

Procedure ved telefonsvigt

 1. 1. Fejlmeld til Informationen lokalnummer 6 00 00

 2. 2. Ved totalsvigt på afdelingen - giv besked til Informationen

Varslingsinstruks ved brand

 • • Alarmér brandvæsenet pr. tlf. Tryk 0 og afvent klartone, tryk derefter 112 og afgiv melding til alarmcentralen om hvor det brænder. Oplys *afsnit *bygning *etage *kontaktpunkt, se plancher ved telefonerne i receptionen 8. sal, udsigten 8. sal, opholdsrummet på OP og sekretærkontoret i stueetagen.

 • • Ring til Informationen på telefonnummer 28 112 og gentag ovenstående

 • • Luk døre og vinduer til brandstedet, lås ikke dørene

 • • Alarmér alt personale og hjælp patienterne i sikkerhed

 • • Begynd slukningsarbejdet med det brandmateriel, som findes på stedet

 • • Bevar ro og omtanke. Undgå panik!

Kan alarmering ikke foretages som anvist ovenfor: tryk 6 00 00 og afgiv melding til Informationen.

Fordeling af vagter

Vagterne fordeles primært ud fra rulleskemaet, som hver enkelt læge bliver indplaceret i. Der kan efter ønske ændres på enkelte vagter efter aftale med en kollega eller den læge, som koordinerer arbejdsplanen. Dog skal arbejdsmiljøloven overholdes.

Vær opmærksom på, at der ofte er afsat tid til at følge op på akutte patienter dagen efter en planlagt vagt. For meget bytten rundt på vagter kan derfor ødelægge patient-læge-kontinuitet.

NB! Der er således gode muligheder for at bytte aften- og weekendvagter med kolleger. Derimod kan man ikke uden videre bytte dagtjenester!

Der er dagvagt på tjenestestedet med efterfølgende vagt fra hjemmet. Efter at arbejdet er gjort færdigt, kan du tage hjem. Inden du forlader afdelingen, kontakter du Informationen og sengeafdelingen og oplyser, at du er taget hjem og fortæller endvidere, hvilket telefonnummer du kan træffes på.

Forvagt og bagvagt udgør vagtholdet

Bagvagten hjælper og superviserer forvagten efter behov. Om lørdagen ser vagtholdet på de ambulante kataraktkontroller fra dagen før. Bagvagten skal sørge for, at forvagten altid er informeret om, hvor bagvagten kan kontaktes.

Forvagten skal altid kontakte bagvagten i tvivlstilfælde. Akutte patienter, der er henvist af en praktiserende øjenlæge, må kun afsluttes efter, at der er konfereret med bagvagten. Patienter må kun henvises til andre afdelinger efter konferering med bagvagten.

Inden du kontakter bagvagten, skal du have overvejet, hvad du har brug for:

 • • Et råd

 • • En medundersøgelse

Husk at dokumentere i journalen hvem der er konfereret med eller hvem der medundersøgt.

Operationssygeplejerske i vagt

Vejledning for rådighedsvagt i Øjen-OP

Vagthavende operationssygeplejerskes telefonnummer fremgår af vagtplanen for læger og listen med DECT-telefonnumre. HUSK først at kalde sygeplejersken, når I er klar (har ½ times tilkald).

Nøgle til operationsgangen findes i mellemgangen ved sygeplejeskekontoret til venstre i dueslag ”OPERATION I VAGTEN” på 8.sal.

Sekretærhjælp

Uden for normal arbejdstid er der ikke sekretær på arbejde, således heller ikke i weekenden.

Vagtdækning

Hele døgnet modtages patienter efter henvisning fra hele Region Nordjylland. Patienterne har retskrav på at blive undersøgt på sygehus efter lægehenvisning.

Patienter, der henvises akut af en læge, må ikke afvises. Der kan dog aftales et passende tidspunkt med henvisende læge, hvis tvivl konfereres med bagvagten.

Kode

Vagthavende læge (forvagten) har en kode med nummer 395. Bagvagten bærer ikke kode, men kan kontaktes via telefon. Se telefonliste på vagtskemaet. Koden bæres hele tiden eller overgives evt. til en kollega, såfremt vagthavende kortvarigt ikke kan modtage opkald.

Henvisning direkte til vagthavende læge (altså dig)

Henvisningen foregår direkte til den vagthavende læge. Forløbet af samtalen mellem dig og den henvisende læge er vigtig for det videre forløb. Indled med at præsentere dig med navn og afdeling.

En opringning kan være motiveret af flere forskellige forhold:

Hvis henvisende læge har et ønske om råd og vejledning:
Det er vigtigt at udspørge den pågældende læge grundigt om patienten for at sikre sig, at sagen kan klares med vejledning. Hvis du får fornemmelse af, at patienten er bedst tjent med en regelret øjenundersøgelse, må du gerne foreslå, at patienten bliver henvist.

Hvis henvisende læge har et ønske om undersøgelse:
En henvisende læges ønske om en akut undersøgelse skal altid efterkommes.
Stil ikke for mange spørgsmål til den henvisende læge, når der er aftalt akut vurdering. I telefonkommunikation kan henvisende læge let misforstå det som mistillid til kvaliteten af hans arbejde.

Henvisende læge kan ikke bestemme, om patienten skal indlægges.
Først når patienten er undersøgt, kan der tages stilling til, om indlæggelse er relevant eller ej.

Hvis forvagtens vurdering på dette punkt er i modstrid med henvisende læges, skal der konfereres med bagvagten.

Så snart forvagten bedømmer, at en patient bør indlægges på Øjenafdelingen, tager forvagten kontakt med bagvagten med henblik på det fortsatte undersøgelsesprogram og evt. planlægning af operation eller andre procedurer.

Især hos patienter med operationskrævende traumer er det vigtigt at kontakte bagvagten, før der er tilrettelagt et undersøgelsesprogram, og før man har stillet patienten behandling eller behandlingsresultater i udsigt.

Hvis du mener, at patienten bør indlægges, men på en anden specialafdeling, kontakter du bagvagten, før du kontakter kollegaen på den pågældende specialafdeling.

Hvis den pågældende specialafdeling undtagelsesvis ikke kan undersøge patienten, må du sørge for, at patienten er bedst muligt stillet indtil, at et tilsyn kan finde sted - også hvis det indebærer en kortvarig indlæggelse på øjenafdelingen.

Overflytning af patienter til anden afdeling eller sygehus

"Selvmødere" telefonisk kontakt eller fysisk fremmøde

Det sker jævnligt, at en patient kontakter Øjenafdelingen uden henvisning med et ønske om undersøgelse.

 1. 3. Hvis en patient har et forløb i øjenambulatoriet, skal patienten undersøges, have en fremskyndet tid i ambulatoriet eller rådgives - afhængigt af de fremførte symptomer. Nyopererede patienter bør som hovedregel ses.

 1. 4. Hvis det er oplagt, at patienten har en øjenskade, der skal undersøges på Øjenafdelingen, aftales en tid til undersøgelse.

 2. 5. Ellers skal patienten have at vide, at Øjenafdelingen kun tager imod patienter efter lægehenvisning, og at patienten bør henvende sig til vagtlæge eller skadestue.

Visitation

Din rolle som visitator i vagten er yderst vigtig for patientens videre forløb og behandling. Det er din pligt og ret at undersøge og behandle patienterne i en rækkefølge, der er bestemt af deres skade/sygdom og ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de er ankommet.

En patient med akut glaukom behandles naturligvis før en anden med et kornealt fremmedlegeme.

Hvilke patienter skal ses straks, og hvem kan vente?

Som hovedregel ses akutte patienter med det samme, dvs. at patienten skal møde til undersøgelse i ambulatoriet. Dette kan naturligvis modificeres efter aftale med henvisende læge. F.eks. kan én uge gammel total amotio retinae godt vente til den efterfølgende dag, hvis der alligevel ikke er plads på operationsprogrammet.

På samme måde kan et overfladisk kornealt fremmedlegeme, som man ikke har kunnet fjerne på Skadestuen, og som meldes sent på aftenen, godt vente til den efterfølgende dag, hvis der er enighed om dette.

Hvis den henvisende læge mener, at en omgående undersøgelse er nødvendig, så skal patienten altid ses akut. Hvis det efterfølgende viser sig at være helt urimeligt, lægges der kopi af notatet til den ledende overlæge, som herefter skønner, om det er nødvendigt at tage kontakt til den pågældende kollega og diskutere sagen med vedkommende.

Indlæggelse

Du har som læge ret til at indlægge patienter på sengeafdelingen, også patienter med medicinsk sygdom og symptomer fra øjnene, som f.eks. arteritis temporalis, eller patienter hvor indlæggelse er delvis socialt betinget.

Procedure ved akut indlæggelse

Indlæggelsen aftales med bagvagten.

Personalet på sengeafdelingen adviseres så hurtigt som muligt.

Hvis der er en sekretær på arbejde, beder man sekretæren om umiddelbart at registrere patienten indlagt i PAS (det PatientAdministrative System) og om at skrive journalen, så snart diktatet er gjort.

Hvis der ikke er en sekretær til stede, beder man sengeafdelingens personale om umiddelbart at indskrive indlæggelsen i PAS (ellers kan man ikke ordinere medicin i det elektroniske medicinordinationsmodul). Man udfylder en Kladdeark og Akut journal med relevant diagnose og ordinationer samt oplysninger om øvrige, vigtige sygdomme hos patienten. I nogle tilfælde, f.eks. hvis der skal bestilles tilsyn fra en anden afdeling, eller patienten skal overflyttes, kan det være nyttigt selv at skrive journalen/notatet i hånden eller på computer.

Medicinordinationer skal så hurtigt som muligt indskrives i det elektroniske medicinordinationsmodul.

Sygeplejepersonalet på sengeafdelingen orienteres mundtligt om situationen, helst ved vagthavende læges personlig fremmøde i sengeafdelingen. Akutjournalen afleveres ved samme lejlighed til vagthavende sygeplejerske.

Procedure ved subakut indlæggelse

Indlæggelsen aftales med bagvagten. Hvis patienten ikke skal indlægges her og nu (f.eks. fredag aften), men senere (f.eks. søndag aften), er der en særlig udfordring med at gennemtænke, hvem der har brug for information.

Personalet på sengeafdelingen adviseres så hurtigt som muligt mundtligt og skriftligt.

Hvis der er en sekretær på arbejde, beder man sekretæren om at skrive journalen, så snart diktatet er gjort.

Hvis der ikke er en sekretær til stede, beder man sengeafdelingens personale om at planlægge modtagelsen af patienten til indlæggelse. I nogle tilfælde, f.eks. hvis der skal bestilles tilsyn fra en anden afdeling, eller patienten skal overflyttes, kan det være nyttigt selv at skrive journalen/notatet i hånden eller på computer.

Medicinordinationer skal så hurtigt som muligt indskrives i det elektroniske medicinordinationsmodul, ellers kan patienten ikke få medicin. Husk at udføre medicin status.

Sygeplejepersonalet på sengeafdelingen orienteres mundtligt om situationen, helst ved vagthavende læges personlig fremmøde i sengeafdelingen. Akutjournalen afleveres ved samme lejlighed til vagthavende sygeplejerske.

Procedure ved operationskrævende øjenlidelse

Hvis operation skønnes nødvendig, adviseres bagvagten umiddelbart med henblik på at fastlægge undersøgelsesmetodik, information af patienten og de nærmeste planer for behandlingen.

Hvis operationen skal foregå samme dag, aftales de nærmere detaljer med bagvagten.

Hvis operationen planlægges til næste dag, noteres patientens navn og diagnose med henblik på videre planlægning. Patienten forberedes med relevante blodprøver, røntgenundersøgelse og evt. faste m.m.

Hvis operationen skal foregå den følgende dag, skal man sørge for, at det nævnes under næste dags morgenkonference.

Information ved overflytning mellem enheder og institutioner

Tilsyn fra andre afdelinger

Du kan som læge anmode om tilsyn fra andre afdelinger. Det skal gøres både telefonisk og elektronisk til vagthavende læge på den pågældende afdeling. Husk at udfærdige en regelret, skriftlig (digital) henvisning i WebPAS. Henvisningen i WebPAS skal udskrives, så udskriften kan udleveres til tilsynslægen. Husk at konferere med bagvagten først.

Tilsynspligt på andre afdelinger

Andre afdelinger beder af og til vagthavende øjenlæge om at tilse patienter, som ikke kan transporteres til vores ambulatorium. Tilsynet udføres på et passende tidspunkt efter aftale med henvisende læge. Såfremt forvagten ikke føler sig i stand til at gennemføre dette selvstændigt, skal bagvagten kontaktes. Da en øjenundersøgelse bedst gennemføres i et egnet lokale, bør den så vidt muligt foretages i Øjenambulatoriet.

Notatet dikteres til Mirsk og journal lægges til øjensekretær. Notatet skal også rumme oplysninger om tidspunkt for diktat og for undersøgelsen.

Der skrives en kort konklusion samt eventuelle forslag til videre udredning og behandling på kladde, der medsendes patienten til stamafdelingen. Evt. kan akutjournalen anvendes.

Der noteres, at undersøgelsesnotatet indskrives i PAS (det patientadministrative system) førstkommende hverdag.

Der noteres ligeledes, om patienten forslås set i øjenambulatoriet igen, samt tidspunkt, hvis det er fastsat, subsidiært om stamafdelingen tilrådes at rekvirere nyt tilsyn.

Ved alvorlige tilfælde, der kræver handling snarest, kontaktes vagthavende læge på stamafdelingen.

Henvisninger fra Lægevagten

Patienten har ofte selv henvisningen med i hånden.

Henvisningen sendes i de fleste tilfælde også elektronisk af vagtlægen og printes automatisk ud på Fax/Kopimaskine ved øjenundersøgelsesstuen på 7. sal i Aalborg, som sekretærerne i receptionen henter hver morgen.

Øjenafdelingen modtager ikke henvisningen i Edifact-systemet (Patientregistreringssystemet), det vil sige at afdelingen ikke har en elektronisk udgave af henvisningen.

Papirgang efter ambulant besøg

Øjenafdelingens "Akutjournal" anvendes rutinemæssigt til akutte patienter.

Bemærk venligst, at akutjournalen også skal forsynes med:

 • • Ankomsttid

 • • Tidspunkt for påbegyndt behandling

 • • Tidspunkt for afsluttet behandling

 • • Diagnose(r) og diagnosekode(r)

 • • Procedurekode for evt. given behandling

Der skal desuden dikteres et kompletterende notat indeholdende "Aktuelt", de positive fund, "Konklusion" og "Behandlingsplan".

Akutjournal samt en evt. henvisning lægges i plastic chartek til sekretæren. Hvis sekretæren skal bestille og sende en kontroltid til patienten, skal det anføres som note i Mirsk og på en tidsbestillingsblanket.

Hvis patienten indlægges akut bæres plastikchartekket til vagtstuen på sengeafdelingen, hvor det afleveres sammen med de mundtlige informationer til vagthavende sygeplejerske.

Hvis patienten kan afsluttes efter det akutte besøg på Øjenafdelingen, kan han/hun evt. medgives en kort håndskreven kommunikationsseddel til egen øjenlæge/praktiserende læge.

Tit er det en god ide at medgive en "Huskeseddel" til støtte for patientens hukommelse og til hjælp for hjemmeplejen.

Hvis patienten ønsker, at vi sender kopi af journalen til egen læge og/eller øjenlæge, kan dette dikteres til sekretæren. Det er i denne situation ikke nødvendigt med underskreven patient-accept.

Papirgang efter telefonkontakt

Arket "Kladdeark og Akutjournal” skal udfyldes i forbindelse med alle kontakter i vagten. Når det tilsvarende journalnotat er indskrevet, destrueres kladdearket.

Hvilke patienter kan afsluttes?

Der skal altid være en plan for patientens behandling. Hvis man er usikker på diagnose og behandling, skal man sætte patienten til kontrol på et senere tidspunkt. Patienten skal følges hos os, indtil vi er sikre på, at patienten enten ikke behøver yderligere behandling eller fortsætter et andet sted f.eks. hos privatpraktiserende øjenlæge eller i et andet øjenambulatorium. Hvis patient er henvist fra praktiserende speciallæge, må de ikke afsluttes ude konferering med bagvagt.

Læringsteknik

Vagtarbejdet er et vigtigt led i uddannelsen. Sørg derfor for ikke kun at give patienten den bedst mulige behandling, men også selv at få det bedst mulige professionelle udbytte af arbejdet.

Det er f.eks. nyttigt at slå op i lærebøger og på PubMed i umiddelbar tilslutning til konsultationen, f.eks. mens pupillerne dilaterer.

Inden du ringer til bagvagten, er det meget nyttigt, at du gør dig klart, hvad du tror, patienten fejler, hvad du har gjort af undersøgelser, hvad du vil foreslå af behandling, og hvordan du vil fremlægge sagen.

Fremfinding fra elektroniske arkiver

Journalnotater, laboratorieresultater, røntgenbilleder, røntgenbilledbeskrivelser, fundusbilleder, OCT m.m. findes tilgængelige i elektronisk form. Hvis du endnu ikke har lært at finde de elektroniske notater, kan du få hjælp i sekretariatet eller i sengeafdelingen.

”Din e-journal”, OnBase og det patientadministrative systems notatmodul kan være specielt nyttige at bruge.

Morgenkonference

Morgenkonferencerne er bl.a. der, hvor vagtens vigtigste hændelser afrapporteres. Det er også der, der træffes aftaler om, hvilken speciallæge der gennemgår patienten.

Det er desuden en vigtig lejlighed til at træne "konferencekommunikation".

Når du fremlægger sygehistorier, så væn dig til at gå systematisk frem, så rapporten bliver klar og kort.

Begynd med alder, køn og henvisende instans.

Formuler derefter i overskriftsform den kliniske problemstilling, og hvad du har institueret af behandling. Efter den indledning er det meget lettere for de øvrige konferencedeltagere at følge med i resten af sygehistorien og udredningen - hvis det er nødvendigt at referere den.

Ovennævnte retningslinjer er vejledende

Bilag A om service på Røntgenafdelingen i dagtid

Akut henvendelse til Radiologisk Afdeling, afsnit Syd, i dagtiden på hverdage.

Radiologisk Afdeling, afsnit Syd, ønsker at forbedre de kliniske afdelingers mulighed for akut kontakt til de enkelte sektioner i Radiologisk Afdeling.

Akutte henvendelser i dagtiden, kl. 7.30 – 15.00 på hverdage, skal for fremtiden ske på tlf. 28620, da personsøger 620 lukkes i dagtid (kl. 7.30 – 15.00) og erstattes af mobiltelefon.

Ved opkald til denne telefon fås en ”Tast selv” menu, der giver direkte adgang til vagthavende læge i den ønskede sektion.

Det er også muligt ved akut uopsættelig kontakt i dagtiden at kontakte vagthavende læge i de forskellige sektioner direkte på mobil nr.:

Neurosektionen

4117 1736

Thorax-kar sektionen

4118 1739

Onko sektionen

4118 1757

Ultralyd- gastrosektionen

4118 1761

Orto sektionen

4118 1765

 

Der er alene tale om en ekstra service i dagtiden.

Ordningen træder i kraft fredag, den 14. november 2008.

Proceduren i vagten (kl. 15.00 – 7.30) og på søgnehelligdage vil ikke blive ændret, og skal fortsat ske på personsøger 620.

Afdelingsledelsen i Radiologisk Afdeling skal anmode de enkelte afdelinger om at dette indføres i vagtinstrukserne i afdelingerne.

Spørgsmål kan rettes til afdelingsledelsen.

Med venlig hilsen

 

Jørn Bols

Oversygeplejerske

Thorkil Christensen

Ledende overlæge