Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroenteritis, pleje af børn

 

Formål1

Definition af begreber1

Smittekilde1

Smittemåde1

Smitteveje1

Modtagelse af barn og forældre i børneafdelingen2

Bestik og service2

Dokumenter2

Laboratorieprøver, venflonanlæggelse mm2

Toiletbesøg/bleskift2

Bad2

Mad og drikkevarer2

Leg og aktivitet3

Pårørende og besøgende3

Transport af barnet3

Snavsetøj og affald3

Oprydning efter udskrivelse3

Referencer3

 

Formål

At forebygge smittespredning, når børn med gastroenteritis skal indlægges i Børneafdelingen.

 

Definition af begreber

 • • Gastroenteritis: Mave-tarminfektion forårsaget af bakterier eller virus.

 • • Kohorte-isolation: Isolering af patienter, med samme sygdom, på samme stue.

 

Smittekilde

Gastroenteritis smitter via berøring med afføring og opkast.

 

Smittemåde

 • • Fækal – oral.

 • • Fødemiddelbåren.

 • • Kontaktsmitte.

 • • Dråbesmitte ved opkastning.

 

Smitteveje

Forurenede hænder fører smitten videre direkte fra hånd til hånd og indirekte via det vi rører ved f.eks. legetøj, madvarer og andet.

 

Modtagelse af barn og forældre i børneafdelingen

 • • Børn med gastroenteritis skal som udgangspunkt isoleres på enestue. Isolation er en lægelig ordination, der noteres i patientjournalen og Nord EPJ, både ved iværksættelse og ved ophør. Patienten er isoleret indtil symptomfrihed i 48-96 timer. Kan herefter flyttes til ren seng og ren stue.

 • • Børn med samme infektionssygdom med kan evt. plejes/behandles på samme sengestue – kohorteisolation.

 • • Hensigtsmæssig placering af et barn med eller til observation for gastroenteritis planlægges fra barnets ankomst i Børnemodtagelsen i samarbejde med det relevante børneafsnit.

 • • Indgangen til sengestue markeres med relevant isolationsskilt, se liste over sygdomme som kræver isolation (4.1.1)

 • • Forældre og børn skal isoleres på stuen og de informeres om/anvises, hvordan smittespredning undgås, og at personalet anvender værnemidler, når de har kropskontakt med barnet.

 • • Der udleveres skriftlig patientinformation til forældre, og denne gennemgås med forældrene.

(”Behandling af børn med mave-tarm-infektion, blebørn” og ”Behandling af børn med mave-tarm-infektion”).

Disse findes i PDF centret.

 

Bestik og service

Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn. Der anvendes medicinske éngangshandsker ved håndtering af snavset bestik og service.

 

Dokumenter

Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen.

 

Laboratorieprøver, venflonanlæggelse mm

 • • Der medtages kun de nødvendige rekvisitter.

 • • Engangsmateriale kasseres på stuen.

 • • Flergangsmateriale desinficeres inden stuen forlades.

 

OBS!! At opgaven bestilles som isolation i Columna Opgavesystem.

 

Toiletbesøg/bleskift

 • • Toiletbesøg: der benyttes toilet på stuen eller anvises ”eget” toilet markeret med stuenummer på gangen, dette må ikke benyttes af andre før relevant rengøring.

 • • Bruger barnet ble, skiftes det på sengestuen.

 • • Der informeres om håndhygiejne, og at forældrene skal bruge handsker ved bleskift og i forbindelse med barnets toiletbesøg. Håndhygiejne demonstreres, og der henvises til de ophængte billedserier ved håndvaske.

 • • Personalet tager engangskittel eller plastikforklæde på og bruger altid engangshandsker ved tæt kontakt med barnet.

Bad

Det anbefales at et barn med gastroenterit har eget bad. Benyttes fælles bad, skal dette rengøres med vand og sæbe og desinficeres med klorholdigt produkt af rengøringspersonalet efter brug.

 

Mad og drikkevarer

 • • Børn og forældre må ikke selv tage mad og drikkevarer. Der tilbydes og serveres mad og drikkevarer til børn og forældre flere gange i hver vagt.

 • • Service fra stuen sættes direkte i opvaskemaskinen. Der skal anvendes handsker ved håndtering.

 

Leg og aktivitet

 • • Barnet må gerne benytte eget legetøj.

 • • Hvis børneafdelingens legetøj benyttes skal det rengøres med vand og sæbe samt efterfølgende desinficeres med klorholdigt produkt.

 

Pårørende og besøgende

Medindlagte er isoleret sammen med barnet. Pårørende og besøgende bør begrænses mest muligt.

 

Transport af barnet

 • • Ved behov for undersøgelse eller behandling uden for stuen, skal de berørte afdelinger kontaktes i forvejen. Barnet skal iføres rent tøj, og sengelinned skal skiftes lige inden transporten.

 • • Sengegavlen/heste skal aftørres med vand og sæbe og desinficeres med klorholdigt produkt inden transporten.

 • • Ved flytning af børn mellem børneafsnittene er det ikke nødvendigt med skift af tøj og sengelinned.

 

Snavsetøj og affald

 • • Snavset tøj lægges i pose på stuen. Og lægges i snavsetøjspose, med åbningen nedad, i skyllerummet.

 • • Affaldspose lægges i sort affaldssæk og lukkes på stuen.

 • • Kropsvæsker, stikkende og skærende materialer ska i sort affaldspose på stuen og derefter i gul affaldssæk i skyllerummet.

 

Oprydning efter udskrivelse

 • • Dyner sendes til vask i stor klar plasticpose, der lukkes på stuen.

 • • Alle kontaktpunkter, vandrette flader på stue og toilet, apparatur og utensilier, seng og pude rengøres med vand og sæbe og desinficeres efterfølgende med klorholdigt produkt.

 • • Hvis ilt og sug har været i brug skiftes det som vanligt, men er det ubrugt skiftes kun posen.

 

Referencer