Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af akutte og elektive patienter til sundhedsvæsenet i RegionNordjylland

Beskrivelse

1. Tilstræbe at den rette patient henvises til det rette sted

 

Hospitalerne, klinikker og afsnit skal i samarbejde med praksiskonsulenten arbejde for, at almen praksis, via praksisinformation på sundhed.dk og lægesystemerne, på en nem måde kan skaffe sig kendskab til, hvilke patienter der kan undersøges og behandles det pågældende sted.

 

Herudover skal hospitalerne, klinikkerne og afsnit i samarbejde med praksiskonsulenten arbejde for, at ønsker til specifikke oplysninger på henvisninger til udvalgte sygdomsområder let kan tilvejebringes for almen praksis via praksisinformation på sundhed.dk eller via den dynamiske henvisningsblanket i lægesystemerne.

 

Er almen praksis i tvivl om relevansen af en henvisning, skal det være muligt at sende en forespørgsel herom, enten via en korrespondance eller foretage en telefonisk kontakt, hvis sagen haster, til den relevante person i specialet.

 

2. Sikring af optimale betingelser for undersøgelse/behandling på sygehuset/afdelingen

 

Alle henvisninger skal foreligge på skrift, og håndskrevne henvisninger til elektive forløb kan ikke accepteres.

 

Ved elektive henvisninger:

 

 • • Fra almen praksis og speciallægepraksis skal henvisninger med henblik på elektiv indkaldelse formidles elektronisk via edifact. Eventuelle bilag vedhæftes eller eftersendes.

 

Medcoms standardskabelon skal anvendes og henvisningen indeholder følgende oplysninger:

 • • Hvorfra og hvortil patienten henvises

 • • Patientens data inkl. telefonnummer

 • • Henvisningsdiagnose

 • • Kort anamnese og objektive fund

 • • Relevant comorbiditet

 • • Relevante undersøgelsesresultater f.eks. EKG, som det er beskrevet i de forløbsbeskrivelser, der kan findes på Praksisinformation.dk under Forløbsbeskrivelser Region Nordjylland

 • • Problemformulering, herunder henvisende læges samlede vurdering og eventuelle prioriteringsønsker

 • • Eventuelle allergier, herunder eventuel CAVE

 • • Aktuel medicin (FMK skal være ajourført, herunder idnikation, dosis og administrationstidspunkt)

 • • Relevante fysiske og psyko-sociale forhold (sprog, tolkebehov, handicaps, mobilitet mv.)

 • • Hvilken information er givet til patient og eventuelle pårørende

 

Ved akutte henvisninger (gælder ikke for Psykiatrien):

Henvisning til akut indlæggelse skal, når det er muligt ske på Medcoms standardskabelon og sendes via edifact til det modtagende afsnit. Alternativt må patienten medbringe en henvisning indeholdende de samme oplysninger i let læselig skrift.

I forbindelse med henvisning til akut vurdering skal det modtagende afsnit samtidig telefonisk kontaktes.

Patienter, der henvises til akut indlæggelse, bør generelt være tilset af henvisende læge på indlæggelsesdagen. Et tilsyn må dog ikke forsinke relevant hurtig behandling.

Henvisningen skal som minimum indeholde:

 • • Begrundelse for indlæggelsen

 • • Kort anamnese/objektive fund

 • • Relevant comorbiditet

 • • Aktuel medicin (det skal fremgå tydeligt i henvisningen, hvis aktuel medicin ikke kendes)

 • • Kendt allergi

 

3. Dokumentation

 

Henvisninger der modtages i papirform skal arkiveres i bilagsmappen

Definition af begreber

Behandling: omfatter udredning, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering

Målgruppe – modtagelse

Henvisende læger og andre med henvisningsret, samt klinisk og administrativt personale på alle kliniske og diagnostiske enheder som udfærdiger, modtager og visiterer henvisninger fra interne og eksterne parter med henvisningsret

Formål

 • • at tilstræbe, at den rette patient henvises til rette sted

 • • at tilstræbe, at henvisningen indeholder alle relevante oplysninger for videre behandling

 • • at tilstræbe, at henvisningen medvirker til et veltilrettelagt patientforløb

 • • den regionale retningslinje er et rammedokument, da der kan være enkelte regler for henvisninger af særlige patientgrupper

Problemstilling

Retningslinjen omfatter anbefalinger vedrørende eksterne henvisninger til elektive og akutte kontakter (ambulant eller under indlæggelse).

Metode

Den regionale arbejdsgruppe for epikriser og henvisninger i relation til sundhedsaftalen 2015-2018 har i enighed opstillet anbefalingerne i denne retningslinje for henvisning af akutte og elektive patienter til regionens sundhedsvæsen. Anbefalingerne tager udgangspunkt i Medcoms standardskabelon for den gode henvisning http://svn.medcom.dk/svn/releases/Standarder/Den%20gode%20henvisning/

Referencer til evidens