Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang ved behandling af patienterstat-ningsanmodninger

 

Problemstilling

For at sikre den rette sagsbehandling ved behandling af erstatningsanmodninger, er der udarbejdet en beskrivelse af arbejdsgangen i forbindelse hermed.

 

Målgruppe – modtagelse

Ledere og administrativt personale på Aalborg Universitetshospital.

 

Definition af begreber

Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Loven giver mulighed for erstatning, hvis du kommer til skade som følge af behandling eller undersøgelse, eller hvis din skade skyldes et lægemiddel. Loven administreres af Patienterstatningen. Det er Patienterstatningens opgave at hjælpe patienterne. Patienterstatningen indhenter journaler og andet materiale, og vurderer herefter i samarbejde med lægelige eksperter, om der kan tildeles erstatning.

 

Formål

Vejlede specialerne vedr. henvendelser fra Patienterstatningen.

 

Metode

Arbejdsgangen i ledelsessekretariatet, Aalborg Universitetshospital er beskrevet nedenfor.

 

Beskrivelse

Anmodninger fra Patienterstatningen

  • • Alle anmodninger fra Patienterstatningen hentes dagligt via Netservice.

  • • Der oprettes sager i eDoc på hver person, som henvendelsen drejer sig om.

  • • Ved oprettelse af ny sag skrives der e-mail til de specialer, der skal fremsende bemærkninger til anmeldelsen.

  • • Alt journalmateriale der findes på patienten i diverse IT-systemer og databaser sendes via Netservice fra ledelsessekretariatet.

  • • Hvis der anmodes om billedmateriale anmoder Patienterstatningen Radiologisk speciale om at sende dette via PACS.

  • • I anmodningerne til specialerne angives den af Patienterstatningen fastsatte svarfrist.

  • • Når der kommer afgørelse fra Patienterstatningen mailes afgørelsen til den ledende overlæge, specialets hovedpostkasse og til klinikledelsen ud fra kriterier som er beskrevet i flg. dokumenter:

  • Nye procedurer som følge af ændring af ankefrist i Patienterstatningen

  • Sagsflow

Indikatorer og tærskelværdier beskrives

Kvalitetsafdelingen følger løbende udviklingen af sagerne.

Der er fokus på de sager hvor skaden anerkendes mhp evt. anke.

Der er desuden fokus på høringssager fra Ankesnævnet for Patienterstatningen.

 

Referencer

Bekendtgørelse af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, LBK nr. 1113 af 7/11-2011

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138893

 

Patienters retsstilling

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/patientinfo-og-rettigheder/patienters-retsstilling#