Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation af intensivpatienter på matrikel Thisted

Anbefalinger

Intensivafsnittet modtager og behandler patienter med reversibelt manifest eller truende svigt i et eller flere vitale organsystemer, herunder nyligt opererede patienter, der ikke kan håndteres på opvågningen.

Afsnittet behandler ikke patienter, hvorom det på forhånd er besluttet, at de ikke skal behandles intensivt, fx med transfusion, i respirator eller ved hjertestop, en sådan beslutning dokumenteres i lægejournalen.

Patienter på Intensivafsnittet er administrativt indlagt på en stamafdeling, som

 • skriver indlæggelsesjournal

 • har stuegangsforpligtelse

 • modtager patienten efter intensiv behandling

 • udskriver patienten, herunder skriver epikrise og evt. dødsattest. Dog skrives dødsattester hvor dødsfaldet sker, af det afsnit, der er nærmest til det.

 

Visitation

Den vagthavende anæstesiolog har ansvaret for visitation af patienter til og fra Intensivafsnittet.

I sin visitation støtter vagthavende anæstesiolog sig til råd fra andre afsnits bagvagter.

Ved behov for intensivbehandling retter den pågældende stamafsnits bagvagt således henvendelse til vagthavende anæstesiolog. Vagthavende anæstesiolog kan efter omstændighederne vælge at tilse patienten forud for beslutning om overflytning.

 

I bilag 1 oplistes patientkategorier, der typisk ligger på Intensivafsnittet. Hvis en patient vurderes til intensiv behandling, vil det være Intensivafsnittets opgave at finde plads til patienten på egen eller en anden matrikel. Pladsforholdene og vurderingen af patientens udbytte af behandlingen har betydning for fordeling af patienter.

 

A) Akut dårlige patienter modtaget med Falck.

Kritisk dårlige patienter til modtagelse på RHN, Thisted meldes præhospitalt og visiteres af visiterende sygeplejerske i Akutmodtagelsen til rødt medicinsk kald.

Vagthavende anæstesiolog på intensivafsnittet deltager i begge modtageteams og kan efter initial stabilisering visitere patienten til intensivafsnit.

 

B) Alle øvrige patienter

Bliver triageret efter gældende retningslinjer af den visiterende sygeplejerske i akutmodtagelsen. Den visiterende sygeplejerske i Akutmodtagelsen kontakter akutlægen, der kontakter vagthavende anæstesiolog ved mistanke om behov for intensivbehandling. Hvis der er et intensivt behov, kan vagthavende anæstesiolog indlægge patienten på Intensivafsnittet, evt. efter at have vurderet patienten i Akutmodtagelsen.

 

 

C) Indlagte patienter

Indlagte patienters tilstand vurderes efter gældende TOKS retningslinje, Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS

 

 

 

Er der et muligt intensivt behandlingsbehov, kontaktes vagthavende anæstesiolog af MAT team eller bagvagten. Kommunikation forgår på bagvagtsniveau.

 

Behandling

Anæstesiafsnittet har behandlingsansvaret, samt ansvaret for at inddrage stamafsnittets læger relevant på tilsynsbasis og ansvaret for tilrettelæggelsen af relevant mødeaktivitet.

 

Stamafsnittets læger deltager systematisk på tilsynsbasis i stuegangen eller efter anmodning fra stuegangsgående anæstesiolog. Tilsyn foretages hver dag på fast aftalte tidspunkter sammen med stuegangsgående anæstesiolog efter nærmere aftale mellem stamafsnittene og Intensiv.

 

Stuegangsgående anæstesiolog er overordnet ansvarlig for patienten, herunder for

 • Ordination af medicin i det elektroniske medicinmodul efter gældende retningslinjer

 • Opdatering af kontinuationer i journalen, herunder om indikation for ordineret medicin

 

Overflytning fra intensiv til stamafsnit

Det er vagthavende anæstesiolog på Intensivafsnittet som, i tæt samarbejde med læger på stamafsnittet, afgør, om en patient skal overflyttes til stamafsnit.

 

Der tilstræbes at planlagt overflytning foregår i dagtimerne, men en overflytning i nattetimerne kan være nødvendig.

Kriterier for overflytning til stamafsnit

Der gøres opmærksom på, at patienter som ikke opfylder kriterierne for overflytning fra intensivafsnittet ikke kan flyttes ud på stamafsnittet. Skulle der opstå pladsmangel på Intensiv se under punktet: Kapacitetsproblemer på Intensivafsnittet.

Inden overflytningen til stamafsnit skal en patient opfylde følgende kriterier:

CNS: Patienten skal være så tæt på habitualtistand som muligt og gerne være vågen og klar, således at han/hun kan medvirke til pleje og behandlingstiltag. Tilstanden hos patienten skal være således, at overflytning ikke vil udløse øjeblikkeligt MAT-kald.

Respiration: Patienten skal uden hjælp kunne holde frie luftveje og skal kunne klare sig med nasal ilt op til 5 l/min. og på dette have en acceptabel saturation. Såfremt afdelingen tilbyder Highflow kan patienten fortsætte med dette.

Cirkulation: Patienten skal være hjerterytmestabil og have passende hjertefrekvens. Patienten skal have passende blodtryk uden inotropi.

Renalt: Patienten skal kunne bevare en acceptabel nyrefunktion og hydreringstilstand med et normalt væskeindtag enten peroralt eller intravenøst.

 

Intensivafsnit er ansvarlig for, at der foreligger fyldestgørende oplysninger vedrørende patientstatus, medicinering og planer ved overflytning til stamafsnit herunder at:

 • Journalnotater er tilgængelige i læsbar form

 • Der skal være udført medicinstatus i medicinmodulet

 • Der skal foreligge pleje-, observations- og behandlingsplaner for den første tid efter overflytningen, fx i form af et overflytningsnotat.

 • Væsentligste informationer fra observationsskemaer er indskrevet i EPJ og i journalens kontinuationer, og observationsskemaer er scannet (evt. sendt til scanning)

 

Kapacitetsproblemer på Intensivafsnittet

Ved kapacitetsproblemer vurderer anæstesiologen, hvilken patient, der, ud fra en samlet vurdering, er bedst egnet til overflytning til anden intensiv terapienhed, intermediær behandlingsplads eller sengeenhed, hvor behandlingen kan varetages.

Ansvaret for hvilken patient der skal flyttes påhviler den vagthavende anæstesiolog i intensivafsnittet.

 

Rækkefølgen er derfor:

 1. 1. Hvis der ikke er plads på Intensivafsnittet, kontakter vagthavende anæstesiolog intensiv koordinator i Region Nordjylland med henblik på overflytning til anden intensiv terapienhed i regionen.

 2. 2. Det er intensiv-koordinator i Region Nordjylland, der træffer beslutning om patienten skal sendes til en Intensiv terapiafdeling uden for regionen.

 3. 3. Hvis der forsat ikke kan findes en plads på intensiv tereapienhed indenfor regionen eller uden for regionen, da oprettes midlertidige intensiv/intermediære senge i opvågningen, som bemandes af intensiv/anæstesipersonale.

 

Samtaler med pårørende

Intensivafsnittet har ansvaret, men kan inddrage relevante læger, typisk bagvagter fra stamafsnittet, hvor det er hensigtsmæssigt.

End of Life Care: Såfremt der er behov for en tilbundsgående samtale om patienten aftales dette med patient, pårørende og relevante behandlere. Anæstesiologen er ansvarlig for at arrangere dette.

 

Formål

Denne instruks skal læses som et tillæg til den Regionale retningslinje: Adgang til ydelser på intensiv terapienhed

At sikre entydig og sikker overflytning af patienter til og fra intensiv

Definition af begreber

Intensiv koordinator: Speciallæge fra Anæstesien, Aalborg Universitetshospital med ansvar for koordinering og placering af alle intensive patienter i Region Nordjylland.

Problemstilling

Dokumentet beskriver hvem, der har kompetence til at træffe hvilke beslutninger i forbindelse med overførsel af patienter til og fra Intensivafsnittet, samt aftaler mellem afsnittene, der sikrer disse overflytningers problemfri gennemførelse.

 

Målgruppe – modtagelse

Gældende for patienter med livstruende eller potentielt livstruende tilstand

Indikatorer og tærskelværdier

Når det besluttes at udarbejde journalaudit spørges der til, om patienterne opfylder kriterierne for indlæggelse på intensivafsnittet. Tærskelværdien er 100 %.

 

Referencer

Regionale retningslinje: Adgang til ydelser på intensiv terapienhed

Bilag 1 Patientkategorier

 

Cirkulation

 • Kritisk syge med enhver form for shock, (kardiogen, anaphylaktisk, septisk, neurogen, hypovolæmisk, toxisk)

 • livstruende arytmi

 • patienter efter genoplivning

 • lungeemboli med circulatorisk eller respiratorisk svigt.

Respiration

 • Akut respiratorisk svigt med alvorlig hypopoxi, hypercapni eller acidose, og behov for NIV eller respiratorbehandling. Tilstanden skal være reversibel eller give anledning til langtidskroniker behandling, og omfatter bl. a.

  • akut forværring af kronisk lungesygdom

  • visse neurogene og muskulære sygdomme.

  • Forgiftninger med fx CO, CO2, Nitrøse gasser, Klor

Metabolisme

 • Sygdomme med livstruende organpåvirkning, herunder

  • Svær diabetisk ketoacidose

  • Hyperosmolær-nonketotisk-diabetisk-koma

  • Endologiske krisetilstande, herunder Mb Addison, Thyreoitoksisk krise

  • Hypotermi

  • Drukning

Psykiatri

 • Delirium Tremens

 • Forgiftninger

Neurologi

 • Terapiresistente kramper

 • Status epileptikus

 • Glasgow coma scale < 9, fx visse alkoholintoksikerede

 • Guillan-barré-syndrom og ALS patienter i samarbejde med neurogruppen, Respirationscenter Vest og Neurorehabiliteringscenter Hammel

 • Commotio observation

Andre

 • Pankreatitis og gastrointestinal blødning efter afklaring med kirurgerne

 • Helpp syndrom

 • Postoperative uterusatoni

 • Svært præeklampsi

 • Højenergitraumer mod thorax eller abdomen

 • Klaring til transport, hvor intensiv behandling indgår, herunder

  • Aortaaneurismer

  • Intracerebrale katastrofer