Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Hjertestopundervisning på Aalborg UH, Thisted

Beskrivelse

 

Indeværende instruks skal læses i sammenhæng med Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks: AalborgUH, Thisted, der lægger sig til Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland som overordnet instruks.

 

Der er fem undervisningsniveauer, der består af:

E-learning med automatisk tilmelding og reminder via mail

BLS (basic life support – basal hjerte-lunge-redning)

ILS (Immediate life support)

ALS (Advanced life support)

Opdatering af viden for undervisere i BLS, ILS og ALS

 

Tilmelding til hjertestopkurser (BLS og ALS) her: http://www.kursus.rn.dk/

Det er obligatorisk at tilmelde sig undervisningen over kursusportalen Plan2learn. I Plan2learn kan man som leder få et overblik over, hvem der har deltaget i undervisningen. Har man allerede deltaget i BLS eller ALS kommer der en automatisk genereret påmindelse, når man skal på kursus igen.

 

 

E-learning

Der tilbydes tre kurser på tre forskellige niveauer med stigende kompleksitet.

Man skal bestå det kursusniveau, som svarer til ens funktion

E-læringen supplerer den fysiske hands-on undervisning og skal ses som et evidensbaseret supplement, der øger medarbejdernes viden om hjertestopbehandling.
For hvert niveau er der krav om en test. Man skal gennemføre e-læringskurset før deltagelse i den fysiske undervisning i hjertestop.

 

Basal genoplivning, mål og indhold

Målet er, at deltagerne efter endt undervisning kan stille diagnosen hjertestop og påbegynde hjertestopbehandling hos børn og voksne.

Alt nyansat personale skal, som en obligatorisk del af introduktionsprogrammet, deltage i kursus i BLS.

 

 

Udbydes

Ved hver introduktion samt en dag 10 gange årligt

 

Deltagere

Frekvens for deltagelse

Nyansatte, incl. læger, herunder KBU-læger UNDTAGEN nytilkomne læger, som får undervisning ved anæstesilæge (se senere i instruksen) samt anæstesisygeplejersker, som får undervisning i egen afdeling.

Personale ansat på sygehuset deltager minimum hver 3. år.

Psykiatrien deltager på lige fod med andre ansatte på matriklen

Undervisningstid på hold

2 timer (1 underviser pr. hold)

Sted

Thy-Sim

Ansvarlig underviser

Anæstesisygeplejerske

 

Indhold

Diagnosen hjertestop

Hjerte-lunge–redning (HLR) – med hovedvægt på basal HLR

Hjertestopbehandling til voksne og børn

Øvelser i hjertemassage og ventilation

Introduktion til AED, LP20 og anvendelse heraf

 

 

Ansvarsfordeling ift. undervisning i BLS

Ledelsen i det enkelte afsnit har ansvar for, at der sker en opdatering af personalets kompetencer. Der skal føres opdaterede lister over seneste kursus.

 

Immediate life support, mål og indhold

På hvert afsnit er der uddannet en ILS-superbruger, som har ansvar for at vedligeholde kollegers kompetencer ved hjertestop på eget afsnit. Dette gøres ved lokale træningsseancer.

 

ILS-superbrugere dækker egen afdelings umiddelbare behov for undervisning og beslutter i samarbejde med leder og kolleger, hvornår det er på tide med ny undervisning.

 

Indhold

Tidlig erkendelse af hjertestop med fokus på de forhold, der gør sig gældende i eget afsnit

Diagnosen hjertestop

Hjerte-lunge–redning (HLR) – med hovedvægt på basal HLR

Hjertestopbehandling til voksne og børn

Øvelser i hjertemassage og ventilation

Introduktion til AED, LP20 og anvendelse heraf

 

 

 

Avanceret genoplivning, mål og indhold

Målet er, at deltagerne efter endt undervisning kan indgå i den avancerede genoplivning jf. actioncards for egen faggruppe. ALS undervisning består af ALS – teori og simulationstræning.

 

Udbydes

4 gange årligt, 2 hold af 3 timer hver

  1. 1. 14 pladser i alt

Deltagere

Frekvens for deltagelse

Deltagere i hjertestopteam

medicinske læger

anæstesisygeplejersker

portører

bioanalytikere

 

Akutsygeplejersker samt intensiv-sygeplejersker deltager, idet der i samme seance trænes rødt medicinsk kald.

 

Deltagere i ALS deltager min. hvert 2½ år

(Ekstra observatører, f.eks. akutlæger er velkomne)

 

Undervisningstid pr. hold ALS

(teori og debriefing)

3 timer

08.00-11.00 og 12.00-15.00.

 

Sted

Thy-Sim

 

Ansvarlig for planlægning og tilmelding

Underviserne

Tilmelding sker via Plan2learn, se link tidligere i instruksen

 

Undervisere

2 anæstesisygeplejersker og 1-2 anæstesilæger

 

 

I en seance kan man nå 2-3 situationer efter ca. 1 times teoretisk undervisning.

Undervisningen i ALS supplerer undervisningen i BLS, men kan ikke erstatte den, idet simulationstræningen ikke underviser i den basale genoplivning.

 

Undervisning af nye læger og KBU-læger

Anæstesilæge underviser KBU-lægerne i hjertestop/lokal organisering i forbindelse med de første dage på matriklen, dette afvikles i forhold til KBU-forløbene.

Indhold

ALS i kort udgave med fokus på defibrillator og de lokale omstændigheder, dvs.: kort teori, guideline, telefonnummer, defibrillator, ekstern pacing, hjertestarter, kort scenarie, der illustrerer hjertestopteamet.

 

 

 

 

 

Øvrige læger

Øvrige læger skal minimum skal have BLS på afdelingen af en ILS-superbruger og desuden BLS-undervisning hvert tredje år ud over BLS ved nyansættelse. Den respektive læge skal selv dokumentere, hvornår vedkommende sidst har været på BLS.

Indhold i teoriundervisningen

Gennemgang af gældende retningslinjer for hjertestopbehandling jf. internationale guidelines for genoplivning, samt lokale retningslinjer og instrukser.

Hjertestopteamet – kompetencefordeling og afklaring af egen og andres rolle

Gennemgang og øvelser i anvendelse af defibrillator

Detaljeret undervisningsbeskrivelse findes hos underviserne

Introduktion til AED og LP20 samt anvendelse heraf

Indhold i simulationstræningen

Orientering, visning, udstyr, praktisk afprøvning

ABCDE-optimering, basal og avanceret HLR

Sikker mundtlig kommunikation, teamsamarbejde, debriefing

 

Ansvarsfordeling ift. undervisning i Avanceret genoplivning

Udvalgte grupper (se ovenfor) skal deltage i kurser om avanceret hjertestop min hvert 2½ år.

 

Ledelsen i det enkelte afsnit har ansvar for at der sker en opdatering af personalets kompetencer samt registrering af deltagelse.

 

Den medicinske cheflæge har ansvar for, at alle nyansatte læger, der indgår i hjertestopteamet, tilbydes og deltager i undervisning i ALS.

Afsnitsledende anæstesisygeplejerske er ansvarlig for, at nyansatte anæstesisygeplejersker tilbydes og deltager i undervisningen.

Anæstesiafdelingen er ansvarlig for at aftale kurser med underviserne, udbyde kurser, samt føre registrering over deltagere, der er mødt frem på kurset.

 

Opdatering af viden for undervisere i BLS, ILS og ALS

Hjertestopundervisningen varetages af en anæstesilæge og to anæstesisygeplejersker, som holder sig selv og ILS-superbrugerne opdaterede med de internationale guidelines.

ILS-superbrugerne skal opdateres hver gang der er noget nyt, mindst én gang om året.

 

 

Hyppighed for deltagelse

1 gang pr år

Min. hvert 5. år skal der en underviser til et europæisk kursus.

Sted

Aalborg eller Aarhus

Underviserne må dog gerne undervise hinanden.

 

Problemstilling

Formålet er at sikre, at personale ansat ved Aalborg UH, Thisted har de forudsætninger, der er nødvendige for at patienter, der får hjertestop i huset, får en ensartet og hurtig behandling, som lever op til de aktuelle nationale og internationale retningslinjer.

Formål

At sikre et ensartet uddannelsesniveau for sundhedsfagligt personale og andre personalegrupper, der indgår i hjertestopbehandlingen.

 

Indikatorer og tærskelværdier

Alt personale skal kunne håndtere hjertestop i henhold til egen funktion på hospitalet. Indikatorer og tærskelværdier i forhold til målopfyldelse findes i RKKP-databasen Danarrest.

Lister over deltagelse i hjertestopundervisning føres i de respektive afsnit.

 

Definition af begreber

Basal genoplivning: den indledende hjertestopbehandling, der skal foregå, indtil hjertestopteamet er til stede. Basal genoplivning betegnes også BLS (basic life support)

Avanceret genoplivning: den genoplivning, der varetages af hjertestopteamet, der også omfatter medicinsk behandling og defibrillering. Avanceret genoplivning betegnes også ALS (advanced life support)

ILS (Immediate life support): BLS under lokale forhold. En lokal ILS-vejleder iværksætter undervisning på egen afdeling.

 

Målgruppe for instruks

Alt personale ansat ved Aalborg UH, Thisted.

 

Referencer

Avanceret genoplivning. ERC Guidelines for resuscitation. Dansk Råd for Genoplivning - www.genoplivning.dk.