Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stroke - Duplex-undersøgelse (Ultralydsscanning af carotider) - Patientforløbsbeskrivelse

 

Beskrivelse

Patienter, der har gennemgået iskæmisk cerebrovaskulær eller okulær hændelse, skal ifølge standarderne i Dansk Apopleksiregister udredes med billeddiagnostik af carotiskarrene indenfor fire hverdage.

Indikationen for carotis-udredning er TIA (transitorisk iskæmisk attak), iskæmisk apopleksi med lette til moderate symptomer, amaurosis fugax eller retinal emboli. De neurologiske udfaldssymptomer skal med overvejende sandsynlighed kunne relateres til carotisgebetet.

Patienten skal som udgangspunkt være egnet til carotisoperation og en eventuel operation skal kunne gennemføres senest 3 måneder efter symptomdebut.

 

Duplex-undersøgelse anvendes som standard i denne udredning, når den primære mistanke retter sig mod arteriosclerotisk betinget sygdom.

 

Henvisning

Patienter indlagt i apopleksiafsnittet kræver ikke henvisning. Undersøgelsen aftales mellem duplexsygeplejerske og koordinerende sygeplejerske. Ved tvivl om indikationen konfereres med stuegangsgående læge.

 

Patienter kan dog henvises fra andre afdelinger eller fra egen læge på enten:

Fast-track henvisning, når patienten nyligt (< 1 uge) har haft cerebrovaskulære symptomer, der kan relateres til carotisgebetet. Det drejer sig oftest om patienter indlagt på anden afdeling eller patienter henvist fra øjenlæge.

 

Almindelig henvisning (WebPas) eller edifact), hvis patientens symptomer ligger længere/flere uger tilbage eller ikke er relateret til carotisgebetet.

 

Indkaldelse

For patienter, der er henvist på fast-track-henvisning, skal duplex-undersøgelsen foretages så hurtigt som muligt. Sekretæren kontakter henvisende afdeling telefonisk og aftaler tid til undersøgelsen. Ambulante patienter kontaktes ligeledes telefonisk, indkaldelse sendes i e-boks.

 

Information i forbindelse med indkaldelsen

Patienter henvist fra egen læge indkaldes pr. e-brev med information om undersøgelsen og muligheden for transportbestilling.

 

Undersøgelse ved af duplexsygeplejerske

I forbindelse med indkaldelsen lægges henvisningen samtidigt ind i booking-systemet. Der afsættes 45 min. pr. patient.

 

Patienterne undersøges af duplexsygeplejerske. I tilfælde af, at der ikke gøres betydende patologiske fund, gemmes billederne på PACS, og undersøgelsen beskrives efterfølgende af neurovaskulær læge. Svaret sendes til henvisende instans og til patientens egen læge, hvilket patienten informeres om.

 

Ved betydende patologiske fund tages kontakt til en neurovaskulær læge for at afklare det videre forløb. Lægen vurderer på baggrund af symptomer og sonografiske fund om der er operationsindikation og eventuelt behov for CT-angiografi. Supplerende CT-angiografi kan være indiceret ved tekniske vanskeligheder med dårlige oversigstforhold, usikkerhed i udmålingen af stenosegrad eller hvis duplexundersøgelsen rejser mistanke om anden karpatologi. Hvis der findes indikation for operation informeres patienten om forløb, formål og risici og dette journalføres sammen med oplæg til carotiskirurgisk konference. Der skal være journalført telefonnummer til patienten.

 

Carotiskirurgisk konference finder sted hver mandag kl. 13.00. Tilstede ved konferencen er neurovaskulær overlæge, karkirurger, neuroradiologisk læge og eventuelt øjenlæge. Sygehistorierne og de billeddiagnostiske undersøgelser drøftes, hvorefter der tages stilling til, hvorvidt patienten kan tilbydes operation.

I tilfælde af tilbud om operation, indkaldes patienten direkte til indlæggelse i Karkirurgisk Afdeling, sædvanligvis i samme uge.

 

De patienter, der har fået foretaget en carotisoperation, kommer til ambulant postoperativ kontrol på karkirurgisk afdeling ca. 3 måneder efter operationen.

Formål

Dokumentet er gældende for sygeplejersker, der foretager duplexundersøgelse i Neurologisk Afdeling, Apopleksiafdelingen, Apopleksi Dagafsnittet (6Ø) i Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital Syd.

 

Formålet med duplexundersøgelsen er at identificere de patienter, der ved operation vil kunne få nedsat deres risiko for ny cerebrovaskulær hændelse. Det drejer sig primært om patienter med en stenosegrad på over 50% på det i forhold til symptomerne relevante carotiskar. Der tilstræbes operation i den følgende uge.

Referencer

Ingen.