Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Enterale sonder til børn i intensivt regi

Anlæggelse, anvendelse, pleje og seponering af ventrikel- og ernæringssonder

Beskrivelse1

Indikation1

Kontra indikationer1

Ordination1

Dokumentation1

Generelt2

Materiale2

Fremgangsmåde2

Kontrol af sondens beliggenhed3

Måling af PH-værdi i aspirart3

Displacering af sonden3

Efter verifikation af sondeplacering3

Medicin i sonden4

Ernæringssæt4

Aspiration4

Infektion4

Tilstopning4

Pleje4

Seponering5

Formål5

Definition af begreber5

Referencer5

Beskrivelse

Indikation

 • • At tømme ventriklen i forbindelse med forgiftning (ventrikelsonde bedst)

 • • At tømme ventriklen i forbindelse med intubation eller andet indgreb, hvor der kan være risiko for aspiration

 • • At lindre patienten i forbindelse med kvalme, opkastning, og blødning

 • • At undgå luftophobning i ventriklen i forbindelse med kontinuerlig Non Invasiv Ventilation, f.eks. CPAP-behandling

 • • At holde ventriklen tom efter operative indgreb

 • • Til indgift af enteral ernæring

 • • Til indgift af medicin, væske eller kontrast

 • • Kvalme, ventrikelretention og nedsat funktion af cardias lukkemuskel

Kontra indikationer

 • • Blødningsforstyrrelser

 • • Lave trombocytter

 • • Stenoser

Der må ikke lægges sonde gennem næsen hos patienter med basisfraktur.

Ordination

Ernæringssonden skal altid lægeordineres.

Dokumentation 

Anlæggelsen dokumenteres i Clinical Suite. Længdemærket noteres i Clinical Suite.

Generelt

Ved kvalme og/eller ventrikelretention kan man vælge at anlægge en sonde til aflastning. Men en sonde i svælget kan i sig selv give anledning til kvalme, ventrikelretention og nedsat funktion af cardia. Da det således er generende og ikke risikofrit at ligge med en enteral sonde, skal den seponeres igen så hurtigt som muligt.

Materiale

 • • Røntgenfast ernæringssonde med guidewire eller anden passende sonde

 • • Fikseringsplaster

 • • Lidocain-gel.

 • • Håndklæde og kapsel

 • • Sprøjte - nyfødte 2-4 ml, større børn 5-10 ml.

 • • Stetoskop

 • • Handsker

 • • Pen til markering på ernæringssonden

Fremgangsmåde

Det er en god ide at være to personer til anlæggelse af sonde. Den ene holder/støtter, trøster, beroliger, afleder barnet, og den anden anlægger sonden.

Barnet + forældre informeres om og forberedes på proceduren– Informeret samtykke til behandling (Region Nordjylland)

Vask hænder og anvend handsker - Håndhygiejne (2.1) og Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2) (Infektionshygiejne).

Med start fra spidsen af sonden udmåles afstanden fra patientens næsebor til patientens øreflip og videre ned til et punkt få centimeter under diafragma, hvis sondespidsen skal placeres i ventriklen og ellers til ønsket placering. Den udmålte længde identificeres og markeres på sonden med vandfast pen. Når sonden er lagt, skal dette punkt være ud for patientens næsebor.

Den tyndeste mulige sonde bør altid vælges.

På sonder med guidewire blødgøres den indvendige polymere overflade ved at lidt sterilt vand sprøjtes ned i sonden, mens guidewiren er på plads i sonden. Derefter kontrolleres det, at guidewiren kan bevæges frit i sonden.

Hvis tilstanden tillader det, lejres patienten i siddende stilling eller liggende på ryggen med eleveret hovedgærde.

Anbring et håndklæde på brystet og giv om muligt patienten en kapsel at holde ved.

Man kan vælge at fugte/blødgøre sondeoverfladen med filtreret/sterilt vand eller Lidocain-gel, eller smøre Lidocain-gel i næseboret, inden sonden anlægges.

Sonden indføres via næsebor til svælget.

Når sonden er i svælget kan det være hensigtsmæssigt at tilbyde barnet en mundfuld vand som synkes samtidig med, at sonden føres ned i ventriklen. Der må ikke forceres ved modstand ved indføring af sonden.

Nedlæggelsen af sonden fortsætter til markeringen på sonden er ved patientens næsefløj.

Ved hoste eller cyanose fjernes sonden omgående idet det er tegn på at den er i trakea.

Sonden fikseres omhyggeligt og uden tryk på næsefløjene med plaster så tæt på næseboret som muligt, gerne på en underliggende DuoDerm-plade på kinden.

Guidewiren fjernes og kastes.

 

Når sonden er placeret, kontrolleres placering/funktion umiddelbart med sprøjte (nyfødt og spædbørn 2-4 ml, små børn 5-10 ml, større børn 10-20 ml)

 • Aspiration (af mavesaft) henblik på pH-måling, pH værdi fra 1-5 indikerer velplaceret sonde. Konferer med læge om sonden nu må anvendes. Behandling med protonhæmmer kan give højere pH værdi.

 • Røntgenkontrol anbefales af sundhedsstyrelsen. Lægelig vurdering om PH værdien er nok (noteres i journalen)

 • Sprøjt luft i mavesækken, mens der med stetoskop lyttes efter boblelyde over epigastriet (usikker metode).

 

Hos bevidsthedspåvirket barn:

Vær opmærksom på at beskytte patient mod aspiration, da patienten mangler sine naturlige reflekser.

Kontrol af sondens beliggenhed

Sondens placering kontrolleres

 • • Før hver anvendelse og 3 gange/døgn ved kontinuerlig brug

 • • Ved tvivl om placering

 • • Efter træk på sonden

 • • Voldsom, heftig opkastning

 • • Voldsom ukontrollerbar hosten

PH måling anvendes som første kontrolredskab, sekundært stetoskop og boblelyde.

På grund af den kumulerede risiko ved gentagen udsættelse for røntgen-bestråling hos børn er røntgenkontrol sidste valg ellers henvises til ovenstående kontrolprocedure.

 

Efter verifikation af sondeplacering

Opstart af ernæring og fortløbende ernæringsregimer er individuel.

Hovedgærdet bør være eleveret 30-45 grader, når patienten sondeernæres (afvigelser dokumenteres).

Tryksymptomer observeres, dvs. rødme hvidlig eller farveløs afmærkning af næsefløjene.

Hyppig og grundig mundhygiejne Se instruksen Mund- og øjenpleje til børn < 7 år i intensivt regi

Medicin i sonden

Der kan gives medicin i sonden. Tabletter skal i så fald være knuste/helt opløste i sterilt/filtreret vand. Vand- og medicinmængden føres på væskeskemaet.

Før og efter indgift af medicin og ved pause i indgift af sondemad skylles sonden grundigt med filtreret/sterilt vand for at undgå tilstopning - mængde: nyfødte og spædbørn 2-4 ml., små børn 5-10 ml. og endnu større børn 10-20 ml.

Ernæringssæt

Ernæringssættet skal behandles aseptisk og må kun anvendes i 24 timer. Derefter kasseres sættet og et nyt tages i brug. Ernæringssæt og ernæring skiftes samlet 1 gang hvert døgn - Ernæringssonder (5.8) (Infektionshygiejne).

Sidestudsen i ernæringssættet anvendes til aspiration, medicin- og væskeindgift, så adskillelse af sættet så vidt muligt undgås.  

Vigtigt: Sprøjten, som anvendes til kontrol af sonden, mærkes tydeligt som "sonde-værktøj".

Aspiration

Aspiration forebygges ved at sikre sondens korrekte placering før og under brug, se under daglig kontrol. Elevation af hovedgærdet 30-45° er med til at nedsætte risikoen for passivt tilbageløb og aspiration.

Infektion

Gastroenteritis kan opstå som følge af kontamination af sondeernæring. Risikoen er øget ved patient i syreneutraliserende behandling. Der bør derfor udføres omhyggelig håndhygiejne og anvendes engangshandsker ved håndtering af sonder, ernæringssæt og sondeernæring. Den af firmaet angivne maksimale tid for ophængning af sondeernæring skal overholdes.

Der må indgives sterilt vand sammen med sondeernæring i sidestudsen i ernæringssættet. Ernæringssættet skal skiftes dagligt idet der kan være bakterievækst i sættet - Ernæringssonder (5.8) (Infektionshygiejne).

Anvendes ernærigssættet udelukkende til sterilt vand skiftes ernærigssættet hver 3. døgn.

Tilstopning

Især tynde ernæringssonder bliver nemt tilstoppet. For at nedsætte risikoen skal sonden gennemskylles med sterilt/filtreret vand før og efter medicinindgift samt før og efter indgift af sondemad.

 • • Mængde: nyfødte og spædbørn 2-4 ml., små børn 5-10 ml. og endnu større børn 10-20 ml.

Er sonden stoppet kan man forsøge at opløse proppen med Cola, danskvand eller kogt lunken vand/te.

Pleje

Barnet observeres for tryk fra sonden gange 3 dagligt.

Plaster på kinden skiftes/soigneres efter behov.

Daglig pleje dokumenteres på observationsskemaet/Clinical Suite.

Når sonden har ligget i 4-6 uger skal den skiftes, medmindre det er kontraindiceret.

Sondeskift dokumenteres Clinical Suite.

Seponering

 • • Barnet og forældre orienteres om handlingen

 • • Hovedgærdet eleveres

 • • Sygeplejersken finder en kapsel og cellestof og tager usterile handsker på

 • • Sondefikseringen løsnes

 • • Sonden trækkes op i et jævnt træk, for at mindske patiens ubehag ved proceduren

 • • Sonden lægges i kapslen og kasseres og patienten soigneres med cellestoffet

Formål

At sondenedlægning foregår hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

At barnet sikres optimale muligheder for at genvinde eller opretholde sin ernæringsmæssige tilstand.

At minimere risici, gener og alvorlige bivirkninger for patienten gennem standardiserede anbefalinger ved sondens anlæggelse, kontrol af placering samt anvendelse.

Definition af begreber

Ved ernæringssonder her forstås sonder, som via svælget, er anbragt i ventrikel, duodenum eller jejunum, til indgift af ernæring, væske og/eller medicin.

Referencer

Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder