Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Enterale sonder til børn i intensivt regi

Anlæggelse, anvendelse, pleje og seponering af ventrikel- og ernæringssonder

Beskrivelse1

Indikation1

Kontra indikationer1

Ordination1

Dokumentation 1

Generelt1

Anlæggelse af sonden2

Anvendelse2

Ernæring i sonden2

Medicin i sonden2

Pleje3

Kontrol af sondens beliggenhed3

Generelt3

Ernæringssæt3

Tilstopning3

Seponering3

Formål4

Definition af begreber4

Referencer4

 

Beskrivelse 

Indikation 

 • • Til indgift af entetral ernæring, medicin og væske 

 • • At undgå luftophobning i ventriklen i forbindelse med kontinuerlig Non Invasiv Ventilation, f.eks. CPAP-behandling 

 • • At tømme ventriklen i forbindelse med intubation eller andet indgreb, hvor der kan være risiko for aspiration 

Kvalme eller ventrikelretention  

Kontra indikationer 

 • • Blødningsforstyrrelser 

 • • Lave trombocytter 

 • • Stenoser 

Der må ikke lægges sonde gennem næsen hos barn med basisfraktur. 

Ordination 

Ernæringssonden skal altid lægeordineres. 

Dokumentation  

Anlæggelsen dokumenteres i Clinical Suite. Længdemærket noteres i Clinical Suite under adgange. 

Generelt 

Ved kvalme og/eller ventrikelretention kan man vælge at anlægge en sonde til aflastning. Men en sonde i svælget kan i sig selv give anledning til kvalme, ventrikelretention og nedsat funktion af cardia. Da det således er generende og ikke risikofrit at ligge med en enteral sonde, skal den seponeres igen så hurtigt som muligt.  

Anlæggelse af sonden 

Ting du skal bruge: 

 • • Ernæringssonde med guidewire. Vi har Nutricia Flocare sonder str. 6, 8 og 10 

 • • Fikseringsmateriale: DuoDerm-plade og plaster 

 • • Lidocain-gel eller sterit/filter vand 

 • • Sprøjte - nyfødte 2-4 ml, større børn 5-10 ml. 

 • • Stetoskop 

 • • Handsker 

 • • PH-indikator 

Fremgangsmåde 

Det er en god ide at være to personer til anlæggelse af sonde. Den ene holder/støtter, trøster, beroliger, afleder barnet, og den anden anlægger sonden.  

Barnet kan evt. smertestilles med sukkervand og narresut. 

Barnet + forældre informeres om og forberedes på proceduren– Informeret samtykke til behandling (Region Nordjylland) 

 • • Den tyndeste mulige sonde bør altid vælges.  

 • • Vask hænder og anvend handsker - Håndhygiejne (2.1) og Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2) (Infektionshygiejne). 

 • • Med start fra spidsen af sonden udmåles afstanden fra barnets næsebor til barnets øreflip og videre ned midt mellem brystbenet og navlen. Den udmålte længde identificeres og længdemærket aflæses.  

 • • Barnet lejres i siddende stilling eller liggende på ryggen med eleveret hovedgærde med hovedet let forover bøjet.  

 • • Man kan vælge at fugte sondeoverfladen med filtreret/sterilt vand eller Lidocain-gel, eller smøre Lidocain-gel i næseboret inden sonden anlægges.  

 • • Sonden indføres via næsebor til svælget. 

 • • Når sonden er i svælget kan det være hensigtsmæssigt at tilbyde det vågne barn en mundfuld vand som synkes samtidig med, at sonden føres ned i ventriklen. Der må ikke forceres ved modstand ved indføring af sonden. 

 • • Nedlæggelsen af sonden fortsætter til det aflæste længdemærke på sonden er ved barnets næsebor. 

 • • Ved hoste eller cyanose fjernes sonden omgående, idet det er tegn på at den er i trachea. 

 • • Sonden fikseres omhyggeligt og uden tryk på næsefløjene med plaster så tæt på næseboret som muligt, gerne på en underliggende DuoDerm-plade på kinden. 

 • • Sondens placering kontrolleres. Sonden aspireres med henblik på pH-måling. PH værdi fra 1-5 indikerer velplaceret sonde. Behandling med protonhæmmer kan give højere pH værdi. 

 • • Kan der ikke aspireres mavesaft kontrolleres sonden ved indsprøjtning af luft, mens der med stetoskop lyttes efter boblelyde over epigastriet (nyfødt og spædbørn 2-4 ml, små børn 5-10 ml, større børn 10-20 ml) 

 • • Ved usikkerhed kan røntgenundersøgelse i sjældne tilfælde være nødvendig. 

Anvendelse 

Enterale sonder kan anvendes til ernæring, medicinindgift og aspirater/luft fra ventriklen 

Ernæring i sonden 

Se PRI-instruks Ernæring til det kritisk syge barn 

Medicin i sonden 

Der kan gives medicin i sonden. Tabletter skal være knuste/helt opløste i sterilt/filtreret vand. Vand- og medicinmængden føres på væskeskemaet.  

Før og efter indgift af medicin og ved pause i indgift af sondemad skylles sonden grundigt med filtreret/sterilt vand for at undgå tilstopning - mængde: nyfødte og spædbørn 2-4 ml., små børn 5-10 ml. og endnu større børn 10-20 ml. 

Pleje 

Kontrol af sondens beliggenhed  

Sondens placering kontrolleres 

 • • Før hver anvendelse og 3 gange/døgn ved kontinuerlig brug 

 • • Ved tvivl om placering 

 • • Efter træk på sonden 

 • • Voldsom, heftig opkastning 

 • • Voldsom ukontrollerbar hosten 

PH måling anvendes som første kontrolredskab, sekundært stetoskop og boblelyde. 

På grund af den kumulerede risiko ved gentagen udsættelse for røntgen-bestråling hos børn er røntgenkontrol sidste valg. 

Generelt 

Barnet observeres for tryksymptomer fra sonden dvs. rødme hvidlig eller farveløs afmærkning af næsefløjene 3 gange dagligt.  

Plaster på kinden skiftes/soigneres efter behov. 

Daglig pleje dokumenteres på observationsskemaet/Clinical Suite. 

Når sonden har ligget i 6 uger skal den skiftes, medmindre det er kontraindiceret. 

Sondeskift dokumenteres i Clinical Suite.  

Hovedgærdet bør være eleveret 30-45 grader, når patienten sondeernæres for at undgå aspiration og passivt tilbageløb. 

Hyppig og grundig mundhygiejne Se instruksen Mund- og øjenpleje til børn < 7 år i intensivt regi  

Ernæringssæt 

Ernæringssættet skal behandles aseptisk og må kun anvendes i 24 timer pga risiko for bakterievækst. Derefter kasseres sættet og et nyt tages i brug. Ernæringssæt og ernæring skiftes samlet 1 gang hvert døgn kl 6.00, - Ernæringssonder (5.8) (Infektionshygiejne). 

Sidestudsen i ernæringssættet anvendes til aspiration, medicin- og væskeindgift, så adskillelse af sættet så vidt muligt undgås.   

Der må indgives sterilt vand sammen med sondeernæring i sidestudsen i ernæringssættet.  

Anvendes ernæringssættet udelukkende til sterilt vand skiftes ernæringssættet hver 3. døgn.  

Vigtigt: Sprøjten, som anvendes til kontrol af sonden, mærkes tydeligt som "sonde-værktøj". Kun sprøjter til aspiration, luft- og vand indgift må gemmes og skiftes dagligt. 

Tilstopning 

Især tynde ernæringssonder bliver nemt tilstoppet. For at nedsætte risikoen skal sonden gennemskylles med sterilt/filtreret vand før og efter medicinindgift samt før og efter indgift af sondemad.  

 • • Mængde: nyfødte og spædbørn 2-4 ml., små børn 5-10 ml. og endnu større børn 10-20 ml. 

Er sonden stoppet kan man forsøge at opløse proppen med danskvand eller lunken sterilt/filtrer vand.  

Seponering 

 • • Barnet og forældre orienteres om handlingen 

 • • Hovedgærdet eleveres 

 • • Sondefikseringen løsnes 

 • • Sonden trækkes op i et jævnt træk, for at mindske barnets ubehag ved proceduren 

Formål 

At sondenedlægning foregår hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

At barnet sikres optimale muligheder for at genvinde eller opretholde sin ernæringsmæssige tilstand. 

At minimere risici, gener og alvorlige bivirkninger for barnet gennem standardiserede anbefalinger ved sondens anlæggelse, kontrol af placering samt anvendelse. 

Definition af begreber 

Ved ernæringssonder her forstås nasogastrikssonder, som gennem næsen via svælget, er anbragt i ventriklen til indgift af ernæring, væske og/eller medicin. 

Referencer 

Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder