Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Undersøgelser udført uden for diagnostisk enhed

 

Formål

  • • At sikre kvalitetssikring af udstyr og at undersøgelser udføres korrekt således at korrekt og sikker diagnostik opnås.

  • • At sikre patientens og personalets sikkerhed.

 

Målgruppe

Afsnittets læger og sygeplejersker i sengeafsnit og på T-OP.

 

Definition

Ved undersøgelser uden for diagnostisk enhed menes at Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit overtager udførelse og tolkning af undersøgelser, uden involvering af den afdeling, hvor undersøgelsen normalt hører hjemme.

 

Afgrænsning

I Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit berører det tre forhold:

  1. 1. Måling af blodsukkerværdier i Sengeafsnittet

  2. 2. Brug af røntgengennemlysning ved indgreb på T-OP

  3. 3. Brug af ABL til analyse af blodets syrebasestatus på T-OP

 

Ad 1) Blodsukkermåling i Sengeafsnittet:

Sengeafsnit T har et blodsukker-måleapparat stående. Det ejes og serviceres af Klinisk-Kemisk Afdeling, der skal kontaktes ved tekniske problemer.

Dokumentation for eftersyn ved Klinisk-Kemisk Afdeling, men dato skal indføres i log-bog ved maskinen.

I dagligdagen foretages blodsukkermålinger af Afsnittets sygeplejersker og det påhviler dem at indføre målte værdier i relevant skema for den enkelte patient.

Alle sygeplejersker der ansættes i Afsnittet gennemgår et formaliseret oplæringsprogram i prøvetagning, gennemførelse af blodsukker-analysen og kalibrering af apparatet for at sikre korrekt udført analyse og for korrekt funktion af apparatet.

Undervisningen foretages af bioanalytikere ved Klinisk Kemisk Afdeling. Når oplæringsprogrammet er afsluttet får den enkelte sygeplejerske en kode til måleapparatet og kan herefter foretage målinger selvstændigt. I oplæringsfasen og ved brug af vikarer foregår blodsukkermålingen under ansvarshavende sygeplejerskes ansvar.

Blodsukker-måleapparatet skal kalibreres jævnligt. Den beder selv derom og kan efterfølgende ikke foretage flere analyser før end kalibrering er fuldført. Apparatet kalibreres mindst hver 14. dag.

Dato for kalibrering skal indføres i log-bog, sammen med initialer på den, der har foretaget kalibreringen. Log-bogen ligger ved apparatet.

Ansvarshavende: Afsnitsledende sygeplejerske i Sengeafsnit T.

 

Ad 2) Brug af røntgengennemlysning ved T-operation

Afdelingen råder over en C-bue lokaliseret på T-OP. Vedligehold og serviceeftersyn, samt dokumentation herfor, udføres ved Teknisk Afdeling. Dato for service skal indføres i logbog, der ligger ved maskinen.

Røntgenudstyret bruges kun lidt i Afdelingen. Bruges som arbejdsredskab i form af gennemlysning ved dilatationer af og/eller stentanlæggelser i spiserør og luftveje på forskellige indikationer, for at sikre korrekt placering, hvilket kontrolleres umiddelbart ved efterfølgende skopi. Faste billeder tages ikke på T-OP. Efterfølgende kontrol af stentplacering foretages ved enten undersøgelse på Røntgenafdelingen eller ved fornyet skopi på T-OP. Foretages ved behov, og efter indikation af læge.

Endvidere anvendes gennemlysning ved eftersøgning, hvor der mangler serviet eller instrumentoptælling (sjældent).

T-OP-sygeplejersker hjælper ligeledes til ved anlæggelse af ”porte” i gennemlysning.

Ved Radiologisk Afdeling er mindst to operationssygeplejersker oplært til superbrugere og de øvrige til alment brug, inkl. undervisning i strålehygiejne (røntgen-kørekort) for at sikre korrekt betjening af udstyret, inklusiv overholdelse af strålehygiejniske retningslinjer. Oplæring af nyansatte foregår koordineret med behov og indpasses med øvrig oplæring i specialet.

Ansvarshavende for koordinering af dette: Afsnitsledende Sygeplejerske på T-OP.

Lægerne er oplært til alment brug gennem stadig supervison af erfarne kollegaer og skal have gennemgået kursus i strålehygiejne.

Lægerne har ansvar for at minimere gennemlysningstid og for at alt personale på stuen bærer forskriftsmæssig strålebeskyttelse i form af, som minimum, blyforklæder.

Gravide fritages for arbejde der indebærer brug af C-bue.

Der føres log-bog over C-buens brug, indeholdende dato, afdeling, gennemlysningstid, læge og sygeplejeinitialer. Log-bogen ligger ved C-buen.

Alle får tilbudt dosimeter til registrering af den stråledosis man udsættes for, men det er ikke et krav at den bruges, grundet den sjældne brug generelt. Evt. dosimeter påsættes under blyforklæde på den side, der vender mod røntgenudstyret.

Er man tilstede i rum, hvor der foretages gennemlysning mere end to gange om ugen, skal dosimeter anvendes.

I januar måned gennemgås log-bogen med stråleansvarlig på Røntgenafdelingen med henblik på om fortsat brug af dosimeter er frivillig eller om det skal ændres til et påbud. Øges antallet af undersøgelser/gennemlysningstiden til et konstant højere niveau i løbet af året, skal forholdet drøftes med stråleansvarlig på Røntgenafdelingen.

Korrekt tolkning af det der ses ved gennemlysning, påhviler alene den kirurg, der foretager undersøgelsen. Under oplæring af ’yngre kollegaer’ påhviler det den superviserende speciallæge.

Overordnet ansvarlig: Ledende overlæge i Hjerte- Lungekirurgisk Afsnit.

 

Ad 3) Brug af ABL til analyse af blodets syrebasestatus på T-operation

Er beskrevet ved perfusionsafsnittet. Se følgende link:

ABL8xx - betjeningsvejledning – decentral

Blod-gas - Decentralt laboratoriemedicinsk måleudstyr

Service og dokumentation herfor ved Klinisk-Kemisk afdeling, der gemmer dokumentationsfil i maskinen.