Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vold og trusler mod personale på akutlægebilen

 

Formål

Standarden skal sikre:

  • • at der drages omsorg for personale, der har været udsat for vold og trusler

  • • at der sker forebyggende tiltag, der begrænser risikoen for, at personale udsættes for vold og trusler.

  • • at vold og/eller trusler mod personale dokumenteres

 

Målgrupper og anvendelsesområde

Læger og lægeassistenter med funktion ved akutlægebilen og alle ledere.

 

Definition af begreber

Vold og trusler: Tilfælde, hvor en person er udskældt, truet eller overfaldet i forbindelse med arbejdets udførelse, hvor misbruget, truslen eller overfaldet indeholder eksplicit eller implicit angreb på den enkeltes sikkerhed, trivsel eller helbred.

Det er den krænkede, der som udgangspunkt definerer grænsen for det tolerable og det krænkende.

 

Beskrivelse

Anmeldelse

Nærmeste leder skal underrettes og episoden skal registreres og anmeldes som arbejdsskade og det er nærmeste leders ansvar. Se skema til Anmeldelse af arbejdsulykker

Tilkald af politi

Udsættes en ansat for vold og trusler, skal truslen konkret vurderes i forhold til, om den skal have opsættende virkning på den igangværende patientbehandling. Hvis personale, patientens eller pårørendes helbred trues, skal politiet umiddelbart tilkaldes.

Dette kan ske ved at trykke på den orange knap (nødkald) på SINE-terminalen, hvorved der lyder en alarmtone på AMK-Vagtcentralen. En af de tekniske disponent åbner herefter for ”stillelytning” og lytter efter, hvad der sker. Hvis den tekniske disponent kan lytte sig frem til at der er behov for at tilkalde politiet gøres dette. Samtalen logges og kan derved anvendes i en efterfølgende bevisførelse.

Hvis den tekniske disponent under ”stillelytning” vurdere at det ikke vil forværre situationen at foretage en normal opkaldsanmodning til SINE-terminalen gøres dette.

Den kan ikke ses eller høres på en SINE-terminal når stillelytning er aktiv. Stillelytning kan kun aktiveres umiddelbart efter et nødkald.

Tilkaldes akutlægebilen til hændelser, hvor der er brugt skydevåben, stikvåben eller slagvåben skal akutlægebilen afvente politiets ankomst og sikring af skadestedet, før endelig fremkørsel.

Efterfølgende håndtering af hændelsen

Når episoden er overstået opfordres den krænkede til hurtigst muligt at skrive en redegørelse. Den krænkede indsender redegørelse til AMK-vagtcentralen, lægger en kopi ved journalen og opbevarer en kopi selv. Dette sikrer at episoden haves i frisk erindring. Den krænkede opfordres til, at en tillidsrepræsentant involveres til gennemlæsning evt. nærmeste leder.

Den krænkede opfordres til at skaffe evt. (skade-)journal og politirapport.

Den eller de pågældende tilbydes afløsning fra vagten og evt. kriseterapeutisk assistance fra krisepsykolog.

Nærmeste leder orienteres om hændelsen. Ledelsen kontakter den krænkede hurtigst muligt og tilbyder relevant støtte evt. også til pårørende.  

Den krænkede orienteres om mulighederne for erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen. I en given situation, hvor den krænkede og nærmeste leder enes om anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde episoden indenfor 5 dage.

Øvrige medarbejdere orienteres om hændelsen og om behovet for understøttelse af den krænkede.    

Juridisk bistand og anden bistand skal tilbydes. Ofte vil den krænkedes faglige organisation kunne tilbyde støtte.

Der skal laves audit på hændelsen, så der kan ske en læring og en lignende hændelse kan undgås.

 

Kvalitetsovervågning

Anmeldelser, hvor personale har været udsat for vold eller trusler, analyseres mindst en gang årligt i Kvalitetsudvalget. Dette dokumenteres i: Referater af møder i Kvalitetsudvalget

 

Referencer

Standard nr. 1.2.8, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.

 

Vejledning for håndtering og forebyggelse af vold, Region Nordjylland 2009