Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopoverlevere - samarbejdsaftale mellem Neurologisk Afdeling og intensivafsnit på Aalborg Universitetshospital

Formål

At prognosticering af funktionsniveau hos overlevende, komatøse patienter med tegn på anoxisk hjerneskade efter hjerte-lunge-redning (genoplivning) sker koordineret og standardiseret på evidensbaseret grundlag.

Baggrund

Ved overlevelse efter hjertestop er der behov for intensivbehandling og -pleje i en periode. Behandlingen omfatter bl.a. terapeutisk hypotermibehandling.

Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og kommunikation i forbindelse med behandlings-mæssige og diagnostiske tiltag samt rekvirering af neurologisk tilsyn hos patienter, der har overlevet hjertestop, og som ikke viser tegn til opvågning. Aftalen gælder både hypotermibe-handlede og ikke-kølede patienter.

Definition

Intensivafsnit Aalborg Universitetshospital, der behandler hjertestopoverlevere:

  • • TIA: Thoraxintensivt Afsnit

  • • R: Almenintensivt Afsnit

  • • NOTIA: Neuro-orto-traumeintensivt Afsnit

  • • 103: Intensivafsnit højtspecialiseret for børn og gravide

Myoklonier: Ufrivillige muskelryk

SSEP: Somatosensorisk evokerede potentialer

EEG: Elektroencefalogram

RASS: Richmond Agitation and Sedation Scale

GCS: Glasgow Coma Scale/Score

NCSE: Non-convulsiv status epilepticus

CTC: CT af cerebrum

MRC: MR af cerebrum

HTB: Hypotermibehandling

Beskrivelse

Koordinering af samarbejde

Afsnitsansvarlig overlæge på TIA og ledende overlæge på Neurologisk Afdeling, har det overordnede, lægefaglige ansvar for koordinering af samarbejdet i henhold til denne aftale.

Evaluering

Samarbejdsaftalen evalueres hvert år (eller tidligere ved behov) på initiativ af afsnitsansvarlig overlæge, TIA.

Flowchart

Opgavefordeling
  • • Neurologisk Afdeling: tilsynsfunktion

  • • Intensivafsnit: bestiller SSEP og EEG jævnfør flowchart

 

TID

HÆNDELSE

INTENSIVAFSNIT

NEUROLOGISK AFDELING

0. time

Pt. modtages efter genoplivning til observation, behandling, evt. HTB på intensiv afsnit

GCS, Pupilforhold og motorisk respons dokumenteres. Pt. behandles i henhold til hypo-termiinstruks.

Der afsendes henvisning til Klinisk Neurofysiologisk Afd. mhp. SSEP og EEG med ønsket tidspunkt for udførelse: undersøgelsen tilstræbes udført tredje døgn efter opnåelse af normotermi efter HTB eller tredje døgn efter genoplivning uden HTB, dato angives.

 

8. time

32-34°C HTB

Target-tidspunkt

 

32. time

Opvarmning startes efter HTB

Myoklonier kan behandles, hvor disse forstyrrer den øvrige symptomatiske behandling. Som førstevalg foretrækkes valproat:
valproat 1200-1800 mg i.v./døgn fordelt på to doser.
Ved manglende effekt kan tillægges levetiracetam (Keppra®) fx 500 mg x 2 i.v.

Mulig telefonisk konsultation vedr. myokloniterapi.

Serum-valproat kun ved mistanke om toksicitet (trombocytopeni og leverpåvirkning). S-værdi er ikke terapivejledende.

40. time

Normotermi

Temp. >35°C: RASS -1 og tubeaccept.

 

48.-88. time

Vækket pt., udtrappet sedation

Vurdering af neurologisk status: Såfremt pt. udviser:
1. reproducerbare lokalise-rende afværgebevægelser
eller
2. er vågnet op (kontaktbar patient) eller død,
da afbestilles SSEP, EEG bi-beholdes.

- Hvis/når der er meddelt tid til SSEP/EEG, bestilles neurologisk tilsyn (tlf. + webPAS) med angivelse af tidspunkt for SSEP/EEG.

- Bestiller evt. CTC - hen-visning via intensivlæge.

- Sikrer udelukkelse af po-tentielt reversible årsager:

1. metaboliske forstyrrelser, 2. kredsløbsinsufficiens og 3. sedativa og muskelrelaxantia (obs. ændret elimination ved hypotermi).

- Vanlig intensiv terapi- homeostasis.

- Overvej trakeostomi.

- Samtale med pårørende.

- MRC-/CTC-logistik aftales med røntgen og neuro-anæstesi.

Evt. første neurologiske vurdering (ved tvivl på intensiv afdeling om den neurologiske status og tolkning af de objektive neurologiske fund. Kontakt vagthavende neurolog 88-390).

Ved klinisk mistanke om NCSE konfereres med neurolog mhp. EEG til udførelse akut.

SSEP og EEG udføres tredje døgn efter opnåelse af normotermi eller tredje døgn efter hjertestop uden HTB. Klinisk Neurofysiolo-gisk Afd. afgiver svar på undersøgelse direkte til Neurologisk BV (telefon) og intensiv afdeling (fax).

Tolkning af SSEP og EEG er en neurologisk opgave.

88.-112. time

Svar på SSEP og EEG
Neurologisk vurdering

Opfølgning på SSEP- og EEG-svar. Ved utvetydigt negativt resultat af SSEP kan der evt. konfereres telefonisk med neurologisk vagthavende mhp. nødvendighed af neurologisk tilsyn (entydig dårlig prognose).

Neurologisk Afd. kommer på tilsyn snarest muligt, efter der foreligger svar på SSEP og EEG.

Evt. kontakter neurologisk vagthavende Neurofysio-logisk Afd. for mundtligt svar og konference.

Den tilsynsgående neurolog rapporterer ved morgenkonference på Neurologisk Afdeling om patienten, af hensyn til kontinuitet i den løbende neurologiske vurdering.

112.-144. time

Foreløbig prognose foreligger

Tværfaglig konsensus. Foreløbig vurdering af:
- prognose
- genoptræningspotentiale
- behandlingsniveau

Tværfaglig konsensus. Foreløbig vurdering af:
- prognose
- genoptræningspotentiale
- henvisning til genoptræ-ning påhviler stamafde-ling/intensivafsnit, men bør ske på baggrund af en drøftelse mellem genoptræningsstedet og neurologisk afdeling.