Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kopforløsning


Forudsætning for kopforløsning:

1.

Informeret samtykke.

2.

Overblik over progression, moderens og barnets tilstand samt risikofaktorer.

3.

Orificium fuldt dilateret.

4.

Caput må ved fjerde håndgreb ikke føles over symfysen. Der må højst kunne føles lidt af caput i den ene side.

5.

Caputs dybeste ossøse punkt ved eller under spinae. Eneste undtagelse er vaginal forløsning af tvilling B i hovedstilling.

6.

Regelmæssig baghovedstilling, uregelmæssig baghovedstilling eller forissestilling. Overvej ultralydsscanning ved tvivl om position.

7.

Moderens blære tom.


CAVE: Stor fødselssvulst der kan give anledning til at tro, at caput står dybere, end det gør. Husk derfor 4. håndgreb.

Speciallæge skal være til stede ved kopforløsning.Indikation for kopforløsning:

1.

Føtal asfyksi. Tag evt. skalp-laktat/-pH. Overvej årsag til asfyksi (overstimulation med Syntocinon-drop?)

2.

Tilstande hos moderen der kræver skånsom forløsning/presseperiode (præeklampsi, hypertension, morbus cordis m.m.).

3.

Manglende progression trods optimalt vearbejde.

4.

Udtrættet mor.


Kontraindikationer:

1.

Betydende del af caput føles ved 4. håndgreb.

2.

Caput over spinae.

3.

Ansigtspræsentation.

4.

Mistanke om føtal hæmofili/trombocytopeni.

5.

Præmaturitet. Gestationsalder under 34 uger.

6.

Kendt bækkenforsnævring.

7.

Ufuldstændig dilatation af orificium (undtagen ved gemellus B).


Valg af kop:

Lægen, der har ansvaret for forløsning, vælger blød eller hård kop:

Blød kop bedst egnet ved:

-

Tilfælde uden betydende fødselssvulst.

-

Caput er fuldt roteret.

-

Caput er på eller lige over bækkenbunden.

Hård kop bedst egnet ved:

-

Uregelmæssig baghovedstilling.

-

Når caput ikke er fuldt roteret (>45 gr).

-

Når caput står relativt højt.

-

Ved betydende fødselssvulst.


Metode
 

Den ansvarlige læge sikrer at checkliste fra Sikre Fødsler udfyldes, når der er fundet indikation for kopforløsning.

1.

4. håndgreb.

2.

Vaginal eksploration: Caputs stand/rotation.

3.

Information til fødende og partner. Informeret samtykke opnås og journalføres.

4.

Samarbejde med jordemoder aftales. Perineumstøtte i henhold til instruks Sphincterruptur.

5.

Pædiater informeres: Skal være til stede ved mistanke om asfyksi.

6.

Lejring af den fødende:
- Rygleje. Fodstøtter/benstøtter
- Kvinden må ikke sidde op.

7.

Blæren tom. Evt. engangskateterisation.

8.

Syntocinon-drop overvejes.

9.

Der lægges lokalanalgesi, hvis der er tid:
- Pudendusblokade eller infiltration.

10.

Valg af Kop: Blød eller hård.

11.

Monitorering af hjertelyd:
- CTG (evt. ekstern) eller sonic-aid.

12.

Applikation af kop:
- Labia skilles.
- Koppen lubriceres på ydersiden.
- Kiwi-koppen indføres sidelæns til indenfor introitus, hvorefter den rettes op.

13.

Kop appliceres på fleksionspunktet.
Fleksionspunktet er lokaliseret på sutura sagittalis
3 cm foran trekantede fontanelle, det vil sige kanten af koppen skal være ved (men ikke over) trekantede fontanelle.

 

-

Regelmæssig baghovedstilling:
Kop tæt på symfysen.
Hvis enkeltheder ikke mærkes, må koppen sættes på sutura sagittalis.

 

-

Uregelmæssig baghovedstilling:
Kop placeres bagtil i fødselsvejen.
Hvis intet
kan mærkes ved stor fødselssvulst, placeres koppen så langt bagtil som muligt.
Hvis koppen springer af: Overvej om bedømmelse af stilling er korrekt.
Evt. ultralydsscanning.

14.

Kontroller at der ikke er interponeret maternelt væv.
Koppens placering fastholdes ved med den ene hånd at placere 1-3 fingre på koppens top, mens man med den anden hånd griber om håndtaget. Hånden på koppen medvirker til at undgå skæve træk og vrid, og modvirker at koppen springer af.

15.

Vakuum øges i 1 trin til 0,8 kg/cm²
Der kontrolleres for interponeret væv igen.

16

Stopuret startes ved 1. træk
Tidspunktet for start af træk noteres og journalføres.

17.

Træk vesynkront i bækkenets akse. Jordemoder tæller antal træk. Se kvalitetssikring.

18.

Trækretning:

 

-

Regelmæssig baghovedstilling:
Træk nedad til nakken er synlig.
Træk op for ansigtet.

 

-

Uregelmæssig baghovedstilling:
Træk vandret/let opad mhp. fleksion af caput. Herefter bemærkes om caput roterer (furen på kiwikoppen). Ved rotation trækkes som ovenfor. Ellers op for occiput og ned for ansigtet.

 

-

Forissestilling:
Der trækkes ned for glabella herefter op og så ned.

19.

Perineum støttes af jordemoder.

20.

Episiotomi anlægges ved behov.

21.

Caput skal følge med i hvert træk.
Ved asfyksi højst 3 træk og forløsning indenfor 15 minutter.
Hvis barnet ikke er født efter 3 træk kaldes speciallæge under alle omstændigheder.
På maternel indikation bør antallet af træk ikke overstige 4 og/eller mere end 20 minutter anbefales ikke.
Der revurderes (siges højt) før 4. træk.

22

Revurder om betingelserne for vaginal fødsel er opfyldt.
Koppen kan genplaceres 2 gange.
Overvej skift fra blød til hård kop.
Hvis koppen springer af mere end 2 gange, er der som regel sectioindikation.

23.

Vacuum ophæves, og kop aftages lige før eller efter caputs fødsel.

24.

Tænk på skulderdystoci: Hyppigere ved instrumentel forløsning.

 

Forebyggelse af sphincterruptur

  1. 1. Tæt kontakt til den fødende og instruktion i, at hun skal gispe/undlade at presse, når caput kroner.

  2. 2. Opbremsning af caputs passage gennem gennemskæringen ved hjælp af manuel støtte.

  3. 3. Beskyttelse af perineum med håndgreb.

  4. 4. Focus på episiotomiteknik.

    Kvalitetssikring:

1.

Tidspunkt for påbegyndelse af 1. træk noteres af jordemoder.

2.

Antal træk og varighed noteres af jordemoder.

3.

Standardnotat i lægejournal, evt. begrundelser for afvigelse af instruks.Udgangskop:
Caput på bækkenbunden og kan ses mellem veerne. Sutura sagittalis er i AP diameter eller i skrådiameter, men ikke mere end 45
o fra midtlinjen.
Oftest blød kop

Middelhøj kop:
Caput føles ikke ved 4. håndgreb.
Caputs dybeste punkt under spinae men ikke på bækkenbunden.
Rotation under eller over 45
o.
Oftest hård kop


Komplikationer til kopforløsning

Maternelle:

1.

Sphincterruptur.

2.

Vaginale læsioner/perinealbristning.

3. Post partum blødning.Føtale:
Fødelssvulst (=cignon) er en obligat følge af (ikke komplikation til) kopforløsning

1.

Ekkymoser og hudafskrabninger: Heler hurtigt og uden ardannelse.

2.

Kefalhæmatom: Blodansamling under periost. 4-26 %. Afgrænses af suturlinjerne. Kræver ikke behandling. Komplikationer er sjældne.

3.

Subgalealt hæmatom: Blødning under galeaaponeurosen, ikke afgrænset af suturlinjer. Kan blive store og kan give blødningsshock. Incidens 0,3 % - 4 %.

4.

Smerter: Evt. Panodil: Se instruks om smertebehandling af børn.

5.

Intrakranielle blødning 0,1 – 0,8 %. CT-scanning.

6.

Kraniefraktur. Ingen konsekvenser.Procedurekoder:
KMAE00 Vacuumekstraktion (Udgangs-)
KMAE03 Vacuumekstraktion (Middelhøj/høj)
KMAE20 Mislykket vacuumekstraktion (+ sectio)


Referencer
Sandbjerg Guideline 2014: Instrumentel vaginal forløsning
Neonatale konsekvenser efter vakuumekstraktion, M Maagaard, UFL 172/35.