Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd, (12.1.3)

 

Generelt

Retningslinjen omhandler indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd i medicinrummet med henblik på at minimere kontaminering af lægemidler, medicinsk éngangsudstyr samt inventar og dermed risiko for smittespredning.

Medicinrummets design, størrelse og pladsforhold skal forebygge krydskontaminering og understøtte personalet infektionsforebyggende adfærd.

Medicinrum skal være indrettet i overensstemmelse med denne retningslinje.

Indretning af medicinrum

 • • Skal være et separat, aflåst rum uden gennemgang og udelukkende med adgang for personale.

 • • Skal have et gulvareal på min. 7 m2 og en rumhøjde på 2,5 m

 • • Bør have overtryk i forhold til omgivelserne og forsynes med luftskifte x 4/t

 • • Der skal være en håndvask, idet arbejdet indebærer handskebrug, som giver fugtige hænder,

så hånddesinfektion alene er utilstrækkelig. Håndvasken bør placeres, så der er 1 m fri sprøjteafstand til omgivelserne

 • • Ovenlysvinduer bør undgås eller forsegles, idet der skal holdes en temperatur på max. 25º C, da direkte sollys skal undgås af hensyn til holdbarhed af medicin og sterile varer

 • • Hylder til medicin bør have en max. dybde på 20 cm

 • • Afstand fra gulv til nederste hylde bør være min. 20 cm

 • • Sikkerhedskabinettet/LAF bænk skal tilsluttes separat udsugning til det fri og have lufthastighed i sugeåbningen på min. 0,5 m/s

 • • Varmeproducerende udstyr som fx IT-udstyr og køleskab kan være medvirkende til øget temperatur i rummet. Udstyrets ventilation bør placeres uden for rummet

 • • Der må ikke forefindes radiatorer i medicinrum

 • • Der skal foreligge dokumentation i form af en daglig temperaturlog for korrekt opbevaring

 • • Rummet skal være udstyret med køleskab med termometer til aflæsning, såfremt der anvendes medicin, der kræver opbevaring på køl. Der skal dagligt føres logbog til dokumentation af temperaturkontrol. Acceptgrænse er 2-8o C

 • • Der skal være en IT-arbejdsplads til elektronisk søgning samt elektronisk medicinjournalføring

 • • Der skal være arbejdsbord til lægemiddelhåndtering. Bordpladen skal være af rengøringsegnet materiale med afrundede fuger mellem bordplade og væg

 • • Rene og sterile medicinske utensilier, som f.eks. sprøjter, kanyler, desinfektionsservietter og medicinbægre, skal placeres i lukkede skabe eller skuffer

  • • Hvis opbevaringen sker i skuffe/kasse med lukkede sider og bund, skal skuffens/kassens øverste kant være min. 20 cm over gulvniveau

 • • Hvis patientens egen medicin anvendes, skal det opbevares i overensstemmelse med retningslinjen Medicinering – opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin

 • • Medicinrummet bør ikke være depot for medicin i yderforpakninger pga. risiko for støv og reservoirdannelse af mikroorganismer

 • • Døren kan med fordel have rude, så personalet kan orientere sig uden unødig åbning af dør

Følgende hjælpemidler skal forefindes i medicinrummet

 • • Pincet, tabletknuser, tabletdeler, morter, medicinbægre og doseringsæsker

 • • Ampulknækker, sprit-swabs, kanyler og sprøjter

 • • Overføringskanyler eller andre lukkede systemer skal anvendes, hvor det er muligt, for at undgå udslip til omgivelserne

 • • Personlige værnemidler, som f.eks. éngangshandsker, kirurgisk maske og beskyttelsesbriller bør anvendes ved risiko for stænk og sprøjt, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Affaldsbeholder/kanyleboks, som skal være let tilgængelig

 • • Etiketter og skriveredskaber

 • • Beholdere til medicinrester

 • • Evt. planche, som viser sortering af medicinaffald

Følgende må ikke forefindes i medicinrummet

 • • Uvedkommende personer, herunder patienter

 • • Apparatur, procedurebakker og patienters personlige ejendele, herunder patientens egen medicin, som ikke er i brug

 • • Emballage og lignende på gulvet

 • • Prøvemateriale

 • • Brugte infusions- og transfusionssæt

 • • Medicinrester, som har været inde hos patienten

Arbejdstilrettelæggelse, adfærd og rengøring

 • • Der skal udføres håndhygiejne før lægemiddelhåndtering, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Bordpladen, hvorpå der håndteres lægemidler, skal være ryddet og synlig ren før og efter lægemiddelhåndtering. Synligt spild skal straks tørres op

 • • Bordpladen skal rengøres efter lægemiddelhåndtering

 • • Der foretages hånddesinfektion mellem dispensering af forskellige patienters medicin, samt mellem dispensering af en patients egen medicin og afsnittets medicin, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Vedrørende lån af medicin fra andre afsnit samt emballering, se retningslinje Medicinering – opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin

 • • Genbruges hjælpemidler, som f.eks. pincet, tabletknuser og tabletdeler, skal disse rengøres mellem hver patient. Alternativt kan hjælpemidlerne kommes i opvaskemaskine/dekontaminator

 • • Doseringsæsker, som opbevares hos patienter, rengøres mellem hver påfyldning. Øvrige doseringsæsker rengøres mellem hver patient og ved synlig forurening

 • • Anvendes medicinbakke, IT-medicinvogn eller lignende skal kontaktflader rengøres efter hvert brug, og inden disse genanbringes i medicinrummet

 • • Kanyler er éngangsudstyr og må derfor ikke bruges mere end én gang og må aldrig efterlades i hætteglas. Anvendes der optrækskanyle, skal denne have en desinficerbar membran

 • • Brugte kanyler kasseres i kanyleboks

 • • Medicinrester bortskaffes i overensstemmelse med regionens sorteringsnøgle for medicinaffald. For inaktivering og bortskaffelse af Botox® Botulinum, se den specifikke retningslinje

 • • Ampuller er per definition éndosisbeholdere og må kun anvendes én gang. Ampullens ”hals” desinficeres, før den brydes

 • • IT-kabinet, tastatur og mus skal rengøres dagligt og ved synlig forurening, se retningslinje Rengøring af tastatur, mus, telefoner og lignende udstyr, (8.14)

 • • Bordplade, håndvask og gulv rengøres dagligt

 • • Håndtering af patientens egen medicin, se retningslinje Medicinering – opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin

For mindre enheder uden egentligt medicinrum gælder følgende

Opbevaring af medicin kan ske i aflåste skabe. Følgende skal overholdes

 • • Håndhygiejnefaciliteter og handsker skal være placeret i nærheden af, hvor medicinen håndteres

 • • Regler for holdbarhed og mærkning af medicin skal følges

 • • Der skal holdes en temperatur på max. 25º C, direkte sollys bør derfor undgås

 • • Bordpladen, hvorpå der håndteres lægemidler, skal være ryddet og synlig ren før og efter lægemiddelhåndtering. Synligt spild skal straks tørres op

 • • Bordpladen rengøres efter lægemiddelhåndtering

 • • Brugte kanyler kasseres i kanyleboks

Medicinboksrum, adfærd og rengøring

I medicinboksrum forefindes medicinbokse som anvendes til udlevering af vederlagsfri medicin til patienter, som patienter og pårørende selv afhenter.

Når personale lægger medicin i medicinboksene, gøres følgende:

 • • Der udføres håndhygiejne før kontakt med medicinboksen, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Betjeningspanelet rengøres med en éngangs sæbevandsklud før det betjenes

 • • Medicinboksen rengøres med éngangs sæbevandsklud før medicinpakken placeres i boksen

For rengøringspersonale gælder følgende

 • • Alle vandrette overflader og gulv i medicinboksrummet rengøres to gange ugentligt

 • • Medicinboksens top rengøres med et fast interval, så den fremstår synligt ren

 • • Affald tømmes regelmæssigt.

Målgruppe

Klinisk personale, der dispenserer medicin samt personale, der betjener medicinboksrum.

Formål

Sikre infektionshygiejnisk korrekt opbevaring af medicin samt håndtering af medicin.

Referencer

SSI: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren

Tilgået den 23. september 2022

Retsinformation: Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner

Tilgået den 23. september 2022

SSI: Informationsmateriale vedrørende indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd.

Tilgået den 23. september 2022