Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinrum - indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd, (12.1.3)

 

 

Generelt

Retningslinjen omhandler indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd i medicinrummet med henblik på at minimere kontaminering af lægemidler, medicinsk éngangsudstyr samt inventar, og dermed risiko for smittespredning. Indretning af nye medicinrum skal følge denne retningslinje.

Allerede eksisterende medicinrum skal tilstræbe at følge retningslinjen på de punkter, hvor det er muligt.

Et egnet medicinrum er en forudsætning for, at arbejdsopgaverne kan udføres forsvarligt. Med medicinhåndtering er det vigtigt, at flere personer, der arbejder i samme lokale, kan arbejde uforstyrret.

Medicinrummet skal indrettes som et aflåst separat rum til opbevaring og håndtering af lægemidler og må ikke være et gennemgangsrum for personale eller patienter.

Håndtering af transportkasser, f.eks. de grå medicinkasser, papkasser og lignende til medicinrummet, skal overholde følgende

 • • Såfremt transportkassen placeres på bordet, hvor medicin håndteres, skal bordet rengøres, når transportkassen er fjernet

 • • Transportkassen må ikke opbevares i medicinrummet.

I mindre enheder, f.eks. opvågningsafsnit, psykiatri og ambulatorier kan opbevaring af medicin ske i aflåste skabe. Følgende skal overholdes

 • • Håndhygiejnefaciliteter og handsker skal være placeret i nærheden af, hvor medicinen håndteres

 • • Regler for holdbarhed og mærkning af medicin skal følges

 • • Bordpladen, hvorpå der håndteres lægemidler, skal være ryddet og synlig ren før og efter lægemiddelhåndtering. Synligt spild skal straks tørres op

 • • Brugte kanyler, som ikke har været uden for medicinrummet, kan kasseres i kanyleboks til klinisk risikoaffald i medicinrummet

 • • Brugte kanyler, som har været anvendt til patienten, må ikke medtages i medicinrummet, men skal placeres i kanyleboks i urent skyllerum.

Indretning af medicinrum

 • • Rummet skal have en rumhøjde på mindst 2,5 m, og gulvarealet skal som minimum være 7 m2

 • • Rummet bør have overtryk i forhold til omgivelserne

 • • Ventilationen i rummet skal indrettes, så temperaturen ikke overstiger 25o C, IT-udstyr og køleskab kan betyde ekstra varmeudvikling. Vinduer må ikke kunne åbnes. Lægemidler skal beskyttes mod direkte sollys (eventuelt ved hjælp af afskærmning/UV-film for vinduerne). Der skal foreligge dokumentation i form af en daglig temperaturlog for korrekt opbevaring

 • • Der må ikke være lysstofrør eller lamper under hylder med lægemidler

 • • Som hovedregel er et sikkerhedskabinet ikke nødvendigt

 • • Arbejdsprocedurer og adfærd skal gennemgås grundigt med henblik på at undgå udslip af aerosoler fra cytostatika og antibiotika

 • • Rummet skal være udstyret med køleskab med termometer til aflæsning, såfremt der anvendes medicin, der kræver opbevaring på køl. Der skal dagligt føres logbog til dokumentation af temperaturkontrol. Acceptgrænse er 2-8o C

 • • Rummet skal være udstyret med håndvask og ikke-håndbetjent armatur. Håndvasken skal placeres, så stænk og sprøjt på rent og sterilt materiale undgås

 • • Der skal være ikke-håndbetjent dispenser til sæbe og sprit samt holder til éngangshåndklæder og éngangshandsker

 • • Rummet kan udstyres med en whiteboardtavle til meddelelser

 • • Der skal være en elevérbar IT-arbejdsplads til elektronisk søgning samt elektronisk medicinjournalføring

 • • Der skal være elevérbart arbejdsbord til lægemiddelhåndtering. Bordpladen skal være af rengøringsegnet materiale med en hulkelet overgang mellem bordplade og væg

 • • Nedre hylde skal være minimum 20 cm over gulvniveau

 • • Lægemidler skal placeres på hylder/i skabe/i skuffer, hvor de enkelte præparater placeres systematisk i ATC orden, så pakningernes etiketter er synlig

 • • Rene og sterile medicinske utensilier, som f.eks. sprøjter, kanyler, desinfektionsservietter og medicinbægre, skal placeres i lukkede skabe eller skuffer

  • • Hvis opbevaringen sker i skuffe/kasse med lukkede sider og bund, skal skuffens/kassens øverste kant være minimum 20 cm over gulvniveau

 • • Hvis patientens egen medicin anvendes, skal det opbevares i medicinrummet i grønne medicinposer – se dokumentet ”Medicinering – opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin

 • • Inden patientens egen medicin tages i brug, vurderes følgende

  • • Emballagen er original og ikke synligt forurenet

  • • Emballagen er påført etiket med korrekte patientdata

  • • Udløbsdatoen er ikke overskredet

  • • Medicinen kan identificeres

  • • Ved anbrudt emballage: Holdbarheden er fortsat i orden

  • • Medicinen er ordineret i det elektroniske medicinmodul

 • • Opfylder patientens egen medicin ovenstående krav, placeres den i medicinpose med påsat patientlabel (lille) og anbringes adskilt fra afsnittets øvrige medicin. Skal patientens medicin opbevares på køl, kommes det i en grøn pose med label og placeres i køleskab, adskilt fra afsnittets øvrige medicin. Der udføres håndhygiejne efter håndtering af patientens egen medicin. Bordet rengøres, såfremt patientens egen medicin har været placeret på bordet.

Følgende hjælpemidler skal forefindes i medicinrummet

 • • Pincet, tabletknuser, tabletdeler, morter, medicinbægre og doseringsæsker

 • • Ampulknækker, sprit-swabs, kanyler og sprøjter

 • • Overføringskanyler eller andre lukkede systemer. De skal anvendes, hvor det er muligt for at undgå udslip til omgivelserne

 • • Personlige værnemidler, som f.eks. éngangshandsker (2.1), kirurgisk maske og beskyttelsesbriller (2.2). Disse bør anvendes ved risiko for stænk og sprøjt

 • • Affaldsbeholder/kanyleboks, som skal være let tilgængelig. Eventuelt en planche, der viser, hvor og hvordan diverse affaldstyper sorteres og bortskaffes

 • • Etiketter og skriveredskaber

 • • Beholdere til medicinrester (klinisk risikoaffald), men ikke brugte infusionssæt.

Følgende må ikke forefindes i medicinrummet

 • • Uvedkommende personer, herunder patienter

 • • Apparatur, procedurebakker og patienters personlige ejendele, herunder patientens egen medicin, som ikke er i brug

 • • Emballage og lignende på gulvet

 • • Prøvemateriale

 • • Brugte infusions- og transfusionssæt

 • • Medicinrester, som har været inde hos patienten.

Arbejdstilrettelæggelse og rengøring

 • • Der skal udføres håndhygiejne (2.1) før lægemiddelhåndtering

 • • Bordpladen, hvorpå der håndteres lægemidler, skal være ryddet og synlig ren før og efter lægemiddelhåndtering. Synligt spild skal straks tørres op

 • • Håndtering af patientens egen medicin

  • • Optimal håndtering foregår på et separat bord/plade, som udelukkende anvendes til patientens egen medicin. Anvendes medicinrummets bord til dispensering af patientens egen medicin, rengøres dette efter hver dispensering

  • • Der foretages hånddesinfektion (2.1) mellem dispensering af forskellige patienters egen medicin, samt mellem dispensering af en patients egen medicin og afsnittes medicin

 • • Vedrørende lån af medicin fra andre afsnit samt emballering – se dokumentet ”Medicinering – opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin

 • • Genbruges hjælpemidler, som f.eks. pincet, tabletknuser og tabletdeler, skal disse rengøres mellem hver patient. Alternativt kan hjælpemidlerne kommes i opvaskemaskine/dekontaminator

 • • Doseringsæsker, som opbevares hos patienter, rengøres mellem hver påfyldning. Øvrige doseringsæsker rengøres mellem hver patient og ved synlig forurening

 • • Anvendes medicinbakke, IT-medicinvogn eller lignende, skal kontaktflader rengøres efter hvert brug, inden disse genanbringes i medicinrummet

 • • Kanyler er éngangsudstyr og må derfor ikke bruges mere end én gang og må aldrig efterlades i hætteglas. Anvendes der optrækskanyle, skal denne have en desinficerbar membran

 • • Hætteglas kan anvendes flere gange, men skal mærkes med dato, klokkeslæt og initialer for anbrud. Indstiksmembranen desinficeres før brug

 • • Brugte kanyler

  • • Har kanylen ikke været udenfor medicinrummet, kasseres den i kanyleboks (klinisk risikoaffald) på medicinbordet i medicinrummet

  • • Har kanylen været brugt til en patient, kasseres den direkte i medbragt kanyleboks (klinisk risikoaffald). Kanyleboksen opbevares særskilt i skyllerum

 • • Medicinrester bortskaffes i egnede beholdere, både fra medicinrum og medicinrester fra patienter. Beholdere med klinisk risikoaffald skal opbevares særskilt i medicinrummet. Sortering og bortskaffelse af medicinaffald (se Sygehusapotekets PRI Dokument Sortering og bortskaffelse af medicinaffald)

 • • Ampuller er per definition éndosisbeholdere og må kun anvendes én gang. Ampullens ”hals” desinficeres, før den brydes

 • • IT-kabinet, tastatur og mus skal rengøres dagligt og ved synlig forurening (8.14)

 • • Bordplade, håndvask og gulv rengøres dagligt.

Jævnfør Medicinskabsbekendtgørelsen skal følgende lovmæssige krav være opfyldt

 • • Afdelingens lægemidler skal opbevares i formålstjenlige og aflåste skabe eller rum. Skabene og rummene bør kun anvendes til opbevaring af afdelingens lægemidler

 • • Lægemidler omfattet af § 4, nr. 1 i bekendtgørelsen om recepter skal opbevares adskilt fra andre lægemidler

 • • Lægemidler skal opbevares i de pakninger, i hvilke de er modtaget og omhældning må ikke finde sted. Opbevaring skal foregå ved stuetemperatur, med mindre andet er angivet på pakningen

 • • Arbejdsmiljølovens § 38 kræver, at arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Referencer

 1. 1. EPI-nyt nr. 40, 2003

 2. 2. Personlige meddelelser fra danske hygiejneorganisationer 2003

 3. 3. Dansk Standard. DS 2451-2. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 2: Krav til håndhygiejne, 2001

 4. 4. Infektionshygiejne ved brug af ampuller, hætteglas, sprøjter, kanyler og infusionspumper til injektion og infusion. Statens Serum Institut, 2002

 5. 5. Dansk Standard, DS 2451-10. Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 10: Krav til rengøring, 2002

 6. 6. Bekendtgørelsen om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner. Bekendtgørelse nr. 1222 af 07/12/2005. Lægemiddelstyrelsen 7. december 2005

 7. 7. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 784. Arbejdsministeriet 11. oktober 1999

 8. 8. PRI-dokument gældende for Region Nordjylland: Medicinering – opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin.

 

 

Retningslinjen er udarbejdet i samarbejde med Sygehusapoteket Aalborg