Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinadministration gældende for sygeplejerske-studerende og social- og sundhedsassistentelever i ATC Aalborg Universitetshospital

 

Beskrivelse for sygeplejestuderende1

6. semester1

Elektronisk medicinmodul2

Administration af pn.medicin2

Beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever2

Social- og sundhedsassistentelever, 1. praktikperiode2

Elektronisk medicinmodul2

Administration af pn.medicin3

Formål3

Definitioner af begreber3

Referencer3

Beskrivelse for sygeplejestuderende

Den sygeplejestuderede skal med stigende ansvar og kompetence gennem uddannelsen uddannes til at varetage sygeplejerskens funktioner med hensyn til medicinadministration og medicindispensering, infusions- og transfusionsterapi.

Det sygeplejefaglige ansvar ved overdragelse af opgaver til den studerende påhviler den kliniske vejleder/sygeplejerskerne på det kliniske undervisningssted. Dette gælder for alle niveauer i uddannelsen. Den studerende kan ikke pålægges selvstændigt sygeplejefagligt ansvar.

Den studerende har et strafferetsligt ansvar ifølge straffeloven. Hvis den studerende har handlet i strid med sygeplejerskens/lægens forskrifter, kan det desuden for indflydelse på den studerendes uddannelsesforløb.

Det er den kliniske vejleders opgave og ansvar at sikre sig, at den studerende har indsigt i det kliniske undervisningssteds retningslinjer og praksis vedrørende medicinadministration.

 

6. semester

Den studerende har inden det kliniske undervisningsforløb haft undervisning i farmakologi inklusiv transfusions- og infusionsbehandling.

I løbet af det kliniske undervisningsforløb skal den studerende tilegne sig den viden og de færdigheder, som er nødvendige for udførelsen af ordineret medikamentel behandling. Den studerende skal kunne varetage patientens behov for information, vejledning og observation vedrørende anvendte lægemidler.

Den studerende skal demonstrere viden om sygeplejerskens ansvar og kompetence i forbindelse med medicinadministration og dispensering samt viden om love og bekendtgørelser vedrørende lægemidler, rekvirering og opbevaring af lægemidler.

Efter den kliniske vejleder har sikret sig, at den studerende har tilstrækkelig viden, færdigheder og erfaring, kan den kliniske vejleder uddelegere opgaver, som den studerende selvstændigt kan varetage eksempelvis:

  • • Ophældning og uddeling af medicin

  • • Administration af subkutane og intramuskulære injektioner

  • • Administration af epidural medicinadministration

  • • Administration af infusionsterapi (med isotoniske væsker)

 

Hvis det er almindelig procedure på det kliniske undervisningssted, må den studerende, efter undervisning og under den kliniske vejleders tilstedeværelse eksempelvis:

  • • Udføre opgaver i relation til transfusionsbehandling

  • • Give intravenøs medicin og udføre observationer i forbindelse hermed,

  • • Administrere infusionsterapi, hvor infusionsvæsker er tilsat eller skal tilsættes medikamenter.

 

Elektronisk medicinmodul

6.semster studerende modtager undervisning i det elektroniske medicinmodul og har egen adgangskode hertil. Når 6. semester studerende kvitterer for medicinadministration i det elektroniske medicinmodul skal den studerende i feltet ”administrationsnote” notere kliniske vejleder/sygeplejerskens alias. Det er tilstrækkeligt at gøre det under det første administrerede præparat, dog for hver patient, hvor der administreres medicin.

 

Der henvises i øvrigt til følgende PRI-dokumenter.

 

Medicinering - Anvendelse af fælles medicinkort

Nødprocedurer Columna Medicin

Administration af pn.medicin

6. semester studerende må under klinisk vejleder/sygeplejerskes ansvar administrere p.n. medicin i relation til delegerede regimer i det elektroniske medicinmodul.

 

Beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever

Social- og sundhedsassistenteleven har inden det klinisk undervisningsforløb haft undervisning i farmakologi og bestået eksamen.

Efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag.

Social- og sundhedsassistentelever, 1. praktikperiode

Må administrere den mest almindelige medicin hos tildelte patienter

Skal forinden have dokumenteret kendskab til virkning, bivirkning og interaktion

Medicindosering og administration foregår altid under sygeplejerskens ansvar

Medicindosering skal altid kontrolleres af sygeplejerske

Må administrere subkutane og intramuskulære injektioner. Eleven oplæres og observeres af kompetent personale, hvorefter injektioner kan administreres under sygeplejefagligt ansvar.

Må ikke administrere intravenøse medicin eller medvirke til infusions- og transfusionsterapi.

 

Elektronisk medicinmodul

Social- og sundhedsassistenteleven har læseadgang til det elektroniske medicinmodul og derfor kvitteres af sygeplejerske for medicin administreret af social- og sundhedsassistentelev.

Der henvises i øvrigt til følgende PRI-dokumenter.

 

Nødprocedurer Columna Medicin

Medicinering - Anvendelse af fælles medicinkort

Administration af pn.medicin

Elever må ikke selvstændigt varetage p.n.medicinering, men kan deltage under vejleding og ansvar af social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske.

Formål

Formålet er at sikre at medicinadministration og infusions- og transfusionsterapi foregår efter gældende love og regler, og med høj grad af sikkerhed, kvalitet og dokumentation.

 

Definitioner af begreber

Medicinadministration: Personalets omdeling og hjælp til patientens indtagelse af medicin, herunder den fornødne observation af patienten.

Medicindispensering: de processer hvorved personalet optæller eller tilbereder ordineret medicin til indgift, dvs. afmåler, ophælder eller optrækker i anden beholder, samt tilsætter middel til opløsning eller blanding.

Medicingivning: medicindispensering og medicinadministration

 

Referencer

Retsinformation:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10311

Klinisk undervisning – generelle forhold. Sygeplejerskeuddannelsen. August 2013. Professionshøjskolen, University College Nordjylland:

https://www.ucn.dk/uddannelser/sygeplejerske

Lokale undervisningsplaner SOSU-nord

Referencer fra PRI:

Politik for medicinering på sygehusene i Region Nordjylland

Medicinering - Definition af begreber

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

Medicinering – Lægemiddeladministration

Medicinering – Lægemiddeldispensering

Medicinering - Lægemiddelordination

Medicinering – Opbevaring