Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrast – Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter og handlinger ved subkutane injektioner

 

VOKSNE

Gælder for Radiologiske Afdelinger, Aalborg UH

Til brug i Radiologisk Afdeling må der gerne anlægges venekateter i fossa cubiti, fordi kateteret kun er til kortvarigt brug, se Infektionshygiejnens instruks Intravaskulære katetre (5.1). Specielt til CT undersøgelser, er der behov for venekateter anlagt i en stor vene, der kan klare et højt flow.

 

Det er tilladt at anvende allerede anlagte og velfungerende venekatetre, hvis disse er fri.

Personalet i Radiologisk Afdeling må ikke frakoble infusionssæt i brug. Det er personalet i Radiologisk Afdeling, der har ansvaret for at kontrollere om et allerede anlagt venekateter er velfungerende. Dette gøres helst med aspiration af blod i sprøjten efterfulgt af hurtig injektion af NaCl. Dog er aspiration ikke muligt i alle typer katetre, og kontrollen må udføres med NaCl flush alene.

 

Vedrørende hæmodialysepatienter, må der ikke anlægges venekateter i den arm hvor patienten har sin fistel/graft til dialyse.

Patienter, der er brystopererede og har fået fjernet lymfekirtler eller har fået stråleterapi på den øverste del af brystet, bliver informeret om, at det er vigtigt at de selv siger, at der ikke må tages blodprøver/anlægges venekateter på den ”syge” side. Opstasning må ikke foretages når lymfekirtler er fjernet, fordi det kan bevirke yderligere ødem, som er svær at behandle. Er patienten brystopereret i begge sider/har patienten fået fjernet lymfekirtler i begge sider, skal venflon anlægges i foden/benet, og her er det helt ok at kalde narkosen til dette.

 

Venekateter anlagt i fossa cubiti skal fjernes inden patienten forlader Radiologisk Afdeling.

 

Teknik

Start altid med håndvask eller hånddesinfektion, og brug eventuelt engangshandsker som personligt værnemiddel.

Indstiksstedet desinficeres to gange med swab der indeholder 0,5 % klorhexidin. Huden skal tørre mellem de to påføringer og før venepunktur.

 

Staseslangen anlægges ovenfor valgt punktursted. Find en velegnet vene, oftest bedst i fossa cubiti i den dominante arm. Undgå vener tæt på arterier f.eks. vena basilica medialt i fossa cubiti.

Er der ingen synlig vene, så prøv om den kan palperes eller forsøg på håndryg.

Det er ofte godt at punktere i en Y-forgrening. Et ”let slag” over en knap synlig vene eller varme, kan bedre blodfyldning.

Fikser venen med den ene hånds tommelfinger ved at stramme huden. Vend nålen med slibningen opad. Punkter venen i en ret flad vinkel, dette modvirker at venen ruller. Kontroller at der er tilbageløb af venøst blod. Træk nålen lidt tilbage før kateteret føres helt ind. Fikser kateteret så bevægelse frem og tilbage i venen undgås.

Injicer minimum 10 ml isotonisk NaCl som en bolus, og kontroller derved om karret kan holde til et højt flow. Hvis dette går let, uden hævelse over indstiksstedet og uden klager fra patienten kan dette tolkes som korrekt intraluminær placering af kateteret, og automatsprøjten må tilkobles.

Vener, fossa cubiti

Hvis det ikke lykkes at få anlagt perifert venekateter efter max 3 forsøg på indstik, tilkaldes enten erfaren kollega eller anæstesisygeplejerske.

 

Fjernelse af venekateter, matrikel Syd, Nord og Thisted

Efter kontrastindgift må venekateter tidligst fjernes efter 5 minutter, og kun hvis patienten er velbefindende. Venekateter må tidligst fjernes efter 30 minutter, hvis der har været problemer med anlæggelsen, eller hvis venekateteret er anlagt med assistance fra anæstesipersonale.

Ved fjernelse af venekateteret dækkes indstiksstedet med steril forbinding, og der komprimeres til blødningen stopper, se Infektionshygienens instruks vedrørende Perifere venekatetre.

Hvis patienten ønsker at venekateter fjernes inden de 30 minutter er gået, er det vigtigt at dokumentere dette i Generel Note, så det tydeligt fremgår, at det er sket efter patientens eget valg.

 

Fjernelse af venekateter, matrikel Farsø og Hobro

Venekateter må tidligst fjernes efter 30 minutter, og kun hvis patienten er velbefindende. Ved fjernelse af venekateteret dækkes indstiksstedet med steril forbinding, og der komprimeres til blødningen stopper, se Infektionshygienens instruks vedrørende Perifere venekatetre.

Hvis patienten ønsker at venekateter fjernes inden de 30 minutter er gået, er det vigtigt at dokumentere dette i Generel Note, så det tydeligt fremgår, at det er sket efter patientens eget valg.

 

BØRN

Anlæggelse og fjernelse af perifert venekateter

Ved anlæggelse af perifert venekateter på børn, er fremgangsmåden som på voksne.

 • • Ved anlæggelse af perifert venekateter på børn til og med 7 år, kontaktes personale fra anæstesien. På Radiologisk Afdeling Afsnit Nord, er der en samarbejdsaftale med Børnemodtagelsen som anlægger perifere venekatetre på børn til og med 7 år. Samarbejdsaftale med børnemodtagelsen

 • • Børn mellem 7 og 15 år skal have anlagt perifert venekateter af en læge, hvis ikke plejepersonalet føler, at de har den nødvendige erfaring.

 • • Plejepersonalet anlægger perifert venekateter på børn over 15 år.

Ekstravasation

Med ekstravasation ved undersøgelse i Radiologisk Afdeling, menes utilsigtet siven af kontraststof og/eller NaCl fra venen og ud i det omkringliggende væv, ved injektioner med automatsprøjte. Anmeld altid dette som en utilsigtet hændelse.

Udsivning af NaCl ifm. anlæggelse eller afprøvning af perifert venekateter betragtes som en forventelig og negligeabel ekstravasation.

 

Kontakt radiolog fra visiterende sektion for afklaring af evt. gentagelse af kontrastinjektion. Kontraststof, der ligger subkutant påvirker ikke nyrefunktionen.

 

Risikoen for ekstravasation øges hvis
 • • Der anvendes automatsprøjte

 • • Der anvendes store kontrastmængder og højt flow

 • • Venekateter ligger i små vener, så som distalt på underekstremitet eller ved børn/spædbørn

 • • Venekateteret ikke er nyanlagt

 • • Patienten har skrøbelige vener, hårde skleroserede vener eller mobile vener

 • • Adipositas

 • • Patienten har ingen, eller nedsat evne til at tilkendegive symptomer som svie/ubehag/smerte eller nedsat følelse (neuropati, diabetes, perifer karsygdom)

 

Forebyg ekstravasation ved at
 • • Brug opvarmet kontraststof, når det injiceres med automatsprøjte

 • • Tilpasse venekateterstørrelse og injektionshastighed til venens størrelse og placering

 • • Kontrollere at venen kan holde til højt tryk. Injicer minimum 10 ml isotonisk NaCl som en bolus

 • • Vær lydhør overfor eventuelle klager over smerter under injektion

 • • Stå ved patienten, når injektionen starter, hvis du er usikker på om venekateteret er velfungerende og om karret kan holde til det høje flow

 • • Informer patienten om, at det kan mærkes når kontrasten løber ind, men det må ikke være forbundet med smerter. Ved smerter afbrydes injektionen straks.

 • • Hold øje med psi kurve på automatsprøjte og pauser injektion straks ved klager fra patienten

 

Behandling efter ekstravasation
 • • Stop straks injektionen og begræns dermed mængden af kontrast, der siver ud i vævet.

 • • Læg en ispose på det aktuelle område, og elevér den aktuelle ekstremitet, hvis muligt.

 • • Kontakt radiolog fra visiterende sektion, eller vagthavende radiolog, til vurdering af kontrastopladning på billederne, hvis undersøgelsen er gennemført.

 • • Radiograf vurderer ud fra patientens smerter, om der er behov for en læge, eller om patienten må tage plads i venteværelset de næste 30 min.

 • • Ambulante patienter bør, efter alle ekstravasationer, blive i Radiologisk Afdeling i 30 min efter hændelsen.

 • • Efter de 30 min vurderes smerternes udvikling. Ved uændret tilstand eller aftagende smerter, kan patienten tage hjem. Udlevér skriftlig patientinformation: ”Til patienter med udsivning af kontrast under hunden” (se margen) og oplys om, at patienten skal søge læge hvis generne ikke fortager sig, eller hvis de forværres.

 • • Er der tvivl om smertevurdering tilkaldes en læge fra visiterende sektion. I de tidsrum, hvor der ikke er en radiolog fysisk til stede, se særskilt Samarbejdsaftale gældende for AAUH Nord og Syd.

 • • Lægen vurderer, baseret på smerteanamnese, om patienten kan sendes hjem. Ved stationære eller tiltagende stærke smerter, bør lægen sende patienten til yderligere vurdering i ATC.

 • • Indlagte patienter vurderes umiddelbart af radiograf, og ved tvivl tilkaldes en læge fra visiterende sektion.

Radiologisk Afdeling tager telefonisk kontakt til aktuelle sengeafsnit, og beder afdeling om at vurdere patienten efter 30 min.

 

 

Dokumentation

Alle ekstravasationer noteres i Generel Note i RIS. Ved ambulante patienter noteres smerteanamnesen de første 30 min efter hændelsen. Ved lægekontakt, noteres vedkommendes regionskode sammen med de aftaler eller handlinger, der er udført.

 

Forslag til frasebog i RIS

xx til ambulante:

Smerter efter subkutan injektion er vurderet, efter patientudsagn som mild, moderat eller svær, umiddelbart efter hændelsen og efter 30 min. Smerterne er uændret/aftagende/tiltagende, så patienten er tilset af xx/må tage hjem.

 

Infoseddel omkring subkutane injektioner er udleveret. Læge xx vurderer, at der må gives kontrast igen i nyt PVK/at billedkvaliteten er tilstrækkelig/at patienten skal genindkaldes til ny undersøgelse/at patienten skal vurderes yderligere i ATC.

yy til indlagte:

Smerter efter subkutan injektion er vurderet umiddelbart efter hændelsen, og sengeafsnit er informeret om at tilse patienten efter 30 min. Læge xx vurderer, at der må gives kontrast igen i nyt PVK/at billedkvaliteten er tilstrækkelig/at der skal planlægges ny undersøgelse/at patienten skal vurderes yderligere af henvisende instans.

 

sep til seponering af PVK efter patientens ønske:

Efter patientens eget ønske er venekateter fjernet inden der er gået 30 minutter efter kontrastinjektion.

 

Se ESUR Guidelines vælg version 10.0 og C Miscellaneous, punkt C.1. for info om ekstravasation.