Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdet omkring det intensive patientforløb

Stamafdelinger og Intensivafsnit Regionshospital Nordjylland

Formål

Formålet med denne retningslinje er at sikre den intensive patient et forløb kendetegnet ved kvalitet og kontinuitet .

Definition af begreber

 Sygeplejestatus: Patientens aktuelle helbredssituation og behov for pleje og omsorg. Desuden beskrives i relevant omfang psykosociale forhold og kommunikation.

 

Sygeplejeepikrise: Resumé af udviklingen i patientens helbredssituation og behov for pleje og omsorg under forløbet i Intensivafsnittet. Desuden beskrives de vigtigste interventioner og fund undervejs.

Beskrivelse

Visitering af patienter til Intensivafsnittet i Hjørring

Patienter med potentielt reversibel truende eller manifest dysfunktion af et eller flere organsystemer og hvor observation i stationært afsnit ikke er mulig eller forsvarlig, kan visiteres til Intensivafsnittet i Hjørring.

For allerede indlagte patienter og patienter der indbringes på Regionshospital Nordjylland, sker visiteringen af den vagthavende anæstesi/intensiv speciallæge (herefter benævnt anæstesilæge) efter henvendelse fra den henvisende speciallæge fra den aktuelle stamafdeling og forudsætter at anæstesilægen har foretaget et tilsyn af patienten.

Desuden kan patienter, der postoperativt har behov for intensiv behandling og/eller observation, der ligger ud over det niveau, der kan tilbydes i et ordinært opvågningsforløb visiteres til Intensivafsnittet. i denne situation visiterer anæstesilægen patienten til Intensivafsnittet peroperativt i dialog med kirurgen.

Ved overflytning til Intensivafsnittet

Patienten ledsages til Intensivafsnittet. Afhængigt af de konkrete omstændigheder kan det være speciallægen fra stamafdelingen eller anæstesilægen, der ledsager og der kan være deltagelse af sygeplejerske fra stamafdelingen eller anæstesisygeplejerske.

Journalens læge- og sygeplejenotater skal være opdateret. Herunder medicinafstemning, indikation for overflytning, informeret samtykke og information af pårørende.

Plejepersonalet i Intensivafsnittet modtager en mundtlig rapport af anæstesilægen og der kan ved eventuelt behov indhentes supplerende oplysninger telefonisk fra stamafdelingen.

Under opholdet i Intensivafsnittet

Speciallæger fra patientens stamafdeling, fra de øvrige samarbejdende afdelinger og fra Intensivafsnittet samarbejder om behandlingen af patienten. Det er anæstesilægen, der har det endelige ansvar, men for at sikre kvalitet og kontinuitet under og efter patientens ophold i Intensivafsnittet, skal speciallæger fra stamafsnittet dagligt eller efter behov, dog mindst ugentligt, holde sig ajour og deltage i behandlingsforløbet for eksempel gennem telefonkonferencer, tilsyn og/eller fællesstuegang.

Under patientens ophold i Intensivafsnittet har plejepersonalet her ansvaret for plejen, men der kan ved behov rekvireres assistance til specielle procedurer, eksempelvis skiftninger.

Overflytning til sengeafsnit

Forud for patientens overflytning orienterer anæstesilægen speciallægen i stamafdelingen og giver en mundtlig rapport indeholdende blandt andet kort resumé af forløbet, patientens aktuelle status og behandlingsplan.

Sygeplejersken i Intensivafsnittet giver sygeplejersken i stamafdelingen en tilsvarende mundtlig rapport med fokus på de plejemæssige aspekter og ledsager patienten til sengeafsnittet.

EPJ opdateres inklusive medicinafstemning, der er notat om indikation for overflytning til stamafdeling og behandlingsplan. Information til patient og pårørende skal også være dokumenteret. Hvis der er planlagt Step-Down-besøg, noteres dette.

 

Stamafdelingen skal modtage patienten, når denne er klar til overflytning.

Overflytning sker ikke om natten undtaget af tvingende kapacitetsmæssige årsager. I øvrigt kan overflytningen om muligt koordineres med stamafdelingen, så der tages hensyn til kortvarig spidsbelastning eller kapacitetsproblemer.

Referencer

Administrativ retningslinje, Region Nordjylland: Information ved overflytning mellem enheder og institutioner:

Tværgående administrativ retningslinje: Adgang til ydelser på intensiv terapienhed.