Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Når patient sendes fra akutmodtagelsen til hjemmet

Beskrivelse

Akutmodtagelsen modtager forskellige kategorier af patienter.

Patienten kan:

 • • Være visiteret til behandling og/eller indlæggelse gennem egen læge eller vagtlæge.

 • • Ankomme med Falck, u-visiteret dvs. efter kontakt til 112,

 • • Være kommet til undersøgelse og behandling i Akutmodtagelsens Akut Medicinsk Ambulatorium.

Mange patienter kan klare sig selv efter at have været på akutmodtagelsen/skadestuen.

Men der er også patienter, hvor selv en lille skade/sygdom kan medføre nedsættelse i funktionsniveau. Hvis denne funktionsnedsættelse ikke anerkendes og forsøges minimeret/afhjulpet kan den blive til permanent funktionsnedsættelse, f.eks hos DÆMP borgeren.

Når en patient efter endt behandling skal hjem, er det sygeplejerskens opgave i samarbejde med patienten og dennes pårørende, gennem grundig planlægning, at sikre hjemsendelse af borgeren, så han kan klare sig i hverdagen hjemme.

 

Definition af begreber

DÆMP: Den Ældre Medicinske Patient.

Den ældre medicinske patient er ikke kun karakteriseret ved høj alder, men har en række yderligere kendetegn, fx svær sygdom, flere samtidige sygdomme og/eller nedsat funktionsevne. Det betyder at den ældre medicinske patient ofte har kontakt med sygehus, praktiserende læge og kommune.

 

Sundhedsstyrelsens definition af den ældre medicinske patient:

Den ældre medicinske patient har høj alder og flere af nedenstående karakteristika:

 • • Svær sygdom

 • • Flere samtidige sygdomme

 • • Forringet ernæringstilstand

 • • Nedsat funktionsevne fysisk og/eller kognitivt

 • • Begrænset evne til at tage vare på sig selv

 • • Er i behandling med mange forskellige lægemidler på en gang (polyfarmaci)

 • • Bor alene og/eller har et svagt socialt netværk

 • • Behov for kommunale støtteforanstaltninger eller sygehusindlæggelse

 

EPJ: Elektroniske Patient Journal

E-breve: elektronisk kommunikation til hjemmesygeplejen

Hjemmeplejens vagtcentral er: til kontakt med primær sektor i Aalborg Kommune (hjemmesygepleje og hjemmepleje) udenfor almindelig dagarbejdstid. Til akutte opkald fra borgere, Akutmodtagelse og andre med akut behov for hjælp.

Instans kan være hjemmeplejen, plejehjem eller anden institution.

Relevante personer kan være pårørende, hjemmeplejen eller personer i relation til patienten.

 

Eksempler på, hvornår der f.eks. er behov for kontakt til primær sektor i forbindelse med hjemsendelse

 • • Når borgerens kognitive tilstand gør, at sygeplejersken er usikker på, om borgeren kan huske given information eller klare sig uden hjælp i hjemmet.

 • • Når borgeren får hjælp af hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen i hverdagen

 • • Når borgeren er på aflastningsplads eller bor på plejehjem

 • • Når borgeren pga. nytilkommen funktionsnedsættelse, midlertidig eller permanent har brug for at opstarte, eller øge, hjælp i hjemmet

 • • Når det ikke vurderes at borgeren i sin nuværende tilstand kan udskrives til eget hjem og derfor har behov for en akut aflastningsplads

 • • Når sygeplejersken oplever en bekymring for patienten

 

Sygeplejersken

 • • Udfører de relevante sygeplejeopgaver i relation til den ordinerede behandling

 • • Forsøger at være til stede når lægen informerer patient og pårørende om, at patienten må komme hjem fra akutmodtagelsen

 • • Identificerer evt. problemstillinger og handler ud fra disse. Vurderer i samarbejde med patient og pårørende, om der er for hjælpemidler og hjemmehjælp ved udskrivelsen. Derefter kontaktes de relevante instanser

 • • Inddrager patient og pårørende i planlægningen af udskrivelsen, så de føler sig trygge

 • • Aftaler og yderligere information dokumenteres i EPJ

 • • Hvis patienten er alene i Akutmodtagelsen, kontaktes pårørende og evt. hjemmesygeplejen, hvor der informeres om udskrivelsen. Dette kræver patientens samtykke. Hvis patienten ikke ønsker de pårørende eller hjemmesygeplejen kontaktes, dokumenteres dette i EPJ

 • • Relevante pjecer udleveres og gennemgås sammen med patient og pårørende

 • • Sygeplejersken sikrer sig, at alle relevante informationer bliver givet til patienten

 • • Hvis lægen har ordineret nyt medicin, lægges recept på serveren og FMK opdateres.

Sygeplejersken samarbejder med patienten om at finde ud af om patienten selv, eller om pårørende kan hente medicinen på apoteket. Er patient/pårørende ikke i stand til at hente medicin på apoteket med det samme, medgives det ordinerede medicin til et døgn

Sygeplejersken dokumenterer givet og udleveret medicin i Medicin

Børn under 18 år

Patienter, der er fyldt 15 år og endnu ikke 18 år kan selv give samtykke til behandling, men forældremyndighedens indehaver skal som udgangspunkt tillige have information og inddrages i den unges stillingtagen. Selvbestemmelsesretten for den unge gælder uanset hvilken behandling patienten skal tage stilling til, men sygdommens alvor og karakter kan have betydning for, hvorvidt den unge er i stand til at overskue konsekvenserne af sin stillingtagen. I tilfælde hvor den unge og forældremyndighedsindehaveren er uenige om, hvorvidt en behandling skal iværksættes, gælder selvbestemmelsesretten for den unge som udgangspunkt.

Omfanget og indholdet af informationen til forældre til unge mellem 15-17 år beror på en vurdering af bl.a. behandlingens karakter, sygdommens alvor, oplysningernes art, den unges alder og modenhed og behovet for opfølgning i hjemmet, herunder udøvelsen af forældrenes omsorgspligt Informeret samtykke til behandling

Information af forældre/værge dokumenteres i EPJ

Hjælpemidler

 • • Hvis patienten pga. sygdom eller skade har fået funktionsnedsættelse der kræver hjælpemidler for at patienten kan klare sig i hjemmet bestilles disse efter gældende instruks Udlevering af hjælpemidler i akutmodtagelsen . Permanente hjælpemidler udleveres af bopælskommunen.

Hjemmeplejen

 • • Hvis patienten får ny kontakt til primær sektor, eller vanligt får hjælp fra primær sektor, sendes altid E-breve fra Akutmodtagelsen omhandlende kontaktårsag, pleje, behandling og plan. Husk samtykke hertil fra patienten.

 • • Aalborg kommune kontaktes: 99 31 31 31 fra 8-16 på hverdage.

Aalborg Kommunes vagtcentral kontaktes på telefon: 99 31 72 07 fra 16-08 samt weekender og helligdage.

E-breve til primær sektor

Transport

Der bestilles transport jvf. gældende kørselsregler Regler for patientkørsel til og fra hospital

Hvad dokumenteres i EPJ vedr. hjemsendelse

 • • Kontakt årsag. Behandling og plan

 • • Medsendt medicin til det første døgn.

 • • Om der er en recept på serveren

 • • Kontakt til pårørende, navn + relation, for at informere om udskrivelsen. Evt. mulighed for at hente medicin på apoteket.

 • • Kontakt til primær sektor:

 • • Hvem har du talt med? Navn og funktion.

 • • Din vurdering af patientens behov for hjælp til at klare hverdagen hjemme. F.eks. hjælp til personlig hygiejne, påklædning, mad, hjælpemidler, medicinadministration.

 • • Hvis pt ikke ønsker, at der iværksættes hjælp, respekteres dette, men dokumenteres i EPJ

Til hjælp og inspiration i planlægning af udskrivelse

 

Formål

At patienten føler sig tryg ved at komme hjem og er velinformeret omkring egen behandling.

At patienten og de pårørende bliver inddraget omkring udskrivelsen.

At relevante personer eller instanser bliver informeret omkring patienten og dennes situation.

At relevant information videregives.

At personalet arbejder ud fra det etiske kodeks.

At sikre hjemsendelse af borgeren fra akutmodtagelsen/skadestuen, der gør, at han kan klare hverdagen hjemme efter udskrivelsen.

Referencer

https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2016/Styrket-indsats-for-den-aeldre-medicinske-patient/National_Handlingsplan.pdf

Kvalitetsstrategi

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland