Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesiledsagede patienttransporter

Generelle aftaler omkring patienttransporter1

Interregionale overflytninger1

Definition2

A. Børnetransport (anæstesiologisk børnevagt)3

Udrykningsordning3

B. Voksentransport4

C. Interhospital-transport imellem AaUH Nord og AaUH Syd (og omvendt)4

D. Uopsættelige overflytninger af kritisk syge voksne patienter fra perifere sygehuse til Aalborg Universitetshospital Nord eller Syd5

E. Tilbageflytning af akut indlagte intensive patienter i Region Nordjylland til hjemregion6

F. Akut overflytning af patienter fra Sygehuse i Region Nordjylland til specialafdeling i andre regioner7

G. Afhentning af patienter (børn og voksne) fra redningshelikopter til Aalborg Universitetshospital7

H. Patienter fra Region Nordjylland til coiling og andre akutte intrakranielle behandlingstiltag (Aarhus, eventuelt Odense)8

I. Brandsårspatienter til Rigshospitalet fra Aalborg Universitetshospital Syd9

J. Brandsårspatienter til Rigshospitalet fra perifere sygehuse10

Referencer10

Generelle aftaler omkring patienttransporter

Mellem regionens sygehuse

Såfremt en konkret anæstesiledsaget overflytning IKKE hidrører børnetransportordningen eller voksentransportordningen, er følgende regler gældende:

  • • Ved transporter mellem Aalborg Universitetshospital og øvrige sygehuse varetages transportopgaven personalemæssigt og logistisk altid af de øvrige sygehuse

  • • Ved transporter mellem Sygehus Vendsyssel og mindre sygehus er det altid de mindre sygehuse, der afgiver personale

Interregionale overflytninger

Oversigt over hvem, der leverer ambulance og hvem, der leverer personale, hvis en patient skal hentes eller bringes over regionsgrænserne.

 

Ambulance

Personale

Patient fra Region Nordjylland til elektiv behandling/afhentning i anden region

Fra Region Nordjylland

Fra Region Nordjylland

Patient fra Region Nordjylland overflyttes akut til specialafdeling i anden region

Fra Region Nordjylland

Fra Region Nordjylland

Patient fra Region Nordjylland indlægges akut i anden region og skal nu hjem til eget sygehus i Nordjylland

Fra Region Nordjylland

Fra behandlende sygehus

Patient fra anden region indlægges til elektiv behandling i Region Nordjylland og skal efterfølgende transporteres hjem til bopælsegionen

Fra Region Nordjylland

Hjemstedssygehus

Patient fra anden region indlægges akut på sygehus i Region Nordjylland og skal efterfølgende transporteres til eget sygehus

Fra Region Nordjylland

Fra Region Nordjylland

Obs! Personale fra Region Nordjylland skal medbringe taxakort til hjemturen, hvis andet ikke er aftalt.

Udenlandske patienter

  • • Patienter til de nordiske lande:
    Udskrivende hospital ledsager patienten (nordisk konvention). Transportform og hjemrejse aftales med kørselskontor.

Tilbagetransport af personale og udstyr i forlængelse af patienttransport

  • • Som hovedregel skal hjemtransport af ledsagerpersonale og udstyr, efter aflevering af patient såvel indenfor som udenfor regionen, foretages med taxa, tog eller fly. Transporten vælges ud fra det mest hensigtsmæssige i den givne situation. Taxakort gælder for hele Danmark. Øvrige relevante udgifter refunderes mod kvittering.

  • • Husk at medbringe taxakort.

Returtransport med Falck/ambulance er en dyr løsning, selvom Falck/ambulance skal retur til udgangspunkt for transporten. NB dyr løsning!
Ved tvivlsspørgsmål er man altid velkommen til at kontakte sundhedsfaglig disponent på regionens vagtcentral på telefon 70 23 75 33.

Telefonnumre, der er gode at kende:

Taxa København

Taxa Odense

Taxa Århus

Taxa Thisted

Taxa Vendsyssel

Viatravel

Viahotline

34 34 34 34

66 15 44 15

89 48 48 48

97 92 03 22

96 56 56 56

+45 70 70 81 81

+45 70 70 80 80

Definition

”Stamafdelingsrelateret anæstesipersonale”: Benyttes om personale ansat ved anæstesiafsnittet, der normalt servicerer den selvsamme stamafdeling.

Fx A-anæstesi servicerer i forhold til abdominalkirurgiske og medicinske patienter, TV-anæstesi servicerer i forhold til thoraxkirurgiske, kardiologiske og karkirurgiske patienter, K-/O-anæstesi servicerer i forhold til ortopædkirurgiske, neurokirurgiske patienter samt neurologiske patienter, som opholder sig på Aalborg Universitetshospital Syd.

”Intensivafsnitsrelateret anæstesipersonale”: Benyttes om personale ansat ved det anæstesiafsnit, som er tilknyttet samme speciale(r) som det pågældende intensive afsnit.

Fx A-anæstesi i forhold til intensivt afsnit R, TV-anæstesi i forhold til TIA, K-/O-anæstesi i forhold til NOTIA og Nord-anæstesi i forhold til intensivt afsnit 103.

A. Børnetransport (anæstesiologisk børnevagt)

Patientklientel

Kritisk syge børn fra præmature over nyfødt til børn i alderen <15år, inklusive børn med brandsår.

Driftsperiode

Døgndækkende.

Koordination

Neonataltransport (børn i alderen 0-4 uger):
Telefon 97 66 00 00, neonatalbagvagt kode 304.

Børn 0-15 år (ikke neonatale):
Telefon 97 66 29 10, anæstesiologisk børnevagt eller telefon, 97 66 29 50 anæstesiologisk lægevagt, Anæstesiologisk Afdeling Nord.

Logistik

Neonatalvagt/anæstesiologisk børnevagt sikrer rekvisition af børne-ambulancen eller ambulance.

Ledsagepersonale

Læge og/eller sygeplejerske tilknyttet anæstesiologisk børnevagt og/eller personale fra neonatalafdelingen.

Transport

Neonatal transporter: kuvøse, medicin og andet udstyr placeret på Neonatalafsnit 13 anvendes rutinemæssigt. Børneambulance rekvireres på regionens vagtcentral, tlf. 70 23 75 33.

Transport af større børn op til ca. 15 år: specialbygget børneseng samt vogn med medicin og andet udstyr placeret på intensivt afsnit 103 anvendes rutinemæssigt. Børneambulance rekvireres på regionens vagtcentral, telefon 70 23 75 33.

Udstyr

Se ovenfor.

Registrering

Anæstesiskema + amPHI-Transfer-database + journalnotat.

Specielt

Ordningen gælder både transporter i og udenfor Region Nordjylland og mellem Aalborg Universitetshospital Syd (inklusive lægevagten) og Aalborg Universitetshospital Nord.

Udrykningsordning

Ved uopsætteligt behov for akut etablering af børneanæstesiologisk assistance på perifert sygehus, i denne sammenhæng i særdeleshed ved akutmodtagelserne på Sygehus Vendsyssel og Thy-Mors, vil der ved kontakt til børneanæstesiologisk vagthavende (BV) på telefon 97 66 29 10 være mulighed for, at denne transporteres akut til det perifere sygehus. BV rekvirerer relevant transport via regionens vagtcentral.

BV tilsikrer, at vagthavende sygeplejerske ved børnetransportordningen adviseres. Denne transporterer efterfølgende kuvøse/børneseng og tilhørende udstyr med børneambulancen til det perifere sygehus.

B. Voksentransport

Patientklientel

Voksne fra og med 16 år, hvis tilstand ikke kræver umiddelbar transport, men kræver ledsagelse af anæstesilæge og/eller anæstesisygeplejerske.

Driftsperiode

Hverdage: 15.00-08.00.

Lørdage/søndage samt helligdage: Døgndækkende.

Koordination

Ansvaret for varetagelse af voksentransportordningen påhviler de vagthavende speciallæger tilknyttet afs. TIA.

Rekvirenten, der ønsker patienten flyttet, kontakter vagthavende speciallæge tilknyttet afs. TIA direkte på telefon 97 66 17 21/alternativt kode 568 via omstillingen ASS (97 66 00 00).

Rekvirenten har forud herfor aftalt med intensivkoordinator, hvortil patienten skal flyttes og aftalt stamafdeling.
Funktionen som intensivkoordinator varetages af vagthavende speciallæge tilknyttet afs. R, som kontaktes på telefon 97 66 19 00.

Vagthavende på voksentransportordningen tager stilling til ledsagerform. Se Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager.

Logistik

Vagthavende på voksentransportordningen rekvirerer voksentransportambulance (3100).

Ledsagepersonale

Anæstesilæge og/eller anæstesisygeplejerske tilknyttet ordningen.

Transportform

Voksentransportambulance (3100).

Udstyr

Transporttaske medbringes.

I voksentransportambulance 3100 er der fastmonteret monitoreringsudstyr og specialseng.

Registrering

Transportskema + anæstesijournal.

Specielt

Responstid vil være op til 30 minutter, plus køretid til destination. Ordningen kan derfor ikke anvendes i akut hastende tilfælde med kritisk syge patienterse skema D

Voksentransportordningen gælder undtagelsesvis også transport mellem Aalborg Sygehus Syd og Aalborg Universitetshospital Nord i de tilfælde, hvor der ikke er ledige personaleressourcer, fx i forbindelse med at børnetransporten er aktiveret. Ordningen kan også undtagelsesvis benyttes ved transport til Randers, Århus og Viborg.

Falckredderne bringer det ønskede udstyr fra ambulancen frem til patienten. Der bestilles seng til patienten på modtagende afsnit. Portør henter specialseng i sengeredningen og bringer den til ambulancen.

C. Interhospital-transport imellem AaUH Nord og AaUH Syd (og omvendt)

Patientklientel

Kritisk syge patienter (intensive, operationspatienter, patienter til undersøgelse), akutte patienter i skadestue eller på lægevagten, der skal flyttes mellem AaUH Syd og AaUH Nord (begge veje).

(Børn: se under børnetransport).

Driftsperiode

Døgndækkende

Opgaven varetages af afsendende afdeling. Er der ingen ledige ressourcer til stede, kan voksentransportordningen anvendes.

Koordination

15.00-08.00 på hverdage, samt alle døgnets timer på lør-, søn- og helligdage (8.00-8.00) rettes henvendelse til intensivkoordinator på telefon 97 66 19 00.

Logistik

Koordinator kontakter relevante ansvarshavende sygeplejerske og kontakter efterfølgende sundhedsfaglig disponent på regionens vagtcentral på telefon 70 23 75 33.

Ledsagepersonale

Intensivrelateret anæstesipersonale.

Eks. A-anæstesi i forhold til intensivt afsnit R, TV-anæstesi i forhold til TIA, K-/O-anæstesi i forhold til NOTIA, Nord-anæstesi i forhold til intensivt afsnit 103.

Se driftsperiode overfor.

Transportform

Ambulance.

Udstyr

Transporttaske medbringes.

Ambulance er forsynet med LP12 (ambulancens overvågningsudstyr).

I voksentransportambulance (specialambulance) er der fastmonteret monitoreringsudstyr.

Ved behov for udvidet monitorering/respirator i ambulance medbringes ”Transportsæt” (Oxylog®, to sprøjtepumper samt AS3 med bundplade).

Registrering

Transportskema + anæstesijournal.

Specielt

Uopsættelig hastetransport varetages af frigjort anæstesipersonale.

D. Uopsættelige overflytninger af kritisk syge voksne patienter fra perifere sygehuse til Aalborg Universitetshospital Nord eller Syd

Patientklientel

Kritisk syge patienter, der ikke kan afvente ledsagelse med voksentransportordning – se skema B.

Driftsperiode

Døgndækkende.

Koordination

Ansvarshavende læge.

Logistik

Såfremt det skønnes nødvendigt, at patienten uopsætteligt skal overføres til intensivt afsnit på Aalborg Universitetshospital, skal ansvarshavende fra pågældende perifere sygehus orientere den ansvarshavende læge på den stamafdeling, som patient skal tilhøre på Aalborg Universitetshospital Syd eller Nord, samt aftale overflytning med intensivkoordinator, telefon 97 66 19 00. Ambulance rekvireres ved kontakt til sundhedsfaglig disponent på regionens vagtcentral på telefon 70 23 75 33.

Ledsagepersonale

Anæstesisygeplejerske fra det afgivende sygehus. Eventuelt ledsaget af læge/anæstesilæge i henhold til lokal aftale.

Transportform

Ambulance.

Udstyr

Transporttaske medbringes.

Ambulance er forsynet med LP12.

Ved behov for udvidet monitorering/respirator i ambulance medbringes ”Transportsæt” (Oxylog®, to sprøjtepumper samt AS3 med bundplade).

Registrering

Transportskema + anæstesijournal. Monitor.

E. Tilbageflytning af akut indlagte intensive patienter i Region Nordjylland til hjemregion

Patientklientel

Intensive patienter.

Driftsperiode

Døgndækkende.

Koordination

Ansvarshavende speciallæge i afsendende intensive afsnit kontakter modtagende sygehus.

Logistik

Ambulance rekvireres ved kontakt til sundhedsfaglig disponent på regionens vagtcentral på telefon 70 23 75 33.

Ledsagepersonale

Afsendersygehus, dvs. behandlende sygehus.

Hvis Aalborg Universitetshospital har været behandlende sygehus, er det stamafdelingsrelateret anæstesipersonale, der benyttes. Der kan eventuelt benyttes læge fra stamafdelingen.

Transportform

Ambulance eller sengeambulance fra modtagende region.

Se skema Interregionale overflytninger.

Obs! Personale fra Region Nordjylland personale skal medbringe taxakort til hjemturen, hvis andet ikke er aftalt.

Udstyr

(Gælder ved hjemtagning af intensive patienter til Region Nordjylland)

Transporttaske medbringes.

Ambulance er forsynet med LP12.

Ved sengeambulance medbringes eget monitoreringsudstyr.

Ved behov for udvidet monitorering/respirator i ambulance medbringes ”Transportsæt” (Oxylog®, to sprøjtepumper samt AS3 med bundplade).

Registrering

(Gælder ved hjemtagning af intensive patienter til Region Nordjylland)

Transportskema + anæstesijournal.

Specielt

Patientens hjemregion arrangerer transporten og betaler transporten.

F. Akut overflytning af patienter fra Sygehuse i Region Nordjylland til specialafdeling i andre regioner

Patientklientel

Intensive patienter; akutte patienter fra og med 16 år.

Driftsperiode

Døgndækkende.

Koordination

Ansvarshavende læge fra stamafdeling eller ansvarshavende anæstesilæge.

Logistik

Ansvarshavende læge fra stamafdeling kontakter ansvarshavende anæstesilæge, der rekvirerer ledsagepersonale samt ambulance ved sundhedsfaglig disponent på regionens vagtcentral på telefon 70 23 75 33.

Ledsagepersonale

Stamafdelingsrelateret anæstesipersonale.

Såfremt det skønnes, at der ikke er behov for anæstesilæge ledsagelse, kan lægefagligt personale fra stamafdelingen benyttes.

Transportform

Ambulance eller sengeambulance fra Region Nordjylland.

Udstyr

Transporttaske medbringes.

Ambulance er forsynet med LP12.

Ved sengeambulance medbringes eget monitoreringsudstyr.

Ved behov for udvidet monitorering/respirator i ambulance medbringes ”Transportsæt” (Oxylog®, to sprøjtepumper samt AS3 med bundplade).

Registrering

Transportskema + anæstesijournal.

Specielt

Se vejledning vedrørende patienter med brandsår samt patienter til coiling.

G. Afhentning af patienter (børn og voksne) fra redningshelikopter til Aalborg Universitetshospital

Patientklientel

Kritisk syge patienter.

Driftsperiode

Døgndækkende.

Koordination

Via JRCC (redningstjenestens koordinationscenter) kaldes omstillingen på Aalborg Sygehus telefon 97 66 00 00.

Visitationen varetages for voksne altid gennem intensivkoordinator på telefon 97 66 19 00.

For børns vedkommende (<15 år) visiteres som anført i ”A”.

Logistik

08.00–15.00 intensivkoordinator rekvirerer ambulance via sundhedsfaglig visitator på regionens vagtcentral på telefon 70 23 75 33, og etablerer transporthold (primært fra forventet relateret Intensivafsnit eller fra ledige ressourcer, ultimativt læge fra lægebil).

Eks. A-anæstesi i forhold til intensivt afsnit R, TV-anæstesi i forhold til TIA, K-/O-anæstesi i forhold til NOTIA og Nord-anæstesi i forhold til intensivt afsnit 103.

15.00–08.00 og døgndækkende lør-, søn- og helligdage: Intensivkoordinator kontakter voksentransportvagten. Denne rekvirerer efterfølgende voksentransportambulance (specialambulance) og vagthavende sygeplejerske tilknyttet voksentransportordningen.

For børns vedkommende (<15 år) visiteres som anført i ”A”.

Ledsagepersonale

Se ovenfor.

Transportform

08.00–15.00 (hverdage): Ambulance.

15.00–08.00: Voksentransportambulance (specialambulance).

For børns vedkommende altid babyambulance.

Udstyr

Transporttaske medbringes.

Ambulance er forsynet med LP12.

I voksentransportambulance (specialambulance) er der fastmonteret monitoreringsudstyr.

Registrering

Transportskema + anæstesijournal.

Specielt

I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart kan etableres transporthold, følger SAR-lægen (search and rescue-lægen) patienten til sygehuset.

H. Patienter fra Region Nordjylland til coiling og andre akutte intrakranielle behandlingstiltag (Aarhus, eventuelt Odense)

Patientklientel

Patienter med SAH (subaraknoidalblødning), som kan behandles med coiling.

Driftsperiode

Transporterne er normalt planlagte og i dagtid til Århus.

Skal og kan behandlingen foretages akut, kan transporter udenfor dagtid forekomme (til enten Århus eller Odense), i det omfang beredskabet tillader det.

Koordination

Neurokirurgisk bagvagt kontakter vagthavende NOTIA, telefon 97 66 19 48.

Logistik

Vagthavende NOTIA kontakter K-anæstesisygeplejerske på telefon 97 66 16 60, og der bestilles efterfølgende ambulance hos sundhedsfaglig disponent på regionens vagtcentral på telefon 70 23 75 33.

Ledsagepersonale

Stamafdelingsrelateret anæstesipersonale.

Intuberet patient ledsages af anæstesisygeplejerske og anæstesilæge.

Ikke-intuberet patient ledsages af anæstesisygeplejerske og læge fra stamafdeling.

Transportform

Sengeambulance, alternativt ambulance.

Udstyr

Transporttaske medbringes.

Ambulance er forsynet med LP12.

Ved sengeambulance medbringes eget monitoreringsudstyr.

Ved behov for udvidet monitorering/respirator i ambulance medbringes ”Transportsæt” (Oxylog®, to sprøjtepumper samt AS3 med bundplade).

Registrering

Transportskema + anæstesijournal.

Specielt

Tilbageflytning:

Patienten ledsages altid af anæstesisygeplejerske og læge.

Det aftales i hvert enkelt konkret tilfælde, hvorvidt det lægefaglige personale skal være anæstesilæge eller alternativt neurokirurg.

I. Brandsårspatienter til Rigshospitalet fra Aalborg Universitetshospital Syd

Patientklientel

Voksne og børn fra og med 16 år (under 16 år: børnetransportordningen).

Driftsperiode

Døgndækkende

Koordination

Ortopædkirurgisk vagthavende kontakter Rigshospitalets brandsårsvagt telefon 35 45 12 79 (eller 35 45 12 45).

Ledsagelse aftales med vagthavende anæstesilæge afsnit NOTIA på telefon 97 66 19 48.

Logistik

Anæstesilægen rekvirerer transport:

Ambulancetransport/helikopter rekvireres ved sundhedsfaglig disponent på regionens vagtcentral på telefon 70 23 75 33. (Helikopter via JRCC: 97 10 18 66).

Børnetransport (anæstesiologisk børnevagt), se under ”A”.

Ledsagepersonale

Anæstesisygeplejerske fra O-anæstesi (ekstra indkald af personale) eller alternativt anæstesisygeplejepersonale fra andre anæstesiafsnit samt ortopædkirurg. Hvis der er eller forventes ABC-problemer (Airway Breathing Circulation-problemer), erstattes ortopædkirurg med anæstesilæge.

Transportform

Primært anvendes helikopter til voksne. Hvis denne assistance ikke kan ydes, anvendes ambulance.

Udstyr

Til helikopter-transport medbringes ”transportsæt” (Oxylog®, to sprøjtepumper samt monitor).

Ved ambulancetransport og ambulance anvendes transporttaske.

Registrering

Transportskema + anæstesijournal.

Specielt

Før transport lægges drop og kateter à demeure. Der sprayes med tempereret vand. Patienten ligger på orange Falckmadras, der stenes til badekar. Der gives NaCl i.v. efter Parklands formel: 4 ml/kg/% (heraf 50% de første otte timer (hos børn under et år gives 25% af væsken som glukose)).

Du kan læse mere om Rigshospitalets afdeling for brandsår ved at klikke på dette link Rigshospitalet.

J. Brandsårspatienter til Rigshospitalet fra perifere sygehuse

Patientklientel

Voksne og børn fra og med 16 år (under 16 år: børnetransportordningen).

Driftsperiode

Døgndækkende.

Koordination

Kirurgisk vagthavende kontakter Rigshospitalets brandsårsafdeling via telefon 35 45 12 79 eller 35 45 35 45. Ledsagelse aftales med vagthavende anæstesilæge.

Logistik

Ortopædkirurg rekvirerer transport.

Primært helikoptertransport, bestilles via RCC 97 10 18 66.

Ambulancetransport rekvireres hos sundhedsfaglig disponent på regionens vagtcentral på telefon 70 23 75 33.

Ledsagepersonale

Ortopædkirurgisk læge og anæstesisygeplejerske – alternativ anæstesilæge.

Transportform

Primært anvendes helikopter – hvis denne assistance ikke kan ydes, anvendes ambulance.

Udstyr

Ved helikoptertransport medbringes transportsæt (Oxylog®, to sprøjtepumper samt monitor).

Ved ambulancetransport bestilles vakuum-madras som ”badekar”.

Registrering

Transportskema + anæstesijournal.

Specielt

Før transport lægges drop og kateter à demeure. Der sprayes med tempereret vand. Patienten ligger på orange Falckmadras, der stenes til badekar. Der gives NaCl i.v. efter Parklands formel:4 ml/kg/% (heraf 50% de første otte timer (hos børn under et år gives 25% af væsken som glukose)). Se PRI-dokument vedrørende brandsår.

Du kan læse mere om Rigshospitalets afdeling for brandsår ved at klikke på dette link Rigshospitalet.

Referencer

Rekommandation for ledsaget ambulancetransport, Udarbejdet af Præhospital- og Akutmedicinsk udvalg 06/2008.