Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tokolytisk behandling

 

Indhold

Baggrund

Atosiban (Tractocile)

 • • Indikation

 • • Kontraindikationer

 • • Bivirkninger

 • • Opstart af behandling

 • Dosis

 • Fremstilling af infusionsvæske

 • • Profylaktisk tokolyse ved abdominale operationer hos gravide

Ventoline

 • • Indikation

 • • Bivirkninger

NSAID

 • • Indikation

 • • Dosis

 • • Bivirkninger

Reference 

 

Baggrund

Tokolytisk behandling anvendes ved flere forskellige obstetriske tilstande, hvor man ønsker at reducere vearbejdet. Der findes forskellige præparater til vehæmning.

 • • Atosiban (Tractocile). Oxytocin receptor antagonist.

 • • Salbutamol (Ventoline). β-2 mimetika.

 • • Indometacin (Confortid). NSAID-præparat.

Herunder gennemgås indikationer og anvendelsen af hvert præparat enkeltvis.
 

 

Atosiban (Tractocile)

 

Indikation

1.

Truende præterm fødsel

Tokolyse anvendes her mhp. at udskyde fødslen i 48 timer, så der kan opnås lungemodning med Betamethason i GA 23 + 5 til 34 + 0. Se særskilt instruks ”Truende præterm fødsel før uge 37 + 0”.

Pga. en meget gunstig bivirkningsprofil, så er Tractocile førstevalg ved truende præterm fødsel uanset GA.

2.

Abdominale operationer hos gravide

Tokolysen anvendes her mhp. at undgå præterm kontraktioner som følge af det kirurgiske traume. Anvendes indtil 2 dage post-op og kun indtil GA 34 + 0.

 

Kontraindikationer

 • • Mistanke om abruptio placentae: Kliniske tegn og/eller vaginalblødning.

 • • Føtal distress (manifest eller truende asfyksi).

 • • Svær præeklampsi.

 • • Mistanke om chorioamnionitis: Kliniske tegn og/eller temperatur >38°.

 • • Ved PPROM skal tokolyse gives efter individuel vurdering og som udgangspunkt ikke efter GA 28 + 0.

 

Bivirkninger

I forhold til β-2 mimetika, som tidligere blev anvendt, så har Tractocile en meget gunstig bivirkningsprofil.

Bivirkninger hos barnet:

Ingen kendte bivirkninger hos barnet.

Bivirkninger hos kvinderne:

Kvalme og hovedpine.

 

Opstart af Tractocile behandling
Når tokolytisk behandling opstartes, tages nedenstående blodprøver. Man skal dog ikke afvente svar på blodprøverne før behandlingen opstartes.

 • • Væsketal.

 • • p-glukose.

 • • EKG hos kvinder med hjertesygdom.

 • • Urinen undersøges for glukose.

 • • Der måles blodtryk, puls og temperatur.

Såfremt der er nyrepåvirkning skal vedligeholdelsesdosis reduceres. Ved mistanke om diabetes, skal der måles BS-profiler pga. den diabetogene effekt af Betamethason – den tokolystiske behandling har i sig selv ingen effekt på glucose metabolismen. Vedr. diabetes og Betamethason behandling. Se instruks Betamethason-behandling.

 

Dosis
Tractocilebehandling foregår som intravenøs behandling i 3 trin.

Steady state plasmakoncentrationer opnås indenfor 1 time efter infusionens start.

1.

Bolus: Injektionsvæske. Hætteglas med 0,9 ml (6,75 mg) gives i.v. i løbet af 1 minut.

2.

Mætningsinfusion (0,75 mg/ml): 24 ml/time i 3 timer.

3.

Vedligeholdelsesinfusion (0,75 mg/ml): 8 ml/time i 45 timer til Betamethason-virkning er opnået.

 

Fremstilling af Tractocile infusionsvæske (0,75 mg/ml)

Tractocile opblandes i 100 ml 0,9% isoton NaCl:

 • • Fjern 10 ml væske fra posen med 100 ml isoton NaCl.

 • • Tilsæt 75mg Tractocile (2 hætteglas á 5 ml Tractocile 7,5mg/ml).

 • • Koncentration af færdig infusionsvæske indeholder Tractocile 0,75 mg/ml.

Den fremstillede infusionsvæske skal anvendes indenfor 24 timer.

 

Profylaktisk tokolyse ved abdominale operationer hos gravide patienter

I forbindelse med abdominale operationer anbefales tokolytisk behandling med Tractocile-drop peroperativt og 2 dage postoperativt. Behandling kan evt. forlænges ved symptomer på truende præterm fødsel.

Der gives kun Betamethason ved tegn på begyndende præterm fødsel.

Antibiotikabehandling og tromboseprofylakse følger vanlige organkirurgiske retningslinjer.

Pt. kan indlægges på stamafdeling til postoperativ observation og pleje. Fremstilling og dosering af Tractocile-drop fremgår af denne guideline. Ved tegn på begyndende præterm fødsel skal pt. overflyttes til Fødegangen.

Vedr. smertestillende behandling, så vær opmærksom på at NSAID-præparater maksimalt må gives i 2 døgn og kun før GA 32 + 0. Se instruks Indometacin (Confortid) og andre NSAID-præparater i graviditeten.

 

Ventoline

 

Indikation

1.

Ved hypertont vearbejde og før akut sectio.
Ventoline 0,25 mg langsomt i.v.
Behandlingen kan eventuelt gentages

2.

Før vending af foster i underkropspræsentation.
Ventoline 0,25 mg i.m. 30 minutter før vending.

Bivirkninger
Takykardi, tremor, kvalme, ansigtsrødme, let forøgelse af det systoliske blodtryk, let nedsættelse af det diastoliske blodtryk.
Bivirkningerne ses dog kun ganske let og kortvarigt i forbindelse med engangsinjektioner.

 

Indometacin (Confortid)

 

Indikation

Kan anvendes som supplement til Tractocile ved truende præterm fødsel.

 

Dosis

Bolus: 50-100 mg oralt eller rektalt.

Vedligehold: 25-50 mg x 4 oralt eller rektalt.

 

Bivirkninger

Confortid er dog ikke førstevalg ved truende præterm fødsel pga. risikoen for præmatur lukning af ductus arteriosus hos fosteret. Anvendes kun meget sjældent og før GA 32 + 0 i maksimalt 2 døgn.
Se instruks
Indometacin (Confortid) og andre NSAID-præparater i graviditetenReferencer

DSOG’s guideline om Tokolyse (opdateret 2018)

https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5ba74d0271c10b7017004e7a/1537690886080/180921+Tokolyse+2011.pdf